Prowadzenie spotkania jako osoba prowadząca

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Użyj opcji zarządzania zawartością i uczestnikami usługi Lync Online, aby prowadzić produktywne spotkanie bez zakłóceń.

Ważne:  Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania ani główną osobą prowadzącą, pamiętaj, że wiele z tych opcji wywiera wpływ na to, co inne osoby mogą zobaczyć, usłyszeć lub zrobić na spotkaniu. Zaleca się, aby osoba prowadząca postępowała rozważnie.

Co chcesz zrobić?

Zarządzanie uczestnikami

Pokazywanie lub ukrywanie listy uczestników

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia uczestników

Zmienianie uprawnień osoby prowadzącej lub uczestnika podczas spotkania

Wpuszczanie osób z poczekalni lub odmawianie im dostępu

Rozpoczynanie osobnej konwersacji z jednym lub kilkoma uczestnikami

Zapraszanie innych osób na spotkanie

Praca z zawartością spotkania

Przekazywanie lub przygotowywanie zawartości przed spotkaniem

Pokazywanie zawartości spotkania, która została już przekazana

Udostępnianie programu lub pulpitu

Przekazywanie pliku programu PowerPoint do prezentacji

Przekazywanie załączników do wyświetlania i zapisywania przez uczestników

Dodawanie adnotacji do prezentacji programu PowerPoint lub tablicy

Dodawanie tablicy lub ankiety do spotkania

Pokazywanie lub ukrywanie sceny

Modyfikowanie uprawnień do zawartości

Zmienianie osób, które mogą dodawać adnotacje do prezentacji programu PowerPoint

Kontrolowanie, kto może przeglądać zawartość spotkania prywatnie

Zmienianie osób, które mają dostęp do zawartości spotkania

Zmienianie osób, które mogą wyświetlać i zapisywać załączniki

Dodawanie wideo do spotkania

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Zamykanie i kończenie spotkania

Opuszczanie spotkania bez kończenia go

Zarządzanie uczestnikami

Większość zadań związanych z zarządzaniem spotkaniem można wykonać, klikając prawym przyciskiem myszy jedną lub więcej osób na liście uczestników, lub korzystając z menu Opcje osób Obraz przycisku .

Pokazywanie lub ukrywanie listy uczestników

 • W oknie konwersacji kliknij menu Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Pokaż listę uczestników.

Najlepiej zachować widoczną listę uczestników podczas spotkania, aby można było śledzić, kto w nim uczestniczy, kto mówi i kto może mieć problemy z dźwiękiem lub udostępnianiem. Ukrycie listy uczestników może być jednak konieczne, gdy na przykład trzeba przejrzeć długą konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia uczestników

 • Aby zarządzać zawartością audio dla jednej lub kilku osób, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę lub nazwy na liście uczestników, a następnie kliknij pozycję Wycisz lub Wyłącz wyciszenie.

  Ważne:  Możesz wyciszyć i wyłączyć wyciszenie uczestników, którzy korzystają z programu Lync do obsługi audio. Nie możesz wyciszyć ani wyłączyć wyciszenia uczestników, którzy są połączeni z audio spotkania za pomocą telefonu, czyli tych, którzy użyli funkcji Zadzwoń do mnie programu Lync, aby spotkanie programu Lync zadzwoniło na numer telefonu lub wybrało numer. Osoby, które nawiązały połączenie z telefonu, mogą nacisnąć *1 na klawiaturze telefonu, aby uzyskać dostęp do poleceń wybieranych tonowo dla funkcji audio, w tym wyciszania i wyłączania wyciszenia.

Zmienianie uprawnień osoby prowadzącej lub uczestnika podczas spotkania

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście uczestników kliknij prawym przyciskiem myszy jednego lub kilku uczestników, a następnie kliknij odpowiednio pozycję Zmień na osobę prowadzącą lub Zmień na uczestnika.

  • Kliknij menu Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Nadaj wszystkim status uczestnika.

   Porada:  Wybierz tę opcję, gdy osób prowadzących jest tak dużo, że zakłóca to przebieg spotkania.

Wpuszczanie osób z poczekalni lub odmawianie im dostępu

Poczekalnia działa tylko w przypadku uczestników, którzy łączą się ze spotkaniem przy użyciu protokołu VoIP. Uczestnicy, którzy nawiązują połączenie ze spotkaniem przy użyciu telefonu, będą pomijać poczekalnię.

 • Aby wpuścić osoby z poczekalni lub odmówić im dostępu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście uczestników w obszarze Poczekalnia kliknij pozycję Wpuść wszystkich lub Odmów wszystkim.

