Skróty klawiaturowe w programie Project

Wielu użytkowników wykrywa, że korzystanie z klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla Project ułatwia ich wydajniejszą pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że konieczne jest jednoczesne naciśnięcie wielu klawiszy.

  • Znak przecinek (,) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy w kolejności.

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych wProject 2010, Project 2013, Project 2016 i Project dla Microsoft 365 działający na komputerze z systemem Windows w zależności od potrzeby.

Uwagi: 

  • Ważne: Niektóre skróty klawiaturowe są dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online. Nowe funkcje są udostępniane subskrybentom stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji.

  • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym artykule

Często używane skróty

Czynność

Klawisze

Otwieranie pliku projektu (wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie).

Ctrl+F12

Otwieranie pliku projektu (wyświetlanie karty Otwieranie w widoku Backstage).

Ctrl+O

Zapisywanie pliku projektu.

Ctrl+S

Tworzenie nowego projektu.

Ctrl+N

Uaktywnianie paska wprowadzania w celu edycji tekstu w polu.

F2

Uaktywnianie paska menu.

F10 lub Alt

Uaktywnianie menu sterowania projektem.

Alt + łącznik (-) lub ALT + SPACJA

Poruszanie się w widokach i oknach

Czynność

Klawisze

Uaktywnianie paska wprowadzania w celu edycji tekstu w polu.

F2

Uaktywnianie paska menu.

F10 lub Alt

Uaktywnianie menu sterowania projektem.

Alt + łącznik (-) lub ALT + SPACJA

Uaktywnianie paska podziału.

SHIFT+F6

Zamykanie okna programu.

Alt+F4

Wyświetlanie wszystkich filtrowanych zadań lub wszystkich filtrowanych zasobów.

F3

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia pola.

Alt+F3

Otwieranie nowego okna.

Shift+F11

Ograniczanie zaznaczenia do jednego pola.

Shift+Backspace

Resetowanie kolejności sortowania do kolejności według identyfikatorów i wyłączanie grupowania.

Shift+F3

Zaznaczanie obiektu rysunkowego.

F6

Wyświetlanie informacji o zadaniu.

Shift+F2

Wyświetlanie informacji o zasobie.

Shift+F2

Wyświetlanie informacji o przydziale.

Shift+F2

Włączanie lub wyłączanie trybu dodawania do zaznaczenia.

Shift+F8

Włączanie lub wyłączanie automatycznego obliczania.

Ctrl+F9

Włączanie lub wyłączanie trybu rozszerzania zaznaczenia.

F8

Przechodzenie w lewo, w prawo, w górę lub w dół w celu wyświetlenia różnych stron w oknie Podgląd wydruku.

Alt+klawisze strzałek

Używanie okna głównego

Poniższe skróty klawiaturowe służą do pracy w oknie głównym w Project 2013, Project 2016 i Project dla Microsoft 365. Te skróty nie są dostępne w programie Project 2010.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie między aktywnymi polami dialogowymi a główną aplikacją.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+F6

Otwieranie menu kontekstowego dla wybranego elementu (menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy).

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Shift+F10

Aktywowanie wstążki.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

F10

Aktywowanie podziału widoku.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+F6

Wyświetlanie menu rozwijanego Autofiltr dla wybranej kolumny.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+F3

Ponowne stosowanie bieżącego filtru.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+F3

Otwieranie menu obiektu dla wybranej komórki.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+F10

Korzystanie z widoku Terminarz zespołu

Poniższe skróty klawiaturowe służą do pracy w widoku Terminarz zespołu w 2013, 2016, 2019 i Microsoft 365. Te skróty nie są dostępne w programie Project 2010.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie lub zwijanie wiersza zasobu lub wiersza grupowania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+znak plus (+) lub znak minus (-)

Przewijanie skali czasu w lewo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w lewo

Przewijanie skali czasu w prawo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w prawo

