Spis treści
×
Wykresy
Wykresy

Tworzenie wykresu od początku do końca

Wykresy umożliwiają wizualizowanie danych w sposób pozwalający wywrzeć maksymalny wpływ na odbiorców. Dowiedz się, jak utworzyć wykres i dodać linię trendu. Możesz rozpocząć dokument od polecaego wykresu lub wybrać jeden z naszych kolekcji wstępnie wbudowanych szablonów wykresów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Tworzenie wykresu

 1. Zaznacz dane dla wykresu.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Polecane wykresy.

 3. Wybierz wykres na karcie Polecane wykresy, aby wyświetlić podgląd wykresu.

  Uwaga: Możesz zaznaczyć odpowiednie dane dla wykresu i nacisnąć klawisze ALT+F1, aby natychmiast utworzyć wykres, warto jednak wyświetlić podgląd wykresu w celu wybrania najlepszego wykresu dla danych. Jeśli nie widzisz odpowiedniego wykresu, wybierz kartę Wszystkie wykresy, aby wyświetlić wszystkie typy wykresów.

 4. Zaznacz wykres.

 5. Wybierz przycisk OK.

Dodawanie linii trendu

 1. Zaznacz wykres.

 2. Wybierz pozycję Projektowanie > Dodaj element wykresu.

 3. Wybierz pozycję Linia trendu, a następnie wybierz odpowiedni typ linii trendu, taki jak Liniowa, Wykładnicza, Prognozowana liniowa lub Średnia ruchoma.

Uwaga: Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Na wykresach są wyświetlane dane w formacie graficznym, który może ułatwić Sobie i Twoim odbiorcom wizualizowanie relacji między danymi. Podczas tworzenia wykresu można wybierać spośród wielu typów wykresów (takich jak wykres skumulowany kolumnowy lub wykres kołowy rozsunięty z efektem 3-W). Po utworzeniu wykresu możesz go dostosować, stosując szybkie układy i style wykresów.

Wykresy zawierają kilka elementów, takich jak tytuł, etykiety osi, legendę i linie siatki. Możesz ukrywać lub pokazywać te elementy, a także zmieniać ich rozmieszczenie i formatowanie.

Wykres pakietu Office z objaśnieniami

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Objaśnienie 2 Obszar kreślenia

Objaśnienie 3 Legenda

Krok 4 Tytuły osi

Callout 5 Etykiety osi

Objaśnienie 6 Znaczniki osi

Objaśnienie 7 Linie siatki

Wykresy można tworzyć w programach Excel, Word i PowerPoint. Jednak dane wykresu wprowadza się i zapisuje w arkuszu programu Excel. Wstawienie wykresu w programie Word lub PowerPoint powoduje otwarcie nowego arkusza w programie Excel. Podczas zapisywania dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres dane źródłowe wykresu w programie Excel są automatycznie zapisywane w tym dokumencie lub tej prezentacji.

Uwaga: Galeria skoroszytów programu Excel zastępuje wcześniejszego Kreatora wykresów. Galeria skoroszytów programu Excel jest wyświetlana domyślnie po otwarciu programu Excel. W galerii możesz przeglądać szablony i utworzyć nowy skoroszyt na podstawie wybranego szablonu. Jeśli galeria skoroszytów programu Excel nie została wyświetlona, w menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Wykres.

  Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Wykres

 3. Kliknij typ wykresu, a następnie kliknij dwukrotnie wykres, który chcesz dodać.

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 4. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych. W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu rozmieszczania danych w celu dopasowania do różnych typów wykresów.

  Typ wykresu

  Rozmieszczenie danych

  Wykres warstwowy, słupkowy, kolumnowy, pierścieniowy, liniowy, radarowy lub powierzchniowy

  W kolumnach lub wierszach, na przykład:

  Seria 1

  Seria 2

  Kategoria A

  10

  12

  Kategoria B

  11

  14

  Kategoria C

  9

  15

  lub

  Kategoria A

  Kategoria B

  Seria 1

  10

  11

  Seria 2

  12

  14

  Wykres bąbelkowy

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  Rozmiar 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Wykres kołowy

  W jednej kolumnie lub jednym wierszu danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

  Sprzedaż

  Kw. 1

  25

  Kw. 2

  30

  Kw. 3

  45

  lub

  Kw. 1

  Kw. 2

  Kw. 3

  Sprzedaż

  25

  30

  45

  Wykres giełdowy

  W kolumnach lub wierszach w następującej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat, na przykład:

  Otwarcie

  Wartość maksymalna

  Wartość minimalna

  Zamknięcie

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  lub

  05.01.2002

  06.01.2002

  Otwarcie

  44

  25

  Wartość maksymalna

  55

  57

  Wartość minimalna

  11

  12

  Zamknięcie

  25

  38

  Wykres XY (punktowy)

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  lub

  Wartości X

  0,7

  1,8

  2,6

  Wartości Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 6. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź z powrotem do programu Word lub PowerPoint.

