Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft dla programu Microsoft OneNote

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dziękujemy za wybranie aplikacji Microsoft OneNote. Niniejszy artykuł zawiera umowę licencyjną między użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od tego, gdzie mieszkasz, jedną z jej podmiotów stowarzyszonych), która opisuje prawa do korzystania z oprogramowania OneNote. W celu Twojej wygody organizujemy niniejszą umowę w dwóch częściach: postanowieniami wprowadzającymi są dwie pierwsze strony. Są one zastawiane w postaci pytania i odpowiedzi i służą do rozwiązywania typowych pytań dotyczących licencji. Warunki dodatkowe i ograniczona gwarancja są zgodne z informacjami. Uwzględniono również warunki na linkach, do których odwołuje się niniejsza Umowa. Należy zapoznać się z całą umową, ponieważ wszystkie warunki są ważne i razem Utwórz niniejszą umowę. Po uruchomieniu oprogramowania należy również przejrzeć powiązane z nim terminy. JEŚLI MIESZKASZ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, DODATKOWE WARUNKI ZAWIERAJĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻU WIĄŻĄCEGO ORAZ REZYGNACJĘ Z AKCJI ZAJĘĆ.WPŁYWAJĄ ONE NA SWOJE PRAWA DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z FIRMĄ MICROSOFT.PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

POBIERAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE OKREŚLONYCH INFORMACJI W TRAKCIE PIERWSZEGO UŻYTKOWANIA, AKTUALIZACJI ORAZ FUNKCJI INTERNETOWYCH OPROGRAMOWANIA. KORZYSTAJĄC Z FUNKCJI, KTÓRE PODLEGAJĄ WARUNKOM ZAWARTYM NA LINKACH W NINIEJSZEJ UMOWIE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TYCH LINKÓW I GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ POSTANOWIENIA. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje niniejszych warunków i nie będzie ich przestrzegać, nie ma prawa do korzystania z oprogramowania ani funkcji.

Jak można używać oprogramowania?    Nie sprzedajemy oprogramowania ani jego kopii, tylko udzielamy na nie licencję. W ramach licencji możesz zainstalować i korzystać z jednej kopii aplikacji na maksymalnie piętnastu (15) urządzeniach z systemem Windows 8 (lub takiej liczbie urządzeń, jaka może być określona w regulaminie użytkowania Microsoft Store, pod adresem https://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows/Store-terms-of-use) (z licencjonowanymi urządzeniami), które są powiązane z kontem Microsoft skojarzonym z Twoim kontem Microsoft Store. Niniejsze prawa przestają obowiązywać po odinstalowaniu aplikacji z tych licencjonowanych urządzeń. Z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w poniższej sekcji „Dostęp zdalny” niniejsza licencja dotyczy bezpośredniego korzystania z oprogramowania tylko przy użyciu mechanizmów wprowadzania licencjonowanych urządzeń, takich jak ekran dotykowy. Nie udziela ona uprawnienia do instalacji oprogramowania na serwerze ani do używania go za pomocą lub za pośrednictwem komputerów albo urządzeń połączonych z serwerem w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej. Oprogramowanie nie ma też licencji na świadczenie komercyjnych usług hostingu, więc nie można udostępniać oprogramowania w sieci wielu użytkownikom jednocześnie. Więcej informacji dotyczących scenariuszy obejmujących wielu użytkowników i wirtualizacji można znaleźć w dodatkowych postanowieniach.

Uaktualnianie oprogramowania    W przypadku zainstalowania oprogramowania objętego niniejszą umową w formie uaktualnienia istniejącego oprogramowania uaktualnienie zastępuje pierwotne oprogramowanie. Po wykonaniu uaktualnienia użytkownik nie zachowuje żadnych praw do pierwotnego oprogramowania i nie może w żaden sposób z niego korzystać ani go przesyłać. Niniejsza umowa określa prawa użytkownika do korzystania z uaktualnionego oprogramowania i zastępuje umowę dotyczącą pierwotnego oprogramowania, które zostało uaktualnione.

Czy można przesłać oprogramowanie na inne urządzenie lub do innego użytkownika?    Licencja obejmuje prawo do instalowania i użytkowania oprogramowania na maksymalnie piętnastu (15) licencjonowanych urządzeniach (lub takiej liczbie urządzeń, jakie mogą być inne niż w Microsoft Store warunkach użytkowania). Próba zainstalowania oprogramowania na większej liczbie urządzeń może spowodować jego automatyczne dezaktywowanie na jednym z tych urządzeń, tak aby jednocześnie nie było aktywnych więcej niż maksymalna liczba wystąpień.

