Pracuj mądrze: planowanie spotkania online i dołączanie do niego

Spotkanie usługi Microsoft Lync Online możesz zaplanować z poziomu dodatku Online Meeting dla programu Microsoft® Lync™ 2010 w programie Microsoft® Outlook®. Możesz również użyć usługi Lync Online w celu rozpoczęcia nieplanowanego spotkania i szybkiego przedyskutowania kwestii wymagających natychmiastowej uwagi.

Co chcesz zrobić?

Planowanie spotkania online

Aby utworzyć zaproszenie na spotkanie online, zrób tak:

 1. W kalendarzu programu Microsoft® Outlook® na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij przycisk Nowe spotkanie online(w przypadku programu Microsoft® Outlook® 2010) lub Spotkanie online (w przypadku programu Microsoft® Office Outlook® 2007).

Obraz wstążki programu Outlook

 1. W zaproszeniu na spotkanie wpisz w polu Do rozdzielone średnikami adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić na spotkanie.

 2. W zaproszeniu na spotkanie wpisz w polu Temat temat spotkania.

 3. Opcjonalnie: w treści zaproszenia na spotkanie powyżej łącza Dołącz do spotkania online wpisz dodatkowe informacje o spotkaniu.
  Nie modyfikuj żadnego z istniejących tekstów zawartych w zaproszeniu na spotkanie, gdyż mogłoby to uniemożliwić adresatom dołączenie do spotkania.

 4. Opcjonalnie: w zaproszeniu na spotkanie na karcie Spotkanie w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Asystent planowania. Asystent planowania pomaga zagwarantować dostępność wszystkich osób w wybranym czasie.

 5. W zaproszeniu na spotkanie w grupie Spotkanie online kliknij pozycję Opcje spotkania, a następnie zatwierdź lub zmień opcje domyślnie, zależnie od potrzeb.

Początek strony

Ustawianie opcji dostępu do spotkania i osoby prowadzącej

Domyślne opcje spotkania online są optymalne w przypadku małych spotkań oraz sesji udostępniania i współpracy z osobami w Twojej organizacji. Jeśli jednak planujesz spotkanie online z uczestnikami spoza organizacji bądź z wyjątkowo dużą liczbą uczestników, użyj okna dialogowego Opcje spotkania online w celu ustalenia następujących kwestii:

 • Kto powinien oczekiwać w poczekalnia przed wpuszczeniem na spotkanie? Ta możliwość jest dostępna jedynie dla spotkań korzystających z dźwięku VoIP.

 • Kto powinien mieć uprawnienia osoba prowadząca w czasie spotkania?

Aby ustawić opcje dostępu i osobę prowadzącą, zrób tak:

 1. W utworzonym zaproszeniu na spotkanie na karcie Spotkanie w grupie Spotkanie online kliknij przycisk Opcje spotkania.

Obraz wstążki programu Outlook

 1. W oknie dialogowym Opcje spotkania zaznacz pole wyboru Dostosuj dostęp i osoby prowadzące w tym spotkaniu.

 2. W obszarze Dostęp i Osoba prowadząca wybierz opcje odpowiadające rozmiarowi i typowi planowanego spotkania. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się ze zrzutami ekranu i tabelami na końcu tej procedury.

 3. Kliknij pozycję Audio i telefon, aby wyświetlić informacje o konferencji głosowej dla spotkania. Brak opcji Audio i telefon oznacza, że w ramach Twoich spotkań będzie używany jedynie dźwięk VoIP, a konferencje głosowe w publicznej sieci telefonicznej nie są włączone w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem informatycznym.

Opcje dostępu umożliwiają sterowanie zakresem uczestników, którzy muszą oczekiwać w poczekalnia na wpuszczenie przez osobę prowadzącą.

Opcje dostępu spotkania programu Lync

Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis poszczególnych opcji.

