Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Skróty klawiaturowe to połączenia dwóch lub więcej klawiszy, których naciśnięcie umożliwia wykonywanie zadań wymagających zwykle zastosowania myszy lub innego urządzenia wskazującego. Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule odwołują się do amerykańskiego układu klawiatury Lync. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

Te skróty klawiaturowe programu dotyczą obszarów funkcji interfejsu użytkownika programu Lync. Jeśli na przykład klawisz Esc ma posłużyć do zamknięcia wizytówki, wizytówka musi być otwarta.

Klawisze Tab i Shift+Tab umożliwiają poruszanie się po wszystkich elementach interfejsu. Naciskając klawisz Tab, możesz przejść do następnych elementów interfejsu zgodnie z określoną kolejności, a naciskając klawisze Shift+Tab, możesz poruszać się w kierunku odwrotnym.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne dla Twojego konta. Wskazano te.

Skróty klawiaturowe dla różnych obszarów programu

Ogólne (dowolne okno)

Okno główne programu Skype dla firm (Lync)

Lista kontaktów

Wizytówka

Okno konwersacji

Opcje sterowania połączeniami (okno konwersacji)

Wideo (okno konwersacji)

Wiadomości błyskawiczne (okno konwersacji)

Konwersacja lub scena spotkania

Środowisko konwersacji

Udostępnianie plików PPT: przeglądarka starszych wersji plików PPT

Konwersacje na kartach

Rozmowa trwała

Ogólne (dowolne okno)

Poniższe skróty klawiaturowe działają niezależnie od tego, które okno jest aktywne.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

Klawisz logo Windows+Shift+O

Zaakceptowanie powiadomienia o przychodzącym zaproszeniu.

Klawisz logo Windows+Esc

Odrzucenie powiadomienia o zaproszeniu.

Klawisz logo Windows+F4

Włączenie/wyłączenie wyciszenia własnego głosu.

Klawisz logo Windows+F5

Włączenie/wyłączenie kamery, gdy nawiązano już połączenie wideo.

Ctrl+Shift+spacja

Ustawienie fokusu na pasku narzędzi udostępniania aplikacji.

Ctrl+Alt+Shift+3

Otwarcie okna głównego i umieszczenie fokusu w polu wyszukiwania.

Ctrl+Alt+spacja

Cofnięcie udostępnienia kontroli podczas udostępniania ekranu.

Ctrl+Shift+S

Zatrzymanie udostępniania ekranu.

Okno główne Skype’a dla firm

Poniższe skróty klawiaturowe działają, gdy jest aktywne okno główne programu Lync.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

Ctrl+1

Przejście na kartę listy kontaktów.

Ctrl+2

Przejście na kartę rozmów trwałych.

Ctrl+3

Przejście na kartę listy konwersacji.

Ctrl+4

Przejście na kartę telefonu.

Ctrl+1 lub Ctrl+Shift+1

Przełączenie połączenia pod numer służbowy innej osoby (jako pełnomocnik). (Niedostępne w programie Lync Basic ani we wszystkich abonamentach Microsoft 365.)

Alt+spacja

Otwarcie menu System. Klawisz Alt powoduje otwarcie paska menu.

Alt+F

Otwarcie menu Plik.

Alt+M

Rozpoczęcie spotkania za pomocą opcji Spotkaj się z.

Alt+T

Otwarcie menu Narzędzia.

Alt+H

Otwarcie menu Pomoc.

Lista kontaktów

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi listy kontaktów.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

Usuwanie

Usunięcie zaznaczonej grupy niestandardowej lub zaznaczonego kontaktu.

Alt+strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczonej grupy w górę.

Alt+strzałka w dół

Przeniesienie zaznaczonej grupy w dół.

Alt+Enter

W menu skrótów: otwarcie wizytówki zaznaczonego kontaktu lub zaznaczonej grupy.

Spacja

Zwinięcie lub rozwinięcie zaznaczonej grupy.

SHIFT+DELETE

Usunięcie zaznaczonego kontaktu z listy kontaktów (dotyczy tylko kontaktów spoza grup dystrybucyjnych).

Wizytówka

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi okna wizytówki. Skrót Alt+Enter umożliwia otwarcie wizytówki.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

ESC

Zamknięcie wizytówki.

Ctrl+Tab

Przejście między kartami u dołu wizytówki.

Ctrl+Shift+Tab

Przejście między kartami u dołu wizytówki w odwrotnej kolejności.

Okno konwersacji

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi okna konwersacji.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

F1

Otwarcie strony głównej Pomocy (w menu Pomoc).