  • Na liście uczestników obok imienia i nazwiska każdej osoby kliknij odpowiednio pozycję Wpuść lub Odmów.

Rozpoczynanie osobnej konwersacji z jednym lub kilkoma uczestnikami

 • Wybierz jedną lub kilka osób z listy uczestników, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane imiona i nazwiska, a następnie kliknij odpowiednią opcję kontaktu.

Zapraszanie innych osób na spotkanie

Aby zaprosić inne osoby przy użyciu usługi Lync Online, wykonaj następujące czynności.

 1. (Opcjonalnie) Aby zmienić opcje dostępu lub osoby prowadzącej dla osób, które chcesz zaprosić, wykonaj następujące czynności:

  • W spotkaniu usługi Lync Online lub oknie konwersacji grupowej kliknij pozycję Informacje o dołączaniu i opcje spotkania.

  • W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania kliknij przycisk Opcje spotkania.

  • Zmień opcje spotkania zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zmienianie opcji spotkania w trakcie jego trwania.

 2. Kliknij menu Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu.

Aby zaprosić inne osoby przez wysłanie wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Zaproś pocztą e-mail.

 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić opcje dostępu lub osoby prowadzącej dla osób, które chcesz zaprosić, w zaproszeniu na spotkanie kliknij pozycję Opcje spotkania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ustawianie opcji spotkania online.

Początek strony

Praca z zawartością spotkania

W usłudze Lync Online zawartość spotkania jest wyświetlana z prawej strony listy uczestników w obszarze nazywanym sceną. Jeśli jesteś aktywną osobą prowadzącą, w tym obszarze pracujesz z prezentacjami programu Microsoft PowerPoint, tablicami i ankietami spotkania. Gdy udostępniasz program lub pulpit, każda inna osoba na spotkaniu widzi także, co udostępniasz na scenie.

Przekazywanie lub przygotowywanie zawartości przed spotkaniem

Zanim spotkanie się zacznie, wykonaj następujące czynności:

 1. W kliencie obsługi wiadomości i współpracy Microsoft Office Outlook w obszarze Kalendarz otwórz zaproszenie na zaplanowane spotkanie, a następnie kliknij pozycję Dołącz do spotkania online.

 2. W oknie konwersacji wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Kliknij menu Udostępnij, aby udostępnić swój pulpit lub program, przekazać prezentację programu PowerPoint, dodać tablicę lub utworzyć nową ankietę.

  • Kliknij przycisk Dodaj lub wyświetl załączniki, aby przekazać plik.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz odpowiednie procedury w dalszej części tego tematu.

Pokazywanie zawartości spotkania, która została już przekazana

 • W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, wskaż pozycję Ostatnia zawartość, a następnie kliknij zawartość, którą chcesz wyświetlić.

Udostępnianie programu lub pulpitu

 • W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Pulpit lub Program. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Udostępnianie pulpitu i programów.

Przekazywanie pliku programu PowerPoint do prezentacji

 1. W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint.

 2. Wybierz plik do dodania, a następnie kliknij pozycję Przekaż. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint.

Przekazywanie załączników do wyświetlania i zapisywania przez uczestników

Aby przekazać dokument w celu umożliwienia uczestnikom zapisania jego kopii na ich komputerach, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Dodaj lub wyświetl załączniki.

 2. W oknie dialogowym Załączniki kliknij pozycję Dodaj załączniki.

 3. Wybierz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Przekaż.

Dodawanie adnotacji do prezentacji programu PowerPoint lub tablicy

 • Na scenie spotkania na pasku narzędzi adnotacji w lewym dolnym rogu kliknij odpowiednie narzędzie adnotacji.

Ty lub dowolna osoba na spotkaniu możecie dodawać adnotacje do tablicy lub slajdu programu PowerPoint, korzystając z następujących metod:

 • Używanie wskaźnika laserowego — kolorowej kropki oznaczonej nazwą użytkownika

 • Wstawianie linii lub kształtów

 • Dodawanie tekstu

 • Rysowanie lub wyróżnianie za pomocą pióra

 • Dodawanie stempla w kształcie strzałki, znacznika wyboru lub X

 • Wstawianie pliku graficznego

Aby uzyskać szczegółowe informacje o narzędziach adnotacji, zobacz Współpraca przy użyciu tablicy.

Uwaga:  Narzędzia adnotacji nie są dostępne dla zawartości udostępnionej. Jeśli udostępniasz pulpit lub program, inne osoby muszą prosić o pozwolenie, zanim wprowadzą zmiany w udostępnianej zawartości.

