Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Centrum pomocy technicznej pakietu Office lub Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w pakiecie Office.

Word automatycznie sprawdzać potencjalne błędy pisowni i gramatyki podczas pisania. Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz przełączać się między błędami i je poprawiać. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

potrzebujesz instrukcji sprawdzania pisowni i gramatyki w Word, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni i gramatyki oraz poprawianie jej

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz sprawdzić pisownię i gramatykę, a następnie naciśnij klawisz F7.

  Możesz również użyć wstążki, aby rozpocząć sprawdzanie. Naciśnij klawisze ALT + R, aby otworzyć kartę Recenzja , a następnie naciśnij klawisze C, 1, aby wybrać opcję Sprawdź dokument .

  Zostanie otwarte okienko edytora. Usłyszysz komunikat "przegląd redaktora", a po nim liczbę wyników.

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i gramatykę wyłącznie w zdaniu lub akapicie dokumentu, zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij klawisz F7.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejrzeć błędy pisowni i gramatyki, naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby przejrzeć tylko błędy pisowni, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "karta poprawek". Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "pisownia", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby przejrzeć błędy gramatyczne, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "karta poprawek". Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat "Gramatyka", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Usłyszysz oryginalne zdanie z błędem sprawdzania pisowni lub gramatyki. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszą sugestię dotyczącą sposobu naprawy błędu.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią sugestię, której chcesz użyć, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby użyć sugerowanej poprawki tylko na bieżącym błędzie, naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby użyć sugerowanej poprawki we wszystkich wystąpieniach błędu w bieżącym dokumencie, naciśnij klawisze Alt + Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz A.

  Błąd został naprawiony, a Word przechodzi do następnego błędu. Powtórz ten krok dla każdego błędu.

  Porada: Aby odczytać oryginalne zdanie dla następnego błędu, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku czytaj zdanie oryginalne , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Gdy Word zakończy przeglądanie dokumentu, usłyszysz komunikat: "okno dialogowe Microsoft Word, przycisk OK". Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Ignorowanie wyszukiwania pisowni lub gramatyki

Jeśli uważasz, że znalezienie nie jest błędem, możesz je zignorować raz lub w dokumencie. Znajdowanie nie zostało naprawione, a Word przechodzi do następnego błędu na liście.

 1. W okienku edytora po odsłuchaniu oryginalnego zdania za pomocą funkcji Znajdowanie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zignorować wyszukiwanie jednokrotne, naciśnij klawisz I.

  • Aby zignorować wyszukiwanie w dokumencie, naciśnij klawisz G.

Skróty klawiaturowe w okienku redaktor

W poniższej tabeli zestawiono skróty klawiaturowe dotyczące okienka edytora .

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zignorowanie wykrytego wyrazu raz, ale sprawdzenie go ponownie przy kolejnym wystąpieniu.

I

Zignorowanie wykrytego wyrazu w całym dokumencie.

G

Dodanie wykrytego wyrazu do słownika programu.

A

Cofnięcie zmiany. Powtórz tę czynność dla poprzednich poprawek.

Ctrl+Z

Otwórz okienko sprawdzania w oknie Opcje programu Word , aby wybrać i zmienić sposób poprawiania pisowni i gramatyki w programie dla wszystkich dokumentów.

S

Ponowne sprawdzanie pisowni i gramatyki wyrazów już zignorowanych

 1. W dokumencie Word, który chcesz ponownie sprawdzić, naciśnij klawisze ALT + F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Word .

 2. Naciśnij klawisz P, a następnie klawisz Tab jeden raz. Zostanie otwarte okienko Sprawdzanie z fokusem na przycisku Opcje Autokorekty .

 3. Aby przejść do opcji Sprawdź ponownie dokument i aktywować go, naciśnij klawisz K. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie akcji, naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie sprawdzić dokument. Jeśli nie chcesz ponownie sprawdzać dokumentu, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby przejść do przycisku nie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Skróty klawiaturowe dotyczące sprawdzania gramatyki i pisowni

Poniższa tabela zawiera podsumowanie skrótów klawiaturowych, które mogą ułatwić Sprawdzanie gramatyki i pisowni w dokumentach programu Word.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz okno Opcje programu Word .

