Problemy ze zgodnością tabel przestawnych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzie sprawdzania zgodności wykryło co co najmniej jeden problem ze zgodnością związane z tabelami przestawnymi.

Ważne: Przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku należy rozwiązać problemy, które powodują znaczną utratę funkcjonalności, aby zapobiec trwałej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu.

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności mogą nie wymagać rozwiązania przed zapisaniem skoroszytu — dane ani funkcjonalność nie zostaną utracone, ale wygląd lub działanie skoroszytu mogą być nieco inne po otwarciu go w starszej wersji programu Microsoft Excel.

W tym artykule

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

Tabela przestawna w tym skoroszycie przekracza poprzednie ograniczenia i zostanie utracona, jeśli zostanie zapisana w jednym z poprzednich formatów plików. W starszych wersjach programu Excel będą działać tylko tabele przestawne utworzone w trybie zgodności.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym tabeli przestawnej obsługiwanych 1 048 576 unikatowych elementów na pole, ale w programie Excel 97 – 2003 obsługiwanych tylko 32 500 elementów na pole.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną, którego rozmiar przekracza poprzednie ograniczenia. Zapisz skoroszyt w formacie programu Excel 97 – 2003, a następnie ponownie utworzyć tej tabeli przestawnej w trybie zgodności.

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera reguły formatowania warunkowego, które zastosowano do komórek w zwiniętych wierszach lub kolumnach. Aby uniknąć utraty tych reguł w starszych wersjach programu Excel, należy rozwinąć te wiersze lub kolumny.

Znaczenie    Reguły formatowania warunkowego stosowane do komórek w zwiniętych wierszach lub kolumnach zostaną utracone w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować zwinięte wiersze lub kolumny, w których są zawarte reguły formatowania warunkowego, a następnie rozwiń je przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel.

Ten skoroszyt zawiera nazwane zestawy, które nie są skojarzone z tabelą przestawną. Te nazwane zestawy nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Nazwane zestawy, które nie są skojarzone z tabelą przestawną zostaną usunięte w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    Aby uniknąć tego problemu, utwórz tabelę przestawną przy użyciu połączenia.

Ten skoroszyt zawiera tabelę przestawną z włączoną analizą warunkową. Po otwarciu skoroszytu w starszych wersjach programu Excel nieopublikowane zmiany analizy warunkowej zostaną utracone.

Znaczenie    Zmiany analizy warunkowej nieopublikowane na serwerze nie są wyświetlane w starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    Przed otworzeniem skoroszytu w starszej wersji programu Excel upewnij się, że zmiany analizy warunkowej zostały opublikowane (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Analiza, grupa Obliczenia, przycisk Narzędzia OLAP, pozycja Analiza warunkowa).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera oś danych, w przypadku której ta sama miara występuje więcej niż raz. Ta tabela przestawna nie zostanie zapisana.

Znaczenie    W programie Excel 2010 lub nowszym można duplikować miary w tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych przetwarzania OLAP (Online Analytical). Nie można wyświetlić tabeli przestawnej w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną zawierającą osi danych, na którym jest wyświetlana więcej niż jeden z tym samym miary, a następnie usuń wszelkie zduplikowane środki tak, aby pozostanie tylko jedną miarę.

Połączenie tabeli przestawnej lub danych w tym skoroszycie zawiera ustawienia serwera, które nie istnieją w starszych wersjach programu Excel. Niektóre ustawienia serwera dla połączenia tabeli przestawnej lub danych nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Niektóre tabeli przestawnej lub danych serwera ustawienia połączenia, które nie są dostępne w programie Excel 97 – 2007 zostaną utracone.

Co należy zrobić    Sprawdź, czy ustawienia serwera są zgodne ze starszymi wersjami programu Excel, i wprowadź konieczne zmiany (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Analiza, grupa Dane, przycisk Zmień źródło danych, polecenie Właściwości połączenia).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera dane przedstawiane za pomocą funkcji Pokaż wartości jako. Te niestandardowe dane wyjściowe nie zostaną zapisane i zostaną zamienione na oryginalne wartości ze źródła danych.

Znaczenie    Funkcja Pokaż wartości jako nie jest obsługiwana w programie Excel 97 – 2007 i niestandardowe wartości, których nie można wyświetlić dane wprowadzone (na przykład % sumy wiersza nadrzędnego, % sumy kolumny nadrzędnej lub % sumy bieżącej w ).

