Używanie wielu tabel w celu utworzenia tabeli przestawnej

Tabele przestawne doskonale nadają się do analizowania danych i tworzenia raportów. Jeśli dane mają strukturę relacyjną — czyli są przechowywane w osobnych tabelach pozwalających zestawiać wspólne wartości — w ciągu kilku minut można utworzyć tabelę przestawną w następujący sposób:

Tabela przestawna zawierająca wiele tabel

Czym wyróżnia się ta tabela przestawna? Zwróć uwagę, że na liście pól z prawej strony jest widoczna nie jedna tabela, ale cały ich zbiór. Każda tabela zawiera pola, których można użyć razem w jednej tabeli przestawnej, aby dzielić dane na wiele sposobów. Nie trzeba ręcznie formatować ani przygotowywać danych. Można błyskawicznie utworzyć tabelę przestawną na podstawie tabel pokrewnych zaraz po zaimportowaniu danych.

Aby dodać wiele tabel do listy pól tabeli przestawnej:

 • Zaimportuj tabele z relacyjnej bazy danych, takiej jak baza danych programu Microsoft SQL Server, Oracle lub Microsoft Access. Można zaimportować wiele tabel jednocześnie.

 • Zaimportuj wiele tabel z innych źródeł danych z uwzględnieniem plików tekstowych, strumieniowych źródeł danych, danych w arkuszu programu Excel i innych. Możesz dodać te tabele do obiektu model danych w programie Excel, utworzyć relacje między nimi, a następnie utworzyć tabelę przestawną za pomocą modelu danych.

Poniżej przedstawiono sposób importowania wielu tabel z bazy danych programu SQL Server.

 1. Upewnij się, że znasz nazwę serwera, nazwę bazy danych oraz poświadczenia, których należy użyć podczas nawiązywania połączenia z programem SQL Server. Niezbędne informacje możesz uzyskać od administratora bazy danych.

 2. Kliknij pozycję Dane > Pobieranie danych zewnętrznych > Z innych źródeł > Z programu SQL Server.

 3. W polu Nazwa serwera wprowadź nazwę sieciową komputera, na którym jest uruchomiony program SQL Server.

 4. Jeśli łączysz się przy użyciu własnego konta, w polu Poświadczenia logowania kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows. W przeciwnym razie wprowadź nazwę użytkownika i hasło uzyskane od administratora bazy danych.

 5. Naciśnij klawisz Enter i w polu Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz odpowiednią bazę danych, a następnie kliknij pozycję Włącz zaznaczanie wielu tabel.

  Pole wyboru Włącz zaznaczanie wielu tabel

 6. Jeśli wiesz dokładnie, z którymi tabelami chcesz pracować, wybierz je ręcznie. Możesz również wybrać jedną lub dwie tabele, a następnie kliknąć pozycję Wybierz powiązane tabele, aby automatycznie wybrać tabele powiązane z zaznaczonymi tabelami.

 7. Jeśli pole wyboru Importuj relacje między zaznaczonymi tabelami jest zaznaczone, pozostaw je zaznaczone, aby umożliwić odtworzenie odpowiednich relacji między tabelami w skoroszycie w programie Excel.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

 9. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz pozycję Raport w formie tabeli przestawnej.

  Okno dialogowe Opcje importowania

 10. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć importowanie i wypełnić listę pól.

Zwróć uwagę, że lista pól zawiera wiele tabel. Są to wszystkie tabele zaznaczone podczas importowania. Każdą tabelę można rozwijać i zwijać, aby wyświetlić jej pola. Dopóki tabele są powiązane relacjami, można utworzyć tabelę przestawną, przeciągając pola z dowolnej tabeli do obszaru WARTOŚCI, WIERSZE lub KOLUMNY.

Lista pól tabeli przestawnej

 • Przeciągnij pola liczbowe do obszaru WARTOŚCI. Jeśli używasz przykładowej bazy danych firmy Adventure Works, możesz przeciągnąć pole KwotaSprzedaży z tabeli RzeczywistaSprzedażInternetowa.

 • Przeciągnij pole daty i terytorium do obszaru WIERSZE lub KOLUMNY, aby przeanalizować sprzedaż według dat lub terytoriów.

 • Czasem trzeba utworzyć relację między dwiema tabelami, aby można było ich użyć w tabeli przestawnej. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wymagana jest relacja, kliknij przycisk Utwórz, aby rozpocząć tworzenie relacji.

  Przycisk Utwórz wyświetlany, gdy jest wymagana relacja

  Jeśli pracujesz z innymi typami baz danych:

  • Aby użyć innych baz relacyjnych, takich jak Oracle, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego oprogramowania klienckiego. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby dowiedzieć się, czy jest to wymagane.

  • Możesz zaimportować wiele tabel z programu Access. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Samouczek: importowanie danych do programu Excel i tworzenie modelu danych.

Importowanie tabel z innych źródeł

Oprócz programu SQL Server można importować tabele z kilku innych relacyjnych baz danych:

Relacyjne bazy danych nie są jedynym źródłem danych umożliwiającym pracę z wieloma tabelami przy użyciu okienka Lista pól tabeli przestawnej. Możesz używać tabel znajdujących się w skoroszycie lub importować strumieniowe źródła danych, następnie integrując je z innymi tabelami danych w skoroszycie. Aby używać razem tych niepowiązanych danych, musisz dodać każdą tabelę do modelu danych, a następnie utworzyć relacje między tabelami przy użyciu odpowiednich wartości pól.

Tworzenie nowej tabeli przestawnej za pomocą modelu danych

Możliwe, że masz już utworzone relacje między tabelami w modelu danych, i teraz możesz przystąpić do używania tych danych w ramach analizy. Poniżej przedstawiono, jak utworzyć nową tabelę przestawną lub wykres przestawny przy użyciu modelu danych w skoroszycie.

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

  Przycisk Tabela przestawna na karcie Wstawianie

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej w obszarze Wybierz dane, które chcesz analizować kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych.

  Okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej z wybraną opcją Użyj zewnętrznego źródła danych

 4. Kliknij przycisk Wybierz połączenie.

 5. Na karcie Tabele w polu Ten model danych skoroszytu wybierz pozycję Tabele w modelu danych skoroszytu.
  Tabele w Modelu danych

 6. Kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyświetlić listę pól zawierającą wszystkie tabele w modelu danych.

Więcej informacji na temat tabel przestawnych i modelu danych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×