Tworzenie raportu o projekcie w wersji klasycznej programu Project

Tworzenie raportu o projekcie w wersji klasycznej programu Project

Za pomocą programu Project możesz tworzyć i dostosowywać przyciągające uwagę raporty graficzne dowolnych danych projektu, bez konieczności polegania na innym oprogramowaniu. Gdy pracujesz nad projektem, raporty się zmieniają, odzwierciedlając najnowsze informacje — nie są konieczne ręczne aktualizacje. Zobacz listę wszystkich raportów i dowiedz się, jak z nich korzystać.

 1. Kliknij kartę Raport.

 2. W grupie Wyświetlanie raportów kliknij odpowiedni typ raportu, a następnie wybierz określony raport.

Na przykład, aby otworzyć raport Przegląd projektów, kliknij pozycję Raport > Pulpity nawigacyjne > Przegląd projektów.

Menu Pulpit nawigacyjny na karcie Raport.

Raport Przegląd projektów łączy wykresy i tabele, aby przedstawić każdą fazę projektu, nadchodzące punkty kontrolne i zadania z przekroczoną wyznaczoną datą ukończenia.

Raport Przegląd projektów

Program Project zawiera dziesiątki raportów, z których możesz korzystać od razu, ale nie musisz się do nich ograniczać. Możesz dostosować zawartość i wygląd każdego raportu, a także utworzyć nowy raport od początku.

Praca z raportami

Zmienianie danych w raporcie

Przykład

Zmienianie wyglądu raportu

Przykład

Tworzenie własnego raportu

Udostępnianie raportu

Udostępnianie nowego raportu dla przyszłych projektów

Więcej sposobów raportowania informacji o projekcie

Zmienianie danych w raporcie

Możesz wybrać dane wyświetlane w programie Project w różnych częściach raportu.

 1. Kliknij tabelę lub wykres, które chcesz zmienić.

 2. Użyj okienka Lista pól z prawej strony ekranu, aby wybrać pola do wyświetlania i filtrowania informacji.

Porada:  Kiedy klikniesz wykres, bezpośrednio z jego prawej strony pojawią się trzy przyciski. Za pomocą przycisków Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu i Filtry wykresu Przycisk Filtry wykresu możesz szybko wybrać elementy, takie jak etykiety danych, i odfiltrować informacje, które znajdą się na wykresie.

Przykład

W raporcie Przegląd projektów możesz zmienić wykres Ukończono %, aby wyświetlić podzadania krytyczne zamiast zadań sumarycznych najwyższego poziomu:

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie Ukończono %.

 2. W okienku Lista pól przejdź do pola Filtr i wybierz pozycję Krytyczne.

 3. W polu Poziom konspektu wybierz pozycję Poziom 2. W tym przykładzie jest to pierwszy poziom konspektu, który ma podzadania, a nie zadania sumaryczne.

  Wykres zmienia się w miarę dokonywania tych wyborów.

  Raport Przegląd projektów z otwartym okienkiem Dane wykresu

Zmienianie wyglądu raportu

W programie Project kontrolujesz wygląd raportów, od surowej bieli i czerni po eksplozję kolorów i efektów.

Porada:  Raport możesz przekształcić w część widoku złożonego. Pozwala to na oglądanie zmian w raporcie w czasie rzeczywistym podczas pracy z danymi projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dzielenie widoku.

Kliknij dowolne miejsce w raporcie, następnie kliknij pozycję Narzędzia raportów > Projektowanie, aby zobaczyć opcje zmieniania wyglądu całego raportu. Na tej karcie możesz zmienić czcionkę, kolor lub motyw całego raportu. Możesz też dodać nowe obrazy (w tym zdjęcia), kształty, wykresy lub tabele.

Karta Narzędzia raportów > Projektowanie

Jeżeli klikniesz poszczególne elementy raportu (wykresy, tabele i tym podobne), na górze ekranu pojawią się nowe karty zawierające opcje ich formatowania.

