Umowa subskrypcyjna dotycząca usługi Microsoft Teams Online (wersja bezpłatna)

Ta Umowa subskrypcyjna dotycząca usługi Microsoft Teams Online (wersja bezpłatna) jest zawierana między reprezentowaną przez Ciebie firmą lub, jeśli nie określisz podmiotu w związku z zakupem lub odnowieniem subskrypcji, Tobą osobiście („Ty” lub „Twoje”) a firmą Microsoft Corporation („Microsoft”, „my” lub „nasz”). Zawiera ona poniższe warunki i postanowienia oraz Warunki usług online, Umowy dotyczące poziomu usług, a także Szczegóły oferty dotyczące subskrypcji lub odnowienia (łącznie „umowa”). Obowiązuje ona od dnia, w którym przekażemy potwierdzenie subskrypcji lub od daty odnowienia subskrypcji, stosownie do sytuacji. Najważniejsze terminy zostały zdefiniowane w sekcji 8.

 1. Korzystanie z usług online.

  1. Prawo do używania. Udzielamy Ci prawa do uzyskiwania dostępu do usług online i korzystania z nich oraz do instalowania i używania oprogramowania dołączonego do subskrypcji, jak zostało to opisane w dalszej części niniejszej umowy. Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa.

  2. Dozwolone użytkowanie. Możesz używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą umową. Nie możesz odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani obchodzić ograniczeń technicznych produktu, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez mające zastosowanie prawo pomimo tych ograniczeń. Nie możesz wyłączyć, naruszyć ani w inny sposób próbować obejść żadnego mechanizmu rozliczeń, który mierzy używanie usług online. Nie możesz wypożyczać, wydzierżawiać, pożyczać, odsprzedawać, przenosić ani hostować produktu lub jakiejkolwiek jego części innym firmom lub w ich imieniu z wyjątkiem przypadków jawnie dozwolonych w niniejszej umowie lub Warunkach usług online.

  3. Użytkownicy końcowi. Możesz kontrolować dostęp użytkowników końcowych i ponosisz odpowiedzialność za korzystanie przez nich z produktu zgodnie z niniejszą umową. Na przykład zapewnisz to, że użytkownicy końcowi będą przestrzegali zasad dozwolonego użytkowania.

  4. Dane klienta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zawartość wszystkich danych klienta. Zabezpieczysz i zachowasz wszystkie prawa dotyczące danych klienta niezbędne nam w celu udostępnienia Ci usług online bez naruszania praw jakiejkolwiek innej firmy lub w inny sposób zobowiązujący firmę Microsoft w stosunku do Ciebie i dowolnej innej firmy. Firma Microsoft nie przyjmuje ani nie będzie przyjmować żadnych zobowiązań, związanych z danymi klientów ani z użyciem przez Ciebie produktu, innych niż jawnie opisanych w niniejszej umowie lub wymaganych przez mające zastosowanie prawo. Jesteś także zobowiązany do powiadamiania użytkowników końcowych o zasadach dotyczących danych klientów i zapewniania, że przetwarzanie danych klienta będzie przeprowadzane zgodnie z wymaganiami mającego zastosowanie prawa.

  5. Odpowiedzialność klienta związana z kontami. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności, wszelkich innych niż publiczne, poświadczeń uwierzytelniania związanych z korzystaniem z usług online. Musisz bezzwłocznie powiadomić nasz zespół obsługi klienta w sprawie wszelkich możliwych przypadków niepoprawnego użycia kont lub poświadczeń uwierzytelniania, a także wszelkich zdarzeń dotyczących zabezpieczeń związanych z usługami online.

  6. Wersje zapoznawcze. Możemy udostępnić wersje zapoznawcze. Wersje zapoznawcze są udostępniane „takie, jakie są”, „ze wszystkimi wadami” i „jako dostępne”, a także są wykluczone z umów dotyczących poziomu usług i wszystkich ograniczonych gwarancji dostępnych w ramach niniejszej umowy. Wersje zapoznawcze mogą nie być objęte obsługą klienta. W dowolnym momencie możemy zmienić lub wycofać wersje zapoznawcze bez powiadomienia. Możemy też zrezygnować z wydawania ogólnodostępnej wersji zapoznawczej.

  7. Usługi zarządzane dla platformy Microsoft Azure. Usług Microsoft Azure możesz używać do udostępniania rozwiązania usług zarządzanych, zakładając (1), że masz wyłączną możliwość dostępu, konfigurowania i administrowania usługami platformy Microsoft Azure, (2) że masz dostęp administracyjny do wirtualnych OSE, jeśli istnieją, w rozwiązaniu usług zarządzanych i (3) że inna firma ma dostęp administracyjny tylko do swoich aplikacji lub wirtualnych OSE. Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z usług platformy Microsoft Azure przez inną firmę zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Twoje udostępnianie usług zarządzanych jest objęte następującymi ograniczeniami (i wszelkimi innymi ograniczeniami w warunkach usług online):

   (i) nie możesz odsprzedawać ani ponownie rozpowszechniać usług platformy Microsoft Azure oraz

   (ii) nie możesz zezwalać wielu użytkownikom na bezpośredni lub pośredni dostęp do jakiejkolwiek funkcji usług Microsoft Azure dostępnej dla poszczególnych użytkowników.

