Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wykres to grafika, która przedstawia dane liczbowe w kompaktowym, wizualnym układzie, i która uwidacznia istotne relacje między danymi. Wykres można dodać do formularza bądź raportu, aby zwizualizować dane i podjąć przemyślane decyzje. Wykres można także powiązać z tabelą lub zapytaniem oraz dostosować go za pomocą różnorodnych właściwości. Możesz nawet utworzyć wykres interakcyjny. Jeśli na przykład wybierzesz inne pole kategorii w filtrze formularza lub raportu, zostaną wyświetlone inne wartości wykresu. W programie Access można tworzyć wykresy kolumnowe, liniowe, słupkowe, kołowe i wykresy kombi.

Uwaga   Masz problem z wyświetlaniem wykresu? Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat Wykres znika po dodaniu legendy (serii) w okienku Ustawienia wykresu.

Wykres kombi: wykres kolumnowy grupowany przedstawiający roczną sprzedaż domów oraz wykres liniowy przedstawiający średnią cenę w miesiącu

Przykładowy wykres kombi

Co chcesz zrobić?

Tworzenie wykresu
kroki początku
Ustawienia danych
Ustawienia formatowania
ważne zagadnienia:łączenie wykresu z
danymi w formularzu lub raporcieWybieranie typu wykresu najlepiej do potrzeb
kolumna (z klipem wideo krok po kroku)
liniowy (z klipem wideo krok po kroku)
pasek (z klipem wideo krok po kroku)
Kołowy (z klipem wideo krok po kroku)
kombi (z klipem wideo krok po kroku)
Najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia wykresów programu Access

Tworzenie wykresu

Podstawowe kroki tworzenia wykresu w programie Access są następujące:

 • Powiązanie wykresu ze źródłem danych (na przykład z tabelą lub zapytaniem).

 • Zamapowanie pól na wymiary wykresu, które są głównymi elementami wykresu. Wymiary Oś (kategoria), Legenda (seria) i Wartości (oś Y) są rozmieszczane na różne sposoby w zależności od typu wykresu.

 • Dodanie kolejnych elementów wykresu (takich jak etykiety danych i linie trendu) w celu ulepszenia i zwiększenia przejrzystości wykresu.

 • Sformatowanie wykresu i jego elementów. Można także formatować poszczególne serie danych, czyli zestawy wartości w kolumnie, słupku, linii lub wycinku koła, odpowiadające legendzie wykresu.

Początek strony

Czynności początkowe

 1. Utwórz lub otwórz formularz lub raport w widoku Projekt. Aby utworzyć, wybierz pozycję > projekt formularza lubProjekt raportu. Aby otworzyć, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę formularza lub raportu na pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję Projekt formularza lub Projekt raportu.

 2. Wybierz pozycję Projektowanie > Wstaw wykres Ikona nowoczesnego wykresu, wybierz typ wykresu, a następnie upuść go na formularzu lub raporcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie typu wykresu najlepiej odpowiadającego określonym potrzebom.

  Zostanie otwarte okienko Ustawienia wykresu, a na siatce Projekt formularza zostanie wyświetlony przykładowy diagram.

  Przykładowy wykres

  Za pomocą uchwytów sterujących Vertical double-headed arrow cursor image Obraz kursora w postaci strzałki poziomej z dwoma grotami zmień rozmiar wykresu lub jego położenie przez przeciąganie go Ikona kompasu.

  Przy użyciu okienka Ustawienia wykresu skonfiguruj źródła danych wykresu, wybierz pola Oś (kategoria), Legenda (seria) i Wartości (oś Y), a następnie sformatuj wykres.

Początek strony

Ustawienia danych

 1. Wybierz kartę Dane w okienku Ustawienia wykresu.

 2. Wybierz pozycję Tabele, Zapytania lub Obie, a następnie wybierz źródło danych z listy rozwijanej. Obsługiwane są zapytania przekazujące.

