Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Zaktualizuj teraz

Ważne: Power View i Power Pivot są dostępne w wersjach pakietu Office Professional Plus iAplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw oraz w autonomicznej wersji programu Excel 2013. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Office używasz?

Power View to interakcyjna Eksploracja danych, Wizualizacja i prezentacja, która zachęca do intuicyjnych raportów ad-hoc. Power View to funkcja programów Microsoft Excel 2013 oraz programów Microsoft SharePoint Server 2010 i 2013 w ramach dodatku SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services dla programu Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Obejrzyj klipy wideo dotyczące programu Power View i dodatku Power Pivot

Mapa z wykresem kolumnowym w programie Power View

W dalszej części tego artykułu

Wprowadzenie do programu Power View

Źródła danych dla programu Power View

Tworzenie wykresów i innych wizualizacji

Filtrowanie i wyróżnianie danych

Fragmentatory

Sortowanie

Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Udostępnianie raportów programu Power View

Udostępnianie programu Power View w programie Excel

Udostępnianie raportów programu Power View w programie SharePoint (pliki RDLX)

Drukowanie raportów programu Power View

Ustawianie właściwości raportowania programu Power View w dodatku Power Pivot

Wydajność

Porównanie programów Power View, Report Builder i Report Designer

Więcej informacji o programie Power View

Program Power View w programach Excel i SharePoint

Program Power View w programie Excel

Program Power View w programie SharePoint

Wprowadzenie do programu Power View

Dostępne są dwie wersje programu Power View:

Obie wersje programu Power View wymagają, aby na komputerze był zainstalowany program Silverlight.

Nie można otworzyć pliku RDLX programu Power View w programie Excel ani otworzyć pliku XLSX programu Excel z arkuszami programu Power View w programie Power View w programie SharePoint. Nie można także kopiować wykresów ani innych wizualizacji z pliku RDLX do skoroszytu programu Excel.

Pliki programu Excel w formacie XLSX można zapisywać za pomocą arkuszy Power View na serwerze programu SharePoint, w lokalu lub w Microsoft 365 i otwierać te pliki w programie SharePoint. Przeczytaj więcej na temat programu Power View w programie Excel w programie SharePoint Server 2013 lub w usłudze SharePoint Online w witrynie Microsoft 365.

Źródła danych dla programu Power View

W programie Excel 2013 jako podstawy raportów programu Power View w programach Excel i SharePoint można używać danych przechowywanych w programie Excel. Podczas dodawania tabel i tworzenia relacji między nimi program tworzy w tle model danych. Model danych to kolekcja tabel i relacji między nimi, które odzwierciedlają pochodzące ze świata rzeczywistego relacje między funkcjami i procesami biznesowymi, na przykład zależności między produktami a zapasami i sprzedażą. Można kontynuować modyfikowanie i ulepszanie modelu danych w dodatku Power Pivot w programie Excel w celu utworzenia bardziej złożonego modelu danych, który stanie się podstawą raportów programu Power View.

Program Power View umożliwia interakcję z danymi, które znajdują się w:

Początek strony

Tworzenie wykresów i innych wizualizacji

W programie Power View można szybko tworzyć różnorodne wizualizacje, od tabel i macierzy przez wykresy kołowe, słupkowe i bąbelkowe do zestawów wielokrotnych wykresów. Tworzenie każdej wizualizacji rozpoczyna się od tabeli, którą można z łatwością przekonwertować na inne wizualizacje w celu sprawdzenia, która z nich najlepiej przedstawia prezentowane dane. Aby utworzyć tabelę, należy kliknąć tabelę lub pole na liście pól, albo przeciągnąć pole z listy pól do widoku. Program Power View narysuje tabelę w widoku, wyświetlając rzeczywiste dane i automatycznie dodając nagłówki kolumn.

Aby przekonwertować tabelę na inne wizualizacje, należy kliknąć typ wizualizacji na karcie Projektowanie. W programie Power View są dostępne tylko te wykresy i inne wizualizacje, które najlepiej pasują do danych w tabeli. Jeśli na przykład program Power View nie wykryje zagregowanych wartości liczbowych, wykresy nie będą dostępne.

Przeczytaj więcej w temacie Wykresy i inne wizualizacje danych w programie Power View.