ESC

Zamknięcie widoku pełnoekranowego, jeśli jest włączony. W przeciwnym razie okno konwersacji zostaje zamknięte tylko wtedy, gdy nie trwa połączenie audio, połączenie wideo ani udostępnianie.

Alt+C

Zaakceptowanie dowolnego z powiadomień o zaproszeniach. Dotyczy to zaproszeń audio, wideo, połączeń i próśb dotyczących udostępniania.

Alt+F4

Zamknięcie okna konwersacji.

Alt+l

Zignorowanie wszelkich powiadomień o zaproszeniach. Dotyczy to zaproszeń audio, wideo, połączeń i próśb dotyczących udostępniania.

Alt+R

Ponowne dołączenie dźwięku w ramach spotkania.

ALT+S

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie jako w celu zapisania pliku wysłanego w oknie konwersacji.

Alt+V

Zaproszenie kontaktu do istniejącej konwersacji.

CTRL+S

Zapisanie zawartości historii wiadomości błyskawicznych. Ma zastosowanie w przypadku konwersacji między dwiema osobami i korzystania z programu Outlook.

Ctrl+W

Pokazanie lub ukrycie obszaru wiadomości błyskawicznych.

Ctrl+F

Przesłanie pliku, a w kontekście konferencji — dodanie załącznika do spotkania.

CTRL+N

Sporządzanie własnych notatek za pomocą przeznaczonego do tworzenia notatek programu Microsoft OneNote. Uruchomienie programu OneNote. Funkcja niedostępna w programie Lync Basic.

CTRL+R

Pokazanie lub ukrycie listy uczestników.

Ctrl+Shift+Alt+strzałka w prawo

Przejście w prawo do następnego elementu interfejsu użytkownika w oknie Konwersacja. Ta kombinacja klawiszy zastępuje klawisz Tab służący do przenoszenia fokusu z jednego elementu interfejsu użytkownika do następnego.

Ctrl+Shift+Alt+strzałka w lewo

Przejście w lewo do poprzedniego elementu interfejsu użytkownika w oknie Konwersacja. Ta kombinacja klawiszy zastępuje klawisz Tab służący do przenoszenia fokusu z jednego elementu interfejsu użytkownika do poprzedniego.

Ctrl+Shift+Enter

Dodanie lub zamknięcie wideo.

Ctrl+Shift+H

Wstrzymanie lub wznowienie trwającej konwersacji audio.

Ctrl+Shift+I

Oznaczenie konwersacji jako mającej wysoką ważność. Ta opcja ma zastosowanie w przypadku konwersacji między dwiema osobami, ale nie jest dostępna w przypadku spotkań.

Ctrl+Shift+Y

Pokazanie lub ukrycie sceny udostępniania.

Ctrl+Shift+P

Przełączenie do widoku kompaktowego.

Ctrl+Shift+K

Przełączenie do widoku, w którym wyświetlana jest tylko zawartość.

CTRL+ENTER

Dodanie lub wyłączenie dźwięku.

Strzałka w górę

Na przycisku trybu powoduje otwarcie odpowiedniego objaśnienia.

Spacja

Gdy fokus znajduje się na przycisku trybu, wykonywana jest domyślna czynność. W przypadku dźwięku jest włączane lub wyłączane wyciszenie, a w przypadku wideo jest uruchamiana lub zatrzymywana kamera.

ESC

Odrzucenie lub ukrycie otwartego objaśnienia lub dymka z fokusem klawiatury.

Opcje sterowania połączeniami (okno konwersacji)

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi opcji sterowania połączeniami podczas połączenia równorzędnego. Te skróty nie działają podczas połączenia konferencyjnego.

Skrót
klawiaturowy

Czynność

Alt+Q

Zakończenie połączenia.

Ctrl+Shift+T

Przełączanie: otwarcie selektora kontaktów podczas połączenia równorzędnego. (Niedostępne w programie Lync Basic ani we wszystkich abonamentach Microsoft 365.)

Ctrl+Shift+H

Zawieszenie połączenia.

Ctrl+Shift+D

Wyświetlenie konsoli wybierania numerów.

Wideo (okno konwersacji)

Te skróty klawiaturowe służą do pracy ze strumieniem wideo w oknie konwersacji.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

F5

Wyświetlenie obrazu wideo na pełnym ekranie. Jeśli obszar sceny jest widoczny w oknie konwersacji, klawisz F5 nie umożliwia włączenia pełnoekranowego obrazu wideo.

ESC

Zakończenie wyświetlania pełnoekranowego obrazu wideo.

Ctrl+Shift+O

Pokazanie galerii w osobnym oknie lub w tym samym oknie.

Ctrl+Shift+L

Zablokowanie obrazu wideo dla wszystkich uczestników spotkania.