  Uwaga: Zamknięcie dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie. Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę

  Jeśli pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest niedostępna

  Pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów. Dane możesz także edytować, klikając wykres, a następnie edytując arkusz w programie Excel.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Szybki układ.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Szybki układ

 4. Kliknij układ, który chcesz zastosować.

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie szybkiego układu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

Style wykresów to zestawy dopełniających się kolorów i efektów, które można zastosować do wykresu. Wybranie stylu wykresu powoduje wprowadzenie zmian wpływających na cały wykres.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie styl, który chcesz zastosować.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij styl wykresu

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej.

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie stylu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Dodaj element wykresu

 4. Kliknij pozycję Tytuł wykresu, aby wybrać opcje formatowania tytułu, a następnie powróć do wykresu, aby wpisać tytuł w polu Tytuł wykresu.

Zobacz też

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Typy wykresów

Wykresy można tworzyć w programach Excel, Word i PowerPoint. Jednak dane wykresu wprowadza się i zapisuje w arkuszu programu Excel. Wstawienie wykresu w programie Word lub PowerPoint powoduje otwarcie nowego arkusza w programie Excel. Podczas zapisywania dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres dane źródłowe wykresu w programie Excel są automatycznie zapisywane w tym dokumencie lub tej prezentacji.

Uwaga: Galeria skoroszytów programu Excel zastępuje wcześniejszego Kreatora wykresów. Galeria skoroszytów programu Excel jest wyświetlana domyślnie po otwarciu programu Excel. W galerii możesz przeglądać szablony i utworzyć nowy skoroszyt na podstawie wybranego szablonu. Jeśli galeria skoroszytów programu Excel nie została wyświetlona, w menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 3. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych. W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu rozmieszczania danych w celu dopasowania do różnych typów wykresów.

  Typ wykresu

  Rozmieszczenie danych

  Wykres warstwowy, słupkowy, kolumnowy, pierścieniowy, liniowy, radarowy lub powierzchniowy

  W kolumnach lub wierszach, na przykład:

  Seria 1

  Seria 2

  Kategoria A

  10

  12

  Kategoria B

  11

  14

  Kategoria C

  9

  15

  lub

  Kategoria A

  Kategoria B

  Seria 1

  10

  11

  Seria 2

  12

  14

  Wykres bąbelkowy

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  Rozmiar 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Wykres kołowy

  W jednej kolumnie lub jednym wierszu danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

  Sprzedaż

  Kw. 1

  25

  Kw. 2

  30

  Kw. 3

  45

  lub

  Kw. 1

  Kw. 2

  Kw. 3

  Sprzedaż

  25

  30

  45

  Wykres giełdowy

  W kolumnach lub wierszach w następującej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat, na przykład:

  Otwarcie

  Wartość maksymalna

  Wartość minimalna

  Zamknięcie

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  lub

  05.01.2002

  06.01.2002

  Otwarcie

  44

  25

  Wartość maksymalna

  55

  57

  Wartość minimalna

  11

  12

  Zamknięcie

  25

  38

  Wykres XY (punktowy)

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  lub

  Wartości X

  0,7

  1,8

  2,6

  Wartości Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 5. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź z powrotem do programu Word lub PowerPoint.

  Uwaga: Zamknięcie dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij pozycję Kreśl serie według wiersza  Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny  Kreśl serie według kolumny.

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Jeśli opcja Przełącz wykres jest niedostępna

  Opcja przełączenia kreślenia jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów.

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel.Karta Wykresy, grupa Dane

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Szybkie układy wykresu kliknij odpowiedni układ.

  Karta Wykresy, grupa Szybkie układy wykresu

  Aby wyświetlić więcej układów, wskaż układ, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej.

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie szybkiego układu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

Style wykresów to zestawy dopełniających się kolorów i efektów, które można zastosować do wykresu. Wybranie stylu wykresu powoduje wprowadzenie zmian wpływających na cały wykres.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Style wykresu kliknij odpowiedni styl.

  Karta Wykresy, grupa Style wykresu

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej.

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie stylu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij odpowiedni tytuł wykresu.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł wykresu.