Zmienianie harmonogramu zaplanowanego zadania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+klawisze strzałek

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zadaniu.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Wybranie zadania i naciśnięcie klawisza Enter

Ponowne przydzielanie zadania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl + Strzałka w górę lub w dół

Korzystanie z widoku osi czasu

Poniższe skróty klawiaturowe służą do pracy w widoku osi czasu w Project 2013, Project 2016 i Project dla Microsoft 365. Te skróty nie są dostępne w programie Project 2010.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między typami elementów — paskiem zadań, punktami kontrolnymi, objaśnieniami i paskiem osi czasu — gdy jeden z nich jest już wybrany.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Klawisz Tab lub Strzałka w dół

Przechodzenie między typami elementów w odwrotnej kolejności — paskiem osi czasu, objaśnieniami, punktami kontrolnymi, paskiem zadań — gdy jeden z nich jest już wybrany.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Shift + Tab lub Strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego lub następnego elementu danego typu, na przykład do następnego punktu kontrolnego.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Przewijanie skali czasu w lewo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w lewo

Przewijanie skali czasu w prawo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w prawo

Przenoszenie elementu w górę lub w dół do następnego kanału lub paska osi czasu.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl + Strzałka w górę lub w dół

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zadaniu.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Shift+F2

Sporządzanie konspektu projektu

Czynność

Klawisze

Ukrywanie podzadań.

ALT + SHIFT + łącznik (-) lub Alt + Shift + znak minus na klawiaturze numerycznej (-)

Zwiększanie wcięcia zaznaczonego zadania.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Pokazywanie podzadań.

Alt + Shift + znak równości (=) lub Alt + Shift + znak plus na klawiaturze numerycznej (+)

Pokazywanie wszystkich zadań.

Alt + Shift + gwiazdka na klawiaturze numerycznej (*)

Zmniejszanie wcięcia zaznaczonego zadania.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie i edytowanie w oknie dialogowym

Czynność

Klawisze

Przechodzenie między polami w dolnej części formularza.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do tabel w dolnej części formularza.

Lewy Alt + 1 lub prawy ALT + 2

Przechodzenie do następnego zadania lub zasobu.

Enter

Przechodzenie do poprzedniego zadania lub zasobu.

Shift+Enter

Zaznaczanie i edytowanie w widoku arkusza

Edytowanie w widoku

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie nowego zadania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Insert

W Project 2010 jest niedostępny.

Anulowanie wpisu.

Esc

Czyszczenie lub resetowanie zaznaczonego pola.

Ctrl+Delete

Kopiowanie zaznaczonych danych.

Ctrl+C

Wycinanie zaznaczonych danych.

Ctrl+X

Usuwanie zaznaczonych danych.

Delete

Usuwanie wiersza, w którym zaznaczono komórkę.

Ctrl + znak minus na klawiaturze numerycznej (-)

Wypełnianie w dół.

Ctrl+D

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie.

Ctrl+F lub Shift+F5

Przechodzenie do kolejnego wyniku wyszukiwania w oknie dialogowym Znajdowanie.

Shift+F4

Używanie polecenia Przejdź do (menu Edycja).

F5

Łączenie zadań.

Ctrl+F2

Wklejanie skopiowanych lub wyciętych danych.

Ctrl+V

Ograniczanie zaznaczenia do jednego pola.

Shift+Backspace

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Rozłączanie zadań.

Ctrl+Shift+F2

Ustawianie zadania jako planowanego ręcznie.

Ctrl+Shift+M

Ustawianie zadania jako planowanego automatycznie.

Ctrl+Shift+A

Poruszanie się w widoku

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek projektu (skala czasu).

Alt+Home

Przechodzenie na koniec projektu (skala czasu).

Alt+End

Przesuwanie skali czasu w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Przesuwanie skali czasu w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Przechodzenie do pierwszego pola w wierszu.

Home lub Ctrl + Strzałka w lewo

Przechodzenie do pierwszego wiersza.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie do pierwszego pola w pierwszym wierszu.