Grupa Style tabeli na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie

Porada:  Kiedy klikniesz wykres, bezpośrednio z jego prawej strony pojawią się trzy przyciski. Kliknij przycisk Style wykresu Przycisk Dostosuj wygląd wykresu , aby szybko zmienić kolor lub styl wykresu.

Przykład

Chcesz poprawić wygląd wykresu Ukończono% w raporcie Przegląd projektu.

Wykres Ukończono % w raporcie Przegląd projektów

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie Ukończono %, a następnie kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Projektowanie.

 2. Wybierz nowy styl z grupy Style wykresu. Styl ten powoduje usunięcie linii i dodanie cieni do kolumn.

  Grupa Style wykresu na karcie Narzędzia wykresów > Projektowanie

 3. Nadaj wykresowi głębię. Kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Projektowanie > Zmień typ wykresu.

  Przycisk Zmień typ wykresu

 4. Kliknij pozycję Kolumna > Skumulowany kolumnowy 3-W.

  Okno dialogowe Zmienianie typu wykresu

 5. Dodaj kolor tła. Kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Formatowanie > Wypełnienie kształtu i wybierz nowy kolor.

  Menu opcji kolorów Wypełnienie kształtu

 6. Zmień kolory pasków. Kliknij paski, aby je wybrać, a następnie kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Formatowanie > Wypełnienie kształtu i wybierz nowy kolor.

 7. Przenieś liczby z pasków. Kliknij liczby, aby je zaznaczyć, a następnie przeciągnij je w górę.

Kilka kliknięć może zrobić dużą różnicę. A to tylko próbka opcji formatowania.

Sformatowany wykres Ukończono % w raporcie Przegląd projektów

Tworzenie własnego raportu

 1. Kliknij pozycję Raport > Nowy raport.

 2. Wybierz jedną z czterech opcji, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Nadaj raportowi nazwę i zacznij dodawać do niego informacje.

  Menu Nowy raport na karcie Raport

  Pusty    Powoduje utworzenie pustej kanwy. Użyj karty Narzędzia raportów > Projektowanie, aby dodać wykresy, tabele, tekst i obrazy.

  Wykres    W programie Project domyślnie jest tworzony wykres porównujący pola Praca rzeczywista, Praca pozostała i Praca. W okienku Lista pól możesz wybrać inne pola do porównywania, a także zmienić kolor i format wykresu za pomocą kontrolek.

  Tabela    Okienko Lista pól pozwala wybrać pola do wyświetlania w tabeli (domyślnie pojawiają się pola Nazwa, Rozpoczęcie, Zakończenie i Ukończono %). Pole Poziom konspektu umożliwia wybranie liczby poziomów wyświetlanych w tabeli w konspekcie projektu. Wygląd tabeli możesz zmienić na kartach Narzędzia tabel > Projektowanie i Narzędzia tabel > Układ.

  Porównanie    Ustawia obok siebie dwa wykresy. Wykresy mają na początku te same dane. Kliknij jeden wykres i wybierz odpowiednie dane w okienku Lista pól, aby zacząć analizować różnice między wykresami.

Każdy wykres tworzony od początku można dowolnie dostosować. Możesz w nim dodawać i usuwać elementy, a także zmieniać dane w zależności od potrzeb.

Udostępnianie raportu

 1. Kliknij dowolne miejsce raportu.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia raportów > Projektowanie > Kopiuj raport.

  Przycisk Kopiuj raport na karcie Narzędzia raportów > Projektowanie

 3. Wklej raport do dowolnego programu umożliwiającego wyświetlanie grafiki.

Porada:  Być może trzeba będzie zmienić rozmiar raportu i go wyrównać, gdy będziesz wklejać go w nowe miejsce.

Możesz także wydrukować raport, aby udostępnić go tradycyjną metodą.

Udostępnianie nowego raportu dla przyszłych projektów

Używając Organizatora, skopiuj nowy raport do szablonu globalnego, aby korzystać z niego w przyszłych projektach.