Zobacz też

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Dostępne typy wykresów w pakiecie Office

Tworzenie wykresu

Wykres danych można utworzyć w programie Excel dla sieci Web. W zależności od posiadanych danych możesz utworzyć wykres kolumnowy, liniowy, kołowy, słupkowy, słupkowy, punktowy lub radarowy. 

 1. Kliknij dowolne miejsce w danych, dla których chcesz utworzyć wykres.

  Aby wykreślić określone dane na wykresie, możesz również zaznaczyć te dane.

 2. Wybierz pozycję > wykresy > typ i typ wykresu. Z otwartego menu wybierz odpowiednie opcje. 

  Menu Wykresy kolumnowe

  Porada: Wybór nie jest stosowany do momentu wyboru opcji z menu polecenia Wykresy. Rozważ przejrzenie kilku typów wykresów: gdy wskażemy elementy menu, obok nich są wyświetlane podsumowania, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji. 

 3. Aby dodać elementy wykresu (tytuły, legendy, etykiety danych), zaznacz wykres, aby wyświetlić kartę Wykres na wstążce.

  Excel dla sieci web Karta Wykres

 4. Na karcie Wykres wybierz opcje. Konkretne instrukcje można znaleźć poniżej.

Porada: W wielu przypadkach po wskazam elementu jest wyświetlana porada ułatwiająca podjęcie decyzji.

Dostępne typy wykresów

Warto przejrzeć dane i zdecydować, jaki typ wykresu będzie najlepszy. Poniżej wymieniono dostępne typy.

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie kolumnowym. Zazwyczaj na wykresie kolumnowym kategorie przedstawione są na osi poziomej, a wartości są rozmieszczone na osi pionowej, jak na poniższym wykresie:

Wykres kolumnowy grupowany

Typy wykresów kolumnowych

 • Kolumnowy grupowanyNa wykresach kolumnowych grupowanych wartości są wyświetlane w kolumnach 2-W. Tego wykresu należy użyć, gdy istnieją kategorie przedstawiające:

  • zakresy wartości (na przykład liczniki elementów);

  • określone układy skali (na przykład wartości skali Likerta: całkowita zgoda, zgoda, neutralność, sprzeciw i całkowity sprzeciw);

  • nazwy bez określonej kolejności (na przykład nazwy elementów, nazwy geograficzne lub nazwiska osób).

 • Skumulowany kolumnowy Na skumulowanym wykresie kolumnowym wartości przedstawiane są w postaci skumulowanych kolumn 2-W. Skorzystaj z tego wykresu, gdy masz wiele seria danych i chcesz podkreślić sumę.

 • 100% skumulowany kolumnowyWykres 100% skumulowany kolumnowy przedstawia wartości w kolumnach 2-W skumulowanych, aby odzwierciedlać 100% wartości. Za pomocą tego wykresu można podkreślić udziały w całości w przypadku co najmniej dwóch serii danych, szczególnie wtedy, gdy suma jest taka sama dla każdej kategorii.

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie liniowym. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozkładane równomiernie na osi poziomej, a dane wartości są rozkładane równomiernie na osi pionowej. Wykresy liniowe pozwalają zilustrować dane ciągłe w czasie jako rozłożone równomiernie na osi, dlatego doskonale nadają się do przedstawiania trendów danych w równych odstępach czasu, na przykład miesiącach, tygodniach, kwartałach lub latach obrachunkowych.

Wykres liniowy ze znacznikami

Typy wykresów liniowych

 • Liniowy i liniowy ze znacznikamiWykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, umożliwiają zilustrowanie trendów w czasie lub w równomiernie rozłożonych kategoriach, szczególnie gdy istnieje wiele punktów danych, a kolejność ich prezentacji ma znaczenie. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu liniowego bez znaczników.

 • Skumulowany liniowy i skumulowany liniowy ze znacznikamiSkumulowane wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendu udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach.

 • 100% skumulowany liniowy i 100% skumulowany liniowy ze znacznikamiWykresy 100% skumulowane liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendów procentowego udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu 100% skumulowanego liniowego bez znaczników.

  Uwagi: 

  • Wykresy liniowe dają najlepsze wyniki, gdy na wykresie istnieje wiele serii danych — jeśli istnieje tylko jedna seria danych, rozważ użycie wykresu punktowego zamiast wykresu liniowego.

  • Na wykresach skumulowanych liniowych dane są dodawane, co może nie być oczekiwanym wynikiem. Ze względu na możliwe trudności w wizualnej ocenie skumulowanych linii rozważ użycie innego typu wykresu liniowego lub wykresu skumulowanego warstwowego.

