Używanie składników Web Part danych biznesowych na stronach klasyczny

Używanie składników Web Part danych biznesowych na stronach klasyczny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składniki Web Part danych biznesowych są przeznaczone do pracy z danymi z listy zewnętrznej i można je z pożytkiem łączyć na różne sposoby. Na przykład można połączyć składniki Web Part Lista oraz Element tak, że po wybraniu elementu raportu z wydatków w składniku Web Part Lista, na przykład kosztów z czwartku, szczegóły tego elementu, takie jak opłaty za hotel, przejazd i posiłek, zostaną wyświetlone w składniku Web Part Element.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie skojarzeń w programie SharePoint Designer, Rozszerzenia składników Web Part danych biznesowych (pokaz)i Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

W tym artykule

Omówienie składników Web Part danych biznesowych

Poniższa tabela stanowi krótkie podsumowanie poszczególnych składników Web Part danych biznesowych.

Składnik Web Part

Opis

Lista danych biznesowych

Umożliwia wyświetlanie listy elementów z listy zewnętrznej.

Element danych biznesowych

Umożliwia wyświetlenie elementu z listy zewnętrznej.

Akcje danych biznesowych

Umożliwia wyświetlenie akcji listy zewnętrznej.

Filtr łączności danych biznesowych

Umożliwia filtrowanie zawartości połączonego składnika Web Part danych biznesowych przy użyciu listy wartości z listy zewnętrznej.

Konstruktor elementów danych biznesowych

Umożliwia tworzenie elementu danych biznesowych na podstawie parametrów w ciągu kwerendy adresu URL oraz udostępnianie go innym składnikom Web Part danych biznesowych.

Lista pokrewnych danych biznesowych

Umożliwia wyświetlenie listy elementów podrzędnych powiązanych z elementem nadrzędnym z listy zewnętrznej. Wymaga skojarzenia.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator powinien utworzyć konto i przyznać uprawnienia do źródła danych, aby właściwe osoby miały dostęp do danych i aby dane nie trafiły w niepowołane ręce. Może też utworzyć w zewnętrznej bazie danych określone tabele, widoki, zapytania itd. w celu ograniczenia liczby wyników do wyłącznie potrzebnych informacji oraz zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie programu SharePoint services    Administrator musi uaktywnić usługi łączności biznesowej (BCS) oraz usługę bezpiecznego magazynu.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi ustalić najlepszy tryb dostępu dla zewnętrznego źródła danych, utworzyć aplikację docelową i Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator należy się upewnić, że użytkownik tworzący typu zawartości zewnętrznej ma uprawnienia do magazynu metadanych łączności danych biznesowych (BDC) i że odpowiedni użytkownicy mają dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na którym jest oparty listy zewnętrznej.

Tworzenie listy zewnętrznej    Użytkownik musi utworzyć listę zewnętrzną na podstawie typu zawartości zewnętrznej oraz jeden lub więcej widoków listy zewnętrznej stosownie do potrzeb.

Właściwości niestandardowe składnika Web Part Lista danych biznesowych

Właściwości listy danych biznesowych

Właściwość

Opis

Typ

Umożliwia wprowadzenie typu zawartości zewnętrznej do wyświetlenia. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dany typ zawartości zewnętrznej istnieje, oraz wybierania określonego typu zawartości zewnętrznej.

Widok

Umożliwia wybranie widoku do wyświetlenia.

Uwaga:  Po wybraniu typu zawartości zewnętrznej wyświetlenie wszystkich widoków może potrwać kilka sekund.

Wyświetl pasek narzędzi

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie lub ukrycie paska narzędzi.

Wyświetl animację podczas ładowania

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie lub wyłączenie animacji wyświetlania podczas ładowania.

Właściwości widoku danych

Właściwość

Opis

Edytor XSL

Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka XSLT do edytora tekstów. Używanie tego edytora wymaga znajomości składni języka XSLT. Właściwości tej można użyć na przykład w celu zmiany formatu kolumn Liczba i Waluta.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part Element danych biznesowych

Właściwości elementów danych biznesowych

Właściwość

Opis

Typ

Umożliwia wprowadzenie typu zawartości zewnętrznej do wyświetlenia. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dany typ zawartości zewnętrznej istnieje, oraz wybierania określonego typu zawartości zewnętrznej.