Więcej sposobów raportowania informacji o projekcie

Raporty wizualne pozwalają na wyświetlanie graficznych informacji w programie Project przy użyciu ulepszonych tabel przestawnych w programie Excel 2010. Po wyeksportowaniu informacji z programu Project do programu Excel możesz dostosować raporty dodatkowo funkcjami rozszerzonej tabeli przestawnej programu Excel 2010, takimi jak fragmentatory filtrów,wyszukiwanie w tabelach przestawnych, wykresy przebiegu w czasie, aby błyskawicznie wyświetlić trendy i skorzystać z ulepszeń zapisywania OLAP.

Szablony raportu w programie Project 2010 są podzielone na sześć kategorii w oknie dialogowym Raporty wizualne — Tworzenie raportu, do którego można uzyskać dostęp, klikając Raporty wizualne w grupie Raporty na karcie Projekt. W poniższych sekcjach przedstawiono opisy raportów wizualnych w poszczególnych kategoriach.

Możesz także tworzyć własne, niestandardowe raporty. Raporty niestandardowe pojawi się w kategorii zależnej od użytego typu danych.

Kategoria Obciążenie zadaniami

W poniższej tabeli opisano raporty wizualne z kategorii Obciążenie zadaniami. Te raporty są oparte na danych zadań okresowe.

Uwaga: Okresowe dane przydziałów są dostępne w raportach w kategorii Obciążenie przydziałów.

Name (Nazwa)

Typ

Opis

Raport Przepływ gotówkowy

Excel

Ten raport umożliwia wyświetlenie wykresu słupkowego kosztów i skumulowanych kwot w czasie.

Raport Wartość wypracowana w czasie

Excel

Ten raport generuje wykres zawierający AC (rzeczywisty koszt pracy wykonanej), planowane wartości (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) i dochody (budżetowy koszt pracy wykonanej) w czasie.

Kategoria Użycie zasobu

W poniższej tabeli opisano raporty wizualne z kategorii Użycie zasobu. Raporty te opierają się na danych dotyczących zasobów rozłożonych w czasie.

Uwaga: Okresowe dane przydziałów są dostępne w raportach w kategorii Obciążenie przydziałów.

Name (Nazwa)

Typ

Opis

Raport Przepływ gotówkowy

Visio

Użyj tego raportu, aby zobaczyć diagram, który pokazuje planowane i rzeczywiste koszty projektu w czasie. Koszty są podzielone według rodzaju zasobów (praca, materiał i koszt). Wskaźnik pokazuje, czy koszty planowane przekraczają koszty planu bazowego.

Raport Dostępności zasobu

Visio

Użyj tego raportu, aby zobaczyć diagram, który pokazuje pracę i pozostałą dostępność zasobów Twojego projektu, w podziale według rodzaju zasobów (praca, materiał i koszt). Obok każdego zasobu z nadmierną alokacją pojawi się czerwona flaga.

Raport Podsumowanie kosztów zasobów

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres kołowy, który ilustruje podział kosztów zasobów na trzy rodzaje zasobów: koszt, materiał i pracę.

Raport Dostępność zasobów do pracy

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z całkowitą wydajnością, pracą i pozostałą dostępnością dla zasobów pracy zilustrowanych w czasie.

Raport Podsumowanie pracy zasobów

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z całkowitą dostępnością zasobów, pracą, pozostałą dostępnością i rzeczywistą pracą zilustrowaną w jednostkach pracy.

Kategoria Obciążenie przydziałów

W poniższej tabeli opisano raporty wizualne z kategorii Obciążenie przydziałów. Te raporty są oparte na danych okresowych, podobnie jak w przypadku danych w widokach Obciążenie zadaniami i Użycie zasobu.

Name (Nazwa)

Typ

Opis

Raport Koszt według planu bazowego

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z kosztami bazowymi, planowanymi kosztami i rzeczywistymi kosztami projektu zilustrowanymi na przykładzie różnych zadań.