  Przykładowy diagram zostanie domyślnie zastąpiony wykresem dynamicznym, w którym dwa pierwsze pola źródła danych zostaną użyte jako wymiary Oś (kategoria) i Wartości (oś Y). Pierwsza kolumna tabeli często jest kluczem podstawowym i możesz nie chcieć używać jej jako wymiaru na wykresie. Za pomocą właściwości wykresu Podgląd danych dynamicznych można kontrolować, czy dane dynamiczne są wyświetlane.

  Porada    Jeśli źródło danych zawiera wiele pól, być może warto utworzyć zapytanie ograniczające pola do tylko tych, które są potrzebne, aby wybór pól był łatwiejszy.

 3. W sekcjach Oś (kategoria), Legenda (seria) i Wartości (oś Y) wybierz co najmniej dwa pola, aby utworzyć wykres. Wykonaj następujące czynności:

  • Oś (kategoria)    W tej sekcji wybierz co najmniej jedno pole.

   Ten wymiar wykresu pokazuje wartości poziome w układzie XY na wykresach kolumnowym grupowanym i liniowym, oraz wartości pionowe na wykresie słupkowym grupowanym.

   Oś wykresu kolumnowego grupowanego

   Oś wykresu liniowego

   Oś wykresu słupkowego grupowanego

   Domyślna agregacja pola daty to Miesiące. Aby go zmienić, kliknij strzałkę w dół i wybierz pozycję z listy, w tym pozycję Brak w celu usunięcia agregacji.

   Jeśli wybierzesz więcej niż jedno pole w sekcji Oś (kategoria), wzdłuż linii wymiaru zostanie utworzona hierarchia znaczników wyboru (na przykład województwa w obrębie oddziałów).

  • Legenda (seria)    W tej sekcji wybierz pole.

   Ten wymiar wykresu przestawia wartości pól do nagłówków kolumn. Na przykład wartości w polu Województwo są transponowane jako nagłówki kolumn i każda z nich staje się oddzielną serią danych.

  • Wartości (oś Y)     W tej sekcji wybierz co najmniej jedno pole.

   Ten wymiar wykresu pokazuje wartości pionowe w układzie XY na wykresach kolumnowym grupowanym i liniowym, oraz wartości poziome na wykresie słupkowym grupowanym.

   Wartości wykresu kolumnowego grupowanego

   Wartości wykresu liniowego

   Wartości wykresu słupkowego grupowanego

   Każde wybrane pole odpowiada serii danych. Jeśli wybierzesz co najmniej dwa pola Wartości (oś Y), nie możesz wybrać pola Legenda (seria). Pola Wartości (oś Y) domyślnie stają się legendą.

   Domyślnie każde wybrane pole jest agregowane. W przypadku pól liczbowych i walutowych agregacją domyślną jest sumowanie. W przypadku wszystkich innych pól agregacją domyślną jest Licznik. Aby zmienić agregację, kliknij strzałkę w dół i wybierz pozycję z listy, w tym pozycję Brak, aby usunąć agregację.

   Uwaga    Dla pól tekstowych należy używać agregacji Liczba. Wszystkie wybrane pola Wartości (oś Y) muszą być zagregowane lub niezagregowane.

Uwagi    Pola można łączyć na różne sposoby, należy jednak uwzględnić następujące kwestie:

 • Wybierz przynajmniej jedno pole Oś (kategoria) i jedno pole Wartości (oś Y).

 • Możesz wybrać tylko jedno pole Legenda (seria), ale w sekcjach Wartości (oś Y) i Oś (kategoria) możesz wybrać kilka pól.

 • Jeśli wybierzesz jedno pole Oś (kategoria) i jedno pole Legenda (seria), możesz wybrać tylko jedno pole Wartości (oś Y). Aby dodać kolejne pole Wartości (oś Y), wyczyść zaznaczenie pola Oś (kategoria) lub pola Legenda (seria).

 • Jeśli wybierzesz pole Legenda (seria), wybierz tylko jedno pole Wartości (oś Y) (to pole musi być zagregowane).