Widok

Umożliwia wybranie widoku do wyświetlenia.

Uwaga:  Po wybraniu typu zawartości zewnętrznej wyświetlenie wszystkich widoków może potrwać kilka sekund.

Element

Umożliwia wprowadzenie elementów do wyświetlenia. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dane elementy istnieją, oraz wybierania określonego elementu. Można także określić automatyczne wprowadzanie wartości elementu przez połączenie składnika Web Part.

Wyświetl animację podczas ładowania

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie lub wyłączenie animacji wyświetlania podczas ładowania.

Pola

Umożliwia wybranie pól do wyświetlenia oraz ich pozycji na liście elementów.

Akcje

Umożliwia wybranie uprzednio zdefiniowanej akcji do wyświetlenia.

Wyświetl domyślnie nowe akcje

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje domyślne wyświetlanie lub ukrywanie nowych akcji.

Właściwości widoku danych

Właściwość

Opis

Edytor XSL

Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka XSLT do edytora tekstów. Używanie tego edytora wymaga znajomości składni języka XSLT. Właściwości tej można użyć na przykład w celu zmiany formatu kolumn Liczba i Waluta.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part Akcje danych biznesowych

Właściwości akcji danych biznesowych

Właściwość

Opis

Typ

Umożliwia wprowadzenie typu zawartości zewnętrznej do użycia. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dany typ zawartości zewnętrznej istnieje, oraz wybierania określonego typu zawartości zewnętrznej.

Element

Umożliwia wprowadzenie elementów do wyświetlenia. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dane elementy istnieją, oraz wybierania określonego elementu. Można także określić automatyczne wprowadzanie wartości elementu przez połączenie składnika Web Part.

Akcje

Umożliwia wybranie uprzednio zdefiniowanej akcji do wyświetlenia.

Wyświetl domyślnie nowe akcje

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje domyślne wyświetlanie lub ukrywanie nowych akcji.

Styl

Umożliwia wybranie jednego z następujących stylów wyświetlania:

  • Lista punktowana

  • Lista

  • Pasek narzędzi

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part Filtr łączności danych biznesowych

Właściwości filtru

Właściwość

Opis

Nazwa filtru

Umożliwia podanie unikatowej i zrozumiałej nazwy filtru.

Typ zawartości zewnętrznej

Umożliwia wprowadzenie typu zawartości zewnętrznej do użycia na potrzeby wartości filtru. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dany typ zawartości zewnętrznej istnieje, oraz wybierania określonego typu zawartości zewnętrznej.

Widok

Umożliwia wybranie widoku.

Uwaga:  Po wybraniu typu zawartości zewnętrznej wyświetlenie wszystkich widoków może potrwać kilka sekund.

Kolumna wartości

Umożliwia wybranie kolumny do użycia w roli wartości filtru.

Kolumna opisu

Umożliwia wybranie kolumny do użycia w roli alternatywy i bardziej zrozumiałej wartości do wyświetlenia dla użytkownika.

Wyświetl listę jako

Umożliwia wybranie sposobu wyświetlenia filtru z jednej z dostępnych opcji.

Właściwości opcji filtru zaawansowanego

Właściwość

Opis

Szerokość

Aby określić szerokość składnika Web Part, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź określoną szerokość wyrażoną w pikselach.

  • Pozostaw pole puste lub wprowadź 0, aby szerokość została wybrana automatycznie.

Wymagaj, aby użytkownik wybrał wartość

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia zobowiązanie użytkownika do wybrania wartości lub zezwolenie mu na pozostawienie wartości pustej.

Wartość domyślna

Umożliwia wprowadzenie wartości elementu. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dany element istnieje, oraz wybierania określonego elementu.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part Lista pokrewnych danych biznesowych

Właściwości listy pokrewnych danych biznesowych

Właściwość

Opis

Typ

Umożliwia wprowadzenie typu zawartości zewnętrznej do wyświetlenia. Przyciski widoczne obok tego pola służą do sprawdzania, czy dany typ zawartości zewnętrznej istnieje, oraz wybierania określonego typu zawartości zewnętrznej.

