Przełączniki wiersza polecenia dla produktów pakietu Microsoft Office

Po uruchomieniu produktu pakietu Microsoft Office proces uruchamiania jest uruchamiany w standardowy sposób. Program Microsoft Word wyświetli na przykład ekran powitalny programu Word i ładuje szablon Normal. Załóżmy jednak, że program Word ma zacząć pracę bez jego ekranu powitalnego, a następnie załadować szablon inny niż szablon Normal. Możesz również dostosować proces jeszcze bardziej, ładując dodatek lub uruchamiając makro podczas uruchamiania. Możesz dodać te opcje, korzystając z podpoleceń nazywanych przełącznikami wiersza polecenia na polecenie uruchamiania aplikacji pakietu Office.

Jeśli chcesz użyć dostosowania tylko raz, możesz wpisać polecenie i przełączyć się w oknie dialogowym Uruchamianie (menu Start) w systemie Microsoft Windows. Jeśli chcesz wielokrotnie używać określonego przełącznika lub przy każdym uruchomieniu aplikacji, możesz utworzyć skrót na pulpicie, który uruchamia program przy użyciu tych samych parametrów i przełączników. W tym artykule opisano, jak to zrobić. Zawiera również tabelę zawierającą listę wszystkich przełączników i parametrów, które są dostępne w aplikacjach pakietu Office dla komputerów stacjonarnych.

Korzystanie z przełącznika wiersza polecenia nie oznacza, że trzeba wpisać całe polecenie uruchamiania w wierszu polecenia. Możesz uruchomić aplikację pakietu Office w normalny sposób, klikając ikonę programu na pulpicie lub klikając nazwę programu w menu Start . Wszystkie metody uruchamiania zasadniczo wykonują te same czynności: uruchamia plik exe aplikacji, nawet jeśli to polecenie nie zostanie rzeczywiście wpisane lub nawet widoczne.

Przełącznik wiersza polecenia to modyfikator dodawany do pliku exe. Plik startowy z przełącznikiem wygląda następująco.

 outlook.exe /nopreview

W tym przykładzie przełącznik wiersza polecenia został dodany do pliku exe programu Microsoft Outlook. Przełącznik składa się z ukośnika, słowa lub skrótu wskazującego akcję przełącznika. Ten przełącznik informuje, że program Outlook ma zostać uruchomiony bez wyświetlania okienka odczytu.

Czasami po przełączeniu następuje jedna lub kilka określonych instrukcji o nazwie parametry, które umożliwiają programowi dalsze informacje na temat uruchamiania polecenia. exe. Na przykład poniższe polecenie informuje program Outlook o załadowaniu określonej nazwy profilu podczas uruchamiania.

outlook exe /profile profilename

Nazwy przełączników nie mogą być skracane i nie uwzględniają wielkości liter. Jednak w ich parametrach czasami uwzględniana jest wielkość liter.

Poniżej przedstawiono nazwy poleceń uruchamiania aplikacji Office Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Viewer, Outlook i Access.

Word

Winword. exe

Excel

Excel. exe

PowerPoint

POWERPNT. exe

PowerPoint Viewer

Pptview. exe

Outlook

Outlook. exe

Access

Msaccess. exe

Gdy korzystasz z jednego z poleceń uruchamiania pakietu Office, musisz podać pełną ścieżkę do pliku exe tego produktu. Sprawdź lokalizację tego pliku na komputerze. W poniższej tabeli przedstawiono lokalizacje plików exe, jeśli podczas instalacji zostały zaakceptowane domyślne lokalizacje folderów.

W pakiecie Office 2007

Windows 32-bitowy: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bitowy: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

W pakiecie Office 2010

Windows 32-bitowy: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bitowy: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

W pakiecie Office 2013

Windows 32-bitowy: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bitowy: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

W pakiecie Office
2016 & pakiet Office 2019

Windows 32-bitowy: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bitowy: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

W pakiecie Office 365

Windows 32-bitowy:C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bitowy: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\

 1. W systemie Windows 10 kliknij ikonę Wyszukaj lub Cortana na pasku zadań, wpisz polecenie Uruchom, a następnie w wynikach kliknij pozycję wiersz polecenia .