Raport Planu bazowego

Visio

Użyj tego raportu, aby zobaczyć schemat projektu w rozbiciu na kwartały, a następnie na zadania. Raport ten porównuje planowane prace i koszty z pracą podstawową i kosztami. Na podstawie wskaźników pokazywane są sytuacje, w których planowane prace wykraczają poza prace bazowe, a planowane koszty przekraczają koszty bazowe.

Raport Praca według planu bazowego

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z pracą podstawową, pracą planowaną i rzeczywistą pracą nad projektem zilustrowaną w różnych zadaniach.

Raport Koszt budżetowy

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z kosztami budżetowymi, kosztami bazowymi, planowanymi kosztami i rzeczywistymi kosztami zilustrowanymi w czasie.

Raport Praca budżetowa

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z ilustrowaną w czasie pracą budżetową, pracą podstawową, pracą planowaną i rzeczywistą pracą.

Raport Wartość wypracowana w czasie

Excel

Ten raport generuje wykres zawierający AC (rzeczywisty koszt pracy wykonanej), planowane wartości (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) i dochody (budżetowy koszt pracy wykonanej) w czasie.

Kategorie zadań, zasobów i podsumowania przydziałów

Poniższa tabela opisuje wizualne raporty w kategoriach: Podsumowanie zadań, Podsumowanie zasobów i Podsumowanie przydziałów. Raporty podsumowujące nie zawierają danych okresowych.

Kategoria

Name (Nazwa)

Typ

Opis

Podsumowanie zadań

Raporty o stanie zadań krytycznych

Visio

Użyj tego raportu, aby zobaczyć diagram pokazujący pracę i pozostałą pracę zarówno dla zadań krytycznych, jak i niekrytycznych. Pasek danych wskazuje procentowy udział wykonanej pracy.

Podsumowanie zadań

Raport stanu zadań

Visio

Użyj tego raportu, aby zobaczyć diagram pracy i procent pracy wykonanej do zadań w Twoim projekcie, z symbolami wskazującymi, kiedy praca podstawowa przekracza pracę, kiedy praca podstawowa równa się pracy, a kiedy praca przekracza pracę podstawową. Pasek danych wskazuje procentowy udział wykonanej pracy.

Podsumowanie zasobów

Raport Pozostała praca zasobów

Excel

Użyj tego raportu, aby zobaczyć wykres słupkowy z pozostałą pracą i rzeczywistą pracą dla każdego zasobu roboczego, zilustrowany w jednostkach roboczych.

Podsumowanie przydziałów

Raport o stanie zasobów

Visio

Skorzystaj z tego raportu, aby zobaczyć schemat wartości pracy i kosztów dla każdego z zasobów Twojego projektu. Procentowy udział pracy wykonanej w całości jest wskazywany przez cieniowanie w każdym z pól na diagramie. Cieniowanie staje się ciemniejsze, gdy zasób zbliża się do zakończenia przydzielonej pracy.

Tworzenie wizualnych raportów przy użyciu szablonu

 1. Na karcie Projekt w grupie Raporty kliknij Raporty wizualne.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne na karcie Wszystkie kliknij raport, który chcesz utworzyć.

  Jeśli raport, który chcesz utworzyć nie jest wyszczególniony, zaznacz pole wyboru Dołącz szablony raportów z, a następnie kliknij Modyfikuj, aby przejść do lokalizacji zawierającej raport.

  Porada: Jeśli wiesz, która kategoria zawiera raport, możesz kliknąć kartę tej kategorii, aby otrzymać krótszą listę raportów. Jeśli chcesz zobaczyć listę raportów, które można otworzyć tylko w programie Excel lub w programie Visio, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Microsoft Excel lub Microsoft Visio.

 3. Aby zmienić poziom wykorzystania danych zawartych w raporcie, wybierz Rok, Kwartał, Miesiąc, Tydzień lub Dni z listy Wybierz poziom danych użycia do uwzględnienia w raporcie.