Relacja

Umożliwia wybranie relacji na podstawie uprzednio zdefiniowanego skojarzenia.

Wyświetl pasek narzędzi

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie lub ukrycie paska narzędzi.

Wyświetl animację podczas ładowania

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie lub wyłączenie animacji wyświetlania podczas ładowania.

Właściwości widoku danych

Właściwość

Opis

Edytor XSL

Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka XSLT do edytora tekstów. Używanie tego edytora wymaga znajomości składni języka XSLT. Właściwości tej można użyć na przykład w celu zmiany formatu kolumn Liczba i Waluta.

Początek strony

Składnik Web Part Konstruktor elementów danych biznesowych

Ten składnik Web Part nie ma właściwości niestandardowych. Umożliwia utworzenie elementu danych biznesowych z parametrów w ciągu kwerendy adresu URL i udostępnienie ich innym składnikom Web Part danych biznesowych. Ten składnik Web Part jest niewidoczny dla użytkownika. Można go zobaczyć tylko w trybie edycji strony.

Wspólne właściwości składników Web Part danych biznesowych

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ, parametry zaawansowane, opcje Ajax i inne cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

  • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

  • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu tego składnika.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy są wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Początek strony

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Początek strony

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

  • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

  • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga:  Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Opcje Ajax

Uwaga:  Poniższe wspólne właściwości są dostępne tylko w przypadku składników Web Part Lista danych biznesowych oraz Lista pokrewnych danych biznesowych.

Właściwość

Opis

Włącz asynchroniczne ładowanie

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby ładować dane asynchronicznie (można kontynuować pracę przed załadowaniem wszystkich danych) lub synchronicznie (obraz „ładowanie” wyświetlany jest w widoku listy do czasu zwrócenia wszystkich danych z serwera).

Włącz asynchroniczne aktualizowanie

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć asynchroniczne lub synchroniczne wykonywanie następujących operacji: sortowania, stronicowania, filtrowania i odświeżania.

Pokaż przycisk odświeżania ręcznego

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlić lub ukryć przycisk do ręcznego odświeżania widoku listy.

Włącz asynchroniczne odświeżanie automatyczne

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne odświeżanie widoku listy.

Interwał automatycznego odświeżania (w sekundach)

Określa interwał między poszczególnymi operacjami automatycznego odświeżania. Wartość domyślna to 60 sekund.

Początek strony

Różne

Uwaga:  Poniższe wspólne właściwości są dostępne tylko w przypadku składników Web Part Lista danych biznesowych oraz Lista pokrewnych danych biznesowych.

Właściwość

Opis

Dane przykładowe

Wprowadź dane przykładowe w postaci prawidłowego pliku XML z taką samą strukturą jak dane zwrócone przez źródło danych. Edytor zgodny z programem SharePoint, taki jak Microsoft SharePoint Designer 2013, może używać przykładowych danych XML określonych dla tej właściwości do renderowania widoku danych w czasie projektowania.

Łącze XSL

Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka XSLT do edytora tekstów. Używanie tego edytora wymaga znajomości składni języka XSLT. Właściwości tej można użyć na przykład w celu zmiany formatu kolumn Liczba i Waluta.

Włącz buforowanie widoku danych

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby buforować (lub nie) transformację XSL oraz wystąpienie kontrolki źródła danych.

Limit czasu pamięci podręcznej widoku danych (w sekundach)

Określa czas (w sekundach), po jakim czyszczona jest pamięć podręczna. Wybranie wartości 0 powoduje ustawienie tej właściwości na domyślną wartość 86 400 sekund (jeden dzień).

Wyślij pierwszy wiersz do połączonego składnika Web Part podczas ładowania strony

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby podczas ładowania strony wysłać (lub nie) pierwszy wiersz danych do co najmniej jednego połączonego składnika Web Part.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×