Czy istnieje ograniczenie liczby notatek, które można utworzyć lub edytować albo do których można uzyskać dostęp za pomocą programu OneNote?    Nie ma konkretnych ograniczeń liczby notatek, które można utworzyć lub edytować albo do których można uzyskać dostęp. Mogą jednak występować ograniczenia sprzętowe urządzenia lub ograniczenia miejsca do magazynowania na serwerze, na którym są przechowywane notatki.

Czy oprogramowanie zbiera moje dane osobowe?    Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem, niektóre funkcje oprogramowania mogą łączyć się z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy w celu wysyłania lub odbierania informacji. Czasami użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. Używanie dowolnej z tych funkcji oznacza wyrażenie zgody na wysyłanie lub odbieranie tych informacji podczas korzystania z tej funkcji. Wiele z tych funkcji można wyłączyć lub można ich nie używać.

Jak są używane informacje użytkownika?    Firma Microsoft używa informacji zbieranych za pośrednictwem funkcji oprogramowania do uaktualniania i naprawiania oprogramowania oraz do ulepszania produktów i usług w inny sposób. W niektórych przypadkach te informacje mogą być udostępniane innym podmiotom. Na przykład odpowiednim dostawcom sprzętu i oprogramowania są udostępniane raporty o błędach, dzięki czemu mogą poprawiać współdziałanie swoich produktów z produktami firmy Microsoft. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i ujawnienie informacji zgodnie z opisem w zasadach zachowania poUfności informacji w zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Czego dotyczy niniejsza umowa?    Niniejsza umowa dotyczy oprogramowania oraz wszelkich aktualizacji, uzupełnień i usług oprogramowania firmy Microsoft, o ile nie podlegają one innym postanowieniom. Inne warunki i postanowienia mogą być stosowane do korzystania z innych usług, takich jak Microsoft Store warunki użytkowania.

Czy są jakieś problemy z oprogramowaniem, które nie są dozwolone?    Tak. Ponieważ oprogramowanie jest licencjonowane, nie jest sprzedawane, firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa (takie jak prawa własności intelektualnej), które nie są wyraźnie udzielane w niniejszej umowie. W szczególności ta licencja nie daje użytkownikowi prawa do i nie może być: używać lub Wirtualizacja funkcji oprogramowania oddzielnie, publikować, kopiować (inne niż dopuszczalna kopia zapasowa), wypożyczać, dzierżawić lub wypożyczać oprogramowania; Przekazywanie oprogramowania (z wyjątkiem sytuacji, w jakiej jest to dozwolone w niniejszej Umowie), podejmowanie próby obejścia technicznych środków ochrony w oprogramowaniu, odtworzenie, dekompilowanie lub demontaż oprogramowania, chyba że prawo zezwala na to nawet po naszej umowie nie. W takim przypadku użytkownik może korzystać tylko z tego, co zezwala na Twoje prawo. Jeśli korzystasz z funkcji internetowych, nie możesz korzystać z tych funkcji w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócać korzystanie z nich przez inne osoby lub próbować uzyskać dostęp do dowolnej usługi, danych, konta lub sieci w nieautoryzowany sposób.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. UPRAWNIENIA LICENCYJNE I SCENARIUSZE OBEJMUJĄCE WIELU UŻYTKOWNIKÓW

 2. Komputer.    W niniejszej umowie „komputer” oznacza sprzęt (fizyczny lub wirtualny) z urządzeniem magazynującym umożliwiającym uruchamianie oprogramowania. Za komputer jest uznawana partycja sprzętowa i płyta modułowa.

 3. Wiele połączeń i pule połączeń.    Nie można używać sprzętu lub oprogramowania do multipleksowania połączeń i tworzenia pul połączeń ani w inny sposób zezwalać wielu użytkownikom albo wielu komputerom lub urządzeniom na uzyskiwanie dostępu do oprogramowania lub korzystanie z niego za pośrednictwem licencjonowanego urządzenia.

 4. Używanie w środowisku wirtualizowanym.    W przypadku korzystania z oprogramowania wirtualizacji, łącznie z funkcją Hyper-V dla klienta, i utworzenia co najmniej jednego komputera wirtualnego na jednym komputerze sprzętowym każdy komputer wirtualny i komputer fizyczny jest uznawany w niniejszej umowie za osobny komputer. Aby móc używać oprogramowania na więcej niż jednym komputerze wirtualnym, użytkownik musi uzyskać osobne kopie oprogramowania i osobną licencję dla każdej kopii. Zawartość chroniona przez technologię zarządzania prawami cyfrowymi lub inną technologię szyfrowania pełnych woluminów dysku może być mniej bezpieczna w środowisku wirtualizowanym.