ALT+F, T

Otwórz okienko sprawdzania w oknie Opcje programu Word .

P, a następnie klawisz Tab

Otwieranie okna dialogowego Autokorekta w okienku sprawdzania .

A

Otwórz okno dialogowe wyjątki Autokorekty w oknie dialogowym Autokorekta .

E

Ponownie Sprawdź pisownię i gramatykę w okienku sprawdzania .

K

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania w okienku sprawdzania .

P

Przechodzenie do pola wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię w okienku sprawdzania .

H dwa razy

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie w okienku sprawdzania .

S

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie , w okienku Sprawdzanie .

D

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki

Możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki, a następnie sprawdzić dokument po jego ukończeniu. Jednoczesne sprawdzanie pisowni i gramatyki w całym dokumencie jest przydatne, gdy chcesz dokonać szybkiej korekty tekstu.

 1. W dokumencie programu Word naciśnij klawisze ALT + F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Word .

 2. Aby otworzyć okienko Sprawdzanie , naciśnij klawisz P, a następnie naciśnij klawisz Tab. Zostanie otwarte okienko Sprawdzanie z fokusem na przycisku Opcje Autokorekty .

 3. Aby wyczyścić lub zaznaczyć pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania , naciśnij klawisz P.

 4. Aby przejść do pola wyboru Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania , naciśnij klawisz M dwa razy. Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby zastosować zmiany i zamknąć okno Opcje programu Word , naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku OK , a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do dokumentu.

Uwaga: Aby określić sposób Word Autokorekty podczas pisania, przejdź do karty Sprawdzanie i naciśnij klawisz a. W oknie dialogowym Autokorekta wybierz odpowiednie opcje.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Śledzenie zmian w dokumencie i zapoznawanie się z nimi w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w usłudze Office 365

Word dla komputerów Mac automatycznie sprawdzać potencjalne błędy pisowni i gramatyki podczas pisania, a także korzystać z funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, aby przełączać się między tymi błędami i je rozwiązać.

potrzebujesz instrukcji sprawdzania pisowni i gramatyki w Word, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w dokumencie

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz sprawdzić pisownię i gramatykę, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Command+L.

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i gramatykę wyłącznie w zdaniu lub akapicie dokumentu, zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Command+L. Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przesuwając kursor, naciskając klawisze strzałek.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia i gramatyka. Usłyszysz „Pisownia i gramatyka” oraz język sprawdzania. Fokus zostanie umieszczony w polu tekstowym, w którym można edytować błędnie napisany wyraz lub błąd gramatyczny. W oknie dialogowym jest też pokazana proponowana pisownia lub proponowane poprawki gramatyczne. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Sugestie, tabela”. Odsłuchanie powyższych elementów pomoże Ci w podjęciu decyzji o tym, jak zareagować na możliwy błąd.

 3. Aby zareagować na problem zidentyfikowany przez program Word, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz polecenie, które chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz Spacja:

  • Aby pominąć aktualnie zaznaczony tekst i przejść do następnego elementu, wybierz pozycję Ignoruj.

  • Aby pominąć każde wystąpienie aktualnie zaznaczonego tekstu i przejść do następnego elementu, wybierz pozycję Ignoruj wszystkie.

  • Aby dodać aktualnie zaznaczony wyraz do słownika, dzięki czemu w przyszłości program Word nie będzie wykrywał tego wyrazu jako błędnego, wybierz pozycję Dodaj. Ta procedura działa tylko w przypadku błędnie napisanych wyrazów. Nie możesz dodać do słownika niestandardowej gramatyki.

  • Aby pominąć wystąpienie błędu gramatycznego i przejść do następnego, wybierz pozycję Następne zdanie.

  • Aby zastosować zmiany, wybierz jedną z sugestii pisowni z tabeli Sugestie wyrazów. Aby przeglądać sugestie pisowni, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczytuje poszczególne sugestie podczas nawigowania po nich. Gdy znajdziesz odpowiednią sugestię, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zmień” lub „Zmień wszystko” (aby zastosować zmianę do wszystkich wystąpień danego tekstu), a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Po poprawieniu lub pominięciu błędu w programie Word następuje przejście do następnego błędu. Powtórz proces sprawdzania dla każdego błędu.