Dodawanie tablicy lub ankiety do spotkania

 • W oknie spotkania kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Nowa tablica lub Nowa ankieta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Współpraca przy użyciu tablicy i Przeprowadzanie ankiety.

Pokazywanie lub ukrywanie sceny

 • W oknie konwersacji kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Pokaż scenę.

Początek strony

Modyfikowanie uprawnień do zawartości

Możesz zmienić to, co dane osoby mogą robić z zawartością udostępnioną.

Zmienianie osób, które mogą dodawać adnotacje do prezentacji programu PowerPoint

 1. W oknie konwersacji kliknij pozycję Informacje o dołączaniu i opcje spotkania.

 2. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania kliknij przycisk Opcje spotkania.

 3. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Uprawnienia zmień ustawienie Adnotowanie prezentacji na wartość Tylko prezenterzy, Wszyscy lub Brak.

Kontrolowanie, kto może przeglądać zawartość spotkania prywatnie

Domyślnie inne osoby prowadzące mogą wyświetlać zawartość spotkania prywatnie bez wywierania wpływu na to, co widzą inne osoby na spotkaniu. Inne osoby prowadzące mogą przeglądać poszczególne slajdy programu PowerPoint, które prezentujesz, we własnym tempie, albo przełączać się do innego elementu w obszarze Lista zawartości.

Aby zmienić opcje przeglądania prywatnego dla zawartości spotkania, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji kliknij pozycję Informacje o dołączaniu i opcje spotkania.

 2. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania kliknij przycisk Opcje spotkania.

 3. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Uprawnienia zmień ustawienie Wyświetlanie prywatnie na wartość Tylko prezenterzy, Wszyscy lub Brak.

Uwaga:  Udostępnione pulpity lub programy nie mogą być wyświetlane prywatnie.

Zmienianie osób, które mają dostęp do zawartości spotkania

Domyślnie tylko osoby prowadzące mają rozszerzony dostęp do zawartości spotkania. Aby to zmienić, wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Lista zawartości kliknij strzałkę obok elementu, który chcesz zmienić, wskaż pozycję Udostępnij dla, a następnie kliknij pozycję Organizatorzy, Osoby prowadzące lub Wszyscy.

Po wybraniu pozycji Osoby prowadzące lub Wszyscy osoby z tej kategorii mogą kontrolować prezentacje programu PowerPoint, tablice i ankiety na następujące sposoby:

 • Zapisywanie kopii lokalnej z adnotacjami lub bez nich

 • Zmienianie zawartości przeglądanej na scenie spotkania

 • Zmienianie nazwy zawartości lub jej usuwanie

 • Nadawanie wszystkim rozszerzonego dostępu do zawartości spotkania

Zmienianie osób, które mogą wyświetlać i zapisywać załączniki

Domyślnie każdy uczestnik spotkania może zapisywać i wyświetlać załączniki spotkania. Aby to zmienić, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Dodaj lub wyświetl załączniki.

 2. Kliknij strzałkę z prawej strony zawartości, którą chcesz zmienić, wskaż pozycję Udostępnij dla, a następnie kliknij pozycję Organizatorzy, Osoby prowadzące lub Wszyscy.

Początek strony

Dodawanie wideo do spotkania

Aby dodać wideo do spotkania, wykonaj następujące czynności:

 • W oknie konwersacji kliknij pozycję Wideo.

Początek strony

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Możesz zakończyć spotkanie i odłączyć od niego wszystkich lub po prostu zamknąć okno i pozwolić innym na kontynuowanie spotkania.

Zamykanie i kończenie spotkania

 • W oknie spotkania kliknij pozycję Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Usuń wszystkich i zakończ spotkanie. Spowoduje to zamknięcie okna i odłączenie od spotkania wszystkich uczestników, w tym także tych, którzy dzwonili.

Zrzut ekranu: przycisk Zakończ spotkanie

Opuszczanie spotkania bez kończenia go

 • Po prostu zamknij okno konwersacji lub spotkania. Inne osoby mogą nadal kontaktować się i kontynuować spotkanie.

  Ważne:  Zaleca się używanie opcji Usuń wszystkich i zakończ spotkanie w celu uniknięcia naliczania opłat przez dostawcę konferencji audio, gdyby uczestnicy zapomnieli o odłączeniu swoich urządzeń audio. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcesz umożliwić uczestnikom kontynuowanie spotkania programu Lync pod Twoją nieobecność.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×