  W systemie Windows 8 naciśnij klawisz Windows, wpisz polecenie Uruchom, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję akcesoria, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz cudzysłów, wprowadź pełną ścieżkę do pliku exe aplikacji, a następnie wpisz inny cudzysłów. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku cudzysłowy zostaną wprowadzone automatycznie.

 3. Po zamykającym znaku cudzysłowu wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik. Na przykład możesz wpisać:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Gdy następnym razem uruchomisz aplikację, zostanie ona otwarta w zwykły sposób. W następnej sekcji opisano metody umożliwiające wielokrotne uruchamianie programu w dostosowany sposób.

Zwróć uwagę na następujące kwestie dotyczące korzystania z przełączników wiersza polecenia:

 • Możesz używać tylko jednego przełącznika na raz. Uruchamianie aplikacji pakietu Office z wieloma przełącznikami nie jest obsługiwane.

 • Jeśli parametr jest ścieżką do lokalizacji na komputerze lub nazwa pliku zawierająca spacje, ujmij ją w podwójny cudzysłów — na przykład/t "Raport miesięczny. dotx".

 • Wielkość liter w przełącznikach i parametrach nie jest uwzględniana. Na przykład/RO działa tak samo jak/ro.

 • Przed każdym przełącznikiem i jednym, przed każdym parametrem, należy umieścić jedno puste miejsce.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie skrót w menu skrótów.

 2. W Kreatorze tworzenia skrótuw polu wpisz lokalizację elementu wpisz znak podwójnego cudzysłowu ("), wprowadź pełną ścieżkę do pliku exe aplikacji (łącznie z nazwą pliku), a następnie wpisz inny podwójny cudzysłów. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku cudzysłowy zostaną dodane automatycznie.

 3. Po zamykającym znaku cudzysłowu wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik i parametry. Jeśli parametr jest ścieżką do lokalizacji na komputerze, a ścieżka zawiera spację, musi być również ujęta w cudzysłów. Przykład:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Kliknij pozycję Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator utworzy skrót i umieści go na pulpicie.

Gdy chcesz używać skrótu do uruchamiania aplikacji, kliknij ją dwukrotnie.

Aby dodać skrót do menu Start systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przypnij do menu Start .

Lista przełączników wiersza polecenia dla produktów pakietu Office

Każdy produkt pakietu Office ma inny zestaw przełączników wiersza polecenia.

Uwaga: Te listy nie obejmują wszystkich przełączników dodanych od pakietu Office 2007. Jeśli korzystasz z przełączników wiersza polecenia i chcesz uzyskać informacje o dostępnych nowszych przełącznikach, Odpowiedz tak lub nie na pytanie "czy te informacje były pomocne" na końcu tego tematu. Następnie w wyświetlonym oknie powiedz nam, do którego produktu pakietu Office i wersji chcesz się zainteresować.

Przełącznik i parametr

Opis

/safe

Uruchamia program Word w trybie awaryjnym.

/q

Powoduje uruchomienie programu Word bez wyświetlania ekranu powitalnego programu Word.

/ttemplatename

Powoduje uruchomienie programu Word z nowym dokumentem na podstawie szablonu innego niż szablon Normal.

Przykład    Aby uruchomić program Word z dokumentem opartym na szablonie o nazwie Myfax. dotx, przechowywanym na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/tc:\Myfax.dotx

Uwaga: Między przełącznikiem a nazwą pliku szablonu nie należy umieszczać spacji.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Ponieważ w szablonach mogą być przechowywane wirusy makr, należy zachować ostrożność przy otwieraniu lub tworzeniu plików na podstawie nowych szablonów. Wykonaj następujące środki ostrożności: uruchamianie aktualnego oprogramowania antywirusowego na komputerze, ustawianie poziomu zabezpieczeń makr na wysoki, czyszczenie pola wyboru Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom, korzystanie z podpisów cyfrowych i obsługiwanie listy zaufanych źródeł.

/t filename

Powoduje uruchomienie programu Word i otwarcie istniejącego pliku.

Przykład    Aby uruchomić program Word i otworzyć plik szablonu Myfax. dotx przechowywany na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/t c:\Myfax.dotx

Przykład    Aby uruchomić program Word i otworzyć wiele plików, takich jak pliki docx i MyFile2. docx, które są przechowywane na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Powoduje uruchomienie programu Word z nowym dokumentem opartym na istniejącym pliku.

