Kryteria zapytania pomagają skoncentrować się na określonych elementach w bazie danych programu Access. Jeśli element pasuje do wszystkich wprowadzonych kryteriów, jest wyświetlany w wynikach zapytania.

Aby dodać kryteria do zapytania programu Access, otwórz je w widoku projektu i określ pola (kolumny), których mają dotyczyć kryteria. Jeśli pole nie znajduje się w siatce projektu, kliknij dwukrotnie dane pole, aby dodać je do siatki projektu, a następnie wprowadź kryterium w wierszu Kryteria dla tego pola. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do zapytań.

Kryteria zapytania to wyrażenie, które program Access porównuje z wartościami w polu zapytania, aby określić, czy mają zostać uwzględnione rekordy zawierające poszczególne wartości. Na przykład = "Chicago" to wyrażenie, które program Access może porównać z wartościami w polu tekstowym w zapytaniu. Jeśli to pole w danym rekordzie ma wartość "Chicago", program Access uwzględnia ten rekord w wynikach zapytania.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów często używanych kryteriów, których można użyć jako punktu wyjściowego podczas tworzenia własnych kryteriów. Przykłady są pogrupowane według typów danych.

W tym temacie

Wprowadzenie do kryteriów zapytania

Kryterium jest podobne do formuły — ma postać ciągu, który może składać się z odwołań do pól, operatorów i stałych. Kryteria zapytania są w programie Access określane również jako wyrażenia.

W poniższych tabelach przedstawiono przykłady kryteriów oraz wyjaśniono ich działanie.

Kryteria

Opis

>25 and <50

To kryterium dotyczy pól typu Liczba, takich jak Cena albo StanMagazynu. Powoduje ono uwzględnianie tylko tych rekordów, w których pola Cena lub StanMagazynu zawierają wartość większą niż 25 i mniejszą niż 50.

DateDiff ("rrrr"; [DataUrodzenia]; Date()) > 30

To kryterium dotyczy pól typu Data/Godzina, na przykład pola DataUrodzenia. W wyniku zapytania zostaną uwzględnione tylko te rekordy, w których liczba lat między datą urodzenia danej osoby a datą bieżącą jest większa niż 30.

Is Null

To kryterium można zastosować do pola dowolnego typu w celu pokazania rekordów, w których pole ma wartość null.

Kryteria mogą różnić się między sobą w zależności od typu danych pola, do którego są stosowane, oraz w zależności od określonych wymagań. Niektóre kryteria są proste i używają podstawowych operatorów oraz stałych. Inne są złożone i zawierają funkcje oraz operatory specjalne, a także odwołania do pól.

W tym temacie podano kilka najczęściej używanych kryteriów, uporządkowanych według typu danych. Gdyby przykłady zamieszczone w tym temacie nie spełniały określonych wymagań, może być konieczne napisanie własnych kryteriów. Aby to zrobić, należy najpierw zapoznać się z pełną listą funkcji, operatorów, znaków specjalnych oraz ze składnią wyrażeń odwołujących się do pól i literałów.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące miejsc i sposobów dodawania kryteriów. Aby dodać kryteria do zapytania, należy otworzyć zapytanie w widoku projektu. Następnie należy określić pola, których mają dotyczyć kryteria. Jeśli pole nie znajduje się jeszcze w siatce projektu, należy je dodać, przeciągając pole z okna projektu zapytania na siatkę pól lub klikając pole dwukrotnie (powoduje to automatyczne dodanie pola do następnej pustej kolumny siatki pól). Na koniec należy wpisać kryteria w wierszu Kryteria.

Kryteria określone dla różnych pól wiersza Kryteria są ze sobą połączone za pomocą operatora AND. Oznacza to, że kryteria określone dla pól Miasto oraz DataUrodzenia są interpretowane w następujący sposób:

Miasto = "Chicago" AND DataUrodzenia < DateAdd (" rrrr ", -40, Date())

Kryteria dla pól Miasto i DataUrodzenia

1. Pola Miasto i DataUrodzenia zawierają kryteria.

2. To kryterium spełnią tylko rekordy, w których pole Miasto będzie miało wartość Chicago.

3. To kryterium spełnią tylko rekordy osób, które mają co najmniej 40 lat.

4. W wynikach zostaną uwzględnione tylko rekordy, które spełnią oba kryteria.

Co zrobić, jeśli tylko jeden warunek powinien być spełniony? Innymi słowy, w jaki sposób wprowadzić alternatywne kryteria?