Początek strony

Ustawienia formatowania

 1. Wybierz kartę Formatowanie w okienku Ustawienia wykresu.

 2. Wybierz serię danych z listy rozwijanej.

  Każda seria danych ma unikatowy zestaw właściwości

 3. Dla każdej serii danych ustaw jedną lub więcej następujących właściwości:

  • Nazwa wyświetlana    Nazwa serii danych w legendzie wykresu.

  • Typ wykresu     Ta właściwość jest wyświetlana tylko dla wykresu kombi. Przy użyciu tej właściwości możesz dodać różne typy wykresów do wykresu kombi — po jednym dla każdej serii danych. Domyślna kombinacja wykresu kombi to wykres kolumnowy grupowany dla pierwszej serii danych i wykres liniowy dla drugiej serii danych. Dla każdej serii danych możesz ustawić inny typ wykresu. Jeśli wykres ma tylko jedną serię danych, jest to wykres kolumnowy grupowany.

   Uwaga   Nie należy mylić tej właściwości z właściwością Typ wykresu w arkuszu właściwości wykresu.

  • Grubość linii     Wybierz grubość linii określoną przedziałami co 0,25 punktu. Ta właściwość jest wyświetlana tylko dla wykresu liniowego.

  • Typ kreski     Wybierz typ linii: Ciągła, Kreska, Kropka, Kreska-kropka lub Kreska-kropka-kropka. Ta właściwość jest wyświetlana tylko dla wykresu liniowego.

  • Kreśl serię na     Wybierz główną lub pomocniczą oś wzdłuż której chcesz wykreślić serię danych. Użyj tej opcji, jeśli serie danych wykresu bardzo się różnią lub mają inne miary (na przykład cena i wielkość). Często najlepiej sprawdza się wykres kombi zawierający wykres kolumnowy grupowany i wykres liniowy, który także ma tytuły osi.

  • Zasady dotyczące brakujących danych     Wybierz jedną z następujących opcji: Kreśl jako zero, aby przedstawić brakujące dane jako cyfrę 0, Nie kreśl, aby zignorować brakujące dane, lub Kreślenie interpolowane, aby obliczyć nowe dane, które uzupełnią brakujące dane. Ta właściwość jest wyświetlana tylko dla wykresu liniowego.

  • Kolor wypełnienia serii     Wybierz kolor, którym ma być wypełniona seria danych, na przykład kolumna lub słupek.

  • Kolor obramowania serii    Wybierz kolor, aby dodać obramowanie serii danych, na przykład kolumny lub słupka.

  • Wyświetl etykiety danych     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić etykiety danych, które objaśniają serie danych.

  • Wyświetl linie trendu     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić linię trendu, która umożliwia pokazanie tendencji danych.

  • Opcje linii trendu     Wybierz jedną z następujących linii trendu:

   • Liniowa     Optymalnie dopasowana linia prosta dla zestawów danych, które wzrastają lub opadają w stałym tempie.

   • Wykładnicza     Linia krzywa wartości dodatnich, które wzrastają lub opadają w stale rosnącym tempie.

   • Logarytmiczna     Najlepiej dopasowana linia krzywa, gdy tempo zmiany danych szybko rośnie lub maleje, a następnie stabilizuje się.

   • Wielomianowa     Najbardziej przydatna, gdy dane oscylują, na przykład w przypadku zysków i strat na dużym zbiorze danych.

   • Potęgowa     Linia krzywa wartości dodatnich zwiększających się w określonym tempie, na przykład przyspieszenie w interwałach jednosekundowych.

   • Średnia ruchoma     Umożliwia wyrównanie fluktuacji danych, aby wyraźniej pokazać wzorzec lub trend.

  • Nazwa linii trendu     Wprowadź nazwę, która jest bardziej znacząca i będzie wyświetlana w legendzie wykresu.

  • Kształt znacznika     Zaznacz kształt jako znacznik linii. Ta właściwość jest wyświetlana tylko dla wykresu liniowego.

