Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Excel na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. 

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie.

 • Znak przecinka (,) w skrócie oznacza, że musisz kolejno nacisnąć wiele klawiszy.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel dla systemu Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Otwieranie skoroszytu

Ctrl+O

Przechodzenie do karty Narzędzia główne

Alt+H

Zapisywanie skoroszytu

Ctrl+S

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Usuwanie zawartości komórki

Delete (Usuń)

Wybieranie koloru wypełnienia

Alt+H, H

Wycinanie

Ctrl+X

Przechodzenie do karty Wstawianie

Alt+N

Pogrubienie

Ctrl+B

Wyrównanie zawartości komórki do środka

ALT+H, A, C

Przechodzenie do karty Układ strony

Alt+P

Przechodzenie do karty Dane

Alt+A

Przechodzenie do karty Widok

Alt+W

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Dodawanie obramowania

Alt+H, B

Usuwanie kolumny

ALT+H, D, C

Przechodzenie do karty Formuła

Alt+M

Ukrywanie zaznaczonych wierszy

Ctrl+9

Ukrywanie zaznaczonych kolumn

Ctrl+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Na Wstążce powiązane opcje są pogrupowane na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne znajduje się grupa Liczba, zawierająca opcję Format liczb. Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane wskazówkami klawiszowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Klawisze skrótu wstążki w programie Excel

Litery wskazówek klawiszowych można połączyć z klawiszem Alt, aby utworzyć skróty nazywane klawiszami dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne, i klawisze Alt+Q, aby przejść do pola Powiedz mi lub Wyszukaj. Naciśnij ponownie klawisz Alt, aby wyświetlić wskazówki klawiszowe dla opcji wybranej karty.

W pakiecie Office 2013 i Office 2010 większość starych skrótów typu Alt również działa. Musisz jednak znać cały skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), V (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z powiadomieniem o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, skorzystaj z tego i użyj jej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i zamiast tego użyj wskazówki klawiszowe.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w arkuszu mogą zostać wyświetlone dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola Powiedz mi lub Wyszukaj na wstążce umożliwiającego wpisanie terminu wyszukiwania w celu uzyskania wskazówek lub wyświetlenia zawartości Pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i liczb oraz skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Układ strony umożliwiającej pracę z motywami oraz określanie ustawień strony, skalowania i wyrównania.

Alt+P

Otwieranie karty Formuły umożliwiającej wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

Alt+M

Otwieranie karty Dane umożliwiającej łączenie się i pracę z danymi, a także ich sortowanie, filtrowanie i analizowanie.

Alt+A

Otwieranie karty Recenzja, umożliwiającej sprawdzanie pisowni, dodawanie notatek i komentarzy z wątkami oraz ochronę arkuszy i skoroszytów.

Alt+R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wyświetlanie podglądu podziałów stron i układów, pokazywanie i ukrywanie nagłówków i linii siatki, określanie powiększenia, zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Lub, na klawiaturze systemu Windows, klawisz menu kontekstowego (między prawym klawiszem Alt a prawym klawiszem Ctrl)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do nawigowania po komórkach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

Ctrl+klawisz strzałki

Przejście do trybu kończenia, przejście do następnej niepustej komórki w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co komórka aktywna i opuszczenie trybu kończenia. Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Ctrl+End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl+Shift+End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Home+Scroll Lock

Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl+Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

Page Down

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Alt+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

Page Up

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Alt+Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Tab

Otwieranie listy opcji sprawdzania poprawności danych w komórce zawierającej zastosowaną do niej opcję sprawdzania poprawności danych.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Przewijanie w poziomie.

Ctrl+Shift, a następnie przewiń kółko myszy w górę, aby przejść w lewo, w dół, aby przejść w prawo

Powiększanie.

CTRL+ALT+=

Pomniejszanie.

CTRL+ALT+-

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie komórek.

Ctrl+1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Wstawianie notatki

Otwieranie i edytowanie notatki komórki

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza z wątkami

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na niego

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Wstawianie pustych komórek przy użyciu okna dialogowego Wstawianie.

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Otwieranie okna dialogowego Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+Znak minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonych komórek.

Ctrl+C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Ctrl+5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

Ctrl+6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Usuwanie obramowania konturowego z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Ctrl+8

Używanie polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+D

Stosowanie ogólnego formatu liczbowego.

Ctrl+Shift+Znak tyldy (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Stosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+Znak procentu (%)

Stosowanie formatu naukowego z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+Znak daszka (^)

Stosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Stosowanie formatu czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+Znak @

Stosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Otwieranie okna dialogowego Wstaw hiperlink.

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji funkcji Szybka analiza dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Ctrl+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli.

Ctrl+L lub Ctrl+T

Otwieranie okna dialogowego Statystyki skoroszytu.

Ctrl+Shift+G

Początek strony

Skróty klawiaturowe w oknie dialogowym Wklejanie specjalne w programie Excel 2013

W programie Excel 2013 można wklejać określony aspekt skopiowanych danych, na przykład ich formatowanie lub wartość, przy użyciu opcji Wklej specjalnie. Po skopiowaniu danych naciśnij klawisze Ctrl+Alt+V, aby otworzyć okno dialogowe Wklejanie specjalne.

Okno dialogowe Wklejanie specjalne

Porada: Możesz również wybrać pozycję Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie.

Aby wybrać opcję w oknie dialogowym, naciśnij klawisz z literą podkreśloną w tej opcji. Na przykład naciśnij klawisz z literą C, aby wybrać opcję Komentarze.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania.

A

Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.

F

Powoduje wklejenie tylko wartości (nie formuł).

V

Powoduje wklejenie tylko skopiowanego formatowania.

