Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Ten artykuł zawiera listę skrótów klawiaturowych w programie OneNote dla komputerów Mac. Skróty klawiaturowe pozwalają szybko wywoływać polecenia i funkcje bez użycia myszy.

Uwagi: 

 • Skróty zawarte w tym temacie dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli zawarto najczęściej używane skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac.

Czynność

Klawisze

Utworzenie nowej strony.

COMMAND + N

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

COMMAND + A

(Naciskaj, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia).

Zaznaczanie tytułu strony.

COMMAND + Shift + T

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

COMMAND + X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do schowka.

COMMAND + C

Wklejanie zawartości schowka.

COMMAND + V

Cofanie ostatniej akcji.

COMMAND + Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

COMMAND + Y

Otwieranie notesu.

COMMAND + O

Zamykanie notesu.

COMMAND + Shift + W

Wstawianie wcięcia akapitu z lewej strony wyrazu.

Tab

Wstawianie wcięcia akapitu z dowolnego miejsca w akapicie.

COMMAND + zamykający nawias kwadratowy (])

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

Shift + Tab lub COMMAND + otwierający nawias kwadratowy ([)

Powiększenie.

COMMAND + znak plus (+)

Pomniejszenie.

COMMAND + znak minus (-)

Resetowanie powiększenia.

COMMAND + 0 (zero)

Zwijanie rozwiniętego konspektu.

Control + Shift + znak plus (+)

Rozwijanie zwiniętego konspektu.

Control + Shift + znak minus (-)

Otwieranie linku.

Wybierz link, Shift + Return

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu.

Opcja + COMMAND + C

Wklejanie skopiowanego formatowania tekstu do zaznaczonego tekstu.

Opcja + COMMAND + V

Rozpoczęcie dyktowania.

Dwukrotne naciśnięcie klawisza Fn

Wstawienie symbolu Emoji.

Control + COMMAND + spacja

Wprowadzenie

W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Wiele klawiatur domyślnie przypisuje klawiszom funkcyjnym specjalne funkcje. Aby użyć klawisza funkcyjnego do innych celów, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny.

Na klawiaturze komputera Mac klawisz Command jest oznaczany symbolem COMMAND . Aby uzyskać informacje na temat zmieniania klawiszy przypisanych do skrótu klawiaturowego, zobacz Pomoc systemu Mac używanej wersji systemu operacyjnego Macintosh lub przejrzyj aplikację narzędziową. Zobacz też Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac w dalszej części tego tematu.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz Fn oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple.

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru obok pozycji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu klawiatury

 1. Naciśnij klawisz COMMAND + spacja. Usłyszysz „Okno dialogowe systemu w centrum uwagi” i monit o rozpoczęcie pisania. Wpisz ciąg </c0>sys</c0> i naciśnij klawisz Enter.

 2. Usłyszysz słowa „Preferencje systemowe”. Fokus znajdzie się w oknie wyszukiwania.

 3. Wpisz znak a, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Ułatwienia dostępu, zaznaczono Ukończenie”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Ułatwienia dostępu umożliwiające ustawienie preferencji.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Jesteś obecnie w tabeli”.

 5. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Klawiatura”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Otwórz preferencje klawiatury, a następnie naciśnij spację.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych”. Fokus znajdzie się na polu wyboru. Aby zaznaczyć pole wyboru, naciśnij spację.

 7. Aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe, naciśnij klawisze COMMAND + Opcja + W.

Konflikty skrótów

Czasami występują konflikty między skrótami klawiaturowymi w systemie Windows a odpowiadającymi im domyślnymi skrótami w systemie Mac OS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką. Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac i zmienić klawisz skrótu do pokazywania biurka.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

  Uwaga: Do korzystania z preferencji systemowych wymagany jest włączony pełny dostęp klawiatury.

 2. Naciśnij pozycję Klawiatura.

 3. Naciśnij kartę Skróty.

 4. Kliknij pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, którego chcesz użyć.

Jeśli musisz wykonać tę procedurę tylko za pomocą klawiatury, zobacz temat Ułatwienia dostępu w pakiecie Office dla komputerów Mac.

Formatowanie tekstu

Czynność

Klawisze

Rozpoczęcie listy punktowanej (nieposortowanej).

Wpisz gwiazdkę (*), a następnie naciśnij klawisz Spacja

UWAGA: Aby wstawić pojedynczy punktor w tekście, naciśnij klawisze Opcja + 8

Rozpoczęcie listy numerowanej (posortowanej).

Wpisz 1., a następnie naciśnij klawisz Spacja.

UWAGA: Ewentualnie naciśnij COMMAND + /

Podwyższenie poziomu elementu listy (zmniejszenie wcięcia).

COMMAND + ]

Obniżenie poziomu zaznaczonego elementu (zwiększenie wcięcia).