 5. Gdy sprawdzanie pisowni zostanie zakończone, usłyszysz „Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało zakończone”. Jeśli był sprawdzany tylko zaznaczony tekst, usłyszysz „Program Word zakończył sprawdzanie zaznaczenia”.

 6. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Spacja.

  Uwaga: Jeśli program Word wykryje błąd pisowni podczas odczytywania tekstu przez funkcję VoiceOver, przed wyrazem usłyszysz również komunikat „błędna pisownia”.

Ponowne sprawdzanie pisowni i gramatyki wyrazów już zignorowanych

Możesz wyczyścić lub zresetować listę ignorowanych wyrazów i gramatyki, aby umożliwić programowi Word sprawdzanie błędów pisowni i gramatyki, które wcześniej zostały pominięte.

Uwaga: Po zresetowaniu lista ignorowanych wyrazów i gramatyki zostanie wyczyszczona tylko dla obecnie otwartego dokumentu. Nie wpłynie to na żadne błędy pisowni i gramatyki, które program Word miał pomijać w innych dokumentach.

 1. Aby przejść do paska menu, w dokumencie programu Word, który chcesz sprawdzić ponownie, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu firmy Apple”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "narzędzia", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "pisownia i gramatyka, podmenu". Aby rozwinąć podmenu Pisownia i gramatyka , naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Resetuj ignorowane wyrazy i gramatykę”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie otwarte okno powiadomienia. Aby potwierdzić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tak, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać.

 5. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, naciśnij klawisze Opcja+Command+L.

Skróty klawiaturowe dotyczące sprawdzania gramatyki i pisowni

Poniższa tabela zawiera podsumowanie skrótów klawiaturowych, które mogą ułatwić sprawdzanie gramatyki i pisowni w dokumentach programu Word.

Uwaga: Word dla komputerów Mac używa klawiszy funkcyjnych dla typowych poleceń. Domyślnie, aby użyć klawisza funkcyjnego w poleceniu funkcji VoiceOver, musisz także nacisnąć klawisz Fn. Aby dowiedzieć się więcej na temat używania klawiszy funkcyjnych w Word dla komputerów Mac, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych w skrótach klawiaturowych w programie Word.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna Preferencje w programie Word.

Command+przecinek (,)

Otwarcie okna dialogowego Pisownia i gramatyka.

Opcja+Command+L

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego.

FN+Opcja+F7

Wyszukanie zaznaczonego wyrazu w okienku zadań Tezaurus.

Fn+Shift+F7

Wyszukanie zaznaczonego tekstu w Internecie.

Command+Shift+L

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki

Możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki w dokumentach programu Word, a później włączyć je ponownie.

 1. Aby otworzyć okno Preferencje, naciśnij klawisze Command+Przecinek (,). Usłyszysz: „Preferencje programu Word”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Pisownia i gramatyka, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby go wybrać. Zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia i gramatyka.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Sprawdź pisownię w trakcie pisania, pole wyboru”. Usłyszysz, czy pole wyboru jest zaznaczone, czy niezaznaczone. Aby zaznaczyć lub wyczyścić zaznaczenie pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie gramatyki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Sprawdź gramatykę w trakcie pisania, pole wyboru”. Usłyszysz, czy pole wyboru jest zaznaczone, czy niezaznaczone. Aby zaznaczyć lub wyczyścić zaznaczenie pola wyboru Sprawdź gramatykę w trakcie pisania, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby powrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Śledzenie zmian w dokumencie i zapoznawanie się z nimi w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w usłudze Office 365

Program Word dla systemu iOS automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni w trakcie pisania. Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, możesz przejrzeć błędy i je poprawić.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni w dokumencie

Wyszukaj w dokumencie błędy pisowni, a następnie zdecyduj, czy zgadzasz się z modułem sprawdzania pisowni.

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz sprawdzić pisownię.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zawartość strony jeden, <zawartość strony>, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Strona jeden, pole tekstowe, edycja”.