Początek strony

Ważne zagadnienia

Agregacja    Mimo że źródło danych często na początku jest zestawem danych niezagregowanych, podczas tworzenia wykresu program Access domyślnie tworzy na polach obliczenia agregujące, takie jak Suma, Liczba i Średnia, aby zmniejszyć liczbę serii danych. Możesz jednak usunąć domyślne obliczenia agregujące, wybierając pozycję Brak na liście rozwijanej. Ten proces zaznaczania pól i wybierania agregacji tworzy instrukcje SELECT, GROUP BY lub TRANSFORM języka SQL, które są przechowywane we właściwości Przekształcone źródło wierszy. Aby wyświetlić instrukcję, kliknij prawym przyciskiem myszy właściwość i wybierz polecenie Powiększ. Poniżej przedstawiono podsumowanie trzech głównych możliwości:

 • Jeśli wybierzesz pola Oś (kategoria) i Wartości (oś Y), ale usuniesz agregacje, program Access przekonwertuje źródło wiersza na prostszą instrukcję SELECT. Na przykład:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Jeśli wybierzesz pola Oś (kategoria) i Wartości (oś Y), program Access przekonwertuje źródło wiersza na instrukcję GROUP BY. Na przykład:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Jeśli wybierzesz pole Legenda (seria), program Access przekonwertuje źródło wiersza na zapytanie krzyżowe (za pomocą instrukcji TRANSFORM zapytania języka SQL). Wartości pól zwracane przez klauzulę PIVOT instrukcji TRANSFORM zapytania języka SQL są używane jako nagłówki kolumn, na przykład pole Województwo, które może utworzyć wiele nagłówków — każdy będący osobną serią danych. Na przykład:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

Aby uzyskać więcej informacji o agregacji danych, zobacz Zwiększanie czytelności danych podsumowania za pomocą zapytania krzyżowego.

Właściwości    Aby dodatkowo dostosować wykres, wybierz pozycję > Arkusz właściwości > <nazwa wykresu>, która wyświetla wszystkie właściwości związane z wykresem. Naciśnij klawisz F1 na każdej właściwości, aby uzyskać pomoc dotyczącą tej właściwości. Gdy zmodyfikujesz właściwość w arkuszu właściwości, odpowiednia wartość zostanie zmieniona w okienku Ustawienia wykresu i na odwrót.

Karta Formatowanie zawiera wiele właściwości unikatowych dla wykresów. Przy ich użyciu możesz formatować wartości osi, tytuły oraz wykres. Karta Dane także zawiera kilka właściwości unikatowych dla wykresów, takich jak Podgląd danych dynamicznych, Przekształcone źródło wierszy, Osie wykresu, Legenda wykresu i Wartość wykresu.

Dodawanie pomocniczej osi pionowej    Tworzony wykres zazwyczaj zawiera główną oś pionową, ale możesz dodać też pomocniczą oś pionową, jeśli dane bardzo się różnią lub w celu wykreślenia różnych miar, takich jak cena i wielkość. Skala pomocniczej osi pionowej odzwierciedla wartości skojarzonej z nią serii danych. Aby dodać pomocniczą oś pionową, użyj właściwości Kreśl serię na na karcie Formatowanie w okienku Ustawienia wykresu.

Dodawanie linii trendu    W przypadku danych liczbowych warto dodać linię trendu, aby pokazać tendencje danych. W tym celu możesz użyć opcji Linia trendu i Nazwa linii trendu na karcie Formatowanie w okienku Ustawienia wykresu.

Modyfikowanie wykresu     Aby zmodyfikować wykres, otwórz formularz lub raport w widoku projektu lub układu, a następnie zaznacz wykres, co spowoduje otwarcie okienka Ustawienia wykresu. Aby zmienić typ wykresu na inny, wybierz inny wykres z listy rozwijanej właściwości Typ wykresu. Zmieniając właściwość Typ wykresu w arkuszu właściwości (a nie na karcie Formatowanie okienka Ustawienia wykresu), możesz także zmienić dowolny pojedynczy wykres na wykres kombi.

Odświeżanie danych źródłowych     Aby odświeżyć dane wykresu, przejdź do widoku formularza lub raportu, zaznacz wykres, a następnie wybierz pozycję Odśwież wszystko (lub naciśnij klawisz F5).