T

Powoduje wklejenie tylko komentarzy i notatek dołączonych do komórki.

C

Powoduje wklejenie tylko ustawień sprawdzania poprawności ze skopiowanych komórek.

N

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania ze skopiowanych komórek.

H

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki bez obramowania.

X

Powoduje wklejenie tylko szerokości kolumn ze skopiowanych komórek.

W

Powoduje wklejenie tylko formuł i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

R

Powoduje wklejenie tylko wartości (bez formuł) i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

U

Początek strony

Skróty klawiaturowe do zaznaczania i do wykonywania akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego arkusza.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+klawisz strzałki

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Shift+F8

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wypełnianie zaznaczonego zakresu komórek bieżącym wpisem.

Ctrl+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej.

Shift+Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

Shift+spacja

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl+Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczenie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Home

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Rozwijanie zgrupowanych wierszy lub kolumn.

Umieść wskaźnik myszy na zwiniętych elementach, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym przewiń w dół.

Zwijanie zgrupowanych wierszy lub kolumn.

Umieść wskaźnik myszy na rozwiniętych elementach, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym przewiń w górę.

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z danymi, funkcjami i paskiem formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Ctrl+End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl+Shift+End

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Obliczanie aktywnego arkusza.

Shift+F9

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Ctrl+Alt+F9

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów.

Alt+Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego Argumenty funkcji, gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Ctrl+A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+Shift+A

Wstawienie formuły Autosumowanie

Alt+=

Wywoływanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne umożliwiającej automatyczne rozpoznawanie wzorców w sąsiadujących kolumnach i wypełnianie bieżącej kolumny

Ctrl+E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Shift+Cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Alt+F1

Tworzenie wykresu na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklejanie nazwy z okna dialogowego Wklejanie nazwy (jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Enter

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

Alt+F8

Otwieranie edytora języka Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Początek strony

Skróty klawiaturowe do odświeżania danych zewnętrznych

Użyj poniższych kluczy, aby odświeżyć dane z zewnętrznych źródeł danych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymanie operacji odświeżania

Esc

Odświeżenie danych w bieżącym arkuszu

Ctrl+F5

Odświeżenie wszystkich danych w skoroszycie

Ctrl+Alt+F5

Początek strony

Skróty klawiaturowe w dodatku Power Pivot

Poniższe skróty klawiaturowe działają z Power Pivot w usłudze Microsoft 365 i programach Excel 2019, Excel 2016 i Excel 2013.

Kombinacja klawiszy

Opis

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Otwarcie menu kontekstowego zaznaczonej komórki, kolumny lub wiersza.

Ctrl+A

Zaznaczenie całej tabeli.

Ctrl+C

Skopiowanie zaznaczonych danych.

Ctrl+D

Usunięcie tabeli.

Ctrl+M

Przeniesienie tabeli.

Ctrl+R

Zmiana nazwy tabeli.

Ctrl+S

Zapisanie pliku.

Ctrl+Y

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Spacja

Zaznaczenie bieżącej kolumny.

Shift+Spacja

Zaznaczenie bieżącego wiersza.

Shift+Page Up

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w kolumnie.

Shift+Page Down

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w kolumnie.

Shift+End

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w wierszu.

Shift+Home

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w wierszu.

Ctrl+Page Up

Przejście do poprzedniej tabeli.

Ctrl+Page Down

Przejście do następnej tabeli.

Ctrl+Home

Przejście do pierwszej komórki w lewym górnym rogu zaznaczonej tabeli.

Ctrl+End

Przejście do ostatniej komórki w prawym dolnym rogu zaznaczonej tabeli (ostatni wiersz dodanej kolumny).

Ctrl+strzałka w lewo

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w górę

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+strzałka w dół

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+Esc

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie procesu, takiego jak operacja wklejania.

Alt+strzałka w dół

Otwarcie okna dialogowego Menu Autofiltr.

F5

Otwarcie okna dialogowego Przechodzenie do.

F9

Ponowne obliczanie wszystkich formuł w oknie Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne obliczanie formuł w dodatku Power Pivot.

Początek strony

Skróty klawiaturowe w okienkach zadań dodatków pakietu Office

Poniższe skróty dotyczą pracy w okienku zadań dodatku pakietu Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu kontekstowego.

Ctrl+Shift+F10

Otwieranie menu opcji okienka zadań.

Ctrl+Spacja

Zamykanie okienka zadań.

Ctrl+spacja, a następnie wybierz pozycję Zamknij

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F1: tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1: wstawia nowy arkusz.

F2

 • Sam klawisz F2: edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F2: pozwala dodać lub edytować notatkę komórki.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F2: wyświetla obszar podglądu wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

F3

 • Sam klawisz F3: wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F3: wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

  Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F4: zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F4: zamyka program Excel.

F5

 • Sam klawisz F5: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F5: przywraca rozmiar okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełącza między arkuszem, wstążką, okienkiem zadań i kontrolkami powiększania. W podzielonym arkuszu klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami i obszarem wstążki.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F6: przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań i wstążką.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F6: przełącza między dwoma oknami programu Excel.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+F6: przełącza między wszystkimi oknami programu Excel.

F7

 • Sam klawisz F7: otwiera okno dialogowe Pisownia umożliwiające sprawdzenie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F7: wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

 • Sam klawisz F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F8: wykonuje polecenie Rozmiar, gdy skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F8: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

 • Sam klawisz F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F9: oblicza aktywny arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9: ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F9: minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

 • Sam klawisz F10: włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

 • Kombinacja klawiszy Shift+F10: wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10: wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F10: maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

 • Sam klawisz F11: tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F11: wstawia nowy arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F11: otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam klawisz F12: wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

Alt

 • Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

 • Sekwencja klawiszy Alt, O, K przełącza arkusz do widoku układu strony.