Przykład    Aby uruchomić program Word i utworzyć nowy dokument na podstawie pliku plik plik. docx przechowywany na komputerze, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Pozwala uruchomić program Word i otworzyć kopię dokumentu tylko do odczytu przechowywaną w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services. Witryna musi znajdować się na komputerze, na którym jest uruchomiony program Word 2007 lub nowszy albo Windows SharePoint Services 2,0 lub nowszy.

Przykład    Aby uruchomić program Word i otworzyć kopię pliku plik o formacie DOCX przechowywaną w bibliotece dokumentów pod adresem URL http://MySite/Documents, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Uwaga: Jeśli dokument został wyewidencjonowany dla Ciebie, przełącznik /h nie działa. Program Word otworzy plik, aby móc go edytować.

/pxslt

Powoduje uruchomienie programu Word i otwarcie istniejącego dokumentu XML na podstawie określonego przekształcenia języka Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT).

Przykład    Aby uruchomić program Word i zastosować do pliku XML. XML, który jest przechowywany na dysku C, na plik Data. XML, który jest również przechowywany na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Uruchamia program Word i zapobiega automatycznemu ładowaniu dodatków i szablonów globalnych (łącznie z szablonem normal). Przełącznik /a powoduje również zablokowanie plików ustawień.

/ladd-in

Powoduje uruchomienie programu Word, a następnie załadowanie określonego dodatku programu Word.

Przykład    Aby uruchomić program Word, a następnie załadować dodatek Sales. dll, przechowywany na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/lc:\Sales.dll

Uwaga: Między przełącznikiem a nazwą dodatku nie należy umieszczać spacji.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Podczas uruchamiania plików wykonywalnych lub kodu w makrach i aplikacjach należy zachować ostrożność. Pliki wykonywalne lub kod mogą być używane do wykonywania działań, które mogą powodować złamanie zabezpieczeń komputera i danych.

/m

Powoduje uruchomienie programu Word bez uruchamiania makr AutoExec.

/mmacroname

Powoduje uruchomienie programu Word, a następnie uruchomienie określonego makra. Przełącznik /m zapobiega także uruchamianiu makr AutoExec w programie Word.

Przykład    Aby uruchomić program Word, a następnie uruchomić Salelead makr, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

/mSalelead

Uwaga: Między przełącznikiem a nazwą makra nie należy umieszczać spacji.

Ponieważ makra mogą zawierać wirusy, należy ostrożnie je uruchamiać. Wykonaj następujące środki ostrożności: uruchamianie aktualnego oprogramowania antywirusowego na komputerze; Ustawianie poziomu zabezpieczeń makr na wysoki; Wyczyść pole wyboru Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom ; Korzystanie z podpisów cyfrowych; Obsługa listy zaufanych wydawców.

/n

Rozpoczyna nowe wystąpienie programu Word bez otwartego dokumentu. Dokumenty otwarte w poszczególnych wystąpieniach programu Word nie będą wyświetlane jako wybory na liście przełączania systemu Windows w innych wystąpieniach.

/w

Rozpoczyna nowe wystąpienie programu Word z pustym dokumentem. Dokumenty otwarte w poszczególnych wystąpieniach programu Word nie będą wyświetlane jako wybory na liście przełączania systemu Windows w innych wystąpieniach.

/r

Ponownie rejestruje program Word w rejestrze systemu Windows. Ten przełącznik powoduje uruchomienie programu Word, uruchomienie Instalatora pakietu Office, zaktualizowanie rejestru systemu Windows, a następnie zamknięcie.

/x

Powoduje uruchomienie programu Word z powłoki systemu operacyjnego, dzięki czemu program Word odpowie tylko na jedno żądanie dynamicznej wymiany danych (DDE) (na przykład w celu programistycznego wydrukowania dokumentu).

/ztemplatename

Działa tak samo, jak w przypadku przełącznika /t . Można jednak użyć przełącznika /z w celu wygenerowania zarówno uruchamiania, jak i nowego zdarzenia, natomiast przełącznik/t generuje tylko zdarzenie uruchamiania.

Przełącznik i parametr

Opis

Ścieżka skoroszytu | Nazwa pliku

Ten parametr nie wymaga przełącznika.

