Publikowanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint w programie Excel dla systemu Windows

Możesz opublikować skoroszyt w bibliotece programu Microsoft SharePoint, aby inne osoby mogły go wyświetlać i edytować w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania programu Excel na swoich komputerach. Publikowanie to zasadniczo to samo co zapisywanie, ale z pewnymi wbudowanymi opcjami, które pozwalają kontrolować, co mogą wyświetlać inne osoby otwierające skoroszyt w przeglądarce.

Przyjęcie w całej organizacji zwyczaju zapisywania lub publikowania skoroszytu w centralnej witrynie programu SharePoint może pomóc uniknąć pojawiania się nieco różnych wersji tego samego skoroszytu rozsyłanego w wiadomościach e-mail.

Ustawiając pewne opcje publikowania, możesz wyróżnić określone części skoroszytu, takie jak wykresy, lub wykluczyć inne części z wyświetlania w przeglądarce. Możesz na przykład pokazać wykres, ale nie dane, na podstawie których został utworzony. Możesz też pokazać niektóre arkusze osobom, które muszą mieć do nich dostęp, i ukryć pozostałe arkusze.

W tym artykule przedstawiono sposób publikowania skoroszytu w programie Excel dla systemu Windows i nie obejmuje on łączenia skoroszytu ani danych skoroszytu ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access na stronie programu SharePoint.

Podczas publikowania skoroszytu w witrynie programu SharePoint cały skoroszyt jest zapisywany w programie SharePoint. Użytkownik z wymaganymi uprawnieniami programu SharePoint może wyświetlać cały skoroszyt i pracować z nim zarówno w przeglądarce, jak i w programie komputerowym Excel.

Jeśli w programie SharePoint została wdrożona aplikacja Office dla sieci Web, wyświetlanie danych w przeglądarce i pracowanie z nimi jest bardzo zbliżone do pracy z danymi w programie komputerowym Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu komputerowego Excel, w siatce przeglądarki skoroszyt może edytować równocześnie wielu użytkowników. Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce jest widoczny przycisk Edytuj w aplikacji Excel Online, oznacza to, że aplikacja Office dla sieci Web jest dostępna.

Pozycja Edytuj w aplikacji Excel Online w menu Edytuj skoroszyt

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu możesz wybrać arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że chociaż w tym trybie można określić, które elementy będą widoczne, to na serwerze programu SharePoint jest zapisywana cała zawartość skoroszytu.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości w komórce na potrzeby pracy z formułą znajdującą się w innej komórce, przed opublikowaniem skoroszytu ustaw tę komórkę jako zdefiniowaną nazwę w programie Excel. Następnie możesz dodać tę zdefiniowaną nazwę jako parametr na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje wyświetlania w przeglądarce.

Na przykład na poniższym rysunku komórka D2 ma zdefiniowaną nazwę „Oprocentowanie”. W przeglądarce użytkownik wprowadza wartość 5,625 w polu Oprocentowanie w okienku Parametry, a następnie klika przycisk Zastosuj. Podana wartość jest wyświetlana w komórce D2, a następnie zostaje użyta w formule znajdującej się w komórce A2. Wynik formuły jest obliczany ponownie i wyświetlany w komórce A2: 1 151,31 zł.

Parametr wprowadzony w okienku jest używany w komórce D2

Uwaga: Jeśli utworzysz fragmentatory dla tabeli programu Excel i zdefiniujesz nazwę dla zakresu komórek zawierającego tę tabelę i te fragmentatory, nie będzie można używać fragmentatorów do filtrowania tabeli w przeglądarce, jeśli opublikujesz zdefiniowany zakres. Jeżeli opublikujesz tabelę lub cały arkusz bądź skoroszyt, fragmentatory będą działać w przeglądarce zgodnie z oczekiwaniami.

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij pozycję SharePoint.

 2. Jeśli w obszarze bieżące, ostatnielub starszejest wyświetlany folder programu SharePoint, kliknij odpowiedni folder.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.


  W przeciwnym razie kliknij pozycję Przeglądaj i wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz opublikować skoroszyt.

  Kliknij folder programu SharePoint lub kliknij przycisk Przeglądaj
 3. Aby wybrać pojedyncze arkusze lub elementy do opublikowania ze skoroszytu, kliknij przycisk Opcje wyświetlania w przeglądarce.

  W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij pozycję Opcje wyświetlania w przeglądarce

  Zostaną wyświetlone karty Pokazywanie i Parametry.

 4. Jeśli chcesz opublikować cały skoroszyt, kliknij przycisk Zapisz. W przeciwnym razie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pokazać w przeglądarce cały skoroszyt, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Cały skoroszyt.

  • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone arkusze, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Arkusze, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, których nie chcesz ukrywać w przeglądarce.

   Domyślnie wszystkie arkusze są zaznaczone. Aby po anulowaniu zaznaczenia niektórych pól wyboru szybko przywrócić wyświetlanie wszystkich arkuszy, zaznacz pole wyboru Wszystkie arkusze.

  • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone elementy (takie jak nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Elementy w skoroszycie, a następnie zaznacz pola wyboru dla elementów, które chcesz pokazać.

  • Na karcie Parametry dodaj zdefiniowane nazwy, przy użyciu których chcesz określić komórki dostępne do edycji dla użytkowników wyświetlających skoroszyt w przeglądarce, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Zapisz skoroszyt.

Uwagi: 

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

Jeśli w programie SharePoint została wdrożona aplikacja Office dla sieci Web, wyświetlanie danych w przeglądarce i pracowanie z nimi jest bardzo zbliżone do pracy z danymi w programie komputerowym Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu komputerowego Excel, w siatce przeglądarki skoroszyt może edytować równocześnie wielu użytkowników. Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce jest widoczny przycisk Edytuj w aplikacji Excel Online, oznacza to, że aplikacja Office dla sieci Web jest dostępna.

Pozycja Edytuj w aplikacji Excel Online w menu Edytuj skoroszyt

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz różnice w artykułach między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel.

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu możesz wybrać arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że chociaż w tym trybie można określić, które elementy będą widoczne, to na serwerze programu SharePoint jest zapisywana cała zawartość skoroszytu.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości w komórce na potrzeby pracy z formułą znajdującą się w innej komórce, przed opublikowaniem skoroszytu ustaw tę komórkę jako zdefiniowaną nazwę w programie Excel. Następnie możesz dodać tę zdefiniowaną nazwę jako parametr na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje wyświetlania w przeglądarce.

Na przykład na poniższym rysunku komórka D2 ma zdefiniowaną nazwę „Oprocentowanie”. W przeglądarce użytkownik wprowadza wartość 5,625 w polu w okienku Parametry i klika przycisk Zastosuj. Podana wartość jest wyświetlana w komórce D2, a następnie zostaje użyta w formule znajdującej się w komórce A2. Wynik formuły jest obliczany ponownie i wyświetlany w komórce A2: 1 151,31 zł.

Zobacz Pomoc programu Excel, aby uzyskać informacje na temat definiowania zakresów.

Parametr wprowadzony w okienku jest używany w komórce D2

Uwaga: Jeśli utworzysz fragmentatory dla tabeli programu Excel i zdefiniujesz nazwę dla zakresu komórek zawierającego tę tabelę i te fragmentatory, nie będzie można używać fragmentatorów do filtrowania tabeli w przeglądarce, jeśli opublikujesz zdefiniowany zakres. Jeżeli opublikujesz tabelę lub cały arkusz bądź skoroszyt, fragmentatory będą działać w przeglądarce zgodnie z oczekiwaniami.

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako >SharePoint.

 2. Jeśli folder programu SharePoint jest wyświetlany wobszarze bieżące folder lub ostatnie foldery, kliknij odpowiedni folder. W przeciwnym razie kliknij przycisk Przeglądaj i wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint. Następnie przejdź do folderu, w którym chcesz opublikować skoroszyt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 3. Aby wybrać pojedyncze arkusze lub elementy do opublikowania ze skoroszytu, kliknij przycisk Opcje wyświetlania w przeglądarce. Zobaczysz kartę Pokaż i Parametry . Jeśli chcesz opublikować cały skoroszyt, kliknij przycisk Zapisz. W przeciwnym razie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pokazać w przeglądarce cały skoroszyt, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Cały skoroszyt.

  • Aby wyświetlić tylko określone arkusze w przeglądarce, na karcie Pokaż wybierz pozycję arkusze w polu listy, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, które nie mają być ukryte w przeglądarce.

   Domyślnie wszystkie arkusze są zaznaczone. Aby szybko wyświetlić wszystkie arkusze ponownie po usunięciu zaznaczenia pól, zaznacz pole wyboru wszystkie arkusze .

  • Aby wyświetlić tylko określone elementy w przeglądarce (takie jak nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), na karcie Pokaż wybierz pozycję elementy w skoroszycie w polu listy, a następnie zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz wyświetlić.

  • Na karcie Parametry Dodaj wszystkie zdefiniowane nazwy, których chcesz użyć do określenia komórek, które można edytować, gdy użytkownicy przeglądają skoroszyt w przeglądarce. Następnie kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe.

 4. Zapisz skoroszyt.

Uwagi: 

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat składnika Web Part programu Excel Web Access, zobacz artykuł Wyświetlanie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access.

Po opublikowaniu skoroszytu na serwerze programu SharePoint cała zawartość skoroszytu jest zapisywana na serwerze i może być wyświetlana w przypadku otwarcia skoroszytu w programie klasycznym programu Excel. Jeśli aplikacja Office Web Apps jest wdrożona na serwerze programu SharePoint, wyświetlanie danych w przeglądarce sieci Web i praca z nią może być bardzo podobne do pracy z danymi w programie klasycznym programu Excel. Jednoczesne edytowanie skoroszytu jest możliwe w siatce przeglądarki podczas wdrażania aplikacji Office Web Apps. Po wyświetleniu skoroszytu w przeglądarce, jeśli jest widoczny przycisk Edytuj w przeglądarce , oznacza to, że są dostępne aplikacje Office Web Apps.