 • Sekwencja klawiszy Alt, O, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

 • Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

 • Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

 • Klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

 • Klawisz strzałka w dół lub strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

 • W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

 • Klawisz strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

 • Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

 • Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete (Usuń)

 • Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek, komentarze z wątkami lub notatek.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

 • Klawisz End włącza lub wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

 • Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

 • Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

 • Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

 • W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

 • Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

 • Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

 • Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

 • Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

 • Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

Home

 • Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

 • Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

 • Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Page Down

 • Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Page Up

 • Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Shift

 • Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania zaznaczonego wiersza, kolumny lub zaznaczonych komórek w celu przeniesienia zaznaczonych komórek i upuść je w celu wstawienia w nowym miejscu.

Spacja

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

 • Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

 • Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

 • Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

 • Skrót klawiaturowy Ctrl+Tab przełącza do następnej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte żadne okno dialogowe) przełącza między dwoma oknami programu Excel. 

 • Skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+Tab przełącza do poprzedniej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte żadne okno dialogowe) przełącza między wszystkimi oknami programu Excel.

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkniczych w pakiecie Pakiet Office dla komputerów Mac. 

 • Jeśli nie znajdziesz w tym miejscu skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów z klawiszem Ctrl używanych na klawiaturze dla systemu Windows działa również z klawiszem Control w programie Excel dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze POLECENIE+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Funkcja „Kliknij, aby dodać” jest dostępna, ale wymaga nieco konfiguracji. Po prostu przejdź do pozycji Preferencje programu Excel > Edytuj > Włącz funkcję Kliknij, aby dodać.  Następnie możesz wpisać =, aby rozpocząć formułę, a następnie kliknąć komórki, aby je dodać do siebie.  Znak + zostanie dodany automatycznie.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wklejanie

POLECENIE+V
lub
Control+V

Kopiowanie

POLECENIE+C
lub
Control+C

Czyszczenie

Usuwanie

Zapisywanie

POLECENIE+S
lub
Control+S

Cofanie

POLECENIE+Z
lub
Control+Z

Wykonywanie ponownie

POLECENIE+Y
lub
Control+Y
lub
POLECENIE+Shift+Z

Wycinanie

POLECENIE+X
lub
Control+X
lub
Shift+Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.

Pogrubienie

POLECENIE+B
lub
Control+B

Drukowanie

POLECENIE+P
lub
Control+P

Otwieranie narzędzia Visual Basic

Opcja+F11

Wypełnianie w dół

POLECENIE+D
lub
Control+D

Wypełnianie w prawo

POLECENIE+R
lub
Control+R

Wstawianie komórek

Control+Shift+=

Usuwanie komórek

POLECENIE+Łącznik
lub
Control+Łącznik

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

POLECENIE+=
lub
F9

Zamykanie okna

POLECENIE+W
lub
Control+W

Zamykanie programu Excel

POLECENIE+Q

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

Control+G
lub
F5

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

POLECENIE+1
lub
Control+1

Wyświetlanie okna dialogowego Zamienianie

Control+H
lub
POLECENIE+Shift+H

Wklejanie specjalne

POLECENIE+Control+V
lub
Control+Option+V
lub
POLECENIE+Option+V

Podkreślenie

POLECENIE+U

Kursywa

POLECENIE+I
lub
Control+I

Nowy pusty skoroszyt

POLECENIE+N
lub
Control+N

Nowy skoroszyt z szablonu

POLECENIE+Shift+P

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

POLECENIE+Shift+S
lub
F12

Wyświetlanie okna Pomoc

F1
lub
POLECENIE+Ukośnik (/)

Zaznaczenie wszystkiego

POLECENIE+A
lub
POLECENIE+Shift+Spacja

Dodanie lub usunięcie filtru

POLECENIE+Shift+F
lub
Control+Shift+L

Minimalizowanie lub maksymalizowanie kart wstążki

POLECENIE+Opcja+R

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

POLECENIE+O
lub
Control+O

Sprawdzanie pisowni

F7

Otwieranie tezaurusa

Shift+F7

Wyświetlanie Konstruktora formuł

Shift+F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

POLECENIE+F3

Wstawianie komentarza z wątkami lub odpowiadanie na niego

POLECENIE+Return

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nazw

POLECENIE+Shift+F3

Wstawianie nowego arkusza *

Shift+F11

Drukowanie

POLECENIE+P
lub
Control+P

Podgląd wydruku

POLECENIE+P
lub
Control+P

Początek strony

Konflikty skrótów

Czasami występują konflikty między skrótami klawiaturowymi w systemie Windows a odpowiadającymi im domyślnymi skrótami w systemie Mac OS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką (*). Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac i zmienić klawisz skrótu Pokaż pulpit.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Naciśnij pozycję Klawiatura.

 3. W obszarze kart naciśnij pozycję Skróty.

 4. Kliknij pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, którego chcesz użyć.

Praca w oknach lub oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

POLECENIE+Opcja+R

Przełączenie na widok pełnoekranowy

POLECENIE+Control+F

Przełączenie do następnej aplikacji

POLECENIE+Tab

Przełączenie do poprzedniej aplikacji

POLECENIE+Shift+Tab

Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu

POLECENIE+W

Kopiowanie obrazu ekranu i zapisanie go
w pliku zrzutu ekranu na pulpicie.

POLECENIE+Shift+3

Zminimalizowanie aktywnego okna

Control+F9

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

Control+F10
lub
POLECENIE+F10

Ukrycie programu Excel.