Powoduje uruchomienie programu Excel i otwarcie określonego pliku.

Przykład

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

lub

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r Ścieżka skoroszytu | Nazwa pliku

Umożliwia otwarcie określonego skoroszytu jako tylko do odczytu.

Przykład

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

lub

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t Ścieżka skoroszytu | Nazwa pliku

Powoduje uruchomienie programu Excel i otwarcie określonego pliku jako szablonu.

Przykład

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

lub

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n Ścieżka skoroszytu | Nazwa pliku

Podobnie jak /t, powoduje uruchomienie programu Excel i otwarcie określonego pliku jako szablonu.

Przykład

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

lub

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e lub /embed

Uniemożliwia wyświetlenie ekranu uruchamiania programu Excel i otwarcie nowego pustego skoroszytu.

Przykład

excel.exe /e

/p Ścieżka skoroszytu

Określa folder jako aktywny folder roboczy (na przykład folder, w którym znajduje się okno dialogowe Zapisywanie jako ).

Przykład

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s lub /safemode

Wymusza ominięcie wszystkich plików przechowywanych w katalogach autostartu programu Excel, takich jak domyślny folder XLStart znajdujący się w katalogu, w którym jest zainstalowany program Excel lub pakiet Microsoft Office.

Przykład

excel.exe /s

Opcja

Umożliwia utworzenie nowego skoroszytu zawierającego pojedynczy arkusz makr XLM.

Przykład

excel.exe /m

/A ProgID

Uruchamia program Excel i ładuje dodatek automatyzacji określony przez identyfikator progID dodatku.

Przykład

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Rozpoczyna nowe wystąpienie (proces oddzielny) programu Excel.

Przykład

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

lub

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Oto przełączniki wiersza polecenia dostępne dla programu PowerPoint.

Przełącznik lub parametr

Akcja

/B

Uruchamia program PowerPoint z nową, pustą prezentacją.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/b

/C

Uruchamia program PowerPoint z otwartym określonym plikiem, a także uruchamia konferencje programu Microsoft Windows NetMeeting.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/C NetMeetingPresentation. pptx

Uwaga: W przypadku korzystania z tego przełącznika bez określania pliku prezentacja jest rozpoczynana od otwartej prezentacji, a konferencje programu NetMeeting nie są uruchamiane.

/EMBEDDING

Uruchamia program PowerPoint bez wyświetlania Office PowerPoint 2007 go okna programu. Deweloperzy korzystający z tego przełącznika podczas testowania dodatków.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/EMBEDDING

/M MAKRO

Uruchamia makro w określonej prezentacji.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/m. pptm "Moje makro"

"Makro" to makro w pliku Webfile. pptm.

/N

Uruchamia program PowerPoint i tworzy nową prezentację.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/n "ścieżka\templatename.potx"

W tym przykładzie określono nazwę szablonu, na którym jest oparta Nowa prezentacja: templateName. POTX.

Jeśli nie podano nazwy szablonu, program PowerPoint rozpoczyna nową prezentację opartą na pustym szablonie (działa tak samo jak w przypadku korzystania z przełącznika/N bez nazwy szablonu).

/O

Uruchamia program PowerPoint i określa listę plików do otwarcia.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/O plik Name1. pptx, plik NAME2. pptx

/P

Umożliwia wydrukowanie prezentacji na drukarce domyślnej przy użyciu ustawień domyślnych.

Po użyciu przełącznika/P program PowerPoint wyświetla okno dialogowe Drukowanie przed wydrukowaniem. Po wybraniu opcji i kliknięciu przycisku OKokno dialogowe zostanie zamknięte, a program PowerPoint wydrukuje plik, a następnie zostanie zamknięty. Jeśli nie chcesz wyświetlać programu PowerPoint w ogóle, zamiast tego użyj przełącznika/PT (Drukuj do).

Przykład: "c:\Program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/P "Webfile. pptx"

/PT

Umożliwia wydrukowanie prezentacji na określonej drukarce przy użyciu ustawień domyślnych.

Jeśli nie chcesz wyświetlać programu PowerPoint w ogóle, użyj przełącznika/PT (drukowanie do).