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniego pola w wierszu.

End lub Ctrl + Strzałka w prawo

Przechodzenie do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

Ctrl+End

Przechodzenie do ostatniego wiersza.

Ctrl+strzałka w dół

Poruszanie się w okienku bocznym

Czynność

Klawisze

Przenoszenie fokusu między okienkiem bocznym a widokiem po prawej stronie.

W Project 2013, Project 2016 i Project dla Microsoft 365, F6

W Project 2010, CTRL + TAB lub Ctrl + Shift + Tab

Wybieranie różnych kontrolek w okienku bocznym, jeśli fokus znajduje się w okienku bocznym.

Tab

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pól wyboru i przycisków opcji, jeśli fokus znajduje się w okienku bocznym.

Spacja

Zaznaczanie w widoku

Czynność

Klawisze

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w dół.

Shift+Page Down

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w górę.

Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w dół.

Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

Shift + klawisz Strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego pola w wierszu.

Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego pola w wierszu.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do początku informacji.

Ctrl+Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do końca informacji.

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego wiersza.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego wiersza.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego pola w pierwszym wierszu.

Ctrl+Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

Ctrl+Shift+End

Zaznaczanie wszystkich wierszy i kolumn.

Ctrl+Shift+spacja

Zaznaczanie kolumny.

Ctrl+spacja

Zaznaczanie wiersza.

Shift+spacja

Przechodzenie o jedno pole w dół w zaznaczonym obszarze.

Enter

Przechodzenie o jedno pole w górę w zaznaczonym obszarze.

Shift+Enter

Przechodzenie o jedno pole w prawo w zaznaczonym obszarze.

Tab

Przechodzenie o jedno pole w lewo w zaznaczonym obszarze.

Shift+Tab

Zaznaczanie i edytowanie na pasku wprowadzania

Czynność

Klawisze

Zatwierdzanie wpisu.

Enter

Anulowanie wpisu.

Esc

Usuwanie jednego znaku po lewej.

Backspace

Usuwanie jednego znaku po prawej.

Delete

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Rozszerzanie zaznaczenia do końca tekstu.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do początku tekstu.

Shift+Home

Włączanie lub wyłączanie trybu zastępowania.

Insert

Korzystanie ze skali czasu

Czynność

Klawisze

Przesuwanie skali czasu w lewo o jedną stronę.

Alt+Page Up

Przesuwanie skali czasu w prawo o jedną stronę.

Alt+Page Down

Przesuwanie skali czasu na początek projektu.

Alt+Home

Przesuwanie skali czasu na koniec projektu.

Alt+End

Przewijanie skali czasu w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Przewijanie skali czasu w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Wyświetlanie mniejszych jednostek czasu.

Ctrl + ukośnik na klawiaturze numerycznej (/)

Wyświetlanie większych jednostek czasu.

Ctrl + gwiazdka na klawiaturze numerycznej (*)

Używanie widoku Diagram sieciowy

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do innego pola widoku Diagram sieciowy.

Klawisze strzałek

Dodawanie pól widoku Diagram sieciowy do zaznaczenia.

Shift+klawisze strzałek

Przenoszenie pola widoku Diagram sieciowy.

Uwaga: Należy najpierw ustawić ręczne rozmieszczanie pól. Należy wybrać pole do przeniesienia. Wybierz pozycję Format, a następnie wybierz pozycję Układ. Wybierz pozycję Zezwalaj na ręczne pozycjonowanie pól.

Ctrl+klawisze strzałek

Przechodzenie do najwyższego pola widoku Diagram sieciowy w widoku lub projekcie.

Ctrl+Home lub Shift+Ctrl+Home

Przechodzenie do najniższego pola widoku Diagram sieciowy w projekcie.

Ctrl+End lub Shift+Ctrl+End

Przechodzenie do lewego skrajnego pola widoku Diagram sieciowy w projekcie.