Mając alternatywne kryteria lub dwa zestawy niezależnych kryteriów, z których wystarczy, by tylko jeden zestaw został spełniony, należy użyć w siatce projektu dwóch wierszy, wiersza Kryteria oraz wiersza lub.

Alternatywne kryteria

1. Kryterium Miasto jest określone w wierszu Kryteria.

2. Kryterium DataUrodzenia jest określone w wierszu lub.

Kryteria określone w wierszach Kryteria i lub są ze sobą połączone za pomocą operatora OR, tak jak przedstawiono poniżej:

Miasto = "Chicago" OR DataUrodzenia < DateAdd("rrrr"; -40; Date())

Aby określić dodatkowe kryteria alternatywne, należy użyć wierszy poniżej wiersza lub.

Przed przejściem do kolejnych przykładów warto zwrócić uwagę na poniższe informacje:

 • Jeśli kryteria są tymczasowe lub często się zmieniają, można filtrować wyniki zapytania, zamiast cały czas modyfikować jego kryteria. Filtr jest tymczasowym kryterium, które zmienia wynik zapytania, nie zmieniając przy tym jego projektu. Aby uzyskać więcej informacji o filtrach, zobacz artykuł Stosowanie filtru do wyświetlania wybranych rekordów w bazie danych programu Access.

 • Jeśli pola kryterium się nie zmieniają, ale często zmieniają się wartości określające kryterium, można utworzyć zapytanie parametryczne. Zapytanie parametryczne monituje o określenie wartości pól, a następnie używa tych wartości do utworzenia kryterium zapytania. Aby uzyskać więcej informacji o zapytaniach parametrycznych, zobacz artykuł Używanie parametrów w zapytaniach i raportach.

Kryteria dla pól Tekst, Nota i Hiperłącze

Uwaga: Od programu Access 2013 pola tekstowe są określane jako Krótki tekst, a pola noty jako Długi tekst.

Poniższe przykłady odnoszą się do pola KrajRegion w zapytaniu, którego źródłem danych jest tabela przechowująca informacje kontaktowe. Kryterium jest określone w siatce projektu w wierszu Kryteria danego pola.

Kryteria KrajRegion

Kryterium określone dla pola typu Hiperłącze jest domyślnie stosowane do wyświetlanego fragmentu tekstowej wartości pola. Aby określić kryteria dla docelowej części URL wartości, należy użyć wyrażenia HyperlinkPart. Składnia tego wyrażenia jest następująca: HyperlinkPart([Tabela1].[Pole1];1) = "http://www.microsoft.com/", gdzie Tabela1 jest nazwą tabeli zawierającej pole hiperlinku, Pole1 jest polem hiperlinku, a ciąg http://www.microsoft.com jest adresem URL, którego ma dotyczyć dopasowanie.

Uwzględniane rekordy

Kryterium

Wynik zapytania

Rekordy, które dokładnie pasują do określonej wartości, takiej jak Chiny.

"Chiny"

Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion ma wartość Chiny.

Rekordy, które nie pasują do określonej wartości, takiej jak Meksyk.

Not "Meksyk"

Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion ma wartość inną niż Meksyk.

Rekordy, które zaczynają się od określonego ciągu, takiego jak P.

Like P*

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy zaczynają się od znaku „P”, na przykład Polska.

Uwaga: Znak gwiazdki (*) użyty w wyrażeniu reprezentuje dowolny ciąg znaków — jest on również określany jako symbol wieloznaczny. Listę znaków tego typu można znaleźć w artykule Dokumentacja symboli wieloznacznych programu Access.

Rekordy, które nie zaczynają się od określonego ciągu znaków, takiego jak P.

Not Like P*

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy zaczynają się od znaku innego niż „P”.

Rekordy, które zawierają określony ciąg znaków, taki jak Korea.

Like "*Korea*"

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, które zawierają ciąg znaków „Korea”.

Rekordy, które nie zawierają określonego ciągu znaków, takiego jak Korea.

Not Like "*Korea*"

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, które nie zawierają ciągu znaków „Korea”.

Rekordy, które kończą się określonym ciągiem znaków, takim jak „yna”.

Like "*yna"

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy kończą się na „yna”, na przykład Argentyna.

Rekordy, które nie kończą się określonym ciągiem znaków, takim jak „yna”.

Not Like "*yna"

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwy nie kończą się na „yna”, na przykład Argentyna.

Rekordy, które zawierają wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości).