POLECENIE+H

Przejście do następnego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

Tab

Przejście do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

Shift+Tab

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji

ESC

Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK)

Return

Anulowanie polecenia i zamknięcie

ESC

Początek strony

Przechodzenie i przewijanie w obrębie arkusza lub skoroszytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

POLECENIE+Klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza

Home
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Klawisz strzałki w lewo

Przejście na początek arkusza

Control+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+FN+Klawisz strzałki w lewo

Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu

Control+End
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+FN+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie o jeden ekran w dół

Page Down
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Klawisz strzałki w dół

Przejście o jeden ekran w górę

Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Klawisz strzałki w górę

Przejście o jeden ekran w prawo

Opcja+Page Down
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przejście o jeden ekran w lewo

Opcja+Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Opcja+Klawisz strzałki w górę

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

Control+Page Down
lub
Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Control+Page Down
lub
Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przewinięcie w celu wyświetlenia komórki aktywnej

Control+Delete

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

Control+G

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

Control+F
lub
Shift+F5

Otwarcie wyszukiwania (w obrębie komórki lub po zaznaczeniu komórki)

POLECENIE+F

Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu

Tab

Przewijanie w poziomie

Shift, a następnie przewinięcie kółka myszy w górę w celu ruchu w lewo, w dół w celu ruchu w prawo

Porada: Aby przechodzić między komórkami w programie Excel 2011 dla komputerów Mac za pomocą klawiszy strzałek, należy wyłączyć klawisz Scroll Lock. Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Scroll Lock, naciśnij klawisze Shift+F14. W zależności od typu klawiatury może być konieczne użycie klawisza Control, klawisza Opcja lub klawisza POLECENIE zamiast klawisza Shift. Jeśli korzystasz z komputera MacBook, może być konieczne dołączenie klawiatury USB, aby używać kombinacji z klawiszem F14.

Wprowadzanie danych w arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Zakończenie wpisu w komórce i przejście dalej w ramach zaznaczenia

Return

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce

Opcja+Return lub Control+Opcja+Return

Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem

POLECENIE+Return
lub
Control+Return

Zakończenie wpisu w komórce i przejście do góry w ramach zaznaczenia

Shift+Return

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w prawo w ramach zaznaczenia

Tab

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w lewo w ramach zaznaczenia

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce

ESC

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

Delete

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia
Uwaga: Ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach

Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Delete

Usunięcie tekstu do końca wiersza
Uwaga: Ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach

Control+Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+FN+Delete

Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Przejście na początek wiersza

Home
Na klawiaturze komputera MacBook: FN+Klawisz strzałki w lewo

Wstawianie notatki

Otwieranie i edytowanie notatki komórki

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza z wątkami

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na niego

POLECENIE+Shift+F2

POLECENIE+Shift+F2

Wypełnienie w dół

Control+D
lub
POLECENIE+D

 Wypełnienie w prawo

Control+R
lub
POLECENIE+R 

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Control+E

Zdefiniowanie nazwy

Control+L

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

Delete

Zakończenie wpisu w komórce

Return

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

POLECENIE+Shift+Return
lub
Control+Shift+Return

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

Control+A

Wstawianie hiperlinku

POLECENIE+K
lub
Control+K

Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza

Control+U

Otwarcie Konstruktora formuł

Shift+F3

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Wyświetlenie menu kontekstowego

Shift+F10

Rozpoczęcie formuły

Równe (=)

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

POLECENIE+T
lub
F4

Wstawienie formuły Autosumowanie

POLECENIE+Shift+T

Wprowadzenie daty

Control+Średnik (;)

Wprowadzenie godziny

POLECENIE+Średnik (;)

Skopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

Control+Shift+Znak cala (")

Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek

Control+Akcent słaby (`)

Skopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

Control+Apostrof (')

Wyświetlenie listy Autouzupełnianie

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Zdefiniowanie nazwy

Control+L

Otwarcie okienka Inteligentne wyszukiwanie

Control+Opcja+POLECENIE+L

Początek strony

Skróty klawiaturowe w okienkach zadań dodatków pakietu Office

Poniższe skróty dotyczą pracy w okienku zadań dodatku pakietu Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu kontekstowego.

Ctrl+Shift+F10

Otwieranie menu opcji okienka zadań.

Ctrl+Spacja

Zamykanie okienka zadań.

Ctrl+spacja, a następnie wybierz pozycję Zamknij

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Tworzenie tabeli

POLECENIE+T
lub
Control+T

Wstawienie podziału wiersza w komórce

POLECENIE+Option+Return
lub
Control+Option+Return

Wstawienie znaków specjalnych, takich jak symbole Emoji

Control+POLECENIE+Spacja

Zwiększenie rozmiaru czcionki

POLECENIE+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

POLECENIE+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Wyrównywanie do środka

POLECENIE+E

Wyrównywanie do lewej

POLECENIE+L

Wyświetlanie okna dialogowego Modyfikowanie stylu komórki

POLECENIE+Shift+L

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

POLECENIE+1

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego

Control+Shift+Tylda (~)

Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach)

Control+Shift+Znak dolara ($)

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku

Control+Shift+Znak procentu (%)

Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku

Control+Shift+Daszek (^)

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem

Control+Shift+Znak skrótu (#)

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem AM lub PM

Control+Shift+Symbol at (@)

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych

Control+Shift+Wykrzyknik (!)

Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek

POLECENIE+Opcja+Zero (0)

Dodanie obramowania konturowego na prawo od zaznaczenia

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Dodanie obramowania konturowego na lewo od zaznaczenia

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Dodanie obramowania konturowego na górę zaznaczenia

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w górę

Dodanie obramowania konturowego na dół zaznaczenia

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w dół

Usunięcie obramowania konturowego

POLECENIE+Opcja+Łącznik

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia

POLECENIE+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy

POLECENIE+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia

POLECENIE+U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia

POLECENIE+Shift+X

Ukrycie kolumny

POLECENIE+Prawy nawias ())
lub
Control+Prawy nawias ())

Wyświetlenie kolumny

POLECENIE+Shift+Prawy nawias ())
lub
Control+Shift+Prawy nawias ())

Ukrycie wiersza

POLECENIE+Lewy nawias (()
lub
Control+Lewy nawias (()

Odkrycie wiersza

POLECENIE+Shift+Lewy nawias (()
lub
Control+Shift+Lewy nawias (()

Edycja komórki aktywnej

Control+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

Delete

Wklejenie tekstu do komórki aktywnej

POLECENIE+V

Zakończenie wpisu w komórce

Return

Wprowadzenie do wybranych komórek wpisu z bieżącej komórki

POLECENIE+Return
lub
Control+Return

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

POLECENIE+Shift+Return
lub
Control+Shift+Return

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

Control+A

Początek strony

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę

Shift+Klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna

POLECENIE+Shift+Klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

Shift+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+FN+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do początku arkusza

Control+Shift+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Shift+FN+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej komórki
używanej w arkuszu (prawy dolny róg)

Control+Shift+End
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Shift+FN+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczenie całej kolumny

Control+Spacja

Zaznaczenie całego wiersza

Shift+Spacja

Zaznaczenie całego arkusza

POLECENIE+A

Zaznaczenie tylko widocznych komórek

POLECENIE+Shift+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek

Shift+Delete
(nie klawisz usuwania do przodu Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka. znajdujący się na pełnych klawiaturach)

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół

Shift+Page Down
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+FN+Strzałka w dół

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

Shift+Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+FN+Strzałka w górę

Przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów
i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów

Control+6

Włączenie funkcji rozszerzania zaznaczenia
za pomocą klawiszy strzałek

F8

Dodanie kolejnego zakresu komórek do zaznaczenia

Shift+F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, do której
należy aktywna komórka

Control+ukośnik (/)

Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają
wartości w komórce aktywnej w tym wierszu.
Zaznaczanie wiersza należy zacząć od komórki aktywnej

Control+Ukośnik odwrotny (\)

Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

Control+Shift+Lewy nawias kwadratowy ([)

Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

Control+Shift+Lewy nawias klamrowy ({)

Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej

Control+Shift+Prawy nawias klamrowy (})

Początek strony

Praca z zaznaczeniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie

POLECENIE+C
lub
Control+V

Wklejanie

POLECENIE+V
lub
Control+V

Wycinanie

POLECENIE+X
lub
Control+X

Czyszczenie

Delete

Usunięcie zaznaczenia

Control+Łącznik

Cofnięcie ostatniej akcji

POLECENIE+Z

Ukrycie kolumny

POLECENIE+Prawy nawias ())
lub
Control+Prawy nawias ())

Wyświetlenie kolumny

POLECENIE+Shift+Prawy nawias ())
lub
Control+Shift+Prawy nawias ())

Ukrycie wiersza

POLECENIE+Lewy nawias (()
lub
Control+Lewy nawias (()

Odkrycie wiersza

POLECENIE+Shift+Lewy nawias (()
lub
Control+Shift+Lewy nawias (()

Przenoszenie zaznaczonych wierszy, kolumn lub komórek

Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania zaznaczonego wiersza, kolumny lub zaznaczonych komórek w celu przeniesienia zaznaczonych komórek i upuść je w celu wstawienia w nowym miejscu.

Jeśli nie przytrzymasz klawisza Shift podczas przeciągania i upuszczania, zaznaczone komórki zostaną wycięte z pierwotnej lokalizacji i wklejone do nowej lokalizacji (nie wstawione).

Przejście z góry na dół w obrębie zaznaczenia (w dół) *

Return

Przejście z dołu do góry w obrębie zaznaczenia (w górę) *

Shift+Return

Przejście od lewej do prawej w ramach zaznaczenia lub przejście
w dół o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

Tab

Przejście od prawej do lewej w ramach zaznaczenia lub przejście
w górę o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

Shift+Tab

Przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia

Control+Kropka

Zgrupowanie zaznaczonych komórek

POLECENIE+Shift+K

Rozgrupowanie zaznaczonych komórek

POLECENIE+Shift+J

* Te skróty mogą powodować poruszanie się w innym kierunku niż w dół lub w górę. Jeśli chcesz zmienić kierunek tych skrótów za pomocą myszy, w menu Excel kliknij polecenie Preferencje, kliknij pozycję Edytuj, a następnie w obszarze. Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Return wybierz odpowiedni kierunek.

Początek strony

Używanie wykresów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu. *

F11

Przejście przez zaznaczenie obiektu wykresu

Klawisze strzałek

Początek strony

Sortowanie, filtrowanie i używanie raportów w formie tabel przestawnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna dialogowego Sortowanie

POLECENIE+Shift+R

Dodanie lub usunięcie filtru

POLECENIE+Shift+F
lub
Control+Shift+L

Wyświetlenie listy filtrów lub menu podręcznego pola strony
tabeli przestawnej zaznaczonej komórki

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Początek strony

Tworzenie konspektu danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu

Control+8

Ukrycie zaznaczonych wierszy

Control+9

Odkrycie zaznaczonych wierszy

Control+Shift+Lewy nawias (()

Ukrycie zaznaczonych kolumn

Control+Zero

Odkrycie zaznaczonych kolumn

Control+Shift+Prawy nawias ())

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

W programie Excel dla komputerów Mac klawisze funkcyjne są używane do obsługi typowych poleceń, na przykład Kopiuj i Wklej. Jeśli chcesz przyspieszyć dostęp do tych skrótów, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza FN przy każdym użyciu skrótu z klawiszem funkcyjnym. 

