Dowiedz się więcej o społeczności.

SPOŁECZNOŚCI MICROSOFT TEAMS — WARUNKI WERSJI ZAPOZNAWCZEJ 

Opublikowano: 16 maja 2022 r.

JEŚLI MIESZKASZ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, PRZECZYTAJ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH. MA TO WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZSTRZYGANIA WSZELKICH SPORÓW Z FIRMĄ MICROSOFT.  

Microsoft Teams Aplikacja Społeczności jest w wersji zapoznawczej ("Usługa preview"), może działać niepoprawnie i może różnić się od wersji wydanej komercyjnie.  

Akceptacja warunków. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Preview należy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami wersji Preview, które tworzą umowę prawną między użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika lub firmy, w której znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności, jeden z jej podmiotów stowarzyszonych) i regulują korzystanie ze społeczności przez użytkownika.   

Korzystając ze Społeczności, użytkownik oświadcza, że ma wiek "większości", w którym mieszka, i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków wersji zapoznawczej oraz dodatkowych warunków określonych poniżej (łącznie "Umowa").  

Opis Usługi. Społeczności w Teams to nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom z całego świata łączenie się wokół wspólnego zainteresowania w jednym cyfrowym miejscu.  

Opinia. Udostępniamy Ci usługę preview, dzięki czemu możesz przekazać nam więcej informacji na temat tego, co Lubisz, co Ci się nie podoba i jakie zmiany chcesz zobaczyć w usłudze preview. Gdy przekazujesz nam komentarze, sugestie lub inne opinie na temat usługi Preview ("Opinie"), przyznajesz firmie Microsoft i jej partnerom prawa do używania tej opinii w dowolny sposób i w dowolnym celu. 

Zbieranie danych. Usługa Preview może automatycznie zbierać i udostępniać dane firmie Microsoft, które mogą zawierać dane osobowe użytkownika. Możemy również udostępniać niektóre dane zbierane w związku z usługą Preview innym firmom. Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft i ten akapit dotyczą danych gromadzonych, używanych i udostępnianych w związku z usługą Preview. 

Zakończenie. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw firma Microsoft może zakończyć niniejsze Warunki wersji Preview 1), jeśli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z jego postanowień lub 2), gdy usługi w wersji Preview staną się ogólnie dostępne. Ogólna dostępność usługi Preview może obejmować usunięcie niektórych składników lub wymaganie opłat za wcześniejsze bezpłatne składniki. Zakończenie korzystania przez użytkownika z usługi Preview lub jego dostępu do niej; lub wypowiedzenie Warunków wersji Zapoznawczej powoduje odebranie użytkownikowi prawa do posiadania lub korzystania z Usługi preview oraz usunięcie wszystkich kopii oprogramowania, zawartości i innych materiałów dostarczonych w ramach Usługi Preview.  

Warunki dodatkowe. Korzystanie z usługi Preview podlega również Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft, zawierającej oświadczenie o ochronie prywatności. W zakresie, w jakim występuje konflikt między Umową o świadczenie usług firmy Microsoft (w tym oświadczeniem o ochronie prywatności) a niniejszymi warunkami wersji Preview, niniejsze Warunki wersji Zapoznawczej podlegają kontroli w okresie obowiązywania tej wersji zapoznawczej. Korzystanie z ostatecznej, ogólnie dostępnej Microsoft Teams społeczności podlega Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft. 

Zastrzeżenie praw. Firma Microsoft może posiadać patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące przedmiotu usługi preview. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w pisemnej umowie licencyjnej firmy Microsoft, dostarczenie Usługi Preview nie daje użytkownikowi żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inną własność intelektualną. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały jawnie udzielone w ramach niniejszej umowy, a w ramach niniejszej umowy nie są udzielane żadne inne prawa w drodze implikacji, estoppelu lub w inny sposób. 

Gwarancja. Firma Microsoft oraz jej podmioty stowarzyszone, odsprzedawcy, dystrybutorzy, dostawcy i partnerzy nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, gwarancji ani warunków dotyczących oprogramowania ani uczestnictwa użytkownika w Usłudze preview. Użytkownik rozumie, że korzystanie z usługi Preview jest na własne ryzyko i że udostępniamy usługę preview na zasadzie "w stanie takim, w jakim jest" "ze wszystkimi błędami" i "w miarę dostępności". Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z korzystaniem z usługi preview. W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo wykluczamy jakiekolwiek gwarancje, w tym gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego ceny, solidności wykonania i nienaruszania praw innych osób. Testerowi mogą przysługiwać określone prawa z mocy prawa miejscowego. Żadne z postanowień zawartych w niniejszej Umowie nie ma na celu naruszania tych praw, jeśli mają one zastosowanie. 