Home lub Shift+Home

Przechodzenie do prawego skrajnego pola widoku Diagram sieciowy w projekcie.

End lub Shift+End

Przechodzenie w górę o jedno okno.

Page Up lub Shift+Page Up

Przechodzenie w dół o jedno okno.

Page Down lub Shift+Page Down

Przechodzenie w lewo o jedno okno.

Ctrl+Page Up lub Shift+Ctrl+Page Up

Przechodzenie w prawo o jedno okno.

Ctrl+Page Down lub Shift+Ctrl+Page Down

Zaznaczanie następnego pola wewnątrz pola widoku Diagram sieciowy.

Klawisz ENTER lub Tab

Zaznaczanie poprzedniego pola wewnątrz pola widoku Diagram sieciowy.

Shift+Enter

Używanie obiektów OfficeArt

Za pomocą poniższych skrótów możesz pracować z obiektami OfficeArt w Project 2013, Project 2016 i Project dla Microsoft 365. Te skróty nie są dostępne w programie Project 2010.

Przenoszenie kształtów OfficeArt

Czynność

Klawisze

Nieznaczne przesuwanie kształtu w górę, w dół, w prawo lub w lewo.

Klawisze strzałek

Zwiększanie szerokości kształtu o 10%.

Shift + Strzałka w prawo

Zmniejszanie szerokości kształtu o 10%.

Shift + klawisz strzałki w lewo

Zwiększanie wysokości kształtu o 10%.

Shift + klawisz Strzałka w górę

Zmniejszanie wysokości kształtu o 10%.

Shift+strzałka w dół

Zwiększanie szerokości kształtu o 1%.

Ctrl + Shift + Strzałka w prawo

Zmniejszanie szerokości kształtu o 1%.

Ctrl + Shift + Strzałka w lewo

Zwiększanie wysokości kształtu o 1%.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Zmniejszanie wysokości kształtu o 1%.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Obracanie kształtu o 15 stopni w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Obracanie kształtu o 15 stopni w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Zaznaczanie i kopiowanie obiektów OfficeArt i tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub Shift + Tab do momentu zaznaczenia odpowiedniego obiektu

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Enter

Zaznaczanie wielu kształtów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas zaznaczania kształtów

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+Shift+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Dodawanie następnego obiektu do wielokrotnego zaznaczenia.

Ctrl+kliknięcie

Dodaje następny obiekt do wielokrotnego wyboru. umożliwia wybranie pozycji tekst pola tekstowego w celu dodania pola tekstowego do wielu zaznaczeń.

Shift+kliknięcie

Edytowanie tekstu i pól tekstowych OfficeArt

Czynność

Klawisze

Zwijanie zaznaczenia.

Esc

Zaznaczanie całego tekstu.

Ctrl+A

Usuwanie jednego wyrazu po lewej.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

Ctrl+Delete

Cofanie.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie.

Ctrl+Y

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście na początek wiersza.

Strona główna

Przejście na koniec wiersza.

End

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na początek tekstu w obiekcie.

Ctrl+Home

Przechodzenie na koniec tekstu w obiekcie.

Ctrl+End

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Project dla sieci Web.

Project dla sieci Web to nowoczesne i zalecane wersje Project, narzędzia opartego na sieci Web do tworzenia projektów i planów, śledzenia postępu oraz zarządzania zadaniami i przydziałami.

Uwagi: 

  • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Praca w widoku tablicy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Gdy fokus znajduje się na zasobniku w widoku tablicy , przeciąganie i upuszczanie zasobnika w celu przeniesienia go w lewo lub w prawo.

CTRL + SHIFT +< lub CTRL + SHIFT +>

Praca w widoku siatki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwiń zadanie nadrzędne w celu wyświetlenia zadań podrzędnych.

Shift + Alt + znak plus (+) lub Shift + Alt + znak równości (=)

Zwiń zadanie nadrzędne, aby ukryć zadania podrzędne.