 5. Dostęp zdalny.    Urządzenia z systemem Windows 8 mogą korzystać z technologii pulpitu zdalnego i pomocy zdalnej, które umożliwiają zdalne uzyskiwanie dostępu do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu z innych urządzeń.

  • Pulpit zdalny.    Pulpit zdalny i podobne technologie są licencjonowane do użytku wychodzącego z licencjonowanego urządzenia. Pulpit zdalny umożliwia uzyskiwanie dostępu do oprogramowania na komputerze hosta z osobną licencją z tego licencjonowanego urządzenia.

  • Pomoc zdalna.    Pomoc zdalna i podobne technologie umożliwiają udostępnianie aktywnej sesji bez uzyskiwania żadnych dodatkowych licencji na oprogramowanie. Pomoc zdalna pozwala użytkownikowi na bezpośrednie połączenie się z komputerem innego użytkownika (zazwyczaj na potrzeby rozwiązywania problemów).

 6. KLAUZULA ARBITRAŻOWA I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH

 7. Zastosowanie.    Niniejsza sekcja B dotyczy wszelkich sporów, Z WYJĄTKIEM SPORÓW ZWIĄZANYCH Z EGZEKWOWANIEM LUB WAŻNOŚCIĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA, FIRMY MICROSOFT ALBO INNYCH LICENCJODAWCÓW FIRMY MICROSOFT. Spór oznacza każdy spór lub proces albo inną niezgodność między użytkownikiem a firmą Microsoft dotyczące oprogramowania (łącznie z jego ceną) lub niniejszej umowy z tytułu odpowiedzialności w ramach umowy, gwarancji, deliktu, statutu, przepisu, rozporządzenia albo innej odpowiedzialności prawnej lub prawa słuszności. Spór ma możliwie najszersze znaczenie dopuszczone przez prawo.

 8. Powiadomienie o sporze.    W przypadku wystąpienia sporu użytkownik lub firma Microsoft musi przesłać drugiej stronie powiadomienie o sporze, czyli oświadczenie pisemne zawierające imię i nazwisko, adres oraz informacje kontaktowe nadawcy, fakty stanowiące podstawę sporu i informacje o żądanym zadośćuczynieniu. Wszelkie powiadomienia o sporach należy wysyłać za pośrednictwem poczty na adres Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Formularz jest dostępny w ogłoszeniu sporu — oprogramowania, produktów i usług firmy Microsoft z umowaMi arbitrażowymi. Firma Microsoft wysyła wszelkie powiadomienia o sporach za pośrednictwem poczty na adres użytkownika (jeśli został on nam udostępniony) lub w inny sposób na adres e-mail użytkownika. Użytkownik i firma Microsoft podejmie próbę rozwiązania sporu w ramach nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od dnia wysłania powiadomienia o sporze. Po upływie 60 dni użytkownik lub firma Microsoft może rozpocząć postępowanie arbitrażowe.

 9. Sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym.    Użytkownik może również kierować spory do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym w miejscu zamieszkania użytkownika lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton, jeśli spór w pełni kwalifikuje się do skierowania do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym. Aby można było skierować spór do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym, nie trzeba wcześniej prowadzić nieformalnych negocjacji.

 10. WIĄŻĄCA ROZSTRZYGANIE.   JEŚLI FIRMA MICROSOFT NIE ROZWIĄŻE SPORU W DRODZE NIEFORMALNEGO WYNEGOCJOWANIA LUB W PRZYPADKU NIEWIELKIEJ SĄDOWEJ SKARGI, WSZELKIE INNE WYSIŁKI ZMIERZAJĄCE DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WYŁĄCZNIE NA WIĄŻĄCĄ DROGĘ ARBITRAŻOWĄ.UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (LUB UCZESTNICZY W CHARAKTERZE STRONY LUB CZŁONKOWI GRUPY) WSZYSTKICH SPORÓW SĄDOWYCH PRZED SĘDZIĄ LUB SĄDEM. Zamiast tego wszystkie spory zostaną rozwiązane przed neutralnym arbitrem, którego decyzja będzie ostateczna z wyjątkiem ograniczonego prawa do odwołania w ramach aktu Federal arbitrażowego. Każdy sąd z jurysdykcją dla stron może wymusić udzielenie arbitra.