 3. Przekręć pokrętło na ustawienie „Wyrazy”.

 4. Szybko przesuwaj w dół, aż funkcja VoiceOver odczyta błędnie napisany wyraz. Fokus znajdzie się na wyrazie.

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wybierz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem. Zostanie zaznaczony błędnie napisany wyraz.

 7. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 8. Jeśli tak się stanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Element menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Pojawi się lista sugestii korekty.

 9. Jeśli tak się stanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz sugestię, którą chcesz zaakceptować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni

Możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni, gdy pracujesz nad dokumentem. Po ukończeniu pracy możesz z powrotem włączyć automatyczne sprawdzanie i sprawdzić pisownię w całym dokumencie.

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pokaż wstążkę, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka, a fokus będzie umieszczony na nazwie bieżącej karty.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Zaznaczone, <nazwa bieżącej karty>”.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Recenzja, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Narzędzia sprawdzające, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pisownia, włączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Automatyczne sprawdzanie pisowni jest teraz wyłączone.

 6. Aby z powrotem włączyć automatyczne sprawdzanie, przejdź do przycisku Narzędzia sprawdzające, wykonując powyższe instrukcje, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pisownia, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w usłudze Office 365

Aplikacja Word dla systemu Android automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni w trakcie pisania. Możesz za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Android, przejść przez błędy i poprawić je.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni w dokumencie

Wyszukaj w dokumencie błędy pisowni, a następnie zdecyduj, czy zgadzasz się z modułem sprawdzania pisowni.

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz sprawdzić pisownię.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, rozwiń przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka, a fokus będzie umieszczony na nazwie bieżącej karty.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Zaznaczone, <nazwa bieżącej karty>”.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Recenzja, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pisownia, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Sprawdzanie pisowni zostało aktywowane. Funkcja TalkBack odczyta pierwszy znaleziony błąd pisowni, na przykład: „<Błędnie napisany wyraz>, zaznaczone”.

 6. Aby sprawdzić, czy są dostępne sugestie błędnie napisanego wyrazu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz sugestie. Aby ją wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zignorować sugestie dla tego błędu i przejść do następnego błędu pisowni, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Następny błąd, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby zignorować wszystkie sugestie i zakończyć sprawdzanie pisowni, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Ignoruj wszystkie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Gotowe. Sprawdzanie pisowni zakończyło się”.

Ukrywanie i odkrywanie znaczników sprawdzania

Znaczniki sprawdzania można ukryć, aby funkcja TalkBack nie odczytywała błędów pisowni, gdy pracujesz nad dokumentem. Po ukończeniu pracy możesz odkryć znaczniki i sprawdzić pisownię za pomocą funkcji TalkBack.

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, rozwiń przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty, a fokus będzie umieszczony na nazwie bieżącej karty.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Zaznaczone, <nazwa bieżącej karty>”.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Recenzja, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Sprawdzanie i język, menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby ukryć znaczniki sprawdzania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Ukryj wszystkie znaczniki sprawdzania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby ukryć znaczniki sprawdzania dla konkretnego fragmentu tekstu, najpierw zaznacz tekst w dokumencie, a następnie przejdź do menu Sprawdzanie i język, wykonując powyższe instrukcje. W menu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Niezaznaczone, Ukryj znaczniki sprawdzania w zaznaczonym tekście”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby odkryć znaczniki, przejdź do menu Sprawdzanie i język, wykonując powyższe instrukcje. W menu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone, Ukryj wszystkie znaczniki sprawdzania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w usłudze Office 365

Aplikacja Word Mobile automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni w trakcie pisania. Możesz za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, przejść przez błędy i poprawić je.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni w dokumencie

Wyszukaj w dokumencie błędy pisowni, a następnie zdecyduj, czy zgadzasz się z modułem sprawdzania pisowni.

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz sprawdzić pisownię.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka, a fokus będzie umieszczony na nazwie bieżącej karty.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu, <nazwa bieżącej karty>, zaznaczone”.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Recenzja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pisownia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Sprawdzanie pisowni zostało aktywowane. Narrator odczyta pierwszy znaleziony błąd pisowni, a wyraz zostanie zaznaczony w dokumencie.