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/pt "PrinterName" "" "" The File. pptx "

PrinterName to nazwa drukarki wyświetlanej w polu Nazwa w obszarze drukarka w oknie dialogowym Drukowanie . Puste znaki cudzysłowu są konieczne; znaki cudzysłowu wokół elementu PrinterName i ścieżki do pliku PPTX są potrzebne tylko wtedy, gdy w nazwach występują spacje, ale zawsze warto je stosować.

/PWO

Drukuje określony plik, ale wyświetla okno dialogowe Drukowanie .

Po użyciu przełącznika/P program PowerPoint wyświetla okno dialogowe Drukowanie przed wydrukowaniem. Po wybraniu opcji i kliknięciu przycisku OKokno dialogowe zostanie zamknięte, a program PowerPoint wydrukuje plik, a następnie zostanie zamknięty. Jeśli nie chcesz wyświetlać programu PowerPoint w ogóle, zamiast tego użyj przełącznika/PT (Drukuj do).

Przykład: "c:\Program FiLES\MICROSOFT office\office12\POWERPNT.exe"/PWO "The File. pptx"

/RESTORE

Przywraca program PowerPoint do postaci, w jakiej był on wcześniejszy niż nienormalnie zamknięty. Po ponownym uruchomieniu programu PowerPoint zostanie podjęta próba odzyskania i przywrócenia określonych aspektów stanu programu i prezentacji przed zamknięciem.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/Restore

/S

Umożliwia otwarcie określonego pliku prezentacji jako pokazu slajdów.

Przykład: "c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe"/s "prezentujation1. pptx"

Oto przełączniki wiersza polecenia dostępne dla programu PowerPoint Viewer.

Przełącznik lub parametr

Akcja

Opcji

Wyświetla okno dialogowe otwieranie po zakończeniu prezentacji.

Przykład: "c:\Program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/d

Przełącznika

Odczytuje listę odtwarzania prezentacji programu PowerPoint znajdującą się w pliku tekstowym.

Przykład: "c:\Program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/l "Your_Play_List. txt"

Uwaga: Plik listy odtwarzania jest listą nazw plików prezentacji (poprzedzoną odpowiednią ścieżką). Nie można dodać kolejnych przełączników wiersza polecenia do poszczególnych prezentacji na liście odtwarzania.

/N #

Otwiera prezentację pod określonym numerem slajdu, a nie ze slajdem 1.

Przykład: "c:\Program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/N5 "Presentation. pptx"

W tym przykładzie zostanie otwarte okno prezentacja. pptx na slajdzie 5.

/S

Uruchamia przeglądarkę bez wyświetlania ekranu powitalnego.

Przykład: "c:\Program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/s

/P

Wysyła prezentację do drukarki i drukuje plik.

Przykład: "c:\Program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/p "prezentacja. pptx"

W tym przykładzie jest drukowany plik prezentacja. pptx.

Przełącznik

Opis

/a

Pozwala utworzyć element z określonym plikiem jako załącznikiem.

Przykład:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\moje dokumenty\etykiety.doc"

Jeżeli nie określono typu elementu, przyjmuje się, że jest nim IPM.Note. Nie można go używać z klasami wiadomości, które nie są oparte na programie Outlook.

/altvba nazwa_pliku_otm

Pozwala otworzyć program VBA określony przez parametr nazwa_pliku_otm zamiast pliku %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c klasa_wiadomości

Pozwala utworzyć nowy element określonej klasy wiadomości (formularze programu Outlook lub inny prawidłowy formularz MAPI).

Przykłady:

 • /c ipm.activity pozwala utworzyć pozycję Dziennika

 • /c ipm.appointment pozwala utworzyć termin

 • /c ipm.contact pozwala utworzyć kontakt

 • /c ipm.note pozwala utworzyć wiadomość e-mail

 • /c ipm.stickynote pozwala utworzyć notatkę

 • /c ipm.task pozwala utworzyć zadanie

/checkclient

Włącza monitowanie o wskazanie domyślnego menedżera wiadomości e-mail, grup dyskusyjnych i kontaktów.

/cleanautocompletecache

Pozwala usunąć wszystkie nazwy i adresy e-mail z listy autouzupełniania. (Tylko program Outlook 2013, 2016)

/cleancategories

Umożliwia usunięcie wszystkich utworzonych niestandardowych nazw kategorii. Przywraca kategorie do nazw domyślnych.