Shift + Alt + znak minus (-) lub Shift + Alt + podkreślenie (_)

Zwiększanie wcięcia zadania.

Shift + Alt + Strzałka w prawo

Zmniejszenie wcięcia zadania.

Shift + Alt + Strzałka w lewo

Zaznacz kolumnę bieżącej komórki.

Ctrl+Spacja

Zaznacz wiersz bieżącej komórki.

Shift+Spacja

Ciągłe Zaznaczanie wielu wierszy.

SHIFT + SPACJA + klawisz strzałki w górę lub w dół

Otwarcie menu kontekstowego (menu rozwijane prawym przyciskiem myszy).

Shift+F10

Przeniesienie fokusu z komórki w prawo, w lewo, w górę lub w dół.

Klawisz strzałki w prawo, w lewo, w górę lub w dół

Przewiń w celu wyświetlenia dolnego lub dolnego wiersza.

Page Down lub Page Up

Przeniesienie fokusu do pierwszej lub ostatniej komórki w wierszu, w którym znajduje się fokus.

Home lub End

Przeniesienie fokusu do pierwszej lub ostatniej komórki w pierwszym lub ostatnim wierszu.

Ctrl+Home lub Ctrl+End

Wybierz pozycję wszystko.

Ctrl+A

Rozszerzanie zaznaczenia o jednej komórki w prawo, w lewo, w dół lub w górę.

Shift + Strzałka w prawo, w lewo, w dół lub w górę

Przeniesienie fokusu na rozdzielacz.

Ctrl+F6

Przenoszenie rozdzielacza, gdy fokus znajduje się na rozdzielaczu.

Ctrl + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Otwieranie szczegółów zadania.

Tab, aby dotrzeć do paska, a następnie klawisz ENTER

Używanie skrótów szybkich akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ponowne uaktywnianie zadania.

Alt+N

Oznaczanie zadania jako ukończonego.

Alt+D

Wyświetlanie szczegółów zadania.

ALT+I

Otwieranie menu kontekstowego zadania.

Alt+M

Praca w widoku osi czasu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie fokusu na rozdzielacz.

Ctrl+F6

Przenoszenie rozdzielacza, gdy fokus znajduje się na rozdzielaczu.

Ctrl + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Otwieranie szczegółów zadania.

Tab, aby dotrzeć do paska, a następnie klawisz ENTER

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Project Online.

Project Online to klasyczna wersja online Project, narzędzia opartego na sieci Web do zarządzania wieloma projektami, śledzenia postępu i równoważenia potrzebnych zasobów. Aby uzyskać dostęp do nowoczesnej i zalecanej wersji online, przejdź do witryny Project dla sieci Web.

Uwagi: 

  • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie tylko za pomocą klawiatury

W poniższej tabeli wymieniono skróty klawiaturowe do poruszania się w Project Online:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie zaznaczenia między łączami na pierwszym pasku łączy.

Alt+J

Przeniesienie zaznaczenia z jednego składnika Web Part do następnego składnika Web Part na stronach korzystających z wielu składników Web Part.

Alt+W

Rozwijanie list rozwijanych.

Alt+strzałka w dół

Używanie kontrolek siatki

Project Online klient sieci Web programu Microsoft Project Server 2019 używa kontrolek AJAX i HTML w celu wyświetlania różnych informacji. Niektóre strony w Project Web App używają siatki HTML opartej na tabelach do przeglądania i edytowania informacji. Na przykład na stronie zadania jest używana siatka HTML oparta na tabeli. W siatkach HTML można używać następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki lub następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w prawo lub klawisz Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki lub następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w lewo lub Shift + Tab

Przenieś w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przenieś w dół.

Klawisz Strzałka w dół lub ENTER

Przejdź do adresu URL w zaznaczonej komórce.

Enter

Przechodzenie do nagłówka komórki.