Początek strony

Filtrowanie i wyróżnianie danych

Program Power View oferuje kilka metod filtrowania danych. Dzięki metadanym znajdującym się w źródłowym modelu danych program Power View zna relacje między różnymi tabelami i polami w skoroszycie lub raporcie. Znajomość tych relacji umożliwia użycie jednej wizualizacji do filtrowania i wyróżniania wszystkich wizualizacji w arkuszu lub widoku. Można także wyświetlić obszar filtrów i zdefiniować filtry, które będą stosowane do poszczególnych wizualizacji albo do wszystkich wizualizacji w arkuszu lub widoku. W programie Power View w programie SharePoint przed przełączeniem się do trybu odczytu lub trybu pełnoekranowego można ukryć okienko filtrów, ale można też pozostawić je widoczne.

Początek strony

Fragmentatory

Fragmentatory w programie Excel umożliwiają porównywanie i obliczanie danych pochodzących z różnych perspektyw. Fragmentatory w programie Power View są podobne. Gdy w widoku znajduje się wiele fragmentatorów, zaznaczenie wpisu w jednym fragmentatorze spowoduje odpowiednie przefiltrowanie innych fragmentatorów w widoku.

Przeczytaj więcej w temacie Fragmentatory w programie Power View.

Sortowanie

Program Power View umożliwia sortowanie tabel, macierzy, wykresów słupkowych i kolumnowych oraz zestawów małych wielokrotności. W tabelach i macierzach sortuje się kolumny, na wykresach sortuje się kategorie lub wartości liczbowe, a w zestawie wielokrotności sortuje się wiele pól lub wartości liczbowych. W każdym przypadku można sortować rosnąco lub malejąco według atrybutów, takich jak Nazwa produktu, oraz według wartości liczbowych, takich jak Łączna sprzedaż.

Początek strony

Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Pojedynczy raport programu Power View w programie SharePoint może zawierać wiele widoków. Wszystkie widoki w raporcie programu Power View w programie SharePoint są oparte na jednym modelu tabelarycznym. Każdy widok zawiera własne wizualizacje, a filtry umieszczone w widokach umożliwiają filtrowanie tylko tych widoków.

Przeczytaj więcej w temacie Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint.

Uwaga: W programie Excel każdy arkusz programu Power View stanowi osobny arkusz. Skoroszyt programu Excel może zawierać dowolną liczbę arkuszy programu Power View, a każdy arkusz programu Power View może być oparty na innym modelu. 

Początek strony

Udostępnianie raportów programu Power View

Raporty programu Power View zawsze mają formę przystosowaną do prezentacji — można przeglądać dane i w dowolnej chwili je przedstawić, ponieważ podczas pracy w tym programie są używane rzeczywiste dane. Nie trzeba wyświetlać podglądu raportu, aby sprawdzić, jak będzie wyglądał.

Udostępnianie programu Power View w programie Excel

Udostępnianie skoroszytów programu Excel w arkuszach programu Power View:

W witrynie programu SharePoint Server 2013 lub usługi SharePoint Online.    Zarówno lokalnie, jak i w chmurze, czytelnicy raportu będą mogli wyświetlać arkusze programu Power View znajdujące się w zapisanych w tej witrynie skoroszytach oraz interakcyjnie z nich korzystać.

Udostępnianie raportów programu Power View w programie SharePoint (pliki RDLX)

W trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym wstążka i inne narzędzia do projektowania są ukrywane w celu zwiększenia ilości miejsca na wizualizacje. Raport zachowuje pełną interakcyjność, w tym możliwości filtrowania i wyróżniania.

Raporty programu Power View tworzone w programie SharePoint są zapisywane w programie SharePoint Server 2010 lub 2013, gdzie inni użytkownicy mogą je wyświetlać i interakcyjnie z nich korzystać. Inni użytkownicy mogą je także edytować, a w zależności od posiadanych przez nich uprawnień na serwerze, mogą także zapisywać wprowadzone przez siebie zmiany. Przeczytaj więcej o tworzeniu, zapisywaniu i drukowaniu raportów programu Power View.

Interakcyjną wersję raportu programu Power View w programie SharePoint można również wyeksportować do programu PowerPoint. Każdy widok w programie Power View stanie się osobnym slajdem w programie PowerPoint. Interakcyjne korzystanie z raportów programu Power View wyeksportowanych do programu PowerPoint jest podobne do interakcyjnego korzystania z widoków w trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym programu Power View: można interakcyjne obsługiwać wizualizacje i filtry w każdym widoku, ale nie można tworzyć wizualizacji ani filtrów.