/cleanclientrules

Pozwala uruchomić program Outlook i usunąć reguły klienta.

/cleanconvongoingactions

Pozwala usunąć tabelę akcji konwersacji (CAT, Conversations Actions Table). Wpisy CAT dla danego wątku konwersacji wygasają zazwyczaj po 30 dniach braku aktywności. Ten przełącznik wiersza polecenia powoduje wyczyszczenie wszystkich reguł znakowania, ignorowania i przenoszenia, zatrzymując natychmiast wszystkie dodatkowe akcje. (Tylko program Outlook 2013, 2016)

/cleandmrecords

Pozwala usunąć rekordy rejestrowania zapisane po odmowie spotkania przez menedżera lub pełnomocnika.

/cleanfinders

Pozwala zresetować wszystkie foldery wyszukiwania w skrzynce pocztowej programu Microsoft Exchange tylko dla pierwszego otwartego profilu.

/cleanfromaddresses

Pozwala usunąć wszystkie ręcznie dodane wpisy Od z profilu.

/cleanmailtipcache

Pozwala usunąć wszystkie porady dotyczące poczty z pamięci podręcznej. (Tylko program Outlook 2013, 2016)

/cleanreminders

Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować przypomnienia.

/cleanroamedprefs

Pozwala wyczyścić wszystkie poprzednie ustawienia mobilne i powoduje ich ponowne skopiowanie z ustawień lokalnych na komputerze, na którym użyto tego przełącznika. Obejmuje to ustawienia mobilne dotyczące przypomnień, siatki wolny/zajęty, godzin pracy, publikowania kalendarza i zasad RSS.

/cleanrules

Pozwala uruchomić program Outlook oraz usunąć reguły klienta i serwera.

Ważne Jeśli w profilu programu Outlook znajdują się wiele lub dodatkowe skrzynki pocztowe, uruchomienie przełącznika wiersza polecenia /cleanrules powoduje usunięcie reguł ze wszystkich połączonych skrzynek pocztowych. Dlatego zaleca się, aby uruchomić to polecenie tylko wtedy, gdy profil programu Outlook zawiera tylko pojedynczą skrzynkę pocztową Target.

/cleanserverrules

Pozwala uruchomić program Outlook i usunąć reguły serwera.

/cleansharing

Pozwala usunąć wszystkie subskrypcje RSS, kalendarza internetowego i programu SharePoint z ustawień konta, nie naruszając zawartości wcześniej pobranej na komputer. Ta funkcja jest przydatna, gdy nie można usunąć jednej z subskrypcji w programie Outlook 2013.

/cleansniff

Zastępuje blokadę programistyczną określającą, które komputery (po uruchomieniu Outlook w tym samym czasie) przetwarzają elementy spotkania. Proces blokowania ułatwia zapobieganie duplikowaniu wiadomości przypomnień. Ten przełącznik czyści blokadę na komputerze, którego używasz. Umożliwia to Outlook przetwarzania elementów spotkania.

/cleansubscriptions

Pozwala usunąć wiadomości subskrypcji i właściwości funkcji subskrypcji.

/cleanweather

Pozwala usunąć lokalizacje określające miasto dodane na pasku pogody.

/cleanviews

Pozwala przywrócić widoki domyślne. Wszystkie utworzone przez Ciebie widoki niestandardowe zostaną utracone.

/embedding

Bez parametrów wiersza polecenia służy do współtworzenia standardowego obiektu OLE.

/f nazwa_pliku_msg

Pozwala otworzyć określony plik wiadomości (msg) lub zapisać wyszukiwanie Microsoft Office (oss).

/finder

Pozwala otworzyć okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane.

/hol nazwa_pliku_hol

Pozwala otworzyć określony plik hol.

/ical nazwa_pliku_ics

Otwiera określony plik ics.

/importNK2

Importuje zawartość pliku nk2 zawierającego listę nicków używaną przez funkcje automatycznego sprawdzania nazw i autouzupełniania.

/importprf nazwa_pliku_prf

Pozwala uruchomić program Outlook i otworzyć/zaimportować zdefiniowany profil MAPI (*.prf). Jeśli program Outlook jest już otwarty, użycie tego przełącznika powoduje umieszczenie profilu w kolejce do zaimportowania podczas następnego czystego uruchomienia.