Przycisk Edytuj w przeglądarce

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz różnice w artykułach między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel.

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu masz szansę sprzedaży (w oknie dialogowym Opcje publikowania ), aby zaznaczyć arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce, jeśli nie włączono edytowania, klikając przycisk Edytuj w przeglądarce . Pamiętaj, że chociaż możesz wybrać, co będzie widoczne w tym trybie, cała zawartość skoroszytu jest nadal zapisywana na serwerze programu SharePoint.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na podanie parametru formuły podczas wyświetlania arkusza w przeglądarce, ustaw komórkę jako zdefiniowaną nazwę. Następnie możesz dodać nazwę zdefiniowaną jako parametr na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje publikowania .

Na przykład w poniższej grafice przedstawiającej arkusz w przeglądarce komórka D2 ma zdefiniowaną stawkę nazw. W przeglądarce użytkownik wprowadził wartość 5,625 w polu w okienku Parametry , a następnie kliknął przycisk Zastosuj. Podana wartość jest wyświetlana w komórce D2, a następnie zostaje użyta w formule znajdującej się w komórce A2. Wynik formuły jest obliczany ponownie i wyświetlany w komórce A2: 1 151,31 zł.

Używanie parametru w przeglądarce

Zobacz Pomoc programu Excel, aby uzyskać informacje na temat definiowania zakresów.

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 2. Kliknij pozycję Zapisz w programie SharePoint.
  Uwaga    Jeśli polecenie Zapisz w programie SharePoint jest niedostępne, nadal można zapisać skoroszyt w witrynie programu SharePoint przy użyciu polecenia Zapisz jako . Okno dialogowe Opcje publikowania nie będzie dostępne. Możesz również przekazać skoroszyt bezpośrednio z biblioteki programu SharePoint. Użytkownicy mogą wyświetlać i edytować zawartość skoroszytu w przeglądarce, przechodząc bezpośrednio do witryny, w której zapisano skoroszyt.

  Polecenie Zapisz jako

 3. Jeśli chcesz zaznaczyć poszczególne arkusze lub elementy do opublikowania w skoroszycie, kliknij przycisk Opcje publikowania . W przeciwnym razie, jeśli chcesz opublikować cały skoroszyt, przejdź bezpośrednio do kroku 4.
  Na karcie Pokaż wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyświetlić cały skoroszyt w przeglądarce, zaznacz pozycję cały skoroszyt w polu listy.

  • Aby wyświetlić tylko określone arkusze w przeglądarce, zaznacz pozycję arkusze w polu listy, a następnie wyczyść pola wyboru arkuszy, które nie mają być widoczne.
   Uwaga    domyślnie zaznaczone są wszystkie arkusze. Aby szybko wyświetlić wszystkie arkusze ponownie po wyczyszczeniu niektórych pól wyboru, możesz zaznaczyć pole wyboru wszystkie arkusze .

  • Aby wyświetlić tylko określone elementy w przeglądarce (na przykład nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), zaznacz elementy w skoroszycie w polu listy, a następnie zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz wyświetlić.
   Uwaga Jeśli wybierzesz elementy, które mają taką samą nazwę (na przykład wykres i tabelę źródłową danych), w przeglądarce będzie dostępna tylko jedna z tych elementów. Aby pokazać wszystkie elementy, należy upewnić się, że każdy element w skoroszycie ma unikatową nazwę. Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Na karcie formuły w grupie nazwy zdefiniowane można zmieniać nazwy zduplikowanych elementów, takich jak nazwane zakresy.
   Wybieranie arkuszy lub elementów

  • Na karcie Parametry Dodaj wszystkie zdefiniowane nazwy, których chcesz użyć, aby określić komórki, które można edytować, gdy użytkownicy przeglądają skoroszyt w przeglądarce. Następnie kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe.
   Ustawianie parametrów

 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz opublikować skoroszyt.
  Możliwe, że w obszarze Bieżąca lokalizacjaznajdują się już zapisane lokalizacje serwera, ostatnio używane lokalizacjelub lokalizacje , z których możesz wybierać. Jeśli nie ma takich lokalizacji lub chcesz zapisać w nowej lokalizacji, w obszarze lokalizacjekliknij dwukrotnie pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do witryny lub biblioteki, w której chcesz zapisać skoroszyt.

 6. Jeśli nie wybrano jeszcze pojedynczych arkuszy lub elementów ani ustawień parametrów, kliknij przycisk Opcje publikowania .

 7. W polu Nazwa pliku Zaakceptuj sugerowaną nazwę skoroszytu lub wpisz nową nazwę, jeśli chcesz.

 8. Aby wyświetlić zawartość skoroszytu w oknie przeglądarki zaraz po zakończeniu operacji publikowania, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Otwórz za pomocą programu Excel w przeglądarce .

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×