  Uwaga: Domyślnie program Project ustawia poziom wykorzystania danych do tego, co jest zalecane dla rozmiaru projektu. W przypadku większości projektów będą to tygodnie. Jeśli zdecydujesz się na bardziej szczegółowe dane, wydajność raportu może zostać zmniejszona. Aby zapewnić najlepszą wydajność, jeśli oglądasz wiele raportów dla tego samego projektu w tym samym czasie, nie zmieniaj poziomu danych. W przypadku zmiany poziomu danych należy ponownie utworzyć lokalnie przechowywaną bazę danych raportów tymczasowych. Jeśli nie musisz włączać danych dotyczących użycia do swoich raportów, ustaw poziom danych na Lata, aby uzyskać najlepszą wydajność.

 4. Kliknij Podgląd, aby wygenerować raport i otworzyć go w programie Excel i Visio.

Edytowanie istniejącego szablonu raportów wizualnych

 1. Na karcie Projekt w grupie Raporty kliknij Raporty wizualne.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne na karcie Wszystkie kliknij raport, który chcesz edytować.

  Porada: Jeśli wiesz, która kategoria zawiera raport, możesz kliknąć kartę tej kategorii, aby otrzymać krótszą listę raportów. Jeśli chcesz zobaczyć listę raportów, które można otworzyć tylko w programie Excel lub w programie Visio, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Microsoft Excel lub Microsoft Visio.

 3. Kliknij Edytuj szablon.

 4. W oknie dialogowym Raporty wizualne — pole wyboru kliknij pola, które chcesz dodać lub usunąć z raportu, a następnie kliknij pozycję Dodaj, Usuń, lub Usuń wszystkie aby przenieść pola między polami Dostępne pola i Wybrane pola lub między Dostępne pola niestandardowe i Wybrane pola niestandardowe.

  Wybrane pola i Wybrane pola niestandardowe zostaną dołączone do raportu.

 5. Kliknij Edytuj szablon, aby utworzyć raport ze zmodyfikowaną listą pól.

 • W oknie dialogowym Raporty wizualne — selektor pól niektóre pola są oznaczone jako wymiary. Ważne jest, aby wybrać mniej niż sześć wymiarów raportu. Jeśli wybierzesz więcej niż sześć wymiarów, wydajność raportu zostanie znacznie zmniejszona.

 • Nie wszystkie pola są dostępne w wszystkich raportach. Niektóre pola są dostępne tylko w raportach programu Visio, ale nie w raportach programu Excel.

 • Jeśli nie możesz zlokalizować pola, które chcesz umieścić w oknie dialogowym Raporty wizualne — selektor pól, może ono być przechowywane w innej kategorii danych. Na przykład, wiele pól, które można uznać za pola podsumowujące zadania, to pola podsumowujące przydziały.

Tworzenie nowego szablonu raportu wizualnego

 1. Na karcie Projekt w grupie Raporty kliknij Raporty wizualne.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne kliknij Nowy szablon.

 3. W sekcji Wybieranie aplikacji kliknij Excel, aby utworzyć szablon programu Excel lub kliknij Visio (metryczne), aby utworzyć szablon programu Visio.

 4. W sekcji Wybierz typ danych wybierz typ danych, których chcesz użyć w raporcie.

  Aby raport zawierał dane okresowe, zaznacz na liście Obciążenie zadaniami, Użycie zasobu, lub Obciążenie przydziałów w sekcji Wybierz typ danych.

 5. Kliknij Selektor pól.

 6. W oknie dialogowym Raporty wizualne — selektor pól przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij domyślne pola projektu, które chcesz dodać do raportu w polu Dostępne pola.

 7. Kliknij Dodaj, aby przenieść je do pola Wybrane pola.

 8. Przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij pola niestandardowe, które chcesz dodać do raportu w poluDostępne pola niestandardowe.