 11. REZYGNACJA Z AKCJI ZAJĘĆ.   WSZELKIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA LUB ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA KAŻDYM FORUM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNEJ PODSTAWIE.UŻYTKOWNIK ANI FIRMA MICROSOFT NIE BĘDĄ STARAĆ SIĘ PODEJMOWAĆ ŻADNYCH SPORÓW W ZAKRESIE DZIAŁANIA ZAJĘĆ, OGÓLNEGO DZIAŁANIA PRAWNEGO PRAWNIKA LUB W INNYCH POSTĘPOWANIACH, W KTÓRYCH KAŻDA ZE STRON LUB PROPONUJE DZIAŁANIE W REPREZENTATYWNYM CHARAKTERZE.ŻADNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE LUB SĄDOWE NIE ZOSTANIE POŁĄCZONE Z INNYMI BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA WSZELKIE DOTKNIĘTE ARBITRAŻY LUB POSTĘPOWANIA.

 12. Procedury i koszty postępowania arbitrażowego oraz związane z nim opłaty i rekompensaty finansowe.    Wszelkie postępowania arbitrażowe będą przeprowadzane przez organizację American Arbitration Association (AAA) zgodnie z ustanowionymi przez nie regułami arbitrażu handlowego i w wielu przypadkach zgodnie z uzupełniającymi procedurami sporów konsumenckich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz witrynę sieci Web stowarzyszenia do rozstrzygania arbitrażu lub zadzwoń do 1-800-778-7879. W przypadku sporu na kwotę do 75 000 USD firma Microsoft niezwłocznie zwróci użytkownikowi opłatę za złożenie pozwu oraz ureguluje opłaty za czynności organizacji AAA i sędziego polubownego. Firma Microsoft zgadza się z warunkami dotyczącymi procedur, opłat i zachęt w witrynie sieci Web firmy Microsoft dla firm i spraw korporacyjnych. Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, należy przesłać formularz dostępny na żądanie arbitrażu przed Międzyamerykańskim stowarzyszeniem arbitrażowym dotyczącYm oprogramowania, produktów i usług firmy Microsoft z umowaMi arbitrażowymi na AAA. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie postępowania arbitrażowego tylko w miejscu zamieszkania użytkownika lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Firma Microsoft wyraża zgodę na rozpoczęcie postępowania arbitrażowego tylko w miejscu zamieszkania użytkownika.

 13. Roszczenia i spory muszą być zgłaszane w ciągu roku.    W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie roszczenia lub spory w ramach niniejszej umowy, których dotyczy sekcja B, należy zgłaszać w ciągu roku w przypadku sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym (sekcja B.3) lub sądu arbitrażowego (sekcja B.4). Okres jednego roku zaczyna się w dniu, w którym roszczenie lub powiadomienie o sporze mogło zostać zgłoszone po raz pierwszy. Roszczenie lub spór, które nie zostaną zgłoszone w ciągu roku, ulegną przedawnieniu.

 14. Severability.    Jeśli wykonanie akcji dotyczącej zajęć w sekcji B. 5 jest uznane za niedozwolone lub niewykonalne, jeśli chodzi o wszystkie lub niektóre części sporu, sekcja B (postępowanie arbitrażowe) nie będzie dotyczyć tych części. W zamian te części są poważne i będą pozostawać w prawie sądowym, z pozostałymi częściami postępowania arbitrażowego. Jeśli okaże się, że jakiekolwiek inne postanowienia sekcji B są nielegalne lub niewykonalne, to pozostała część pozostała do pozostałej części B pozostała w całkowitej sile i skutku.

 15. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO

Wszystkie roszczenia i spory w ramach niniejszej umowy podlegają przepisom obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika, łącznie z roszczeniami dotyczącymi naruszenia postanowień umowy oraz roszczeniami dotyczącymi bezpodstawnego wzbogacenia i czynów niedozwolonych, które podlegają lokalnym przepisom ochrony praw konsumentów, przepisom o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisom dotyczącym dorozumianych gwarancji. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju. Niniejsza umowa opisuje pewne prawa. Na mocy prawa swojego kraju zamieszkania użytkownik może mieć pewne dodatkowe prawa, łącznie z prawami konsumenckimi. Użytkownik może też mieć prawa względem podmiotu, u którego nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli przepisy kraju zamieszkania użytkownika na to nie zezwalają.