Uwaga: Zmiana preferencji systemowych dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na działanie tych klawiszy nie tylko w programie Excel dla komputerów Mac, ale w całym komputerze Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz FN. Na przykład aby zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze FN+F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

Poniższa tabela zawiera skróty z klawiszami funkcyjnymi dostępne w programie Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Pomocy

F1

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Wstawianie notatki

Otwieranie i edytowanie notatki komórki

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza z wątkami

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na niego

POLECENIE+Shift+F2

POLECENIE+Shift+F2

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie

Opcja+F2

Otwarcie Konstruktora formuł

Shift+F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

POLECENIE+F3

Zamknięcie

POLECENIE+F4

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

F5

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

Shift+F5

Przejście do okna dialogowego Przeszukiwanie arkusza

Control+F5

Sprawdzanie pisowni

F7

Otwieranie tezaurusa

Shift+F7
lub
Control+Opcja+POLECENIE+R

Rozszerzenie zaznaczenia

F8

Dodanie do zaznaczenia

Shift+F8

Wyświetlenie okna dialogowego Makro

Opcja + F8

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Zminimalizowanie aktywnego okna

Control+F9

Wyświetlenie menu kontekstowego lub menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Shift+F10

Wyświetlanie menu podręcznego (w menu przycisku obiektu), na przykład przez kliknięcie przycisku po wklejeniu do arkusza

Option+Shift+F10

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

Control+F10
lub
POLECENIE+F10

Wstawienie nowego arkusza wykresu *

F11

Wstawienie nowego arkusza *

Shift+F11

Wstawienie arkusza makr programu Excel 4.0

POLECENIE+F11

Otwieranie narzędzia Visual Basic

Opcja+F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

POLECENIE+F12

Początek strony

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącznik trybu rysowania

POLECENIE+Control+Z

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem MacOS, te same kombinacje klawiszy działają również z programem Excel dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze POLECENIE+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

O jedną komórkę w prawo

Tab

O jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Formatowanie i edytowanie danych

Stosowanie obramowania konturowego

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Opcja+0

Usunięcie obramowania konturowego

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Opcja+Łącznik

Ukrycie kolumn

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+0

Ukrycie wierszy

Control+9

Odkrycie kolumn

Shift+Control+Prawy nawias ()) 

Odkrycie wierszy

Shift+Control+Lewy nawias (()

lub

Shift+Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Lewy nawias (()

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Cel

Skrót klawiaturowy

Przejście do komórki po prawej stronie

Tab

Poruszanie się po tekście komórki

Klawisze strzałek

Kopiowanie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+C

Wklejanie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+V

Wycinanie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+X

Cofanie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Z

Wykonywanie ponownie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Y

lub

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Shift+Z

Pogrubienie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+B

Kursywa

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+I

Podkreślenie

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+U

Zaznaczenie wszystkiego

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+A

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Wstawianie podziału wiersza w komórce

Alt+Return

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza w komórce

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza w komórce

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącej komórki

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora na koniec bieżącej komórki

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+Klawisz strzałki w dół

W komórce, która zawiera podział wiersza, przeniesienie kursora o jeden akapit w górę

Opcja+Klawisz strzałki w górę

W komórce, która zawiera podział wiersza, przeniesienie kursora o jeden akapit w dół

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Wstawienie formuły Autosumowanie

Shift+Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+T

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+T

lub 

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+4

Obliczanie teraz

Symbol Cmd na klwiaturze firmy Apple+=

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają również z programem Excel dla systemu Android przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Cel

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo

Tab

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Praca z komórkami

Cel

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie

Control+S

Kopiowanie

Control+C

Wklejanie

Control+V

Kopiowanie formatowania

Control+Shift+C

Wycinanie

Control+X

Cofanie

Control+Z

Wykonywanie ponownie

Control+Y lub
Control+Shift+Z

Pogrubienie

Control+B

Kursywa

Control+I

Podkreślenie

Control+U

Zaznaczenie wszystkiego

Control+A

Znajdowanie

Control+F

Wstawianie podziału wiersza w komórce

Alt+Enter

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Ta karta zawiera opis skrótów klawiaturowych w aplikacji Excel dla sieci Web.

Uwagi: 

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

W tym artykule

Szybkie porady dotyczące korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Dowolne polecenie można szybko znaleźć, naciskając klawisze Alt+logo Windows+Q w celu przejścia do pola Powiedz mi. W polu Powiedz mi można po prostu wpisać wyraz lub nazwę szukanego polecenia (funkcja dostępna tylko w widoku do edycji). Funkcja Powiedz mi wyszukuje pokrewne opcje, a następnie wyświetla listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przejść do określonej komórki w skoroszycie, użyj opcji Przejdź do: naciśnij klawisze Ctrl+G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14) i naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, zobacz Typowe zadania w aplikacji Excel dla sieci web.

Często używane skróty

Oto najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla sieci Web.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przenoszenie w dół

Klawisz Page down lub strzałki w dół

Przenoszenie w górę

Klawisz Page up lub strzałki w górę

Drukowanie

Ctrl+P

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wycinanie

Ctrl+X

Cofanie

Ctrl+Z

Otwórz skoroszyt

Ctrl+O

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Zapisz jako

Alt+F2

Znajdowanie

Ctrl+F lub Shift+F3

Pogrubienie

Ctrl+B

Otwieranie menu kontekstowego komórki

 • Klawiatura dla systemu Windows: klawisz menu kontekstowego systemu Windows+F10. Klawisz menu kontekstowego systemu Windows znajduje się pomiędzy lewym klawiszem Alt a lewym klawiszem Ctrl

 • Inna klawiatura: Shift+F10

Powiedz mi

Alt+Q

Powtarzanie znajdowania w dół

Shift+F4

Powtarzanie znajdowania w górę

Ctrl+Shift+F4

Wstawianie wykresu

Alt+F1

Początek strony

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Aplikacja Excel dla sieci Web oferuje klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Excel, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Excel dla sieci Web są bardzo podobne.

