POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT SKYPE DLA FIRM DLA TELEFONU WINDOWS PHONE

Niniejsze postanowienia licencyjne są umową między firmą Microsoft Corporation (lub — w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika — jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a użytkownikiem. Należy je przeczytać. Dotyczą one oprogramowania określonego powyżej. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie również w przypadku wszystkich

 • aktualizacji,

 • uzupełnień,

 • usług internetowych oraz

 • pomocy technicznej

firmy Microsoft dotyczących tego oprogramowania, o ile do tych elementów nie zostaną dołączone oddzielne postanowienia. W takim przypadku należy przestrzegać postanowień dołączonych do tych elementów.

Pobranie i korzystanie z tego oprogramowania oznacza akceptację niniejszych postanowień. W przypadku braku akceptacji tych postanowień nie należy używać niniejszego oprogramowania.

Użytkownik, który wyraża zgodę na niniejsze postanowienia i ich przestrzega, otrzymuje bezterminowo następujące prawa.

1. PRAWA DOTYCZĄCE INSTALACJI I UŻYWANIA

 1. Instalacja i używanie Użytkownik ma prawo do zainstalowania i używania jednej kopii oprogramowania na maksymalnie pięciu (5) urządzeniach z systemem Windows Phone powiązanych z kontem Microsoft używanym w Sklepie Windows Phone/Marketplace.

 2. To oprogramowanie wymaga połączenia z systemami komputerowymi z prawidłowo licencjonowanymi kopiami programu Microsoft Skype dla firm lub Microsoft Skype dla firm Online przez sieć bezprzewodową opartą na Internecie. Mogą być wymagane aktualizacje lub uaktualnienie programu Microsoft Skype dla firm. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w niektórych krajach.

 3. Programy innych firm Oprogramowanie może zawierać programy innych firm, na które firma Microsoft (nie inna firma) udziela licencji w ramach niniejszej umowy. Ewentualne uwagi dotyczące programów innych firm są udostępniane tylko w celach informacyjnych.

2. DLACZEGO MOŻE BYĆ WYMAGANY DOSTĘP DO INTERNETU

Użytkownik może ponosić opłaty związane z dostępem do Internetu, transferem danych i innymi usługami zgodnie z warunkami planu usług transferu danych i wszelkimi innymi umowami z operatorem sieci z powodu korzystania z oprogramowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek opłaty na rzecz operatora sieci.

3. USŁUGI INTERNETOWE

Firma Microsoft dostarcza usługi internetowe wraz z oprogramowaniem. Mogą one ulec zmianie lub zostać wycofane w dowolnej chwili.

 1. Wyrażenie zgody na używanie usług internetowych lub bezprzewodowych. Oprogramowanie może łączyć się z internetowymi usługami łączności bezprzewodowej. Używanie oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie standardowych informacji dotyczących urządzenia (w tym między innymi danych technicznych urządzenia, systemu i aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych) do celów związanych z usługami internetowymi lub usługami łączności bezprzewodowej. Jeśli w związku z korzystaniem z usług obowiązują inne warunki, również one mają zastosowanie.

 2. Niewłaściwe użycie usług internetowych. Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług internetowych w sposób, który mógłby te usługi uszkodzić lub zakłócić używanie tych usług bądź sieci bezprzewodowej przez inne osoby. Użytkownik nie może korzystać z usług, aby w jakikolwiek sposób podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, danych, konta czy sieci.

4. ZAKRES LICENCJI

To oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia obowiązujące prawo daje użytkownikowi szersze uprawnienia, użytkownik może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Oznacza to, że należy przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które umożliwiają korzystanie z niego tylko w określony sposób. Użytkownik nie może:

 • stosować obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;

 • odtwarzać kodu, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania, poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące prawo bez względu na to ograniczenie;

 • tworzyć większej liczby kopii oprogramowania niż ta, którą określono w niniejszej umowie lub jest dozwolona obowiązującym prawem wyłączającym niniejsze ograniczenia;

 • publikować oprogramowania w celu kopiowania przez inne osoby;

 • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;

 • przekazywać oprogramowania ani niniejszej umowy stronom trzecim.

5. DOKUMENTACJA

Jeśli do oprogramowania dołączono dokumentację, użytkownik może ją kopiować oraz używać jej jako materiałów referencyjnych na własny użytek.

6. PRZENOSZENIE NA INNE URZĄDZENIE

Użytkownik może odinstalować oprogramowanie i zainstalować je na innym urządzeniu do własnego użytku. Użytkownik nie może tego robić w celu udostępniania tej licencji między urządzeniami poza zakresem niniejszej umowy.