 1. PIERWSZE UŻYCIE I AKTUALIZACJE

 2. Pierwsze użycie.    Oprogramowanie może być uzyskane tylko z Microsoft Store. Po zainstalowaniu oprogramowania można przejrzeć opcje licencjonowania w ustawieniach oprogramowania w celu wyświetlenia szczegółów licencji.

 3. Aktualizacje.    Możesz otrzymywać tylko aktualizacje lub uaktualnienia oprogramowania z Microsoft Store. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz warunki użytkowania sklepu Microsoft Store.

 4. FUNKCJE INTERNETOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniższe funkcje oprogramowania używają protokołów internetowych w celu wysyłania do firmy Microsoft (albo do jej dostawców lub usługodawców) informacji o komputerze, takich jak adres IP, typ systemu operacyjnego, informacje o przeglądarce, nazwa i wersja używanego oprogramowania oraz kod języka komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie. Firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia funkcji internetowych, zgodnie z naszymi zasadami zachowania poUfności informacji w zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft. Niektóre funkcje internetowe mogą zostać udostępnione później za pośrednictwem usługi Windows Update firmy Microsoft.

 1. Wyrażenie zgody na używanie usług internetowych.    Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w zasadach zachowania poufności informacji łączą się z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawców przez Internet. W niektórych przypadkach użytkownik nie jest powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach można wyłączyć te funkcje lub przestać ich używać. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zobacz zasady zachowania poUfności informacji w zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft. KORZYSTAJĄC Z TYCH FUNKCJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim.

 2. Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP).    To oprogramowanie korzysta z Programu poprawy jakości obsługi klienta. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta automatycznie są wysyłane do firmy Microsoft informacje dotyczące sprzętu i sposobu użycia tego oprogramowania. Nie używamy tych informacji do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta jest również okresowo pobierany mały plik na komputer użytkownika. Pomaga on nam zbierać informacje dotyczące problemów, które występują podczas korzystania z oprogramowania. Jeśli są dostępne nowe informacje Pomocy dotyczące błędów, one również mogą zostać automatycznie pobrane.

 3. Funkcje i zawartość online.    Funkcje tego oprogramowania mogą uzyskiwać pokrewną zawartość od firmy Microsoft i udostępniać ją użytkownikowi. Do tych funkcji należą obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc i pomoc online. Te informacje są używane do udostępniania użytkownikowi żądanej zawartości i na potrzeby ulepszania naszych usług. Użytkownik nie musi używać funkcji i zawartości online. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji, do których łącza umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 4. Pliki cookie.    W przypadku korzystania z funkcji online w oprogramowaniu, takich jak pomoc, pomoc online i szablony, mogą być używane pliki cookie. Informacje o tym, jak blokować, kontrolować i usuwać pliki cookie, można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie w zasadach zachowania poufności informacji dotyczących programu OneNote, do których łącze umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 5. Program OneNote w systemie Windows 8.    W przypadku korzystania z oprogramowania na urządzeniu z systemem Windows 8 oraz włączenia funkcji i zawartości online oprogramowania zalogowanie się do systemu Windows 8 przy użyciu konta Microsoft powoduje automatyczne zalogowanie się do oprogramowania przy użyciu tego samego konta Microsoft. Dzięki temu można przechowywać pliki w usłudze OneDrive i uzyskiwać do nich dostęp w trybie online bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła konta Microsoft. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji, do których łącze umieszczono na końcu niniejszej umowy.

 6. Niewłaściwe użycie usług internetowych.    Nie można używać tych usług w żaden sposób, który może je uszkodzić lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z nich. Ponadto nie można korzystać z nich, aby w jakikolwiek sposób podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, danych, konta czy sieci.

 • DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA UŻYTKOWANIA

  1. Programy innych firm.    Oprogramowanie może zawierać programy innych firm, na które firma Microsoft (nie inna firma) udziela licencji w ramach niniejszej umowy. Ewentualne uwagi dotyczące programów innych firm są udostępniane tylko w celach informacyjnych.

  2. Składniki czcionek.    Gdy oprogramowanie jest uruchomione, można wyświetlać zawartość za pomocą jego czcionek. Czcionki można osadzać w zawartości tylko zgodnie z ograniczeniami osadzania określonych czcionek.

