Używanie osobnych pokojów podczas spotkań w usłudze Teams

Na wszystkich spotkaniach, z wyjątkiem tych najmniejszych, może być trudno prowadzić otwartą dyskusję i rzeczową wymianę pomysłów. Natomiast w osobnych pokojach osoby skupiają się w małych grupach, aby prowadzić ożywione rozmowy i sesje burzy mózgów.

Tylko organizatorzy spotkań w klasycznych wersjach aplikacji Teams (dla systemu Windows i komputerów Mac) mogą tworzyć osobne pokoje i zarządzać nimi.

Uwagi: Następujące funkcje nie są obecnie dostępne w osobnych pokojach:

 • Zadzwoń do mnie

 • Dodawanie osób do spotkania z panelu uczestników

 • Dodawanie dodatkowych osób do czatu spotkania

 • Kopiowanie informacjiDołącz do spotkania

Ważne: Jeśli w spotkaniu uczestniczy ponad 300 osób, nie można utworzyć osobnych pokojów. Podobnie jeśli utworzysz osobne pokoje przed spotkaniem, nie będzie można zaprosić więcej niż 300 osób. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania dużymi spotkaniami w aplikacji TeamsNajlepsze rozwiązania dla dużych spotkań w aplikacji Teams.

W tym artykule

Porada: Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Przewodnik rozwiązywania problemów z osobnymi pokojami.

Tworzenie osobnych pokojów

Podczas tworzenia osobnych pokojów możesz automatycznie przypisywać do nich osoby. Jeśli chcesz przenosić osoby podczas spotkania, musisz to zrobić ręcznie.

Aby utworzyć osobne pokoje, musisz być organizatorem spotkania lub osobą prowadzącą, która została wyznaczona na kierownika osobnych pokojów.

Tworzenie osobnych pokojów przed spotkaniem

 1. Przejdź do kalendarza aplikacji Teams i otwórz zaproszenie na spotkanie.

 2. Przejdź do obszaru Osobne pokoje i wybierz pozycję Utwórz pokoje.

 3. Wybierz liczbę potrzebnych pokoi (do 50), a następnie pozycję Dodaj pokoje.

  W tym przykładzie utworzono trzy pokoje, ale nikt nie został jeszcze do nich przypisany.

  Utwórz osobne pokoje przed spotkaniem.

 4. Wybierz pozycję Przypisz uczestników.

 5. Określ, czy aplikacja Teams ma równomiernie przypisywać osoby do pokojów (Automatycznie) czy przypiszesz osoby samodzielnie (Ręcznie).

Natychmiast po rozpoczęciu spotkania możesz otwierać osobne pokoje.

Utwórz osobne pokoje podczas spotkania

 1. Rozpocznij spotkanie.

 2. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

  Wybierz osobne pokoje

 3. Wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz potrzebną liczbę pokoi (do 50).

  2. Określ, czy aplikacja Teams ma równomiernie przypisywać osoby do pokojów (Automatycznie) czy przypiszesz osoby samodzielnie (Ręcznie).

   Obraz przedstawiający sposób tworzenia osobnych pokojów.

   Uwaga: Nie będzie można automatycznie przypisywać osób do osobnych pokojów później w czasie spotkania.

 4. Wybierz pozycję Utwórz pokoje.

Zmienianie ustawień osobnego pokoju przed spotkaniem

Ułagodnij spotkania, dostosowując ustawienia osobnego pokoju przed ich rozpoczęciem. Organizatorzy spotkań mogą planować z wyprzedzeniem, tworząc osobne pokoje i nadając im nazwy, sortując uczestników do pokojów, ustawiając czasomierze i nie tylko. 

Aby zmienić ustawienia osobnych pokojów dla organizowanych spotkań: 

 1. Przejdź do kalendarza aplikacji Teams i otwórz zaproszenie na spotkanie.

 2. Przejdź do obszaru Osobne pokoje i wybierz pozycję Ustawienia.

Ręczne przypisywanie osób do osobnych pokojów

Przypisz uczestników do każdego z osobnych pokojów, jeśli nie zrobiłeś tego automatycznie lub chcesz przenieść kogoś do innego pokoju. Aby przypisywać osoby do pokojów, musisz być organizatorem spotkania lub osobą prowadzącą, która została wyznaczona na kierownika osobnych pokojów.

Uwaga: Obecnie osoby, które dołączają do spotkania za pomocą sieci PSTN lub urządzeń z aplikacją Teams, nie mogą być przypisywane do osobnych pokojów. Proponujemy wykorzystanie spotkania głównego jako osobnego pokoju dla tych osób.