Dane rozmieszczone w jednej kolumnie lub w jednym wierszu arkusza można przedstawić na wykresie kołowym. Wykresy kołowe pokazują rozmiary elementów należących do jednej seria danych w porównaniu do sumy tych elementów. Na wykresie kołowym elementy punkty danych są przedstawiane jako procenty całego koła.

Wykres kołowy

Wykresy kołowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Masz tylko jedną serię danych.

 • Żadna z wartości danych nie jest ujemna.

 • Wśród wartości danych jest bardzo mało wartości zerowych.

 • Masz nie więcej niż siedem kategorii reprezentujących części pewnej całości (całego koła).

Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można utworzyć na wykresie pierścieniowym. Wykres pierścieniowy, podobnie jak wykres kołowy, przedstawia relację części z całością, ale może zawierać więcej niż jeden seria danych.

Wykres pierścieniowy

Porada: Wykres pierścieniowy jest niezbyt czytelny. Warto rozważyć użycie zamiast niego wykresu skumulowanego kolumnowego lub skumulowanego słupkowego.

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie słupkowym. Takie wykresy umożliwiają zilustrowanie porównań poszczególnych elementów. Na wykresach słupkowych kategorie są zazwyczaj rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości wzdłuż osi poziomej.

Wykres słupkowy

Wykresy słupkowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Etykiety osi są długie.

 • Prezentowane wartości oznaczają czasy trwania.

Typy wykresów słupkowych

 • GrupowanyNa wykresach słupkowych grupowanych wartości są wyświetlane w formie słupków 2-W.

 • Skumulowany słupkowyNa skumulowanym wykresie słupkowym jest przedstawiona relacja poszczególnych elementów z całością w postaci słupków 2-W.

 • 100% skumulowanyNa wykresie 100% skumulowanym słupkowym wyświetlane są słupki 2-W, ilustrujące porównanie procentowego udziału każdej wartości w sumie dla wszystkich kategorii.

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie warstwowym. Wykresy warstwowe służą do ilustrowania zmian w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy dla całego trendu. Przez podkreślenie sumy przedstawionych wartości wykres warstwowy przedstawia również relacje poszczególnych części z całością.

Wykres warstwowy

Typy wykresów warstwowych

 • ObszarNa wykresach warstwowych 2-W są wyświetlane trendy wartości w czasie lub dane innych kategorii. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest użycie wykresu liniowego zamiast nieskumulowanego wykresu warstwowego, ponieważ dane z jednej serii mogą być zasłonięte danymi z innej serii.

 • Skumulowany warstwowyNa skumulowanych wykresach warstwowych są wyświetlane trendy udziału każdej wartości w czasie lub dane innych kategorii w formacie 2-W.

 • 100% skumulowany 100% skumulowany wykres warstwowy pokazuje trend procentowego udziału każdej wartości w czasie lub danych innych kategorii.

Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach arkusza można przedstawić na wykresie punktowym. Umieść wartości x w jednym wierszu lub w jednej kolumnie, a następnie wprowadź odpowiadające im wartości y w przyległych wierszach lub kolumnach.

Wykres punktowy ma dwie osie wartości — oś poziomą (x) i oś pionową (y). Wartości x i y są łączone w pojedyncze punkty danych i przedstawiane w nierównych interwałach lub grupach. Wykresy punktowe są często używane do wyświetlania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne czy techniczne.

Wykres punktowy

Wykresy punktowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Trzeba zmienić skalę osi poziomej.

 • Trzeba zmienić skalę tej osi na logarytmiczną.

 • Wartości na osi poziomej nie rozkładają się równomiernie.

 • Na osi poziomej występuje wiele punktów danych.

 • Trzeba dopasować niezależne skale osi wykresu punktowego, aby uwidocznić dodatkowe informacje o danych obejmujących pary lub zbiory wartości.

 • Trzeba pokazać podobieństwa dużych zestawów danych, a nie różnice między punktami danych.

 • Trzeba porównać wiele punktów danych bez uwzględniania czasu — im więcej danych na wykresie punktowym, tym lepsze porównanie.

Typy wykresów punktowych

 • PunktowyNa tym wykresie punkty są przedstawiane bez łączenia ich liniami w celu porównania par wartości.

 • Punktowy z wygładzone linie i znaczniki oraz punktowy z wygładzone linieNa tym wykresie jest wyświetlana wygładzona krzywa łącząca punkty danych. Wygładzone linie mogą być wyświetlane ze znacznikami lub bez. Wygładzonej linii bez znaczników można używać, gdy jest wiele punktów danych.