Przeczytaj o eksportowaniu raportu z programu Power View w programie SharePoint do programu PowerPoint.

Początek strony

Drukowanie raportów programu Power View

Raporty programu Power View są przeznaczone do użytku interakcyjnego, zarówno w plikach XLSX programu Excel, jak i w plikach RDLX w programie SharePoint: naciskasz wartości na jednym wykresie i wpływa to na wartości w innych wykresach. Można więc wydrukować arkusz programu Power View, ale będzie on statyczny — interakcje oczywiście nie działają na papierze.

Ponadto raport programu Power View jest projektowany tak, aby wyglądał dobrze na ekranie: wszystkie wykresy, tabele i inne elementy wizualne mieszczą się na jednym ekranie. Dlatego czasami wykres lub tabela zawiera pasek przewijania — czytelnik musi przewinąć, aby wyświetlić pozostałe wartości na danym wykresie lub w tabeli. Paski przewijania także nie działają na papierze.

Ustawianie właściwości raportowania programu Power View w dodatku Power Pivot

Ustawiając niektóre właściwości w dodatku Power Pivot, można usprawnić działanie funkcji raportowania programu Power View.

  • Wybieranie domyślnych agregacji

  • Ustawianie domyślnego tytułu, obrazu i identyfikatora dla każdej tabeli w modelu

  • Ustalanie, jak zduplikowane wartości są obsługiwane w raportach programu Power View

  • Ukrywanie tabel, pól i miar przed twórcami raportu programu Power View

  • Ustawianie pól domyślnych dla tabeli, tak aby po kliknięciu tabeli w programie Power View wszystkie pola domyślne były równocześnie dodawane do raportu.

Początek strony

Wydajność

W celu zwiększenia wydajności program Power View pobiera tylko te dane, których w danej chwili potrzebuje do wykonania wizualizacji danych. Dlatego nawet jeśli umieszczona w arkuszu lub widoku tabela jest oparta na źródłowym modelu danych, który zawiera miliony wierszy, program Power View pobiera tylko dane wierszy, które są w danej chwili widoczne w tabeli. Po przewinięciu paska przewijania do dołu tabeli ten pasek zostanie automatycznie przesunięty w górę, co umożliwi przewinięcie go w dół, gdy program Power View pobierze kolejne wiersze.

Początek strony

Porównanie programów Power View, Report Builder i Report Designer

Program Power View nie zastępuje istniejących produktów do raportowania wchodzących w skład usług Reporting Services.

Program Report Designer to zaawansowane środowisko projektowe, za pomocą którego deweloperzy i profesjonalni informatycy mogą osadzać funkcje raportowania w swoich aplikacjach. W programie Report Designer można tworzyć raporty operacyjne, udostępnione źródła danych i udostępnione zestawy danych, a także projektować kontrolki podglądu raportów.

W programie Report Builder profesjonalni informatycy i użytkownicy zaawansowani mogą tworzyć zaawansowane raporty operacyjne oraz przeznaczone do wielokrotnego użytku składniki Report Part i udostępnione zestawy danych.

Programy Report Builder i Report Designer umożliwiają tworzenie raportów w formacie RDL; program Power View umożliwia tworzenie raportów w formacie RDLX. Program Power View nie może otwierać raportów w formacie RDL i odwrotnie.

Uwagi: 

  • Raporty w formacie RDL można uruchamiać na serwerach raportowania w trybie natywnym usług Reporting Services lub w trybie programu SharePoint.

  • Power View Raporty RDLX można uruchamiać tylko na serwerach raportów w trybie programu SharePoint.

Programy Report Designer i Report Builder wchodzą w skład usług SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services, podobnie jak program Power View. Dowiedz się więcej o narzędziach usług SQL Server Reporting Services.

Początek strony

Więcej informacji o programie Power View

Program Power View w programach Excel i SharePoint

Wykresy i inne wizualizacje w programie Power View.

Zmienianie sumy na średnią lub inną agregację w programie Power View

Program Power View w programie Excel

Program Power View w programie Excel w programie SharePoint Server lub usłudze SharePoint Online w programie Microsoft 365

Samouczek: Optymalizowanie modelu danych pod kątem raportów programu Power View

Program Power View w programie SharePoint

Wymagania systemowe programu Power View w programie SharePoint

Tworzenie, zapisywanie i drukowanie raportów programu Power View w programie SharePoint

Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Obiekty modelu wielowymiarowego w programie Power View

Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu w programie Power View w programie SharePoint

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×