Ręcznie przypisywanie osób przed rozpoczęciem spotkania

 1. Przejdź do kalendarza aplikacji Teams i otwórz zaproszenie na spotkanie.

 2. Przejdź do obszaru Osobne pokoje i wybierz pozycję Przypisz uczestników.

 3. Wybierz pozycję Ręcznie, a następnie pozycję Dalej.

 4. Wybierz osoby, które chcesz umieścić w pokoju, zaznaczając pola wyboru obok ich imion i nazwisk.

 5. Zaznacz strzałkę w dół obok pozycji Przypisz i wybierz dla nich pokój.

 6. Powtarzaj poprzednie kroki, aż wszyscy uczestnicy spotkania zostaną przypisani do pokojów. Po zakończeniu wybierz pozycję Potwierdź.

Ręczne przypisywanie osób podczas spotkania

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Przypisz uczestników. W tym oknie można posortować osoby, aby zobaczyć, kto został przypisany do którego pokoju, wybierając strzałkę w dół obok pozycji Nazwa lub Pokój.

 3. Wybierz osoby, które chcesz umieścić w pokoju, zaznaczając pola wyboru obok ich imion i nazwisk.

  Obraz przedstawiający sposób przypisywania osób do osobnych pokojów

 4. Zaznacz strzałkę w dół obok pozycji Przypisz i wybierz dla nich pokój.

  Obraz przedstawiający sposób wybierania osobnych pokojów dla uczestników.

 5. Powtarzaj poprzednie kroki, aż wszyscy uczestnicy spotkania zostaną przypisani do pokojów. Po zakończeniu wybierz pozycję Potwierdź.

  Jeśli ktoś spóźnił się na spotkanie, wybierz ponownie pozycję Przypisz uczestników, aby przypisać go do pokoju.

Wyznaczanie kierowników osobnych pokojów

Jeśli jesteś organizatorem spotkania, możesz oddelegować osoby prowadzące do zarządzania osobnymi pokojami.

Kierownicy osobnych pokojów mogą:

 • Dodawać i usuwać pokoje

 • Przypisywać i zmieniać przypisanie uczestników do pokojów

 • Otwierać i zamykać pokoje

 • Dołączać do dowolnego pokoju

 • Ustawiać limity czasowe dla sesji pokoju

 • Wysyłać ogłoszenia

 • Tworzyć ponownie pokoje

Ważne: W tym samym czasie tylko jedna osoba może zarządzać osobnymi pokojami na spotkaniu.  

Wyznaczanie kierowników przed rozpoczęciem spotkania

 1. Przejdź do kalendarza aplikacji Teams i otwórz zaproszenie na spotkanie.

 2. Przejdź do obszaru Osobne pokoje i wybierz pozycję Ustawienia pokoju Przycisk Ustawienia.

 3. Włącz przełącznik Przypisz osoby prowadzące do zarządzania pokojami.

 4. Zaznacz pozycję Wyszukaj osoby prowadzące i wybierz osoby, które chcesz wyznaczyć na kierowników osobnych pokojów.

Wyznaczanie kierowników w trakcie spotkania

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycjęOsobne pokoje  Ikona osobnych pokojów .

 2. Wybierz pozycję Ustawienia pokoju Przycisk Ustawienia.

 3. Włącz przełącznik Przypisz osoby prowadzące do zarządzania pokojami.

 4. Jeśli nikt z uczestników spotkania nie został wyznaczony jako osoba prowadząca, zaznacz pozycję Przejdź do opcji spotkania, aby dodać osoby prowadzące i wybierz osobę, którą chcesz wyznaczyć na kierownika pokoju. 

 5. Wybierz osoby prowadzące z menu rozwijanego.

  Obraz przedstawiający sposób wyznaczania kierowników osobnych pokojów.

 6. Wybierz przycisk Wstecz <, aby zachować zmiany.

Przejmij kontrolę nad osobnymi pokojami

Możesz być jednym z kilku kierowników osobnych pokojów na spotkaniu. Jednak w danym momencie tylko jedna osoba może kontrolować pokoje.

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycjęOsobne pokoje  Ikona osobnych pokojów .

  Możesz sprawdzić, kto jest obecnie kierownikiem (na przykład, Daniela sprawuje kontrolę).

 2. Wybierz pozycję Zarządzaj pokojami.

  Od teraz jesteś kierownikiem osobnych pokojów. Dołączaj do otwartych pokoi, zamieszczaj ogłoszenia i nie tylko.

Zmiana nazwy osobnych pokojów

Możesz zmienić nazwę osobnego pokoju, aby odpowiadała jego przeznaczeniu (na przykład, żeby określała nad czym będą pracować osoby znajdujące się w danym pokoju).

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Umieść wskaźnik myszy na pokoju i wybierz pozycję Więcej opcji Ikona Więcej opcji następnie Zmień nazwę pokoju.

  Obraz przedstawiający sposób zmieniania nazwy osobnego pokoju.