Ustawienia wykresu    Jeśli okienko Ustawienia wykresu jest zamknięte, upewnij się, że wykres jest zaznaczony, a następnie wybierz pozycję Projektowanie > Ustawienia wykresu.

Wykres klasyczny    Należy uważać, aby nie pomylić nowego wykresu Ikona nowoczesnego wykresu, który jest oparty na nowoczesnej technologii, z wykresem klasycznym Ikona starszego wykresu, który jest kontrolką ActiveX. Możesz jednak nadal używać wykresu klasycznego i nawet dodać go do formularza lub raportu zawierającego nowy wykres.

Początek strony

Łączenie wykresu z danymi w formularzu lub raporcie

Aby wykres oddziaływał z danymi na formularzu lub w raporcie, powiąż wykres z tym samym źródłem danych, co formularz lub raport. Następnie ustaw pasujące pole dla właściwości danych Podrzędne pola łączące i Nadrzędne pola łączące wykresu.

 1. Utwórz formularz lub raport powiązany ze źródłem danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie formularza w programie Access lub Tworzenie prostego raportu.

 2. Dodaj wykres do tego samego formularza lub raportu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wykresu.

 3. Dla właściwości Źródło rekordów wykresu ustaw taką samą wartość, jak dla właściwości Źródło rekordów formularza lub raportu.

 4. Kliknij wykres, otwórz arkusz właściwości wykresu, naciskając klawisz F4, a następnie kliknij kartę Dane.

 5. Kliknij przycisk Konstruuj Przycisk Konstruktor w polu właściwości Podrzędne pola łączące lub Nadrzędne pola łączące.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pola łączące podformularza.

 6. W obszarach Nadrzędne pola łączące i Podrzędne pola łączące wybierz pole, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przycisk OK. Często najlepszym wyborem jest pole kategorii, takie jak Województwo, Segment lub Region.

  Jeśli nie masz pewności, którego pola użyć, kliknij pozycję Sugeruj, aby wyświetlić rekomendacje.

 7. Zapisz formularz lub raport, przełącz się do widoku formularza lub raportu, a następnie sprawdź, czy wykres działa zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład przefiltruj formularz lub raport według pola kategorii, takiego jak Województwo, Segment lub Region, aby wyświetlić na wykresie różne wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie filtru w celu wyświetlenia wybranych rekordów w bazie danych programu Access.

Początek strony

Wybieranie typu wykresu najlepiej odpowiadającego określonym potrzebom

Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje o wykresach i ułatwiają wybranie odpowiedniego wykresu.

Co to jest wykres?

Wykres to grafika, która przedstawia dane liczbowe w kompaktowym, wizualnym układzie, i która uwidacznia istotne relacje między danymi. Wykres zawiera wiele elementów. Niektóre z nich są wyświetlane domyślnie, inne można dodać w razie potrzeby. Sposób wyświetlania elementów wykresu można zmienić, zmieniając ich rozmiar lub format. Można również usunąć elementy wykresu, których nie chcesz wyświetlać. Na poniższym diagramie przedstawiono podstawowe elementy wykresu.

Początek strony

Jakie wykresy można tworzyć?

W programie Access można tworzyć wykresy kolumnowe, liniowe, słupkowe, kołowe i kombi. W tej sekcji objaśniono każdy wykres i omówiono scenariusze ich najlepszego użycia.

Kolumnowy

Na wykresie kolumnowym kategorie są wyświetlane na osi poziomej (właściwość Oś (kategoria)), a wartości są wyświetlane na osi pionowej (właściwość Wartości (oś Y)). Na ogół wybiera się jedno pole dla wymiaru Oś (kategoria) i jedno lub więcej pól dla wymiaru Wartości (oś Y), z których każde staje się serią danych. Jeśli wybierzesz więcej niż jedno pole dla wymiaru Wartości (oś Y), rozważ kreślenie na osobnej osi.

Program Access obsługuje trzy typy wykresów kolumnowych.

Wykres

Opis

Prosty wykres kolumnowy grupowany

Kolumnowy grupowany

Porównuje wartości dla kategorii na osi poziomej za pomocą pionowych kolumn. Często jest używany do przedstawienia zakresu wartości (liczba elementów), skali (ocena ankiety) i nazw (miejsca lub osoby).