Odszkodowanie. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek podstawy do odzyskania odszkodowania związanego z usługą Preview, wyraża zgodę na to, że wyłączne zadośćuczynienie polega na odzyskaniu od firmy Microsoft lub wszelkich podmiotów stowarzyszonych, odsprzedawców, dystrybutorów, dostawców aplikacji i usług innych firm, partnerów i dostawców bezpośrednich szkód do kwoty zapłaconej za Usługę Preview (lub do 10,00 USD, jeśli usługa preview została nabyta bezpłatnie). Tester nie może uzyskać odszkodowania za jakiekolwiek inne szkody lub straty, np. szkody bezpośrednie, wynikowe, specjalne, pośrednie, przypadkowe, utratę zysków, ani odszkodowania z nawiązką. Te ograniczenia i wykluczenia mają zastosowanie, nawet jeśli to zadośćuczynienie nie w pełni kompensuje jakiekolwiek straty lub nie spełni swojego zasadniczego celu albo jeśli wiedzieliśmy lub powinniśmy wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo te ograniczenia i wykluczenia mają zastosowanie do wszelkich roszczeń związanych z Usługą preview. 

Aktualizacje Umowy. Od czasu do czasu możemy zmieniać te warunki wersji Zapoznawczej. Jeśli tak, opublikujemy powiadomienie. Korzystanie z usługi Preview po dacie wejścia w życie zmiany będzie twoją zgodą na zmienione warunki wersji Preview. Jeśli użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, musi zaprzestać korzystania z usługi Preview. Zalecamy co najmniej raz na 30 dni sprawdzanie ewentualnych powiadomień o zmianach co najmniej raz na 30 dni. 

Obowiązujące prawo. Wszystkie roszczenia i spory dotyczące usługi preview, w tym oprogramowania, uczestnictwa użytkownika w tej usłudze preview oraz niniejszej umowy, łącznie z naruszeniem roszczeń umownych i roszczeń wynikających z przepisów o ochronie konsumentów, ustaw o nieuczciwej konkurencji, przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, podlegają prawu stanu lub kraju zamieszkania użytkownika (lub, jeśli prowadzisz działalność w firmie, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności). dorozumianych przepisów gwarancyjnych, w celu bezpodstawnego wzbogacenia się i czynów niedozwolonych, niezależnie od konfliktów przepisów prawa. W Stanach Zjednoczonych wszelkie postanowienia dotyczące arbitrażu reguluje ustawa Federal Arbitration Act („FAA”). 

Spory. Arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym (dotyczy mieszkańców Stanów Zjednoczonych i firm mających siedzibę główną w tym kraju). Mamy nadzieję, że nigdy nie dojdzie między nami do sporu, jeśli jednak tak się stanie Tester i firma Microsoft wyrażają zgodę na próbę nieformalnego rozwiązania go w ciągu 60 dni. Jeśli nie uda się rozwiązać sporu, obie strony wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie go przed sądem arbitrażowym American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z ustawą Federal Arbitration Act („FAA”) i oświadczają, że nie będą składać pozwu do sądu w celu uzyskania rozstrzygnięcia przez sędziego lub ławę przysięgłych. Decyzję podejmie bezstronny sędzia polubowny i będzie ona ostateczna za wyjątkiem ograniczonego prawa do rewizji zgodnie z FAA. Niedozwolone są: pozwy zbiorowe, arbitraże zbiorowe, postępowania prowadzone w ramach prywatnego powództwa generalnego i wszelkie inne postępowania, gdy ktoś działa w charakterze przedstawiciela. Nie wolno też łączyć odrębnych postępowań bez zgody wszystkich stron. Terminy „my”, „nasze”, „nas” itp. oznaczają firmę Microsoft i jej podmioty stowarzyszone. 

Zakres sporów — wszystko z wyjątkiem własności intelektualnej. Termin „spór” ma bardzo szerokie znaczenie. Obejmuje ona wszelkie roszczenia i kontrowersje między użytkownikami a nami dotyczące niniejszej Umowy, oprogramowania, reklam, marketingu lub komunikacji, wszelkich oferowanych lub sprzedanych usług lub uczestnictwa użytkownika w Usłudze preview, zgodnie z wszelkimi teoriami prawnymi, w tym umową, gwarancją, czynem niedozwolonym, statutem lub regulacją, z wyjątkiem sporów dotyczących egzekwowania lub ważności usługobiorcy, licencjodawców, naszych, lub praw własności intelektualnej naszych licencjodawców. 

  • Najpierw wyślij powiadomienie o sporze. Jeśli dojdzie do sporu a nasi przedstawiciele obsługi klienta nie będą mogli go rozwiązać, należy przesłać Powiadomienie o sporze pocztą tradycyjną (U.S. Mail) na adres Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres, sposób kontaktu, opis problemu i konkretne żądanie. Formularz dostępny jest w tym miejscu. Jeśli firma Microsoft podejmie decyzję o sporze, postąpi tak samo. Jeśli po 60 dniach spór nie zostanie rozwiązany, Tester lub firma Microsoft mogą rozpocząć procedurę arbitrażową.