W aplikacji Excel dla sieci Web wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji klawiszy Alt+logo Windows, a następnie należy dodać literę dla karty wstążki. Aby na przykład przejść na kartę Recenzja, trzeba nacisnąć klawisze Alt+logo Windows+R.

Ważne: 

 • Skróty wstążki oparte na klawiszu Alt dostępne w przeglądarce można zastąpić, zmieniając ustawienie w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe. Wybierz pozycję Pomoc > Skróty klawiaturowe, a następnie wybierz pozycję Zastąp skróty przeglądarki. Aby wyświetlić skróty zastępowania w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe, wybierz pozycję Pokaż zastępowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie skrótów klawiaturowych w programie Excel dla sieci Web przez zastąpienie skrótów klawiaturowych w przeglądarce

 • Należy pamiętać, że zastąpienie skrótów przeglądarki umożliwia również otwarcie Pomocy przez naciśnięcie klawisza F1. 

Jeśli korzystasz z programu Excel dla sieci Web na komputerze Mac, naciśnij klawisze Control+Opcja, aby rozpocząć.

Wstążka aplikacji Excel dla sieci Web z kartą Narzędzia główne i klawiszami skrótu na wszystkich kartach
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, lub naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż przejdziesz na kartę Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić wstążkę.

Przechodzenie do klawiszy dostępu wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola Powiedz mi na wstążce umożliwiającego wpisanie terminu do wyszukania.

Alt+Klawisz logo Windows, Q

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage

Alt+Klawisz logo Windows, F

Otwieranie karty Narzędzia główne oraz formatowanie tekstu i liczb lub używanie innych narzędzi, takich jak Znajdź.

Alt+Klawisz logo Windows, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie funkcji, tabeli, wykresu, hiperlinku lub komentarza z wątkami.

Alt+Klawisz logo Windows, N

Otwieranie karty Dane i odświeżanie połączeń lub używanie narzędzi danych.

Alt+Klawisz logo Windows, A

Otwieranie karty Recenzja i korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu lub praca z komentarzami z wątkami i notatkami.

Alt+Klawisz logo Windows, R

Otwieranie karty Widok w celu wybrania widoku, blokowanie wierszy lub kolumn w arkuszu lub pokazywanie linii siatki i nagłówków

Alt+Klawisz logo Windows, W

Początek strony

Praca z menu i kartami wstążki

Skróty opisane w tej tabeli mogą zaoszczędzić czas, gdy pracujesz z kartami wstążki lub z menu wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt+Klawisz logo Windows. Aby przejść do innej karty, użyj klawisza dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

Enter, a następnie klawisz Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy dla zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania komórek

Porady: Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w widoku do czytania, polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do widoku do edycji, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby przenieść fokus poza arkusz, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

 2. Naciskaj klawisz Tab aż dotrzesz do listy Edytuj skoroszyt a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż dotrzesz do opcji Edytuj w aplikacji Excel Online, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie wiersza powyżej bieżącego wiersza

Alt+Klawisz logo Windows+H, I, R

Wstawianie kolumny na lewo od bieżącej kolumny

Alt+Klawisz logo Windows+H, I, C

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce

Alt+Enter

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Wstawianie tabeli

Ctrl+L

Wstaw funkcję

Shift+F3

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Stosowanie filtru

Alt+Klawisz logo Windows+A, T

Ponowne stosowanie filtru

Ctrl+Alt+L

Przełączenie Autofiltru

Ctrl+Shift+L

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do wprowadzania danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki poniżej

Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej

Shift+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie następnej komórki w wierszu

Tab

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie poprzedniej komórki w wierszu

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania danych w komórce

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu.

F4

Czyszczenie zaznaczonej komórki

Delete

Czyszczenie zaznaczonej komórki i rozpoczynanie edycji

Backspace

Przechodzenie na początek wiersza w komórce

Home

Przechodzenie na koniec wiersza w komórce

End

Zaznaczanie kolejnych znaków w prawo

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie do początku danych w komórce

Shift+Home

Zaznaczanie do końca danych w komórce

Shift+End

Zaznaczanie kolejnych znaków w lewo

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Wstaw bieżącą datę

Ctrl+;

Wstawianie bieżącej godziny

Ctrl+Shift+;

Kopiowanie formuły z komórki powyżej

Ctrl+'

Kopiowanie wartości z komórki powyżej

Ctrl+Shift+'

Wstawianie argumentu formuły

Ctrl+Shift+A

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Wklejenie formatowania

Shift+Ctrl+V

Zastosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Zastosowanie formatu liczb

Ctrl+Shift+1

Zastosowanie formatu czasu

Ctrl+Shift+2

Zastosowanie formatu daty

Ctrl+Shift+3

Zastosowanie formatu waluty

Ctrl+Shift+4

Zastosowanie formatu procentowego

Ctrl+Shift+5

Zastosowanie formatu naukowego

Ctrl+Shift+6

Zastosowanie obramowania zewnętrznego

Ctrl+Shift+7

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie liczb

Ctrl+1

Początek strony

Skróty klawiaturowe do przenoszenia i przewijania w obrębie arkuszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

W górę o jedną komórkę

Klawisz strzałki w górę lub Shift+Enter

W dół o jedną komórkę

Klawisz strzałki w dół lub Enter

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo

Klawisz strzałki w prawo lub klawisz Tab

Przechodzenie na początek wiersza

Home

Przechodzenie do komórki A1

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki używanego zakresu

Ctrl+End

Przechodzenie o jeden ekran w dół (28 wierszy)

Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę (28 wierszy)

Page Up

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

Ctrl+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie między wstążką i zawartością skoroszytu

Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki

Tab

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do wstążki dla tej karty.