Is Null

Zwraca rekordy, które nie zawierają w polu żadnej wartości.

Rekordy, które nie zawierają wartości null.

Is Not Null

Zwraca rekordy, które zawierają w polu dowolną wartość.

Rekordy, które zawierają ciąg znaków o zerowej długości.

"" (para cudzysłowów)

Zwraca rekordy, w których pole jest puste (ale nie zawiera wartości null). Na przykład rekordy dotyczące sprzedaży do innego oddziału mogą zawierać puste pole KrajRegion.

Rekordy, które nie zawierają ciągu znaków o zerowej długości.

Not ""

Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion nie jest puste.

Rekordy, które zawierają wartości null lub ciągi znaków o zerowej długości.

"" Or Is Null

Zwraca rekordy, w których w polu nie ma wartości lub ustawiono wartość oznaczającą pole puste.

Rekordy, które nie zawierają wartości oznaczającej pole puste ani nie są puste.

Is Not Null And Not ""

Zwraca rekordy, w których pole KrajRegion nie jest puste i nie zawiera wartości null.

Rekordy, które następują po określonej wartości (takiej jak Meksyk), gdy są posortowane w kolejności alfabetycznej.

>= "Meksyk"

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, poczynając od Meksyku, a kończąc na ostatniej literze alfabetu.

Rekordy, które zawierają się w określonym zakresie, na przykład od A do D.

Like "[A-D]*"

Zwraca rekordy krajów/regionów, których nazwy zaczynają się od liter od „A” do „D”.

Rekordy, które pasują do jednej z dwóch wartości, na przykład Polska lub USA.

"Polska" Or "USA"

Zwraca rekordy zawierające wartości Polska i USA.

Rekordy, które zawierają jedną spośród wymienionych wartości.

In("Francja"; "Chiny"; "Niemcy"; "Japonia")

Zwraca rekordy, które pasują do wszystkich krajów/regionów znajdujących się na liście.

Rekordy, które zawierają określone znaki na określonej pozycji w wartości pola.

Right([KrajRegion]; 1) = "y"

Zwraca rekordy wszystkich krajów/regionów, których nazwa kończy się literą „y”.

Rekordy, które spełniają wymagania dotyczące długości.

Len([KrajRegion]) > 10

Zwraca rekordy krajów/regionów, których długość nazwy przekracza 10 znaków.

Rekordy, które pasują do określonego wzoru.

Like "Chi??"

Zwraca rekordy pasujące do krajów/regionów, takich jak Chiny i Chile, których nazwy mają długość pięciu znaków, a pierwsze trzy z nich to „Chi”.

Uwaga: Znak zapytania (?) lub podkreślenia (_) użyty w wyrażeniu reprezentuje pojedynczy znak— te znaki są również określane jako symbole wieloznaczne. Znaku _ nie można użyć w jednym wyrażeniu razem ze znakiem ?, nie można go też użyć w jednym wyrażeniu z symbolem wieloznacznym *. Symbolu wieloznacznego _ można użyć w wyrażeniu, w którym znajduje się symbol wieloznaczny %.

Kryteria dla pól Liczba, Waluta i Autonumerowanie

Poniższe przykłady odnoszą się do pola CenaJednostkowa w zapytaniu, którego źródłem danych jest tabela przechowująca informacje o produktach. Kryterium jest określone w siatce projektu w wierszu Kryteria, który odpowiada danemu polu.

Kryteria CenaJednostkowa

Uwzględniane rekordy

Kryt erium

Wynik zapytania

Rekordy, które dokładnie pasują do wartości, takiej jak 100.

100

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa produktu wynosi 100 zł.

Rekordy, które nie pasują do wartości, takiej jak 1000.

Not 1000

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa produktu jest inna niż 1000 zł.

Rekordy, które zawierają wartości mniejsze niż określona wartość, taka jak 100.

< 100
<= 100

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa jest mniejsza niż 100 zł (<100). Drugie wyrażenie (<=100) wyświetla rekordy, w których cena jednostkowa jest mniejsza lub równa 100 zł.

Rekordy, które zawierają wartość większą niż określona wartość, taka jak 99,99.

>99,99
>=99,99

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa jest większa niż 99,99 zł (>99,99). Drugie wyrażenie wyświetla rekordy, w których cena jednostkowa jest większa lub równa 99,99 zł.

Rekordy, które zawierają jedną z dwóch wartości, takich jak 20 lub 25.

20 or 25

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa wynosi 20 zł lub 25 zł.