COMMAND + [

Formatowanie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego

COMMAND + Shift + Option + znak równości (=)

Formatowanie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego

COMMAND + Option + znak równości (=)

Cofanie ostatniej akcji.

COMMAND + Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

COMMAND + Y

Wstawianie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

Shift + Return

Wstawianie podziału wiersza.

Shift + Return

Wstawianie bieżącej daty.

COMMAND + D

Wstawianie bieżącej daty i godziny.

COMMAND + Shift + D

Wstawianie równań matematycznych (lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne).

Control + znak równości (=)

Korzystanie z funkcji Inteligentne wyszukiwanie.

Control + Opcja + COMMAND + L

Usuwanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie znaku z lewej strony kursora.

Delete

Usuwanie znaku z prawej strony kursora.

Fn + Delete

Usuwanie jednego wyrazu po lewej.

Opcja + Delete

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

Fn + Opcja + Delete lub Opcja + Del

Przenoszenie kursora

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Opcja + strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Strzałka w dół

Przechodzenie na początek wiersza.

COMMAND + strzałka w lewo

Przechodzenie na koniec wiersza.

COMMAND + strzałka w prawo

Przechodzenie do początku wyrazu po lewej.

Opcja + strzałka w lewo

Przechodzenie do końca wyrazu po prawej.

Opcja + strzałka w prawo

Przechodzenie do następnego akapitu.

COMMAND + strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

COMMAND + strzałka w dół

Przewijanie bieżącej strony do góry.

Page Up

Przewijanie bieżącej strony w dół.

Page Down

Przechodzenie na początek strony.

Command + strzałka w górę

Przechodzenie na koniec strony.

Command + strzałka w dół

Przechodzenie do następnego akapitu.

Opcja + strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

Opcja + strzałka w dół

Formatowanie tabel

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie tabeli.

Wpisz nowy wiersz tekstu, a następnie naciśnij klawisz Tab

Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem.

Tab

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

UWAGA: drugie naciśnięcie klawisza Return powoduje zakończenie tabeli.

Return

Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli.

COMMAND + Opcja + R

Tworzenie kolumny na lewo od bieżącej kolumny w tabeli.

COMMAND + Opcja + E

Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli.

COMMAND + Return

Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli.

Opcja + Return

Wyszukiwanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie na stronie.

COMMAND + F

Wyszukiwanie we wszystkich notesach.

COMMAND + Opcja + F

Nawigowanie w notesie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie się między sekcjami w notesie.

COMMAND + Shift + otwierający nawias klamrowy ({) lub zamykający nawias klamrowy (})

Przełączanie się między stronami w sekcji.

 1. Rozpoczynanie od umieszczenia kursora na stronie.

 2. Naciśnij klawisze COMMAND + Control + G, aby przenieść fokus na listę stron.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby zaznaczyć poprzednią bądź następną stronę w sekcji albo klawisze COMMAND + Page Up lub Page Down.

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

COMMAND + Shift + strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

COMMAND + Shift + strzałka w dół

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w lewo (i zmniejszenie wcięcia).

COMMAND + Shift + strzałka w lewo

Zaawansowane nawigowanie kursorem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie punktu wstawiania do góry na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u góry.

COMMAND + Opcja + strzałka w górę

Przenoszenie punktu wstawiania do dołu na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u dołu.

COMMAND + Opcja + strzałka w dół

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po lewej.

COMMAND + Opcja + strzałka w lewo

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po prawej.

COMMAND + Opcja + strzałka w prawo

Przenoszenie (zmienianie położenia) obrazu lub obiektu w górę na stronie.

Zaznacz obraz lub obiekt, a następnie naciśnij COMMAND + Opcja + Strzałka w górę

Przenoszenie (zmienianie położenia) obrazu lub obiektu w dół na stronie.

Zaznacz obraz lub obiekt, a następnie naciśnij COMMAND + Opcja + Strzałka w dół

Inne polecenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie innych notesów lub tworzenie nowych.

COMMAND + O

Wyświetlanie listy otwartych notesów.

Control + G

Tworzenie nowej strony notesu.

COMMAND + N

Otwieranie preferencji programu OneNote.

COMMAND + przecinek (,)

Przenoszenie strony do innej lokalizacji.

COMMAND + Shift + M

Kopiowanie strony do innej lokalizacji.

COMMAND + Shift + C

Ponowne przeniesienie lub skopiowanie strony do ostatniej zaznaczonej sekcji.

Opcja + COMMAND + T

Przechodzenie do trybu pełnoekranowego.

Control + COMMAND + F

Synchronizowanie tego notesu.

COMMAND + S

Synchronizowanie wszystkich notesów.

Shift + COMMAND + S

Przenoszenie fokusu klawiatury na listę stron.

Control + COMMAND + G

Przenoszenie fokusu klawiatury na listę sekcji.

Control + Shift + G

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×