Prosty wykres skumulowany kolumnowy

Skumulowany kolumnowy

Podobny do wykresu kolumnowego grupowanego, ale pokazuje dwie lub więcej serii danych w każdej kolumnie. Często używany w celu przedstawienia relacji serii danych względem całości.

Prosty wykres 100% skumulowany kolumnowy

100% skumulowany kolumnowy

Podobny do wykresu skumulowanego kolumnowego, ale wartości kolumn dają w sumie 100%. Często używany w celu porównania wartości procentowych wkładanych przez każdą serię danych do całości.

Początek strony

Liniowy

Na wykresie liniowym kategorie są rozmieszczone równomiernie na osi poziomej (właściwość Oś (kategoria)), a wartości są rozmieszczone równomiernie na osi pionowej (właściwość Wartości (oś Y)). Na ogół wybiera się jedno pole dla wymiaru Oś (kategoria) i jedno lub więcej pól dla wymiaru Wartości (oś Y), z których każde staje się serią danych. Jeśli wybierzesz więcej niż jedno pole dla wymiaru Wartości (oś Y), rozważ kreślenie na osobnej osi.

Program Access obsługuje trzy typy wykresów liniowych.

Wykres

Opis

Prosty wykres liniowy

Liniowy

Wyświetla ciągłe dane równomiernie rozmieszczone wzdłuż obu osi w celu porównania wartości w czasie. Często używany do przedstawiania trendów w równych interwałach, takich jak miesiące, kwartały czy lata obrachunkowe, i porównania dwóch lub więcej serii danych.

Prosty wykres skumulowany liniowy

Skumulowany liniowy

Podobny do wykresu liniowego, ale pokazuje dwie lub więcej serii danych na każdej linii. Często używany w celu porównania powiązanych trendów.

Prosty wykres 100% skumulowany liniowy

100% skumulowany liniowy

Podobny do wykresu skumulowanego liniowego, ale przedstawia trendy jako wartość procentową w czasie. Często używany w celu porównania powiązanych trendów z całością wynoszącą 100%.

Uwaga   Na karcie Formatowaniew okienku Ustawienia wykresu następujące właściwości są unikatowe dla wykresów liniowych: Waga linii,Typ kreski, Zasady dotyczące brakujących danych i Kształt znacznika.

Porada    Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu liniowego bez znaczników.

Początek strony

Słupkowy

Na wykresie słupkowym kategorie są uporządkowane wzdłuż osi pionowej (właściwość Wartości (oś Y)), a wartości są uporządkowane wzdłuż osi poziomej (właściwość Oś (kategoria)). Na wykresach słupkowych normalne rozmieszczenie wymiarów osi i wartości jest odwrócone. Na ogół wybiera się jedno pole dla wymiaru Oś (kategoria) i jedno lub więcej pól dla wymiaru Wartości (oś Y), z których każde staje się serią danych. Jeśli wybierzesz więcej niż jedno pole dla wymiaru Wartości (oś Y), rozważ kreślenie na osobnej osi.

Program Access obsługuje trzy typy wykresów słupkowych.

Wykres

Opis

Prosty wykres słupkowy grupowany

Słupkowy grupowany

Porównuje wartości dla kategorii na osi pionowej za pomocą poziomych słupków. Często używany, kiedy etykiety osi są długie lub wartości są czasami trwania.

Prosty wykres skumulowany słupkowy

Skumulowany słupkowy

Podobny do wykresu słupkowego grupowanego, ale pokazuje dwie lub więcej serii danych w każdym słupku. Często używany w celu przedstawienia relacji serii danych względem całości.

Prosty wykres 100% skumulowany słupkowy

100% skumulowany słupkowy

Podobny do wykresu skumulowanego słupkowego, ale wartości słupków dają w sumie 100%. Często używany w celu porównania wartości procentowych wkładanych przez każdą serię danych do całości.