Wstawienie nowego arkusza

Shift+F11

Przełączanie do następnego arkusza

Alt+Ctrl+Page Down

Przełączenie do następnego arkusza (wymaga aplikacji Teams lub przeglądarki innej niż Chrome)

Ctrl+Page Down

Przełączenie do poprzedniego arkusza

Alt+Ctrl+Page Up

Przełączenie do poprzedniego arkusza (wymaga aplikacji Teams lub przeglądarki innej niż Chrome)

Ctrl+Page Up

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu/przechodzenie do szczegółów

Alt+Klawisz strzałki w dół

Ukrywanie szczegółów

Alt+Klawisz strzałki w górę

Używanie hiperlinku

Ctrl+Enter

Otwieranie notatki do edycji

Shift+F2

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na niego

Ctrl+Shift+F2

Obracanie obiektu w lewo

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Obracanie obiektu w prawo

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z komórkami, wierszami, kolumnami i obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej kolumny

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza

Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Dodawanie niesąsiednich komórek lub zakresów do zaznaczenia

Shift+F8

Wstawianie komórek/wierszy/kolumn

Ctrl++

Usuwanie komórek/wierszy/kolumn

Ctrl+-

Ukrywanie wierszy

Ctrl+9

Odkrywanie wierszy

Ctrl+Shift+9

Ukrywanie kolumn

Ctrl+0

Odkrywanie kolumn

Ctrl+Shift+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe do poruszania się w obrębie zaznaczonego zakresu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Od góry do dołu (lub do przodu w obrębie zaznaczenia)

Enter

Od dołu do góry (lub do tyłu w obrębie zaznaczenia)

Shift+Enter

Do przodu w obrębie wiersza (lub w dół w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Tab

Do tyłu w obrębie wiersza (lub w górę w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Shift+Tab

Przejście do komórki aktywnej

Shift+Backspace

Przejście do komórki aktywnej i zachowanie zaznaczenia

Ctrl+Backspace

Obracanie aktywnej komórki przez narożniki zaznaczenia

Ctrl+.

Przejście do następnego zaznaczonego zakresu

Ctrl+Alt+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego zaznaczonego zakresu

Ctrl+Alt+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej używanej komórki w arkuszu

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej komórki w arkuszu

Ctrl+Shift+Home

Początek strony

Skróty klawiaturowe do obliczania danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Obliczanie skoroszytu (odświeżanie)

F9

Obliczanie pełne

Ctrl+Shift+Alt+F9

Odświeżanie danych zewnętrznych

Alt+F5

Odświeżanie wszystkich danych zewnętrznych

Ctrl+Alt+F5

Autosumowanie

Alt+znak równości (=)

Wypełnianie błyskawiczne

Ctrl+E

Początek strony

Menu skrótów funkcji ułatwień dostępu (Alt+Shift+A)

Uzyskaj łatwy dostęp do często używanych funkcji za pomocą następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między regionami punktów orientacyjnych

Ctrl+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Przechodzenie w obrębie regionów punktów orientacyjnych

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie do pola Powiedz mi w celu uruchomienia dowolnego polecenia

Alt+Q

Wyświetlanie lub ukrywanie porad dotyczących klawiszy lub uzyskiwanie dostępu do wstążki

Alt+Klawisz logo Windows

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przechodzenie do innego arkusza w skoroszycie

Ctrl+Alt+Page Up lub Ctrl+Alt+Page Down

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10

Czytanie nagłówka wiersza

Ctrl+Alt+Shift+T

Czytanie wiersza do komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Home

Czytanie wiersza od komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+End

Czytanie nagłówka kolumny

Ctrl+Alt+Shift+H

Czytanie kolumny do komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Czytanie kolumny od komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Opcja przenoszenia okien dialogowych

Ctrl+Alt+Spacja

Początek strony

Skróty klawiaturowe w okienkach zadań dodatków pakietu Office

Poniższe skróty dotyczą pracy w okienku zadań dodatku pakietu Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu kontekstowego.

Ctrl+Shift+F10

Otwieranie menu opcji okienka zadań.

Ctrl+Spacja

Zamykanie okienka zadań.

Ctrl+spacja, a następnie wybierz pozycję Zamknij

Początek strony

Kontrolowanie skrótów klawiaturowych w programie Excel dla sieci Web przez zastąpienie skrótów klawiaturowych w przeglądarce

Program Excel dla sieci Web działa w przeglądarce. Przeglądarki mają skróty klawiaturowe, a niektóre z nich powodują konflikt ze skrótami, które działają w programie Excel na komputerze. Możesz mieć kontrolę nad tymi skrótami i zmienić ich ustawienia, aby działały tak samo w obu wersjach programu Excel. Wystarczy kliknąć pozycje Pomoc > Skróty klawiaturowe.

Okno dialogowe Skróty klawiaturowe
 1. Wyszukiwanie dowolnego skrótu klawiaturowego

 2. Wybieranie kategorii skrótów do wyświetlenia na liście

 3. Określanie, czy skróty przeglądarki mają być zastępowane

 4. Filtrowanie w celu pokazywania tylko zastąpień skrótów

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×