 9. Kliknij Dodaj, aby przenieść je do pola Wybrane pola niestandardowe.

 • Jeśli masz zainstalowaną angielską wersję językową programu Office Project 2007, masz możliwość utworzenia szablonu Visio, który wykorzystuje jednostki amerykańskie.

 • Aby usunąć pole z raportu, w oknie dialogowym Raporty wizualne — selektor pól kliknij pola Wybrane pola lub Wybrane pola niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aby usunąć wszystkie domyślne lub niestandardowe pola raportu, kliknij pozycję Usuń wszystko w sekcji Wybieranie pól lub Wybieranie pól niestandardowych.

 • Nie wszystkie pola są dostępne w wszystkich raportach. Niektóre pola są dostępne tylko w raportach programu Visio, ale nie w raportach programu Excel.

 • Jeśli nie możesz zlokalizować pola, które chcesz umieścić w oknie dialogowym Raporty wizualne — selektor pól, może ono być przechowywane w innej kategorii danych. Na przykład, wiele pól, które można uznać za pola podsumowujące zadania, to pola podsumowujące przydziały.

 • W oknie dialogowym Raporty wizualne — selektor pól niektóre pola są oznaczone jako wymiary. Ważne jest, aby wybrać mniej niż sześć wymiarów raportu. Jeśli wybierzesz więcej niż sześć wymiarów, wydajność raportu zostanie znacznie zmniejszona.

 • Po zakończeniu tworzenia raportu wizualnego można go zapisać w domyślnej lokalizacji szablonu (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) lub w innej lokalizacji na komputerze lub w sieci. Szablony zapisane w domyślnej lokalizacji szablonów automatycznie wyświetlane są w oknie dialogowym Raporty wizualne — Tworzenie raportu.

 • Jeśli po zapisaniu niestandardowego szablonu raportu wizualnego zaczniesz używać innego pakietu językowego, szablon pozostaje dostępny, ale nie jest wypełniony. Oryginalne nazwy nie będą rozpoznane w nowym języku i nie zostaną uwzględnione w raporcie.

Eksportowanie danych raportu

Możesz wybrać konkretne dane do eksportu w ramach kategorii (moduł OLAP) lub możesz wyeksportować wszystkie dane projektu jako bazę danych raportów.

Eksportowanie danych w postaci modułu OLAP

 1. Na karcie Projekt w grupie Raporty kliknij Raporty wizualne.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne kliknij Zapisz dane.

 3. W sekcjiZapisz moduł raportowania wybierz kategorię zawierającą typ danych, który chcesz zapisać.

 4. Kliknij Selektor pól, aby zmodyfikować pola znajdujące się na liście danych do wyeksportowania.

 5. W oknie dialogowym Raporty wizualne — pole wyboru kliknij pola, które chcesz dodać lub usunąć z listy danych do wyeksportowania, a następnie kliknij pozycję Dodaj, Usuń, lub Usuń wszystkie aby przenieść pola między polami Dostępne pola i Wybrane pola lub między Dostępne pola niestandardowe i Wybrane pola niestandardowe.

  Wybrane pola i Wybrane pola niestandardowe zostaną dołączone do eksportowanych danych.

 6. Kliknij OK w polu dialogowym Raporty wizualne — pole wyboru, a następnie kliknij Zapisz moduł.

 7. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik modułu, i kliknij przycisk Zapisz.

 • Dane modułu zostaną zapisane jako plik .cub.

 • W przypadku uzyskiwania dostępu do danych z modułu za pomocą programu Visio plik .cub nie może być przechowywany w folderze sieciowym.

Eksport danych jako baza danych raportów

 1. Na karcie Projekt w grupie Raporty kliknij Raporty wizualne.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne kliknij Zapisz dane.

 3. Kliknij Zapisz bazę danych.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać bazę danych i kliknij przycisk Zapisz.

  Dane zostaną zapisane jako plik bazy danych programu Microsoft Office Access (.mdb).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×