Postanowienia licencyjne dotyczące wersji wstępnej oprogramowania firmy Microsoft: Microsoft OneNote

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niniejsze postanowienia licencyjne są umową między firmą Microsoft Corporation (lub — w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika — jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a użytkownikiem. Należy je przeczytać. Dotyczą one wersji wstępnej oprogramowania określonego powyżej i obejmują nośniki, na których oprogramowanie zostało dostarczone (jeśli istnieją). Niniejsze postanowienia mają zastosowanie również w przypadku wszystkich

 • aktualizacji,

 • uzupełnień,

 • usług internetowych oraz

 • pomocy technicznej

firmy Microsoft dotyczących tego oprogramowania, o ile do tych elementów nie zostaną dołączone oddzielne postanowienia. W takim przypadku należy przestrzegać postanowień dołączonych do tych elementów.

Korzystanie z tego oprogramowania oznacza akceptację niniejszych postanowień. W przypadku braku akceptacji tych postanowień nie należy używać niniejszego oprogramowania.

Zgodnie z poniższym opisem używanie niektórych funkcji oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie określonych standardowych informacji o komputerze do określonych usług internetowych.

Użytkownik, który wyraża zgodę na niniejsze postanowienia, otrzymuje następujące prawa:

 1. PRAWA DOTYCZĄCE INSTALACJI I UŻYWANIA.

 2. Instalacja i używanie Użytkownik ma prawo do zainstalowania i używania jednej kopii aplikacji na maksymalnie pięciu (5) urządzeniach z systemem Windows 8 powiązanych z kontem Microsoft skojarzonym z kontem użytkownika w Sklepie Windows.

 3. USŁUGI INTERNETOWE. Firma Microsoft dostarcza usługi internetowe wraz z oprogramowaniem. Mogą one ulec zmianie lub zostać wycofane w dowolnej chwili.

 4. Wyrażenie zgody na używanie usług internetowych. Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w dokumencie „Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu OneNote” wymagają nawiązania połączenia z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy przez Internet. W niektórych przypadkach użytkownik nie jest dodatkowo powiadamiany o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach można wyłączyć te funkcje lub nie używać ich. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, należy zapoznać się z dokumentem Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu OneNote. Korzystając z tych funkcji, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji użytkownika ani kontaktowania się z nim.

 5. Informacje o komputerze. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów komputerowych informacje o komputerze, takie jak adres IP użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Firma Microsoft używa tych informacji w celu udostępniania usług internetowych.

  • Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP). To oprogramowanie korzysta z Programu poprawy jakości obsługi klienta. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta automatycznie są wysyłane do firmy Microsoft informacje dotyczące sprzętu i sposobu użycia tego oprogramowania. Nie używamy tych informacji do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta na komputer użytkownika jest również okresowo pobierany mały plik. Pomaga on nam zbierać informacje dotyczące problemów, które występują podczas korzystania z oprogramowania. Jeśli są dostępne nowe informacje Pomocy dotyczące błędów, one również mogą zostać automatycznie pobrane. Dowiedz się więcej o Programie poprawy jakości obsługi klienta.

  • Funkcje związane z zawartością sieci Web. Określone funkcje niniejszego oprogramowania umożliwiają pobieranie powiązanej zawartości od firmy Microsoft i dostarczanie jej użytkownikowi. W celu dostarczenia zawartości te funkcje wysyłają do firmy Microsoft informacje dotyczące typu systemu operacyjnego, nazwy i wersji używanego oprogramowania, typu przeglądarki i kodu języka urządzenia, na którym zainstalowano oprogramowanie. Przykładami tych funkcji są: obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online, pomoc i pomoc w zakresie aplikacji. Użytkownik może nie używać tych funkcji związanych z zawartością sieci Web.

 6. Wykorzystywanie informacji. Informacje o komputerze oraz informacje przekazywane przy użyciu funkcji Program poprawy jakości obsługi klienta mogą być używane w celu ulepszania oprogramowania i usług. Mogą być również udostępniane innym firmom, na przykład producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni używać tych informacji w celu ulepszania współdziałania ich produktów z oprogramowaniem firmy Microsoft.

 7. Niewłaściwe użycie usług internetowych. Nie można używać tych usług w żaden sposób, który może je uszkodzić lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z nich. Ponadto nie można korzystać z nich, aby w jakikolwiek sposób podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, danych, konta czy sieci.

 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA. Niniejsza umowa obowiązuje do momentu wydania wersji komercyjnej oprogramowania, jednak firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania oprogramowania w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Oprogramowanie może przestać działać w przypadku aktualizacji lub zmiany urządzenia z systemem Windows 8 Consumer Preview albo w przypadku próby użycia na urządzeniu z systemem Windows 8 Consumer Preview wyposażonym w inne funkcje lub inny typ procesora. Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w oprogramowaniu, łącznie z zawartością przekazywaną przy użyciu oprogramowania. W przypadku zmiany lub wycofania Sklepu Windows, oprogramowania albo dowolnej zawartości dane użytkownika mogą zostać usunięte lub odzyskanie przechowywanych danych może okazać się niemożliwe. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie danych z powrotem do użytkownika.