 3. Wprowadź nową nazwę i wybierz pozycję Zmień nazwę pokoju.

Porada: W trakcie spotkania możesz usunąć wszystkie osobne pokoje i skonfigurować je ponownie w inny sposób (zobacz: Ponowne tworzenie osobnych pokojów od podstaw).

Ustawianie limitu czasu dla sesji w osobnych pokojach

Po ustawieniu limitu czasu czasomierz jest widoczny w każdym osobnym pokoju, dzięki czemu uczestnicy wiedzą, kiedy nastąpi koniec sesji. Po upływie określonego czasu pokoje są zamykane, a uczestnicy powracają do spotkania głównego.

Uwaga: Jeśli wyłączysz ustawienie Automatycznie przenieś osoby do pokojów (zobacz: Wyłączanie automatycznego wchodzenia do osobnych pokojów), uczestnicy będą mieli możliwość powrotu do głównego spotkania lub opuszczenia spotkania po upływie określonego czasu.

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia pokojów Przycisk Ustawienia.

 3. Wybierz pozycję Ustaw limit czasu i określ czas trwania sesji.

  Obraz przedstawiający sposób ustawiania limitu czasu dla osobnych pokojów.

 4. Wybierz przycisk Wstecz <, aby zachować zmiany.

Rozpoczynanie korzystania z osobnych pokojów

Uczestnicy spotkania są domyślnie przenoszeni do przypisanych im pokojów zaraz po ich otwarciu, ale możesz wyłączyć to ustawienie (zobacz: Wyłączanie automatycznego wchodzenia do osobnych pokojów).

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć wszystkie pokoje jednocześnie, wybierz pozycję Otwórz.

  • Aby otworzyć pokój jednoosobowy, umieść wskaźnik myszy na pokoju, wybierz pozycję Więcej opcji Ikona Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Otwórz pokój.

   Obraz przedstawiający sposób otwierania pojedynczego osobnego pokoju.

Możesz otwierać i zamykać osobne pokoje więcej niż jeden raz w ciągu spotkania.

Dołączanie do osobnego pokoju

Jeśli jesteś organizatorem lub kierownikiem osobnych pokojów, możesz dołączyć do dowolnego pokoju.

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Umieść wskaźnik myszy na pokoju i wybierz pozycję Więcej opcji Ikona Więcej opcji następnie Dołącz do pokoju.

Opuszczanie osobnego pokoju

W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Powrót.

Interakcja z uczestnikami osobnych pokojów

Jako organizator spotkania możesz wysyłać ogłoszenia do wszystkich osobnych pokojów i uczestniczyć w czatach w każdym z nich. 

Wysyłanie ogłoszeń do wszystkich osobnych pokojów

Możesz poinformować wszystkich o pozostałym czasie trwania sesji, zaproponować pomysły na dyskusję lub po prostu przekazać ogólne informacje.

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Przekaż ogłoszenie Ikona Ogłoszenie..

 3. Wprowadź treść ogłoszenia i wybierz pozycję Wyślij.

Uczestnicy są powiadamiani na czacie spotkania, aby sprawdzali, czy nie pojawiło się ogłoszenie.

Czat w osobnych pokojach

Każdy osobny pokój ma własny czat. Wszystkie czaty są dostępne na głównej liście Czatów w aplikacji Teams.

Czatuj z głównego obszaru czatu

Tutaj możesz rozmawiać z członkami każdego osobnego pokoju.

Po dołączeniu do osobnego pokoju możesz również wybrać pozycję Czat Przycisk Otwórz czat w pokoju, aby porozmawiać na czacie z tamtejszymi osobami.

Uwaga: Po zamknięciu osobnego pokoju czat w pokoju zostaje zakończony i nie można go kontynuować. Nadal można jednak wyświetlać historię czatu i wszystkie udostępnione pliki.

Zamykanie osobnych pokojów

Gdy zamkniesz osobne pokoje, uczestnicy powrócą do spotkania głównego.

Uwaga: Jeśli wyłączysz ustawienie Automatycznie przenieś osoby do otwartych pokojów (zobacz: Wyłączanie automatycznego wchodzenia do osobnych pokojów), uczestnicy będą mogli wrócić do spotkania głównego lub opuścić spotkanie, gdy pokoje zostaną zamknięte.

Zamykanie pokojów pojedynczo

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Umieść wskaźnik myszy na pokoju i wybierz pozycję Więcej opcji Ikona Więcej opcji następnie Zamknij pokój.

Zamykanie wszystkich pokojów w tym samym czasie

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Zamknij.

Pokoje zostaną pomyślnie zamknięte, gdy ich stan zmieni się na Zamknięte.

Gdy wszyscy powrócą ze swoich osobnych pokojów i będziecie chcieli ponownie spotkać się całą grupą, wybierz pozycję Wznów.