Rekordy, które zawierają wartość należącą do określonego zakresu wartości.

>49,99 and <99,99
—lub—
Between 50 and 100

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa należy do zakresu wartości (wyłączając te wartości) od 49,99 zł do 99,99 zł.

Rekordy, które zawierają wartość spoza określonego zakresu wartości.

<50 or >100

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa nie należy do zakresu wartości pomiędzy 50 zł a 100 zł.

Rekordy, które zawierają jedną spośród wymienionych wartości.

In(20; 25; 30)

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa wynosi 20 zł lub 25 zł albo 30 zł.

Rekordy, które zawierają wartości kończące się określonymi cyframi.

Like "*4,99"

Zwraca rekordy, w których cena jednostkowa kończy się wartością „4,99”, na przykład 4,99 zł, 14,99 zł, 24,99 zł itd.

Uwaga: Znak gwiazdki (*) lub procentu (%) użyty w wyrażeniu reprezentuje dowolny ciąg znaków — te znaki są też określane jako symbole wieloznaczne. Znaku % nie można użyć w jednym wyrażeniu razem ze znakiem *, nie można go też użyć w jednym wyrażeniu z symbolem wieloznacznym ?. Symbolu wieloznacznego % można użyć w wyrażeniu, w którym znajduje się symbol wieloznaczny _.

Rekordy, które zawierają wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości).

Is Null

Zwraca rekordy, które nie zawierają żadnej wartości w polu CenaJednostkowa.

Zawierają wartość różną od null.

Is Not Null

Zwraca rekordy, które zawierają dowolną wartość w polu CenaJednostkowa.

Kryteria dla pól Data/godzina

Poniższe przykłady odnoszą się do pola DataZamówienia w zapytaniu, którego źródłem danych jest tabela przechowująca informacje o zamówieniach. Kryterium jest określone w siatce projektu w wierszu Kryteria, który odpowiada danemu polu.

Kryteria DataZamówienia

Uwzględniane rekordy

Kryterium

Wynik zapytania

Rekordy, które dokładnie pasują do określonej wartości, takiej jak 2006-02-02.

#2006-02-02#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce 2 lutego 2006. Należy pamiętać, żeby otoczyć wartość daty znakami numeru #, aby program Access mógł rozróżnić, czy jest to wartość daty, czy ciągi tekstowe.

Rekordy, które nie pasują do określonej wartości, takiej jak 2006-02-02.

Not #2006-02-02#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce dnia innego niż 2 lutego 2006.

Rekordy, które zawierają wartości dat poprzedzających określoną datę, taką jak 2006-02-02.

< #2006-02-02#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce przed 2 lutego 2006.

Aby wyświetlić transakcje, które miały miejsce określonego dnia lub przed nim, należy skorzystać z operatora <= zamiast operatora <.

Rekordy, które zawierają wartości dat przypadających po określonej dacie, takiej jak 2006-02-02.

> #2006-02-02#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce po 2 lutym 2006.

Aby wyświetlić transakcje, które miały miejsce określonego dnia lub po nim, należy skorzystać z operatora >= zamiast operatora >.

Rekordy, które zawierają wartości z określonego zakresu dat

>#2006-02-02# and <#2006-02-04#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce między 2 lutym 2006 a 4 lutym 2006.

Do filtrowania zakresów dat (z datami krańcowymi włącznie) można również użyć operatora Between. Na przykład kryterium Between #2006-02-02# and #2006-02-04# ma takie samo znaczenie jak kryterium >=#2006-02-02# and <=#2006-02-04#.

Rekordy, które zawierają wartości spoza zakresu

<#2006-02-02# or >#2006-02-04#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce przed 2 lutym 2006 lub po 4 lutym 2006.

Rekordy, które zawierają jedną z dwóch wartości, takich jak 2006-02-02 lub 2006-02-03.

#2006-02-02# or #2006-02-03#

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce 2 lutego 2006 lub 3 lutego 2006.

Elementy zawierające jedną z wielu wymienionych wartości.

In (#2006-02-01#, #2006-03-01#, #2006-04-01#)

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce 1 lutego 2006, 1 marca 2006 lub 1 kwietnia 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w określonym miesiącu (niezależnie od roku), na przykład w grudniu.

DatePart("m";[DataSprzedaży]) = 12

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w grudniu dowolnego roku.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w określonym kwartale (niezależnie od roku), na przykład w pierwszym kwartale.

DatePart("q";[DataSprzedaży]) = 1

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w pierwszym kwartale dowolnego roku.

