POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT LYNC 2010 FOR IPHONE MICROSOFT LYNC 2010 FOR IPAD

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

 • aktualizacji,

 • uzupełnień,

 • usług internetowych oraz

 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE SPÓŁCE APPLE, INC. („APPLE”) W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

1.PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

 1. Instalacja i używanie.    Licencjobiorca może zainstalować maksymalnie 5 kopii oprogramowania na posiadanych lub kontrolowanych przez Licencjobiorcę urządzeniach z systemem operacyjnym iOS.

 2. Oprogramowanie wymaga nawiązania za pośrednictwem bezprzewodowej sieci internetowej połączenia z systemami komputerowymi, na których uruchomione są objęte ważną licencją kopie oprogramowania Microsoft Lync Server 2010 lub Microsoft Lync Online. Pełny dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania może wymagać aktualizacji oprogramowania Microsoft Lync Server 2010. W niektórych krajach poszczególne funkcje mogą być niedostępne.

 3. Programy osób trzecich.    Oprogramowanie może zawierać kod osób trzecich, na który Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft, a nie od tej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące kodu osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

2.USŁUGI INTERNETOWE.    Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie. Korzystanie przez Licencjobiorcę z takich usług podlega postanowieniom przekazanym Licencjobiorcy przez Microsoft lub operatora usług bezprzewodowych.

 1. Zgoda na usługi internetowe lub usługi bezprzewodowe.    Oprogramowanie wymaga nawiązania za pośrednictwem bezprzewodowej sieci internetowej połączenia z systemami komputerowymi, na których uruchomione jest oprogramowanie Microsoft Lync Server 2010 lub Microsoft Lync Online. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Korzystanie z oprogramowania oznacza zgodę Licencjobiorcy na przekazywanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym m.in. informacji technicznych o urządzeniu, systemie, oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych) podczas korzystania z usług internetowych lub usług bezprzewodowych.

 2. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych.    Licencjobiorcy nie wolno korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z tych usług lub z sieci bezprzewodowej. Korzystanie z tej usługi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.

3.ZAKRES LICENCJI.    Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorcy nie wolno:

 • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;

 • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;

 • sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;

 • udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;

 • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;

 • przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim; ani;

4.DOKUMENTACJA.    Licencjobiorca może kopiować dokumentację i korzystać z niej jako materiałów referencyjnych na swój wewnętrzny użytek.

5.OGRANICZENIA EKSPORTOWE.    Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.

6.USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ.    Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej. Sprzedawca ani producent telefonu ani operator usług bezprzewodowych nie mają obowiązku zapewnić usług pomocy technicznej dla oprogramowania.

7.INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH.    Microsoft i Lync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. iPhone, iPad oraz iOS są znakami towarowymi spółki Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

8.CAŁOŚĆ UMOWY.    Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

9.PRAWO WŁAŚCIWE.

 1. Stany Zjednoczone.    Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.

 2. Poza Stanami Zjednoczonymi    Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.

10.SKUTKI PRAWNE.    W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.

11.OSOBA TRZECIA BĘDĄCA BENEFICJENTEM.    Licencjobiorca zgadza się, że Apple oraz podmioty zależne Apple są beneficjentami w odniesieniu do niniejszej Umowy oraz że Apple może egzekwować jej postanowienia.

12.ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI.   OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. W RAZIE POTRZEBY LICENCJOBIORCA MOŻE POWIADOMIĆ APPLE W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZOBOWIĄZAŃ. MICROSOFT, OPERATORZY USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH OPROGRAMOWANIE JEST ROZPOWSZECHNIANIE, PODMIOTY STOWARZYSZONE MICROSOFT ANI DOSTAWCY („DYSTRYBUTORZY”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZAJĄ UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

13.OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.   APPLE, MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I DO WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ KWOTY. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

 • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz

 • roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×