Uwagi: 

 • Osobne pokoje pozostają otwarte, dopóki organizator nie zamknie ich ręcznie lub dopóki nie zostaną one zamknięte automatycznie za pomocą czasomierza.

 • Jeśli pokoje zostaną ponownie otwarte w trakcie spotkania, uczestnicy zostaną przypisani do pokojów tak jak wcześniej.

Przypisywanie pokojów na spotkaniach cyklicznych

Dopóki organizator nie anuluje przypisania osób do osobnych pokojów ręcznie, te same pokoje i przypisania do pokojów będą dostępne dla następnego spotkania.

Raporty uczestnictwa dla osobnych pokojów

Jeśli organizujesz spotkanie, możesz uzyskać wgląd w jego uczestników i ich aktywność w osobnych pokojach za pośrednictwem raportów uczestnictwa. Dowiedz się, do którego osobnego pokoju dołączyła każda osoba, kiedy do niego weszła i kiedy wyszła. 

Aby wyświetlić dane osobnego pokoju ze spotkania:

 1. Otwórz aplikację Teams i wybierz pozycję Kalendarz.

 2. Znajdź spotkanie, na które chcesz uzyskać wgląd, i wybierz je, aby wyświetlić szczegóły spotkania.

 3. Wybierz pozycję Frekwencja.

 4. W obszarze Uczestnicy wybierz uczestnika, aby zobaczyć, do którego osobnego pokoju weszli i o której godzinie dołączyli i opuścili go.

Możesz również pobrać raport uczestnictwa z danymi osobnych pokojów jako .CSV do późniejszego odwołania.

Uwagi: 

 • Tylko organizatorzy spotkań mogą wyświetlać raporty uczestnictwa.

 • Raporty uczestnictwa nie zawierają danych z usuniętych osobnych pokojów.

Dodatkowe opcje

Wyłączanie automatycznego wchodzenia do osobnych pokojów

Uczestnicy są domyślnie automatycznie przenoszeni do osobnych pokojów po ich otwarciu. Po wyłączeniu tej opcji uczestnicy otrzymają wiadomość z prośbą o dołączenie do osobnego pokoju. Zanim zostaną przeniesieni wybierają pozycję Dołącz do pokoju (Dołącz na urządzeniu przenośnym).

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia pokoju Przycisk Ustawienia.

 3. Włącz przełącznik Automatycznie przenieś osoby do pokojów.

 4. Wybierz przycisk Wstecz <, aby zachować zmiany.

Uczestnicy spotkania mogą dowiedzieć się więcej o dołączaniu do osobnych pokojów i braniu w nich udziału tutaj: Dołączanie do osobnego pokoju na spotkaniu w usłudze Teams.

Umożliwienie osobom powrotu na spotkanie główne

Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Włączenie tej opcji umożliwia uczestnikom opuszczenie osobnych pokojów i powrót do spotkania głównego, gdzie mogą ponownie dołączyć do większej dyskusji. 

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia pokoju Przycisk Ustawienia.

 3. Włącz przełącznik Pozwól uczestnikom wrócić na spotkanie główne.

 4. Wybierz przycisk Wstecz <, aby zachować zmiany.

Przenoszenie osoby do innego osobnego pokoju

Uczestników można przenosić, zarówno gdy osobne pokoje są otwarte, jak i zamknięte.

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Przypisz uczestników , a następnie zaznacz pole wyboru obok imienia i nazwiska osoby, którą chcesz przenieść.

 3. Wybierz nowy pokój dla tej osoby i wybierz pozycję Przypisz , a następnie pozycję Przenieś.

Dodawanie kolejnego osobnego pokoju

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Dodaj Dodaj przyciskpokoju .

Usuwanie pojedynczego osobnego pokoju

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Umieść wskaźnik myszy na pokoju i wybierz pozycję Więcej opcji Ikona Więcej opcji następnie Usuń pokój.

Usuń wszystkie osobne pokoje jednocześnie

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Usuń pokoje Przycisk Usuń następnie pozycję Usuń.

Ponowne tworzenie osobnych pokojów od podstaw

Podczas spotkania możesz usunąć wszystkie osobne pokoje i utworzyć nowe, a następnie ponownie przypisać do nich uczestników.

 1. W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Osobne pokoje Ikona osobnych pokojów.

 2. Wybierz pozycję Odtwórz pokoje Ikona Ponownie utwórz osobne pokoje i potwierdź decyzję.

 3. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby utworzyć nowe osobne pokoje i przypisać do nich osoby.

Powiązane artykuły

Dołączanie do osobnego pokoju na spotkaniu w usłudze Teams

Przewodnik rozwiązywania problemów z osobnymi pokojami

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×