Opcja dostępu

Kto czeka w poczekalni

Kiedy wybrać tę opcję

Tylko organizator (zablokowane)

Wszyscy

Nie chcesz, aby inne osoby widziały Twoje materiały i slajdy programu Microsoft® PowerPoint® przed spotkaniem.

Osoby z mojej firmy, które zapraszam

Osoby, które nie mają konta w Twojej sieci, i osoby, które nie zostały zaproszone

Omawiane tematy mają charakter poufny.

Osoby z mojej firmy

Osoby, które nie mają konta w Twojej sieci

Wszyscy uczestnicy mają konto w sieci Twojej organizacji.

Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń)

Nikt (stan domyślny)

Zapraszasz uczestników zewnętrznych.

Osoby łączące się za pomocą telefonu pomijają poczekalnię

Brak

To pole wyboru jest wyłączone i niedostępne w przypadku „zablokowanego” spotkania (opcja 1), wyłączone i możliwe do zaznaczenia w przypadku opcji 2 i 3 oraz domyślnie włączone w przypadku braku ograniczeń dostępu (opcja 4, pokazana w tym miejscu).

Opcje osoby prowadzącej umożliwiają sterowanie automatycznym przypisywaniem uczestnikom uprawnień osoba prowadząca podczas planowania spotkania.

Ustawianie opcji osoby prowadzącej

Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis poszczególnych opcji.

Opcja osoby prowadzącej

Kto jest osobą prowadzącą

Kiedy wybrać tę opcję

Tylko organizator

Tylko osoba planująca spotkanie

W przypadku prezentacji, w trakcie których uczestnicy nie muszą wchodzić w interakcje z zawartością spotkania. W trakcie spotkania możesz wyznaczyć kolejne osoby prowadzące.

Osoby z mojej firmy

Każda zaproszona osoba, która ma konto w Twojej sieci.

W przypadku sesji roboczych z grupami, których uczestnicy których pracują w Twojej organizacji i mogą udostępniać lub modyfikować zawartość spotkania.

Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń)

Każda zaproszona osoba.

W przypadku sesji roboczych z grupami, w których są osoby, które nie mają konta w Twojej sieci.

Osoby, które wybiorę

Ty i wybrani przez Ciebie uczestnicy.

W przypadku prezentacji z więcej niż jedną osobą prowadzącą.

Początek strony

Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania za pomocą opcji Spotkaj się z

 Aby rozpocząć niezaplanowane spotkanie przy użyciu polecenia Spotkaj się z, zrób tak:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę Pokaż menu Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Spotkaj się z.

Rozpoczynanie spotkania online lub połączenia konferencyjnego w trybie Spotkaj się z

 1. W oknie konwersacji grupowej kliknij menu Opcje osób Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaprosić osoby z Twojej listy kontaktów, kliknij polecenie Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu, zaznacz kontakty i kliknij przycisk OK.

  • Aby zaprosić osoby, wysyłając wiadomość e-mail, kliknij polecenie Zaproś pocztą e-mail, skopiuj informacje o spotkaniu i wypełnij zaproszenie na spotkanie.

Początek strony

Dołączanie do zaplanowanego spotkania online

Aby dołączyć do zaplanowanego spotkania, zrób tak:

 1. W kalendarzu programu Outlook otwórz spotkanie, do którego chcesz dołączyć.

 2. W zaproszeniu na spotkanie kliknij pozycję Dołącz do spotkania online.

Obraz zaproszenia na spotkanie

Początek strony

Dołączanie do niezaplanowanego spotkania

Możesz otrzymać zaproszenie na spotkanie, które jest niezaplanowane, realizowane w trybie Spotkaj się z lub będące w toku:

 • W powiadomieniu wyświetlonym w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań kliknij pozycję Dołącz.

Początek strony

Łączenie się z częścią audio spotkania

Program Lync możesz skonfigurować w taki sposób, aby łączył się z częścią audio spotkania zawsze w taki sam sposób lub monitował o wybranie opcji.