Elementy zawierające dzisiejszą datę.

Date()

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w dniu bieżącym. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy, w których pole DataZamówienia zawiera datę 2 lutego 2006.

Elementy zawierające wczorajszą datę.

Date()-1

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce dzień przed dniem bieżącym. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z dnia 1 lutego 2006.

Elementy zawierające jutrzejszą datę.

Date() + 1

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce dzień po dniu bieżącym. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z dnia 3 lutego 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym tygodniu.

DatePart("ww";[DataSprzedaży]) = DatePart("ww";Date()) and Year([DataSprzedaży]) = Year(Date())

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w bieżącym tygodniu. Tydzień rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym tygodniu.

Year([DataSprzedaży])* 53 + DatePart("ww";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww";Date()) - 1

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w zeszłym tygodniu. Tydzień rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym tygodniu.

Year([DataSprzedaży])* 53+DatePart("ww"; [DataSprzedaży]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Zwraca rekordy transakcji, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. Tydzień rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w ciągu ostatnich 7 dni.

Between Date() and Date()-6

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w ciągu ostatnich 7 dni. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy, których data należy do zakresu od 24 stycznia 2006 do 2 lutego 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym miesiącu.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Now()) And Month([DataSprzedaży]) = Month(Now())

Zwraca rekordy z bieżącego miesiąca. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z lutego 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym miesiącu.

Year([DataSprzedaży])* 12 + DatePart("m";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m";Date()) - 1

Zwraca rekordy z zeszłego miesiąca. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy ze stycznia 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym miesiącu.

Year([DataSprzedaży])* 12 + DatePart("m";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m";Date()) + 1

Zwraca rekordy z przyszłego miesiąca. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z marca 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w ciągu ostatnich 30 lub 31 dni.

Between Date() And DateAdd("M";-1;Date())

Rekordy zawierające wartości miesięcznej sprzedaży. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z okresu od 2 stycznia 2006. do 2 lutego 2006

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym kwartale.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Now()) And DatePart("q";Date()) = DatePart("q";Now())

Zwraca rekordy transakcji z bieżącego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z pierwszego kwartału 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym kwartale.

Year([DataSprzedaży])*4+DatePart("q";[DataSprzedaży]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Zwraca rekordy z zeszłego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z ostatniego kwartału 2005.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym kwartale.

Year([DataSprzedaży])*4+DatePart("q";[DataSprzedaży]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

Zwraca rekordy z przyszłego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z drugiego kwartału 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w bieżącym roku.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date())

Zwraca rekordy z bieżącego roku. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z roku 2006.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w zeszłym roku.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) - 1

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce w zeszłym roku. Jeśli dzisiejsza datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z roku 2005.

Rekordy, które zawierają datę przypadającą w przyszłym roku.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) + 1

Zwraca rekordy transakcji, które zawierają datę przypadającą w przyszłym roku. Jeśli dzisiejsza datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z roku 2007.

Rekordy, które zawierają datę należącą do zakresu od 1 stycznia do dnia dzisiejszego (rekordy od początku roku).

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) and Month([DataSprzedaży]) <= Month(Date()) and Day([DataSprzedaży]) <= Day (Date())

Zwraca rekordy transakcji, których daty należą do zakresu od 1 stycznia bieżącego roku do dnia dzisiejszego. Jeśli dzisiejszą datą jest 2006-02-02, zostaną wyświetlone rekordy z okresu od 1 stycznia 2006 do 2 lutego 2006.

Elementy, które zawierają minioną datę.

< Date()

Zwraca rekordy transakcji, które miały miejsce przed dniem dzisiejszym.

Rekordy, które zawierają przyszłą datę.

> Date()

Zwraca rekordy transakcji, które będą miały miejsce po dniu dzisiejszym.

Elementy zawierające wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości).

Is Null

Zwraca rekordy, w których brakuje daty transakcji.

Elementy zawierające wartości inne niż null.

Is Not Null

Zwraca rekordy, w których data transakcji jest podana.

Kryteria dla pól Tak/Nie

Na potrzeby przykładu załóżmy, że tabela Klienci zawiera pole typu Tak/Nie o nazwie Aktywne, które wskazuje, czy konto klienta jest aktualnie aktywne. W poniższej tabeli przedstawiono, jak są obliczane wartości wprowadzone w wierszu Kryteria dla pola typu Tak/Nie.