/launchtraininghelp IDzasobu

Pozwala otworzyć okno Pomocy z wyświetlonym tematem określonym przez parametr IDzasobu.

/m nazwa_e-mail

Pozwala dodać nazwę e-mail do elementu. Działa jedynie razem z parametrem wiersza polecenia /c.

Przykłady:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m nazwa_e-mail

 • Outlook. exe/c IPM. Note/m user@contoso. com? subject = test&Body = Hello

/noextensions

Natywne i zarządzane dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.

/nopreview

Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonym okienkiem odczytu.

/p nazwa_pliku_msg

Pozwala wydrukować określoną wiadomość (msg).

/Profile refilename

Pozwala załadować określony profil. Jeśli w nazwie profilu znajdują się spacje, należy ją ująć w cudzysłowy (" ").

/profiles

Pozwala otworzyć okno dialogowe Wybieranie profilu, niezależnie od ustawień Opcji w menu Narzędzia.

/promptimportprf

Tak samo jak przełącznik /importprf, jednak jest wyświetlany monit pozwalający anulować importowanie.

/recycle

Pozwala uruchomić program Outlook przy użyciu istniejącego okna programu Outlook (jeśli jakieś istnieje). Używany w połączeniu z przełącznikiem /explorer lub /folder.

/remigratecategories

Pozwala uruchomić program Outlook i wykonać następujące polecenia w domyślnej skrzynce pocztowej:

 • Uaktualnienie kolorowych flag funkcji Z flagą monitującą do kategorii oznaczonych kolorem programu Outlook 2013.

 • Uaktualnienie etykiet kalendarza do kategorii oznaczonych kolorem programu Outlook 2013.

 • Dodanie wszystkich kategorii używanych w elementach niebędących pocztą do głównej listy kategorii.

Uwaga: Takie samo działanie ma polecenie Uaktualnij do kategorii oznaczonych kolorem w oknie dialogowym właściwości każdej skrzynki pocztowej programu Outlook.

/resetfolders

Pozwala przywrócić brakujące foldery w domyślnej lokalizacji dostarczania.

/resetfoldernames

Resetuje domyślne nazwy folderów (takie jak Skrzynka odbiorcza czy Elementy wysłane) do nazw domyślnych w bieżącym języku interfejsu użytkownika pakietu Office.

Na przykład, jeśli podczas pierwszego połączenia ze skrzynką pocztową program Outlook miał interfejs użytkownika w języku rosyjskim, domyślne rosyjskie nazwy folderów nie mogą zostać zmienione. Aby zmienić domyślne nazwy folderów na inny język, na przykład japoński lub angielski, możesz użyć tego przełącznika po zmianie języka interfejsu użytkownika lub zainstalowaniu innej wersji językowej programu Outlook w celu zresetowania domyślnych nazw folderów.

/resetformregions

Pozwala wyczyścić pamięć podręczną regionów formularza i załadować ponownie definicje regionów formularza z rejestru systemu Windows.

/resetnavpane

Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować obszar okienko folderów w bieżącym profilu.

/resetquicksteps

Pozwala przywrócić domyślne szybkie kroki. Wszystkie szybkie kroki utworzone przez użytkownika są usuwane.

/resetsearchcriteria

Pozwala zresetować wszystkie kryteria wyszukiwania błyskawicznego, aby w każdym module był pokazywany domyślny zestaw kryteriów.

/resetsharedfolders

Pozwala usunąć z obszaru okienko folderów wszystkie foldery udostępnione.

/resettodobar

Pozwala wyczyścić i ponownie wygenerować listę zadań paska zadań do wykonania dla bieżącego profilu.

/restore

Pozwala podjąć próbę otwarcia tego samego profilu i folderów, które były otwarte przed nieprawidłowym zamknięciem programu Outlook. (Tylko program Outlook 2013, 2016)

/rpcdiag

Pozwala otworzyć program Outlook i wyświetlić okno dialogowe stanu połączenia zdalnego wywołania procedury (RPC).

/safe

Pozwala uruchomić program Outlook bez okienka odczytu i dostosowań paska narzędzi. Natywne i zarządzane dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.

/safe:1

Pozwala uruchomić program Outlook z wyłączonym okienkiem odczytu.

/safe:3

Natywne i zarządzane dodatki modelu COM (Component Object Model) zostaną wyłączone.

