Składnik Web Part obrazu

Za pomocą składnika Web Part obrazu możesz dodać obraz lub grafikę do strony składników Web Part. Aby łatwiej dopasować obraz do innych składników Web Part na stronie, możesz ustawić wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie oraz kolor tła obrazu zawartego w składniku Web Part obrazu, modyfikując jego właściwości niestandardowe w widoku udostępnionym.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part obrazu

Sposoby wyświetlania obrazu

Łączenie składnika Web Part obrazu z innym składnikiem Web Part

Właściwości niestandardowe składnika Web Part obrazu

Wspólne właściwości składników Web Part

Sposoby używania składnika Web Part obrazu

Za pomocą składnika Web Part obrazu możesz:

 • Dodać do strony logo firmy lub projektu.

 • Wyświetlić zdjęcia pracowników lub produktów.

 • Nadać stronie atrakcyjniejszy wygląd.

Początek strony

Sposoby wyświetlania obrazu

Istnieją dwa sposoby wyświetlania obrazu:

 • Wprowadź ścieżkę pliku lub hiperlink do pliku obrazu w polu tekstowym właściwości Link do obrazu. W tym przypadku obraz jest statyczny i nie zmienia się (o ile nie edytujesz właściwości).

 • Połącz składnik Web Part obrazu z innym składnikiem Web Part, zawierającym ścieżkę pliku lub hiperlink. W tym przypadku obraz może być dynamiczny i zmieniać się w wyniku działania drugiego składnika Web Part, na przykład gdy użytkownik zaznaczy wiersz w składniku Web Part widoku listy.

  Możesz na przykład połączyć składnik Web Part obrazu ze składnikiem Web Part widoku listy zawierającym kontakty. Gdy zaznaczysz wiersz w składniku Web Part widoku listy o nazwie Kontakty, obejmującym również kolumnę z hiperlinkiem do pliku zawierającego zdjęcie kontaktu, zdjęcie zostanie wyświetlone w składniku Web Part obrazu.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part obrazu z innym składnikiem Web Part

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part , a następnie wskaż pozycję Połączenia.

 3. Wskaż pozycję Pobierz obraz z, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którym chcesz utworzyć połączenie.

Uwaga: Jeśli połączysz składnik Web Part obrazu z innym składnikiem Web Part, a właściwość Link do obrazu ma już wartość, właściwość Link do obrazu zostanie zignorowana. Jeśli składnik Web Part obrazu jest połączony z innym składnikiem Web Part, a chcesz ustawić wartość właściwości Link do obrazu, najpierw będzie konieczne usunięcie połączenia.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part obrazu

Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part obrazu.

Uwaga: Żadnej z tych właściwości niestandardowych nie można wyświetlać ani edytować w widoku osobistym.

Właściwość

Opis

Link do obrazu

Określa ścieżkę pliku lub hiperlink do obrazu, który ma być wyświetlany w składniku Web Part obrazu.

W zależności od używanej przeglądarki obsługiwane mogą być następujące formaty plików graficznych.

Format pliku graficznego

Typ pliku

Mapa bitowa Windows (BMP)

bmp

Rozszerzony Metaplik Windows (EMF)

emf

Graphics Interchange Format (GIF)

gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

jpg, jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

png

Właściwość Link do obrazu może być niedostępna, gdy składnik Web Part obrazu jest połączony z innym składnikiem Web Part, który zawiera obraz.

Tekst alternatywny

Określa tekst wyświetlany w momencie, gdy użytkownik zatrzyma wskaźnik myszy na obrazie. Ten tekst jest wyświetlany, gdy obraz jest niedostępny.

Wyrównanie obrazu w pionie

Określa położenie obrazu w pionie wewnątrz składnika Web Part obrazu. Wybierz jedną z następujących opcji: Do góry, Do środka lub Do dołu. Wartość domyślna to Do środka.

Wyrównanie obrazu w poziomie

Określa położenie obrazu w poziomie wewnątrz składnika Web Part obrazu. Wybierz jedną z następujących opcji: Do lewej, Do środka lub Do prawej. Wartość domyślna to Do środka.

Kolor tła składnika Web Part

Określa kolor okna składnika Web Part obrazu widoczny za obrazem. Domyślnym kolorem jest kolor tła bieżącego motywu.

Aby określić kolor, kliknij przycisk Obraz przycisku z prawej strony pola tekstowego, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz kolor na siatce kolorów.

 • Wpisz nazwę koloru HTML.

 • Wpisz kod koloru RGB.

Aby kolor tła był taki jak w motywie strony, kliknij pozycję Przezroczyste w oknie dialogowym Kolor tła składnika Web Part.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre uprawnienia i ustawienia właściwości mogą powodować wyłączenie lub ukrycie właściwości składnika Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×