Wartość pola

Wynik

Tak, Prawda, 1 lub -1

Sprawdzane dla wartości Tak. Po wprowadzeniu wartość 1 lub -1 jest konwertowana na wartość „Prawda” w wierszu Kryteria.

Nie, Fałsz lub 0

Sprawdzane dla wartości Nie. Po wprowadzeniu wartość 0 jest konwertowana na wartość „Fałsz” w wierszu Kryteria.

Brak wartości (null)

Brak sprawdzania

Każda cyfra inna niż 1, -1 lub 0

Brak wyników, jeśli jest to jedyna wartość kryterium w polu

Dowolny ciąg znaków oprócz Tak, Nie, Prawda lub Fałsz

Kwerenda nie jest uruchamiana ze względu na błąd nieodpowiedniego typu danych

Kryteria dla innych pól

Załączniki    Aby uwzględnić rekordy, które nie zawierają żadnych załączników, w wierszu Kryteria wpisz ciąg Is Null. Aby uwzględnić rekordy zawierające załączniki, wpisz ciąg Is Not Null.

Pola odnośników    Istnieją dwa typy pól odnośników — pola odnoszące się do wartości w istniejącym źródle danych (korzystające przy tym z klucza obcego) i pola, których źródłem jest lista wartości określonych przy tworzeniu pola odnośnika.

Pola odnośników, których źródłem danych jest lista określonych wartości, używają typu danych Tekst, a prawidłowe kryteria dla tych pól są takie same jak dla innych pól tekstowych.

Kryteria, których można użyć w polu odnośnika, którego wartości pochodzą z istniejącego źródła danych, zależą od typu danych klucza obcego, a nie od typu danych, do których odnosi się klucz. Można na przykład zastosować pole odnośnika, które wyświetla imię i nazwisko pracownika, ale korzysta z klucza obcego, który używa typu danych Liczba. Ponieważ to pole przechowuje liczbę zamiast tekstu, można użyć kryteriów odnoszących się do liczb, takich jak kryterium >2.

W razie wątpliwości co do typu danych klucza obcego można sprawdzić tabelę źródłową w widoku projektu i na tej podstawie określić typy danych pola. Aby to zrobić:

 1. Zlokalizuj tabelę źródłową w okienku nawigacji.

 2. Otwórz tabelę w widoku projektu, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij tabelę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 3. Typ danych dla każdego pola jest wyświetlany w kolumnie Typ danych siatki projektu tabeli.

Pola wielowartościowe    Dane w polach wielowartościowych są przechowywane jako wiersze ukrytej tabeli, którą program Access tworzy i wypełnia w celu przedstawiania poszczególnych pól. W zapytaniu w widoku projektu jest to przedstawione na liście pól za pomocą pola rozwijanego. Aby zastosować kryteria dla pola wielowartościowego, należy wprowadzić kryterium do pojedynczego wiersza ukrytej tabeli. Aby to zrobić:

 1. Utwórz zapytanie zawierające pole wielowartościowe, a następnie otwórz je w widoku projektu.

 2. Rozwiń pole wielowartościowe, klikając symbol plus (+) znajdujący się obok tego pola —jeśli pole zostało już rozwinięte, w tym miejscu jest wyświetlany symbol minus (-). W obszarze poniżej nazwy danego pola znajduje się pole przedstawiające pojedynczą wartość pola wielowartościowego. Pole to jest nazwane w ten sam sposób co pole wielowartościowe, tyle że z dodanym ciągiem .Wartość.

 3. Przeciągnij pole wielowartościowe i związane z nim pole pojedynczej wartości do oddzielnych kolumn w siatce projektu. Aby uwzględnić w wynikach tylko kompletne pole wielowartościowe, dla pola pojedynczej wartości wyczyść pole wyboru Pokaż.

 4. Dla pola pojedynczej wartości wpisz kryteria w wierszu Kryteria. Korzystaj przy tym z kryteriów, które są odpowiednie dla typu danych pola.

 5. Wartość każdego pola wielowartościowego zostanie wyznaczona osobno przy użyciu podanych kryteriów. Można na przykład utworzyć pole wielowartościowe zawierające listę liczb. W przypadku wprowadzenia kryterium zawierającego wyrażenie >5 AND <3 dowolne rekordy, w których znajduje się co najmniej jedna wartość większa niż 5 i co najmniej jedna wartość mniejsza niż 3, zostaną zaakceptowane.

Zobacz też

Wprowadzenie do zapytań

Tworzenie prostego zapytania wybierającego

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×