Początek strony

Kołowy

Na wykresie kołowym kategorie są przedstawiane jako wycinki koła (właściwość Oś (kategoria)). Wartości danych (właściwość Wartości (oś Y)) są sumowane jako procent całości przedstawianej jako koło. Wybierz tylko jedno pole dla wymiaru Oś (kategoria) i tylko jedno pole dla wymiaru Wartości (oś Y). Nie używaj pola Legenda (seria), ponieważ pole Oś (kategoria) domyślnie staje się legendą. Na karcie Formatowanie w okienku Ustawienia wykresu znajduje się tylko jedna Seria danych i tylko jedną właściwość — Wyświetl etykiety danych. Kolory używane w legendzie wykresu są ustawiane domyślnie i nie można ich zmienić.

Program Access obsługuje jeden typ wykresu kołowego.

Wykres

Opis

Prosty wykres kołowy

Kołowy

Przedstawia proporcje kategorii jako procent całości. Najlepiej służy do pokazywania jednej serii danych samych wartości dodatnich i najwyżej dziesięciu kategorii.

Początek strony

Kombi

Wykres kombi łączy dwa lub więcej typów wykresów, takich jak wykres kolumnowy grupowany i wykres liniowy, w celu objaśnienia różnych, ale powiązanych danych.

Program Access obsługuje wykres kombi, na którym możesz połączyć dowolne pozostałe pojedyncze typy wykresów, i zamapować każdy wykres na inną serię danych. Zamapuj na przykład wykres kolumnowy grupowany na serię danych rocznej sprzedaży domów, a wykres liniowy na serię danych średniej ceny w miesiącu, używając właściwości Seria danych i Typ wykresu na karcie Formatowanie w okienku Ustawienia wykresu. Zmieniając właściwość Typ wykresu na karcie Dane arkusza właściwości, możesz także zmienić dowolny pojedynczy wykres na wykres kombi.

Wykres

Opis

Prosty wykres kombi o dowolnej kombinacji

Niestandardowy złożony

Łączy dwa różne wykresy wybrane przez użytkownika.

Początek strony

Najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia wykresów w programie Access

Poniższe wskazówki pomogą Ci utworzyć odpowiedni wykres, który będzie łatwy do odczytania.

 • Zanim zaczniesz, przygotuj plan działania. Obejrzyj różne wykresy w książkach, raportach i w Internecie. Zdecyduj z wyprzedzeniem, który wykres będzie najlepszy w Twoim przypadku, i jaki wygląd chcesz uzyskać.

 • Określ pola, dla których chcesz pokazać relacje na wykresie. Rozważ utworzenie zapytania ograniczającego wyniki tylko do tych pól, których potrzebujesz do wykresu.

 • Podczas tworzenia wykresu wybieraj jeden wymiar naraz. Zmiany są widoczne od razu, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć, jaki wpływ na wykres ma każde pole, wymiar i każda agregacja.

 • Podczas tworzenia wykresu postaw na prostotę. Liczba serii danych powinna być niewielka, dzięki czemu użytkownik nie będzie skołowany zbyt wieloma liczbami, kolumnami, słupkami czy wycinkami, których odczytanie może być trudne.

 • Najpierw uzyskaj odpowiedni wygląd relacji między danymi i wykresu podstawowego. Następnie sformatuj wykres i każdą serię danych. Rozsądnie wybieraj kolory, edytuj tekst i dodawaj inne elementy wykresu. Postaw na równowagę między pustą przestrzenią a znaczeniem.

 • Poeksperymentuj z różnymi właściwościami formatowania, ale zminimalizuj użycie linii siatki, kolorów, efektów specjalnych, etykiet, dopełnień itd. Unikaj pogrubionej czcionki, ciemnych kolorów i zbyt grubych linii.

 • Kiedy skończysz, sprawdź ponownie wykres, aby zobaczyć, czy jest tak prosty i przejrzysty, jak to tylko możliwe. Pamiętaj, że „mniej znaczy więcej”.

Początek strony

Zobacz też

Wprowadzenie do kontrolek

Wprowadzenie do formularzy

Wprowadzenie do raportów w programie Access

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×