Wybieranie opcji połączenia audio przy pierwszym użyciu usługi Lync Online

W momencie, gdy po raz pierwszy dołączasz do spotkania lub połączenia konferencyjnego programu Lync, jest wyświetlane okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio.

Dostępne w tym oknie opcje zależą od sposobu, w jaki program Lync skonfigurowano w organizacji.

Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio

Aby połączyć się z częścią audio spotkania audio, zrób tak:

 1. Zaznacz opcję w oknie dialogowym Dołączanie do spotkania audio. Szczegółowe informacje zawiera tabela na końcu tej procedury.

 2. Opcjonalnie: zaznacz pole wyboru Nie pokazuj tego ponownie, aby użyć wybranych opcji połączenia audio dla każdego spotkania.

 3. Kliknij przycisk OK, aby dołączyć do spotkania.

Opcja dołączania do części audio spotkania

Kiedy wybrać tę opcję

Nie dołączaj audio

Zamierzasz nawiązać połączenie ze spotkaniem przy użyciu numeru telefonu podanego przez dostawcę konferencji głosowych.

Użyj programu Lync (zintegrowane audio i wideo)

Zamierzasz użyć wbudowanej funkcji integracji audio i wideo komputera programu Lync.

Zadzwoń do mnie pod numer:

Chcesz, aby oprogramowanie komunikacyjne Microsoft® Lync™ Server 2010 nawiązało z Tobą połączenie. Możesz określić nowy numer telefonu w polu tekstowym lub użyć jednego z wyświetlonych numerów. Są to numery wpisane w opcjach Telefony w oknie dialogowym Lync — Opcje.

Zmiana domyślnej opcji audio

 1. W głównym oknie programu Lync kliknij przycisk Opcje Przycisk Opcje programu Lync .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Telefony, a następnie w obszarze Dołączanie do połączeń konferencyjnych w polu Dołącz do spotkania audio z wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć w czasie spotkań zintegrowanego dźwięku komputera, kliknij pozycję Lync.

  • Aby zażądać połączenia ze strony dostawcy konferencji głosowych, wybierz numer telefonu z listy.

   Uwaga:  Ta opcja nie jest dostępna w bieżącej wersji usługi Lync Online.

  • Aby używać telefonu do łączenia się ze spotkaniami, wybierz opcję Nie dołączaj audio.

   Karta telefonu w oknie dialogowym Opcje — Dołączanie do połączeń konferencyjnych

 3. Opcjonalnie: w obszarze Dołączanie do połączeń konferencyjnych zaznacz pole wyboru Przed dołączeniem zapytaj mnie o potwierdzenie lub wybranie innego źródła audio. Zrób to, jeśli Twoje preferencje dotyczące audio ulegają częstym zmianom.

Początek strony

Zapraszanie osób niemających zainstalowanego programu Lync

Osoby w Twojej organizacji i poza nią mogą dołączyć do spotkania programu Lync z komputera, na którym ten program nie jest zainstalowany.

W momencie, gdy zapraszana osoba otwiera zaproszenie na spotkanie i klika łącze Dołącz do spotkania online, uzyskuje dostęp do jednej lub wielu z wymienionych niżej opcji, zależnie od konfiguracji organizacji (Twojej lub tej osoby):

Opcja dołączania

Alternatywny klient spotkania

Dołącz do spotkania przy użyciu przeglądarki sieci Web

Aplikacja Microsoft® Lync™ Web App

Ważne:  Aplikacja Lync Web App wymaga najnowszej wersji wtyczki przeglądarki Microsoft Silverlight. Jeśli wtyczka Silverlight nie jest obecnie zainstalowana, do jej instalacji są wymagane uprawnienia administratora.

Pobierz i zainstaluj program Lync Attendee

Program Lync 2010 Attendee

Użyj programu Communicator

Program Microsoft® Office Communicator 2007 R2 lub Microsoft® Office Communicator 2007

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dołączanie przy użyciu komputera bez zainstalowanej usługi Lync Online w Pomocy dla usługi Lync Online w witrynie Office.com.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×