  • Opcja sądu ds. drobnych roszczeń. Zamiast wysyłać pocztą Powiadomienie o sporze, jeśli zostaną spełnione wymagania sądu, Tester może pozwać firmę Microsoft do sądu ds. drobnych roszczeń w kraju swojego zamieszkania (lub w miejscu rejestracji siedziby głównej firmy) albo w miejscu rejestracji naszej siedziby głównej — w King County, w stanie Waszyngton, w Stanach Zjednoczonych.

Procedura arbitrażowa. AAA przeprowadzi postępowanie arbitrażowe zgodnie z regułami arbitrażu komercyjnego (lub jeśli użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z usługi preview (w tym jakiegokolwiek oprogramowania) do użytku osobistego lub domowego albo jeśli wartość sporu wynosi 75 000 USD lub mniej, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy użytkownik korzysta z usług lub oprogramowania, postanowienia dotyczące arbitrażu konsumenckiego). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź adr.org lub zadzwoń pod numer 1-800-778-7879. Aby rozpocząć arbitraż, prześlij formularz dostępny tutaj do AAA i wyślij nam kopię. Jeśli wartość sporu nie przekracza 25 000 USD wszelkie przesłuchania odbędą się telefonicznie, chyba że sąd polubowny znajdzie dobry powód do osobistego stawienia się przed nim. Wszelkie przesłuchania przed sądem będą miały miejsce w kraju Twojego zamieszkania (lub w miejscu rejestracji siedziby głównej firmy) albo w King County w stanie Waszyngton. Wybór należy do Testera. Sędzia polubowny może przyznać prawo do takich samych odszkodowań co sąd. Sędzia polubowny może wydać deklaratywne orzeczenie ustalające lub zasądzić zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego tylko na rzecz samego Testera, aby zaspokoić jego indywidualne roszczenie. Zgodnie z regułami AAA Rules arbiter orzeka w przedmiocie swoich własnych uprawnień, w tym możliwości rozpatrywania roszczenia w trybie arbitrażowym. Jednakże sąd ma wyłączne prawo do egzekwowania zakazu arbitrażu w wyniku pozwu zbiorowego lub działania w charakterze pełnomocnika. 

Opłaty i płatności arbitrażowe

  1. Spory o wartości nie mniejszej niż 75 000 USD. Bezzwłocznie zwrócimy opłaty za złożenie wniosku oraz pokryjemy koszty i wydatki AAA i arbitra. Jeśli Tester odrzuci naszą ostatnią pisemną ofertę ugody złożoną przed wyznaczeniem arbitra, spór zostanie objęty całą procedurą, aż do podjęcia przez arbitra decyzji (zwanej „orzeczeniem”). Jeśli arbiter zasądzi kwotę przewyższającą naszą ostatnią pisemną ofertę: (1) zapłacimy zgodnie z wyrokiem lub 1000 USD, zależnie od tego, która z kwot będzie wyższa; (2) opłacimy umotywowane koszty obsługi prawnej, jeśli będą miały zastosowanie; oraz (3) zwrócimy wszelkie wydatki (w tym stawki i koszty ekspertów powołanych na świadków), które poniesie adwokat Testera za zbadanie, przygotowanie i obsługę roszczenia w arbitrażu.

  2. Spory o wartości ponad 75 000 USD. Opłaty za złożenie wniosku, koszty i wydatki AAA oraz arbitra są uiszczane zgodnie z zasadami AAA.

Musi złożyć plik w ciągu jednego roku. Wszelkie roszczenia i spory (z wyjątkiem sporów dotyczących własności intelektualnej — zob. ustęp 14.1) muszą zostać wniesione do sądu ds. drobnych roszczeń lub do sądu polubownego przez dowolną ze stron w ciągu jednego roku od momentu, gdy można je było wnieść po raz pierwszy. W przeciwnym razie złożenie ich zostanie definitywnie zakazane. 

Odrzucanie przyszłych zmian w arbitrażu. Użytkownik może odrzucić wszelkie zmiany wprowadzone w ustępie 14 (z wyjątkiem zmian adresu), wysyłając nam powiadomienie w ciągu 30 dni od zmiany pocztą U.S. Mail na adres podany w ustępie 14.1. Jeśli tak, będzie stosowana najnowsza wersja ustępu 14 przed odrzuconą zmianą. 

Rozdzielność. Jeśli którakolwiek część ustępu 15 (Spory. Arbitraż wiążący i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego) są niezgodne z prawem lub niewykonalne, reszta ma zastosowanie (z orzeczeniem arbitrażowym wydanym przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego), z wyjątkiem sytuacji, gdy stwierdzenie częściowej niezgodności z prawem lub niewykonalności pozwoliłoby na arbitraż w wyniku pozwu zbiorowego lub działania w charakterze pełnomocnika, ustęp 15 będzie niemożliwy do wyegzekwowania w całości. 

Konflikt z regułami AAA. Niniejsza Umowa ma zastosowanie w zakresie, w jakim nie wchodzi w konflikt z zasadami Commercial Arbitration Rules lub Consumer Arbitration Rules AAA. 

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną lub zadaj pytanie w społeczności aplikacji Microsoft Teams.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×