Ctrl+Y

Usunięcie fokusu z zaznaczonej komórki.

Esc

Przechodzenie do ostatniej komórki lub wiersza.

Ctrl+End

Przechodzenie do pierwszej komórki lub pierwszego wiersza.

Ctrl+Home

Przełączanie wyróżniania wierszy.

Ctrl+Spacja

Rozwijanie menu rozwijanego w nagłówku komórki

Ctrl+Spacja

Rozwijanie lub zwijanie grupowania.

Ctrl+Spacja

Rozwiń grupę.

Ctrl+Spacja

Zwijanie grupy.

Ctrl+Spacja

Rozwijanie lub zwijanie elementu siatki za pomocą elementów podrzędnych.

Ctrl+Spacja

Przełączanie pola wyboru.

Spacja

Otwieranie komórki rozwijanej.

Alt+strzałka w dół

wProject Online są też wyświetlane kontrolki siatki AJAX, które służą do wyświetlania i edytowania informacji. Na przykład na stronie szczegóły projektu jest używana siatka AJAX. W siatkach AJAX można używać następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie trybu edycji komórki.

F2

O jednej stronie w górę.

Page Up

O jednej stronie w dół.

Page Down

Zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Anuluj wpis lub Edytuj.

Esc

Kopiuj zaznaczenie.

Ctrl+C

Wytnij zaznaczenie.

Ctrl+X

Usuwanie zaznaczonych danych.

Usuń lub Ctrl + V lub Ctrl + Z

Usuwanie wiersza.

Ctrl+Delete

Przechodzenie do pierwszego pola w wierszu.

Home

Przechodzenie do pierwszego wiersza.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie do ostatniego pola w wierszu.

End

Przechodzenie do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

Ctrl+End

Jeśli na stronie znajdują się dwie siatki, można użyć klawisza F6, aby przenieść fokus z jednej komórki siatki do odpowiedniego wiersza w drugiej siatce. Jeśli masz siatkę źródłową i docelową, możesz użyć następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie wybranych elementów z listy źródłowej na listę docelową.

Klawisz dostępu + prawy nawias ostry (>)

Przenieś wszystkie elementy z listy źródłowej na listę docelową.

Klawisz dostępu + W

Przenieś wszystkie elementy z elementu docelowego do listy źródło.

Klawisz dostępu + X

Przenoszenie zaznaczonego elementu z listy cel na listę źródłową.

Klawisz dostępu + lewy nawias ostry (<)

Dostęp do pól wyboru w obszarze Nazwa zasobu.

Spacja

Uzyskiwanie dostępu do kalendarza w komórce tabeli.

Alt + Strzałka w dół (na przykład Data rozpoczęcia lub Data zakończenia)

Aby nawigować po kalendarzu, użyj następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego miesiąca.

Alt + prawy nawias ostry (>)

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca.

Alt + lewy nawias ostry (<)

Użyj następujących skrótów dla klawiszy dostępu dla elementu SWAPPER:

Obraz przycisku

Klawisz dostępu

Prawy nawias ostry (>)

Alt+A

Podwójny prawy nawias ostry (>>)

Alt+W

Podwójny lewy nawias ostry (<<)

Alt+X

Lewy nawias ostry (<)

Alt+O

Poniższe skróty klawiaturowe mogą być używane w ustawieniach serwera:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie okresu raportowania czasu.

Alt+X

Usuwanie klasyfikacji linii.

ALT+I

Usuwanie połączonej witryny programu SharePoint.

Alt+S

Usuwanie pola niestandardowego lub tabeli odnośników przedsiębiorstwa.

Alt+L

Usuwanie kalendarza przedsiębiorstwa.

Alt+D

Poniższe skróty klawiaturowe mogą być używane w ustawieniach serwera > zadań zarządzania widokamiw obszarze wygląd i działanie:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie wybranego widoku.

Alt+L

Kopiowanie wybranego widoku.

Alt+P

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×