Skróty klawiaturowe używane w przypadku kształtów, obiektów WordArt i pól tekstowych w programie Word

Uwaga: Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie wielu kształtów.

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas klikania kształtów

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Wybierz element priorytetowy (w okienku zaznaczenia).

Spacja lub Enter

Anulowanie zaznaczenia elementu priorytetowego (w okienku zaznaczenia).

Shift+Enter

Edytowanie tekstu w polu tekstowym.

F2 lub Enter po zaznaczeniu pola tekstowego

Edytowanie tekstu w kształcie.

F2 lub Enter po zaznaczeniu kształtu

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Dodawanie kolejnego obiektu do zaznaczenia.

Shift+Spacja

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

Shift+Enter

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie wielu kształtów

Naciśnięcie i przytrzymanie KONTROLki podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT podczas klikania kształtów

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT + F10

Wybierz element priorytetowy (w okienku zaznaczenia).

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu priorytetowego (w okienku zaznaczenia).

SHIFT+ENTER

Edytowanie tekstu w polu tekstowym.

F2 lub ENTER po zaznaczeniu pola tekstowego

Edytowanie tekstu w kształcie.

F2 lub ENTER po zaznaczeniu kształtu

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt mający atrybuty, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT + TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego chcesz skopiować atrybuty.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać <zmienną> obiekt, klawisz Strzałka w prawo, aby wyświetlić menu pomocnicze, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij klawisze ALT, N, a następnie J.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać typ obiektu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w dół, aby wybrać kartę Utwórz z pliku , a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić lub odszukać w pliku.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, N, a następnie klawisz M, aby wybrać grafikę SmartArt.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aby wybrać odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aby wybrać układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, naciśnij klawisz N, a następnie naciśnij klawisz X.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aby wybrać odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Jeśli chcesz wrócić do edytowania tekstu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tekstu w polu tekstowym, naciśnij klawisz ESC.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, N, a następnie W celu zaznaczenia tekstu WordArt.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aby wybrać odpowiedni styl tekstu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz ESC.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • TAB powoduje przejście do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przejść do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu wyświetlenia uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT + F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Dodawanie kolejnego obiektu do zaznaczenia.

SHIFT+SPACJA

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+ENTER

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Edytowanie punktów w kształcie

Uwaga: Kliknij kształt, a następnie naciśnij klawisze ALT + J + D + E + E.

 • Aby dodać punkt, kliknij kontur kształtu, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

 • Aby usunąć punkt, kliknij go, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby punkt był traktowany jako punkt gładki, naciśnij klawisz SHIFT, przeciągając jeden z uchwytów dołączonych do punktu. Po zatrzymaniu przeciągania punkt zostanie zmieniony na punkt gładki. Punkt gładki umożliwia dołączanie dwóch segmentów linii o takiej samej długości.

 • Aby punkt był traktowany jako punkt prosty, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania dowolnego z uchwytów dołączonych do punktu. Po zatrzymaniu przeciągania punkt zostanie zmieniony na punkt prosty. Punkt prosty łączy dwa segmenty o różnych długościach.

 • Aby punkt był traktowany jako punkt narożny, naciśnij klawisz ALT, przeciągając jeden z uchwytów dołączonych do punktu. Po zatrzymaniu przeciągania punkt zostanie zmieniony na punkt narożny. Punkt narożny łączy dwa segmenty z jednym segmentem, który znajduje się w innym kierunku.

 • Aby anulować zmianę odcinków punktu i linii, naciśnij klawisz ESC przed zwolnieniem przycisku myszy.

Aby poznać skróty klawiaturowe do pracy z grafiką SmartArt, zobacz skróty klawiaturowe dla grafik SmartArt.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×