 6. Aby sprawdzić, czy są dostępne sugestie błędnie napisanego wyrazu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz sugestie. Aby ją wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zignorować sugestie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Ignoruj wszystkie, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Ukrywanie i odkrywanie znaczników sprawdzania

Znaczniki sprawdzania można ukryć, aby Narrator nie odczytywał błędów pisowni, gdy pracujesz nad dokumentem. Po ukończeniu pracy możesz odkryć znaczniki i sprawdzić pisownię za pomocą Narratora.

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka, a fokus będzie umieszczony na nazwie bieżącej karty.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu, <nazwa bieżącej karty>, zaznaczone”.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Recenzja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Sprawdzanie i język, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby ukryć znaczniki sprawdzania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Ukryj wszystkie znaczniki sprawdzania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby ukryć znaczniki sprawdzania dla konkretnego fragmentu tekstu, najpierw zaznacz tekst w dokumencie, a następnie przejdź do menu Sprawdzanie i język, wykonując powyższe instrukcje. W menu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Niezaznaczone, Ukryj znaczniki sprawdzania w zaznaczonym tekście”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby odkryć znaczniki, przejdź do menu Sprawdzanie i język, wykonując powyższe instrukcje. W menu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone, Ukryj wszystkie znaczniki sprawdzania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Narratora, wbudowanego czytnika ekranu systemu Windows, aby sprawdzić pisownię w dokumencie aplikacji Word dla sieci Web. Aplikacja Word dla sieci Web automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni w trakcie pisania. Błędy pisowni są oznaczane czerwoną, falistą linią.

potrzebujesz instrukcji sprawdzania pisowni i gramatyki w Word, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni w dokumencie

 1. W dokumencie, w którym chcesz sprawdzić pisownię, przejdź do polecenia Pisownia na wstążce, naciśnij klawisze Alt+klawisz logo systemu Windows, a następnie klawisze R i S. Usłyszysz: „Pisownia, element menu”.

 2. Aby sprawdzić pisownię, naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na pierwszy błędnie napisany wyraz w dokumencie i zostanie otwarte menu kontekstowe. Jeśli jest dostępna sugerowana pisownia, usłyszysz sugestię.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli została zasugerowana więcej niż jedna opcja pisowni, naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu usłyszenia informacji o pisowni, którą chcesz zastosować. Aby zmienić wyraz, gdy fokus jest na sugestii, naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli chcesz zignorować błąd pisowni zidentyfikowany przez program Word, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Ignoruj wszystkie”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Po poprawieniu lub zignorowaniu błędu, aby przejść do następnego błędu, naciśnij klawisz Spacja. Powtórz proces przeglądu dla każdego błędu.

 5. Po przejrzeniu wszystkich błędów usłyszysz „Fokus okna dialogowego na przycisku OK”. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Spacja.

Uwaga: Aplikacja Word dla sieci Web nie sprawdza gramatyki, ale jeśli masz aplikację klasyczną, możesz szybko otworzyć w niej dokument i sprawdzić gramatykę. W aplikacji Word dla sieci Web, aby otworzyć dokument w aplikacji klasycznej, naciśnij klawisze Alt+klawisz logo systemu Windows, a następnie klawisz O. Aby dowiedzieć się więcej na temat sprawdzania gramatyki w aplikacji klasycznej, zobacz Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Ukrywanie i odkrywanie znaczników sprawdzania

Znaczniki sprawdzania można ukryć, aby Narrator nie odczytywał błędów pisowni, gdy pracujesz nad dokumentem. Po ukończeniu pracy możesz odkryć znaczniki i sprawdzić pisownię za pomocą Narratora.

 1. Umieść kursor na wyrazie, który ma znaczniki sprawdzania.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Ustaw język sprawdzania, element menu”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Język.

 3. Aby ukryć znaczniki sprawdzania, w oknie dialogowym Język naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Zaznaczone”.

 4. Aby odkryć znaczniki sprawdzania dla błędu pisowni, w oknie dialogowym Język naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaznaczone pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Niezaznaczone”.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe i przenieść fokus na dokument, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×