  3. Elementy multimedialne.    Firma Microsoft udziela licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wyświetlanie elementów multimedialnych (obrazów, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo, szablonów i innego rodzaju zawartości) dołączonych do oprogramowania w projektach i dokumentach z zastrzeżeniem, że użytkownik nie może: (i) sprzedawać żadnych elementów multimedialnych, udzielać na nie licencji ani rozpowszechniać ich kopii samodzielnie lub w postaci produktu, jeśli podstawową zawartością produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać klientom praw do dalszego rozpowszechniania elementów multimedialnych lub udzielania na nie licencji; (iii) udzielać licencji ani rozpowszechniać w celach komercyjnych elementów multimedialnych przedstawiających obrazy, które umożliwiają zidentyfikowanie osób, instytucji państwowych, logo, znaków towarowych lub emblematów, oraz nie może używać tych obrazów w sposób, który może sugerować poparcie dla danego produktu, podmiotu lub działania albo powiązanie z nim; (iv) tworzyć nieprzyzwoitych lub gorszących treści przy użyciu elementów multimedialnych. Inne elementy multimedialne dostępne w witrynie Office.com lub w innych witrynach internetowych przy użyciu funkcji oprogramowania podlegają postanowieniom przedstawionych w tych witrynach internetowych.

 • OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU

Jeśli oprogramowanie jest przypisane do określonego regionu geograficznego, oznacza to, że można korzystać z oprogramowania tylko w tym regionie. Należy również przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących eksportu oraz przepisów dotyczących oprogramowania, takich jak ograniczenia dotyczące lokalizacji docelowej, użytkowników końcowych i używania oprogramowania. Aby uzyskać dalsze informacje na temat ograniczeń geograficznych i eksportowych, odwiedź witrynę internetową i witrynę Microsoft Export.

 1. PROCEDURY POMOCY TECHNICZNEJ I ZWROTU KOSZTÓW

Firma Microsoft udostępnia ograniczone usługi pomocy technicznej dla poprawnie licencjonowanego oprogramowania zgodnie z opisem w pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa (wraz z warunkami towarzyszącymi dopełnieniu oprogramowania, aktualizacji i usług oferowanych przez firmę Microsoft i używanych) oraz postanowieniami zawartymi w linkach internetowych wymienionych w niniejszej umowie to całość umowy dotyczącej oprogramowania i wszystkich takich uzupełnianie, aktualizowanie i usługi (jeśli firma Microsoft nie oferuje innych warunków dotyczących takich dodatków, aktualizacji lub usług). Tę umowę można przejrzeć po uruchomieniu oprogramowania, przechodząc do pozycji "opcje licencjonowania" w obszarze "Ustawienia" w oprogramowaniu. Możesz również przejrzeć postanowienia wszystkich łączy w niniejszej umowie, gdy oprogramowanie jest uruchomione, a użytkownik wyraża zgodę na to. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku każdej usługi lub aplikacji, która podlega niniejszej umowie, a także określonych warunków związanych z niniejszą umową, przed skorzystaniem z tej usługi należy przeczytać warunki tej usługi. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że korzystając z tej usługi, ratyfikuje umowę i powiązane z nią terminy. Linki te są następujące:

BRAK GWARANCJI

Pole oprogramowanie jest licencjonowane "tak jak jest". Użytkownik ponosi ryzyko związane z korzystaniem z niego. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancje lub warunki. Całkowite ryzyko związane z jakością i wydajnością oprogramowania. Jeśli oprogramowanie okaże się wadliwe, przyjmuje się cały koszt wszystkich niezbędna obsługa lub naprawa. Użytkownik może mieć dodatkowe prawa konsumenta zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, których nie może zmienić ta umowa. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy prawa firma Microsoft nie uwzględnia wszystkich domniemanych gwarancji, w tym również tych, które są związane z informacjami o celach rynkowych i nienaruszania.

OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ. Jeśli masz jakieś podstawy do odzyskania szkód od firmy Microsoft lub jej dostawców, możesz odzyskać tylko szkody bezpośrednie w STANach Zjednoczonych $5,00. Nie można odzyskać żadnych innych szkód, w tym poniesionych zysków, strat, specjalnych, pośrednich lub okazjonalnych szkód.

Niniejsze ograniczenie dotyczy:

 • wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm;

 • roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umowy i gwarancji, bezpośredniej odpowiedzialności, zaniedbań, wprowadzenia w błąd, pominięcia, naruszenia prawa lub innych czynów niedozwolonych, naruszenia statutu lub przepisów albo bezpodstawnego wzbogacenia w zakresie dozwolonym przez prawo.

To ograniczenie obowiązuje nawet wtedy, gdy firma Microsoft wie lub powinna wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×