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć niestandardowe wartości wyjściowe, a następnie usuń je (kliknij pole prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję Pokaż wartości jako, Bez obliczeń).

Ten skoroszyt zawiera osadzone dane niestandardowe. Te dane nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Osadzone dane niestandardowe, takie jak Power Pivot danych nie jest obsługiwane w programie Excel 97 – 2007. Dane zostaną utracone.

Co należy zrobić    Usuń dane dodatku Power Pivot ze skoroszytu, z którym zamierzasz pracować przy użyciu starszej wersji programu Excel.

Ten skoroszyt zawiera fragmentatory, za pomocą których można filtrować tabele przestawne i funkcje modułów (CUBE) w skoroszycie. Fragmentatory nie będą działać w starszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Fragmentatory nie będą dostępne w programie Excel 97 – 2007, ale nadal będą dostępne do użytku w programie Excel 2010 lub nowszej.

Co należy zrobić    W starszej wersji programu Excel dane można filtrować przy użyciu filtrów tabel przestawnych.

Ten skoroszyt zawiera fragmentatory, za pomocą których można filtrować tabele przestawne i funkcje modułów (CUBE) w skoroszycie. Fragmentatory nie zostaną zapisane. Formuły odwołujące się do tych fragmentatorów będą zwracać błąd #NAZWA?.

Znaczenie    Fragmentatory nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel. Nie mogą być wyświetlane i zostaną utracone.

Odświeżenie połączeń zawierających funkcje OLAP odwołujące się do fragmentatorów spowoduje zwrócenie błędów #NAZWA? zamiast oczekiwanych wyników.

Co należy zrobić    Zamiast fragmentatorów do filtrowania danych należy użyć filtrów tabel przestawnych.

Początek strony

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problem

Rozwiązanie

Styl tabeli przestawnej został zastosowany do tabeli przestawnej w tym skoroszycie. Styl formatowania tabeli przestawnej nie może być wyświetlany w starszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie są dostępne style tabeli przestawnej oparte na motywach i nie można ich wyświetlić.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną, do którego zastosowano styl tabeli przestawnej, Usuń ten styl tabeli przestawnej, a następnie ręcznie Zastosuj formatowanie tabeli przestawnej, który jest obsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Tabela przestawna w tym skoroszycie nie będzie działać w wersjach starszych niż program Excel 2007. W starszych wersjach programu Excel będą działać tylko tabele przestawne utworzone w trybie zgodności.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2003 nie można odświeżyć tabeli przestawnej utworzonego w programie Excel 2007 lub nowszym.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną, który jest tworzony w bieżącym formacie pliku. Zapisz skoroszyt w formacie programu Excel 97 – 2003, a następnie ponownie utworzyć tej tabeli przestawnej w trybie zgodności, tak aby było otworzyć w programie Excel 97 – 2003 bez utraty funkcjonalności.

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera pola w formie kompaktowej. W starszych wersjach programu Excel ten układ zostanie zmieniony na formę tabelaryczną.

Znaczenie    Forma kompaktowa (samodzielnie albo w połączeniu z formą tabelaryczną i formą konspektu), przy użyciu której można zapobiegać rozmieszczaniu powiązanych danych w poziomie poza ekranem i zminimalizować konieczność przewijania, jest niedostępna w programie Excel 97–2003, a pola są wyświetlane w formie tabelarycznej.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną, która zawiera pola w formie kompaktowej, a następnie zmień ten format, aby utworzyć konspekt formularza lub tabelarycznej stosownie do potrzeb przez wyczyszczenie pola wyboru Scal i wyśrodkuj komórek z etykietami (tabeli przestawnej Narzędzia, karty Analiza, grupa Tabela przestawna, polecenie Opcje, karta Układ i formatowanie ).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera ustawienia, których nie ma w starszych wersjach programu Excel. Niektóre ustawienia tabeli przestawnej nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Niektóre ustawienia tabeli przestawnej nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2007. Te ustawienia zostaną utracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną zawierającą nieobsługiwane ustawienia, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Wykres przestawny w tym skoroszycie ma włączone lub wyłączone określone przyciski pól. Wszystkie przyciski pól zostaną zapisane jako włączone.