/select nazwa_folderu

Pozwala uruchomić program Outlook i otworzyć określony folder w nowym oknie. Aby na przykład otworzyć program Outlook i wyświetlić kalendarz domyślny, użyj polecenia: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://adres_URL/nazwa_pliku

/share stssync://adres_URL

/share web://adres_URL/nazwa_pliku

Pozwala określić adres URL udostępniania, który ma zostać podłączony do programu Outlook. Na przykład za pomocą przełącznika stssync://URL możesz podłączyć do programu Outlook listę programu SharePoint.

/sniff

Pozwala uruchomić program Outlook z wymuszeniem wykrywania nowych wezwań na spotkania w Skrzynce odbiorczej i dodaniem ich do kalendarza.

/t nazwa_pliku_oft

Pozwala otworzyć określony plik oft.

/v nazwa_pliku_vcf

Pozwala otworzyć określony plik vcf.

/vcal nazwa_pliku_vcs

Pozwala otworzyć określony plik vcs.

Przełącznik

Parametr

Opis

Brak

baza danych

Otwiera określoną bazę danych lub projekt programu Microsoft Access. W razie potrzeby możesz dodać ścieżkę. Jeśli ścieżka zawiera spacje, ujmij ją w cudzysłów.

/excl

Brak

Otwiera określoną bazę danych programu Access dla wyłączność Access. Aby otworzyć bazę danych do udostępnienia w środowisku wielodostępnym, należy pominąć ten przełącznik. Dotyczy tylko baz danych programu Access.

/ ro

Brak

Umożliwia otwarcie określonej bazy danych programu Access lub projektu programu Access w trybie tylko do odczytu.

/runtime

Brak

Określa, że program Access będzie rozpoczynał się od opcji wersji w czasie wykonywania.

/Profile

profil użytkownika

Uruchamia program Access, korzystając z opcji w określonym profilu użytkownika zamiast standardowych ustawień rejestru systemu Windows utworzonych podczas instalowania programu Access. Spowoduje to zamienienie przełącznika /odnośnika użytego w wersjach programu Access wcześniejszych niż Access 95 w celu określenia pliku inicjującego.

/compact

docelowa baza danych lub docelowy projekt programu Access

Kompaktuje i naprawia bazę danych programu Access lub kompaktuje projekt programu Access określony przed przełącznikiem /Compact , a następnie zamyka program Access. Jeśli pominiesz nazwę pliku docelowego po przełączniku /Compact , plik zostanie skompaktowany do oryginalnej nazwy i folderu. Aby skompaktować do innej nazwy, określ plik docelowy. W przypadku dołączenia ścieżki zawierającej spacje należy umieścić ścieżkę w cudzysłowie.

Jeśli określisz nazwę pliku w docelowym parametrze projektu bazy danych lub w docelowym programie Access , ale nie dołączysz ścieżki, plik docelowy zostanie utworzony w domyślnym folderze bazy danych określonym w programie Access. Możesz zmienić to ustawienie w oknie dialogowym Opcje programu Access .

W projekcie programu Access ta opcja powoduje kompaktowanie pliku projektu programu Access (adp), ale nie bazy danych programu Microsoft SQL Server.

/x

makro

Otwiera bazę danych programu Access określoną przed przełącznikiem /x , a następnie uruchamia określone makro. Innym sposobem uruchomienia makra podczas otwierania bazy danych jest utworzenie makra o nazwie Autoexec.

Makra mogą zawierać wirusy, dlatego należy ostrożnie je uruchamiać. Wykonaj następujące środki ostrożności: uruchamianie aktualnego oprogramowania antywirusowego na komputerze; wyłączenie wszystkich makr z wyjątkiem tych, które są podpisane cyfrowo, za pomocą Centrum zaufania. Obsługa listy zaufanych źródeł makr.

/ cmd

Brak

Określa, że w wierszu polecenia jest zwracana wartość, która ma zostać zwrócona przez funkcje polecenia . Ta opcja musi być ostatnim przełącznikiem w wierszu polecenia. Możesz użyć średnika (;) jako alternatywa dla /cmd.

Za pomocą tego przełącznika można określić argument wiersza polecenia, który może być używany w kodzie języka Visual Basic for Applications (VBA).

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×