 • Punktowy z prostymi liniami i znacznikami oraz punktowy z prostymi liniamiNa tym wykresie przedstawiono proste linie łączące punkty danych. Linie proste mogą być pokazywane ze znacznikami lub bez znaczników.

Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można przedstawić na wykresie radarowym. Wykres radarowy ilustruje porównanie łącznych wartości wielu seria danych.

Wykres radarowy

Typy wykresów radarowych

 • Radarowy i radarowy ze znacznikami Wykresy radarowe pokazują zmiany wartości względem punktu środkowego Wykresy radarowe ze znacznikami dla pojedynczych punktów danych lub bez tych znaczników.

 • Wypełniony radarowyW przypadku wykresu wypełnionego radarowego obszar serii danych jest wypełniony kolorem.

Dodawanie tytułu wykresu

Po utworzeniu nowego wykresu nie zawsze jest on pokazywany jako tytuł wykresu, nawet jeśli zawiera on jeden z danych. Tytuł wykresu można dodać lub edytować ręcznie i umieścić go na wykresie lub powyżej niego.

Skumulowany wykres kolumnowy z tytułem wykresu powyżej wykresu

 1. Jeśli na wstążce jest wyświetlony przycisk Wyświetlanie, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Edytowanie.

  Tryb wyświetlania

  Jeśli na wstążce jest wyświetlony przycisk Edytowanie, możesz dodać tytuł wykresu.

 2. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, aby wyświetlić kartę Wykres na wstążce.

 3. Kliknij pozycję > tytuł wykresu, a następnie kliknij opcję tytułu, którą chcesz wybrać.

  Opcje tytuł wykresu

 4. W polu tekstowym Tytuł wpisz tytuł wykresu.

Aby rozpocząć nowy wiersz w tytule, naciśnij klawisz Enter.

Pole Edytuj tytuł

Dodawanie tytułów osi w celu zwiększenia czytelności wykresu

Dodanie tytułów do osi poziomych i pionowych na wykresach z osiami może ułatwić ich odczytanie. Nie można dodawać tytułów osi do wykresów, które nie mają osi, takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe.

Podobnie jak tytuły wykresów, tytuły osi ułatwiają osobom przeglądacym wykres zrozumienie tego, czego dane się podoba.

Skumulowany wykres kolumnowy z tytułami osi

 1. Jeśli na wstążce jest wyświetlony przycisk Wyświetlanie, kliknij go, a następnie kliknij pozycję Edytowanie.

  Tryb wyświetlania

  Jeśli na wstążce jest wyświetlony przycisk Edytowanie, możesz dodać tytuły osi.

 2. Zaznacz wykres, aby wyświetlić kartę Wykres na wstążce.

 3. Wybierz pozycję > tytułówosi osi poziomej , wskaż polecenie Tytuł głównej osi poziomej lub Tytuł głównej osi pionowej, a następnie wybierz odpowiednie polecenie tytułu osi.

  Tytuł osi wykresu

 4. W polu tekstowym Tytuł wpisz tytuł osi.

  Aby rozpocząć nowy wiersz w tytule, naciśnij klawisz Enter.

Pole Edytuj tytuł

Zmienianie etykiet osi

Etykiety osi są wyświetlane pod osią poziomą i obok osi pionowej. Wykres korzysta z tekstu w danych źródłowych dla etykiet osi.

Wykres kolumnowy grupowany z etykietami osi

Aby zmienić tekst etykiet kategorii na osi poziomej:

 1. Kliknij komórkę z tekstem etykiety, który chcesz zmienić.

 2. Wpisz tekst i naciśnij klawisz Enter.

  Etykiety osi na wykresie są automatycznie aktualizowane przy użyciu nowego tekstu.

Porada: Etykiety osi różnią się od tytułów osi, które można dodać, aby opisać, co jest wyświetlane na osiach. Tytuły osi nie są automatycznie wyświetlane na wykresie.

Usuwanie etykiet osi 

 1. Zaznacz wykres, aby wyświetlić kartę Wykres na wstążce.

 2. Wybierz pozycję > osie.

  Przycisk Osie na karcie Wykres

 3. Wybierz pozycję Główna oś pozioma > Pokaż oś bez oznaczaniaetykiet.

  Aby ponownie wyświetlić etykiety, użyj tego samego menu, aby wybrać polecenie Pokaż oś od lewej do prawej lub Pokaż oś od prawej do lewej.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×