7. OGRANICZENIA EKSPORTOWE

Niniejsze oprogramowanie podlega przepisom i regulacjom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich krajowych i międzynarodowych praw oraz przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników i używania oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/exporting.

8. POMOC TECHNICZNA

To oprogramowanie jest „w stanie takim, w jakim jest”, dlatego nie świadczymy związanych z nim usług pomocy technicznej. Producent telefonu i operator sieci bezprzewodowej nie ponoszą odpowiedzialności za świadczenie usług pomocy technicznej dotyczących oprogramowania.

9. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza umowa oraz postanowienia dotyczące uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej, z których korzysta użytkownik, stanowią całość umowy dotyczącej tego oprogramowania oraz usług pomocy technicznej.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Stany Zjednoczone Jeśli niniejsze oprogramowanie nabyto w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy, niezależnie od konfliktów przepisów prawnych, podlega prawu stanu Waszyngton, które będzie również obowiązywało przy rozpatrywaniu roszczeń związanych z jej naruszeniem. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia wynikające z prawa ochrony konsumentów, prawa dotyczącego nieuczciwej konkurencji i dotyczące innych czynów niezgodnych z prawem, będą podlegały prawu miejscowemu.

 2. Kanada Jeśli niniejsze oprogramowanie nabyto w Kanadzie, interpretacja niniejszej umowy, niezależnie od konfliktów przepisów prawnych, podlega prawom prowincji, w której mieszka użytkownik, i te prawa będą również obowiązywały przy rozpatrywaniu roszczeń związanych z jej naruszeniem i wszelkich innych (w tym roszczeń wynikających z ochrony praw konsumenta, nieuczciwej konkurencji i innych czynów niezgodnych z prawem).

 3. Poza Stanami Zjednoczonymi Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju.

11. SKUTKI PRAWNE

W niniejszej umowie opisano pewne prawa. Na mocy prawa swojego kraju użytkownik może mieć pewne dodatkowe prawa. Użytkownikowi przysługują także prawa względem strony, od której nabył to oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw użytkownika wynikających z przepisów danego kraju, jeśli przepisy w tym kraju na to nie zezwalają.

12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI OPROGRAMOWANIE, NA KTÓRE ZOSTAJE UDZIELONA LICENCJA, JEST DOSTARCZONE W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JEGO UŻYWANIEM. FIRMA MICROSOFT I OPERATORZY SIECI BEZPRZEWODOWYCH, PRZEZ KTÓRE PROWADZONA JEST DYSTRYBUCJA TEGO OPROGRAMOWANIA, ORAZ WSZYSTKIE NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY (OBJĘTE PODMIOTY) NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ WYRAŹNEJ RĘKOJMI, GWARANCJI ANI WARUNKÓW WZGLĘDEM OPROGRAMOWANIA. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. JEŚLI OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE CAŁY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH USŁUG KONSERWACYJNYCH LUB NAPRAW. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENCKIE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA LOKALNEGO, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIAĆ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO OBJĘTE PODMIOTY WYKLUCZAJĄ DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI, W TYM TE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH.

DLA AUSTRALII — UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ USTAWOWE GWARANCJE ZGODNIE Z AUSTRALIJSKIM PRAWEM KONSUMENTA I ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU ICH ZMIANY.

13. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI NIEDOZWOLONYCH PRZEPISAMI PRAWA UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ OD FIRMY MICROSOFT TYLKO ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE DO KWOTY RÓWNEJ JEDNEMU DOLAROWI STANÓW ZJEDNOCZONYCH (1 USD). UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE NIE BĘDZIE DOMAGAĆ SIĘ OD ŻADNEGO Z OBJĘTYCH PODMIOTÓW JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ODSZKODOWANIA, W TYM ZA SZKODY WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE LUB UBOCZNE.

Niniejsze ograniczenie dotyczy:

 • wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm; oraz

 • roszczeń dotyczących złamania warunków umowy, złamania rękojmi, gwarancji lub warunku, ochrony konsumenta, oszustwa, nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności obiektywnej, zaniedbań, błędnej interpretacji, pominięcia, naruszenia prawa lub innych czynów niedozwolonych, naruszenia statutu lub przepisu bądź niesprawiedliwego wzbogacenia się w zakresie stosownych przepisów prawa.

Ograniczenie ma zastosowanie, nawet jeśli:

 • naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy wydanych na oprogramowanie nie stanowi pełnego zadośćuczynienia za poniesione szkody; lub

 • objęte podmioty wiedziały lub powinny były wiedzieć o możliwości powstania tych szkód.

Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wynikowych lub innych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×