Wiadomości błyskawiczne (okno konwersacji)

Poniższe skróty klawiaturowe działają podczas konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych z inną osobą.

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

F1

Otwarcie Pomocy.

F12

Zapisanie konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Shift+Enter

Dodanie znaków powrotu karetki.

Shift+Insert lub Ctrl+V

Wklejenie.

Ctrl+A

Zaznaczenie całej zawartości.

CTRL+B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

CTRL+C

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

CTRL+X

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+l

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

CTRL+U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

CTRL+Y

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

CTRL+SHIFT+F

Zmiana koloru czcionki. (Dotyczy tylko koloru czcionki tekstu pisanego przez bieżącego użytkownika, a nie jego rozmówcę).

Alt+P

Otwarcie otrzymanego pliku.

Alt+D

Odrzucenie wysłanego pliku.

Ctrl+Shift+M

Umieszczenie fokusu w obszarze wprowadzania wiadomości błyskawicznych.

Konwersacja lub scena spotkania

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

F5

Wyświetlenie sceny spotkania okna konwersacji w trybie pełnoekranowym.

ESC

Zamknięcie trybu pełnoekranowego, jeśli jest włączony.

Alt+T

Zatrzymanie udostępniania.

Ctrl+Shift+E

Zarządzanie zawartością dostępną do prezentowania.

Ctrl+Shift+Y

Pokazanie lub ukrycie sceny udostępniania.

Ctrl+Shift+A

Wymuszenie wyświetlenia oczekującego alertu L1 w widoku pełnego ekranu.

Ctrl+Shift+J

Przełączenie do widoku prelegenta.

Ctrl+Shift+l

Przełączenie do widoku galerii.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO lub

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przejście do przodu i/lub do tyłu w zakresie obszaru udostępniania.

Środowisko konwersacji

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

Usuwanie

Usunięcie zaznaczonych elementów.

Narzędzia główne

Przejście na górę listy.

END

Przejście na dół listy.

Page Up

Przejście o jedną stronę w górę.

Page Down

Przejście o jedną stronę w dół.

Strzałka w górę

Przejście w górę do poprzedniego kontaktu do konwersacji.

Strzałka w dół

Przejście w dół do następnego kontaktu do konwersacji.

Udostępnianie plików PPT: przeglądarka starszych wersji plików PPT

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

TAB

Gdy fokus znajduje się w obszarze zawartości, klawisz TAB umożliwia przechodzenie między kontrolkami udostępniania plików PPT (strzałka poprzedniego, strzałka następnego, pozycje miniatur i notatek).

Strzałka w prawo

Gdy fokus znajduje się w obszarze zawartości, przejście do następnego kliknięcia lub slajdu, jeśli na bieżącym slajdzie nie ma możliwości kliknięcia w celu wyświetlenia animacji.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Gdy fokus znajduje się w obszarze miniatur, przeniesienie fokusu do poprzedniej lub kolejnej miniatury bez zmiany aktywnego slajdu.

Strzałka w lewo

Gdy fokus znajduje się w obszarze zawartości, przejście do poprzedniego kliknięcia lub slajdu, jeśli na bieżącym slajdzie nie ma możliwości kliknięcia w celu wyświetlenia animacji.

Narzędzia główne

Gdy fokus znajduje się w obszarze miniatur, ustawienie fokusu na miniaturze pierwszego slajdu bez zmiany aktywnego slajdu.

ENTER

Wybranie kontrolki z fokusem lub miniatur (jeśli fokus znajduje się na pasku miniatur) i wybranie elementu (zmiana aktywnego slajdu).

END

Gdy fokus znajduje się w obszarze miniatur, ustawienie fokusu na miniaturze ostatniego slajdu bez zmiany aktywnego slajdu.

Konwersacje na kartach

Klawisz
lub skrót klawiaturowy

Czynność

Alt+spacja

Otwarcie menu systemowego okna kart.

Ctrl+Shift+T

Ustawienie fokusu na elemencie karty w widoku konwersacji na kartach.

Ctrl+Tab

Przejście na kolejną kartę (w pętli ciągłej między poszczególnymi kartami).

Ctrl+1, 2…9

Przejście na kartę o określonym numerze i umieszczenie fokusu klawiatury w odpowiadającej jej konwersacji. Na przykład: Ctrl+1.

Ctrl+O

Oddokowanie wybranej konwersacji z okna kart lub zadokowanie jej w nim.

ESC

Zamknięcie karty.

Rozmowa trwała

W oknie rozmowy trwałej są używane te same skróty co w oknie konwersacji i wiadomości błyskawicznych. (Niedostępne w przypadku subskrypcji Microsoft 365.)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×