Znaczenie    Przyciski pól, które nie są widoczne w wykresie przestawnym, zostaną zapisane jako włączone, gdy skoroszyt zostanie otwarty i zapisany w starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    Po ponownym otwarciu skoroszytu, który został zapisany w formacie pliku starszej wersji programu Excel, może być konieczne włączenie i wyłączenie przycisków pól, tak aby były widoczne odpowiednie przyciski (obszar Narzędzia wykresów przestawnych, karta Analiza, grupa Pokazywanie/ukrywanie, przycisk Przyciski pól).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera co najmniej jeden nazwany zestaw. Niektóre właściwości nazwanych zestawów mogą nie zostać zapisane.

Znaczenie    Co najmniej jeden nazwany zestaw ma ustawienia właściwości inne niż domyślne i nie mogą one zostać zapisane po zapisaniu skoroszytu w formacie pliku programu Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną zawierającą właściwości nazwany zestaw, które zostały zmienione, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w oknie dialogowym Ustawienia pola. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element nazwanego zestawu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola. Na karcie Układ i drukowanie upewnij się, że pole wyboru Wyświetl elementy z różnych poziomów w oddzielnych polach nie jest zaznaczone (ustawienie domyślne), a to pole wyboru Automatycznie porządkuj i usuwaj duplikaty z zestawu zaznaczone (ustawienie domyślne).

Połączenie w tym skoroszycie zawiera co najmniej jeden nazwany zestaw lub element obliczeniowy. Niektóre właściwości nazwanych zestawów lub elementów obliczeniowych mogą nie zostać zapisane.

Znaczenie    Nazwane zestawy i elementy obliczeniowe mają właściwości, które nie są obsługiwane w programie Excel 2007 ani programie Excel 97–2003. Właściwości te mogą nie zostać zapisane.

Co należy zrobić    Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element nazwanego zestawu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

W tym skoroszycie istnieje styl fragmentatora, który nie jest obsługiwany w starszych wersjach programu Excel. Ten styl fragmentatora nie zostanie zapisany.

Znaczenie    Niestandardowy styl fragmentatorów zostanie utracony, gdy skoroszyt zostanie zapisany w formacie pliku starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    Fragmentatory nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel, nie ma nic, które możesz wykonać w celu przechowywania niestandardowy styl fragmentatorów. We wcześniejszej wersji programu Excel możesz filtrować dane za pomocą filtrów tabel przestawnych.

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera co najmniej jedno pole z etykietami powtarzanymi. Jeśli tabela przestawna zostanie odświeżona, te etykiety zostaną utracone.

Znaczenie    Etykiety powtarzających się nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2007 i zostaną utracone po odświeżeniu tabeli przestawnej w starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć tabele przestawną zawierającą etykiety powtarzane i zatrzymaj powtarzanie etykiet (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Projektowanie, grupa Układ, przycisk Układ raportu, polecenie Nie powtarzaj etykiet elementów).

Do tabeli przestawnej w tym skoroszycie został zastosowany tekst alternatywny. W wersjach starszych niż program Excel 2007 tekst alternatywny zawarty w tabelach przestawnych zostanie usunięty.

Znaczenie    Tekst alternatywny nie jest dostępna w programie Excel 97 – 2007, a nie można wyświetlić w tych wcześniejszych wersjach programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną zawierającą tekst alternatywny. Aby wyświetlić tekst alternatywny w starszej wersji programu Excel, można skopiować go do pustej komórki w arkuszu lub wstawić komentarz z tym tekstem.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w tabeli przestawnej i wybierz polecenie Opcje tabeli przestawnej. Na karcie Tekst alternatywny w polu Opis zaznacz tekst alternatywny, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C, aby go skopiować.

Do tabeli przestawnej w tym skoroszycie został zastosowany tekst alternatywny. W programie Excel 2007 nie można wyświetlić tekstu alternatywnego.

Znaczenie    Tekst alternatywny nie jest dostępna w programie Excel 97 – 2007 i nie można ich wyświetlić.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną zawierającą tekst alternatywny. Aby wyświetlić tekst alternatywny w starszej wersji programu Excel, można skopiować go do pustej komórki w arkuszu lub wstawić komentarz z tym tekstem.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w tabeli przestawnej i wybierz polecenie Opcje tabeli przestawnej. Na karcie Tekst alternatywny w polu Opis zaznacz tekst alternatywny, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C, aby go skopiować.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×