 9. WERSJA WSTĘPNA OPROGRAMOWANIA. To oprogramowanie jest oferowane w wersji wstępnej. Może ono działać inaczej niż ostateczna wersja oprogramowania. Firma Microsoft może zastąpić wersję wstępną ostateczną wersją komercyjną. Może się również zdarzyć, że wersja komercyjna nie zostanie wydana.

 10. OPINIE. Przekazanie firmie Microsoft opinii o oprogramowaniu oznacza przyznanie tej firmie bezpłatnie prawa do używania, udostępniania i komercjalizowania tych opinii w dowolny sposób i w dowolnym celu. Oznacza również przyznanie podmiotom trzecim bezpłatnie wszelkich praw patentowych wymaganych do umożliwienia ich produktom, technologiom i usługom korzystania z określonych części oprogramowania lub usługi firmy Microsoft zawierających te opinie (albo komunikowania się z nimi). Użytkownik nie będzie przekazywał opinii podlegających licencji, która wymaga od firmy Microsoft udzielania licencji na oprogramowanie lub dokumentację innym podmiotom z powodu zamieszczania w nich opinii użytkownika. Przyznane prawa pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

 11. ZAKRES LICENCJI. To oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia obowiązujące prawo daje użytkownikowi szersze uprawnienia, użytkownik może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Oznacza to, że należy przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które umożliwiają korzystanie z niego tylko w określony sposób. Użytkownik nie może:

  • stosować obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;

  • odtwarzać kodu, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania, poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące prawo bez względu na to ograniczenie;

  • tworzyć większej liczby kopii oprogramowania niż ta, którą określono w niniejszej umowie lub jest dozwolona obowiązującym prawem wyłączającym niniejsze ograniczenia;

  • publikować oprogramowania w celu kopiowania przez inne osoby;

  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;

  • przekazywać oprogramowania ani niniejszej umowy stronom trzecim; ani

  • używać oprogramowania w usługach komercyjnego hostowania oprogramowania.

 12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Niniejsze oprogramowanie podlega przepisom i regulacjom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich krajowych i międzynarodowych praw oraz przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i używania oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft dotyczącej eksportu.

 13. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. To oprogramowanie jest „w stanie takim, w jakim jest”, dlatego nie świadczymy związanych z nim usług pomocy technicznej.

 14. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz postanowienia dotyczące uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej, z których korzysta użytkownik, stanowią całość umowy dotyczącej tego oprogramowania oraz usług pomocy technicznej.

 15. PRAWO WŁAŚCIWE.

 16. Stany Zjednoczone. Jeśli niniejsze oprogramowanie nabyto w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy, niezależnie od konfliktów przepisów prawnych, podlega prawu stanu Waszyngton, które będzie również obowiązywało przy rozpatrywaniu roszczeń związanych z jej naruszeniem. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia wynikające z prawa ochrony konsumentów, prawa dotyczącego nieuczciwej konkurencji i dotyczące innych czynów niezgodnych z prawem, będą podlegały prawu miejscowemu.

 17. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju.

 18. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisano pewne prawa. Na mocy prawa swojego kraju użytkownik może mieć pewne dodatkowe prawa. Użytkownikowi przysługują także prawa względem strony, od której nabył to oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw użytkownika wynikających z przepisów danego kraju, jeśli przepisy w tym kraju na to nie zezwalają.

 19. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie takim, w jakim się znajduje. Użytkownik ponosi ryzyko związane z jego używaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani warunków. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie lub gwarancje ustawowe wynikające z przepisów prawa lokalnego, których niniejsza umowa nie może zmieniać. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa lokalnego firma Microsoft wyklucza gwarancję dorozumianą z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw osób trzecich.

DLA AUSTRALII — Użytkownikowi przysługują ustawowe gwarancje zgodnie z Australijskim Prawem Konsumenta i żadna część niniejszych postanowień nie ma na celu ich zmiany.

 1. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ. Użytkownik może odzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców jedynie szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Nie można dochodzić żadnych innych szkód, w tym także szkód wtórnych, utraty zysków, szkód szczególnych, pośrednich ani ubocznych.

Niniejsze ograniczenie dotyczy:

 • wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm; oraz

 • roszczeń dotyczących złamania warunków umowy, złamania gwarancji, bezpośredniej odpowiedzialności, zaniedbań lub innych czynów niedozwolonych w zakresie stosownych przepisów prawa.

To ograniczenie obowiązuje nawet wtedy, gdy firma Microsoft wie lub powinna wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Uwaga: w związku z tym, że to oprogramowanie jest rozpowszechniane na terenie prowincji Quebec w Kanadzie, niniejsze postanowienia przedstawiono poniżej w języku francuskim.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×