  8. Administrator usługi Microsoft Teams (wersja bezpłatna). Usługa Microsoft Teams (wersja bezpłatna) jest oferowana jako oferta ograniczona zgodnie z definicją w niniejszej umowie. Jeśli reprezentujesz organizację lub jeśli jesteś pierwszym użytkownikiem tworzącym konto w usłudze Microsoft Teams reprezentującym grupę współpracowników lub partnerów biznesowych, oznacza to, że jesteś klientem zawierającym niniejszą umowę i masz odpowiednie uprawnienia. Jeśli zaprosisz osobę do korzystania z usługi Microsoft Teams (wersja bezpłatna) lub jeśli zaproszeni użytkownicy zaproszą nową osobę, ponosisz dodatkową odpowiedzialność dotyczącą korzystania z usługi Microsoft Teams (wersja bezpłatna) przez tę osobę. Z tego względu udostępnianie przez Ciebie usługi Microsoft Teams (wersja bezpłatna) nadal podlega Warunkom usług online, łącznie z prawem własności i zarządzaniem danymi klientów przez Ciebie. Możesz na przykład kontrolować przetwarzanie danych klientów i upoważniać firmę Microsoft do przetwarzania danych klientów oraz przekazywać firmie Microsoft instrukcje dotyczące przetwarzania danych klienta. Instrukcje mogą obejmować dostęp do danych klientów, sterowanie nimi, korzystanie z nich oraz ich usuwanie, przy czym ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania w ramach Warunków usług online. Ponadto (i) kontrolujesz i administrujesz kontem swoim i użytkowników końcowych, łącznie z modyfikowaniem i kończeniem dostępu oraz (II) możesz uzyskiwać dostęp do danych swoich i użytkowników końcowych i je przetwarzać, łącznie z zawartością komunikacji i plików. Użytkownicy końcowi mogą również przesyłać żądania dotyczące operacji administracyjnych na ich kontach, takich jak usunięcie, dostęp i kontrola danych klientów, udostępnianie i zastrzeganie dostępu do produktu, zarządzanie zespołami i kanałami, zarządzanie uprawnieniami dostępu. Zapoznaj się z Warunkami usług online, aby uzyskać dodatkowe informacje. Wszelkie funkcje administracyjne i reprezentacyjne wykonywane przez Ciebie mogą być przenoszone i ponownie przypisywane innym osobom. Wyrażasz zgodę na podejmowanie wszelkich działań wymaganych przez firmę Microsoft w celu ułatwienia przekazywania funkcji administracyjnych lub reprezentacyjnych innej osobie. Może to obejmować udostępnianie użytkownikom końcowym powiadomień o naruszeniu danych w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu zabezpieczeń danych klienta. Ponadto wyrażasz zgodę na upewnienie się, że wszyscy użytkownicy końcowi są w wieku powyżej 16 lat, ponieważ usługa Microsoft Teams (wersja bezpłatna) jest przeznaczona dla użytkowników w wieku powyżej 16 lat. Jeśli postanowisz dokonać uaktualnienia do subskrypcji płatnej, będą wówczas miały zastosowanie wszystkie warunki płatności zawarte w tej umowie. Co więcej, podczas uaktualniania musisz wybrać jedną domenę powiązaną z organizacją, która będzie używana dla wszystkich kont użytkowników końcowych. Usługa Microsoft Teams to ograniczona oferta udostępniana Ci z uwzględnieniem możliwości zmiany, wycofania lub zakończenia świadczenia usługi w dowolnym momencie przez firmę Microsoft z dowolnego powodu, co zostało opisane w sekcji 3 niniejszej umowy. Na przykład w przypadku przekroczenia takich limitów użytkowania, o których otrzymujesz powiadomienia od czasu do czasu, zgodnie z opisem na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, korzystanie z usługi Microsoft Teams może zostać zawieszone.

  9. Założenie kontroli administratora. Jeśli używasz adresu e-mail udostępnionego przez organizację, z którą ma miejsce stowarzyszenie (na przykład pracodawcę lub szkołę), w celu zamówienia usługi online indywidualnie, zakładasz, że masz uprawnienia do korzystania z tej domeny organizacji, aby utworzyć konto subskrypcji w ramach upoważnień jako członka danej organizacji. Organizacja, jako właściciel domeny skojarzonej z Twoim adresem e-mail, może przejąć kontrolę nad korzystaniem z usług online i zarządzać nimi. W takim przypadku administrator wyznaczony przez organizację (Twój „administrator”) może (i) kontrolować Twoje konto i nim administrować, na przykład poprzez modyfikowanie i odbieranie uprawnień dostępu, oraz (ii) uzyskiwać dostęp do Twoich danych, w tym zawartości dotyczących komunikacji i plików, oraz przetwarzać te dane. Firma Microsoft może informować Cię o tym, że Twoja organizacja przejęła kontrolę nad usługami online objętymi subskrypcją, ale firma Microsoft nie jest zobowiązana do przekazania takiego powiadomienia. Jeśli Twoja organizacja administruje korzystaniem z usług online lub zarządza dzierżawą skojarzoną z Twoją subskrypcją, żądania osób, których dane dotyczą, i zapytania dotyczące prywatności należy kierować do Twojego administratora. Jeśli Twoja organizacja nie administruje korzystaniem z usług online ani nie zarządza taką dzierżawą, żądania osób, których dane dotyczą, i zapytania dotyczące prywatności należy kierować do firmy Microsoft.

  10. Udostępnione dane katalogu. W przypadku zamówienia usługi online za pomocą adresu e-mail w domenie udostępnionej przez organizację, z którą ma miejsce stowarzyszenie (np. pracodawcę lub szkołę), usługa online doda Cię do katalogu użytkowników, którzy korzystają z tej samej domeny poczty e-mail. Twoje dane katalogu (nazwa, data zarejestrowania się i adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników usług online w domenie poczty e-mail Twojej organizacji.

  11. Dodatkowe oprogramowanie do użytku z usługami online. W celu zapewnienia optymalnego dostępu do określonych usług online i korzystania z nich możesz zainstalować pewne oprogramowanie powiązane z używaniem przez Ciebie usług online zgodnie z opisem w Warunkach usług online. Firma Microsoft udostępnia oprogramowanie na podstawie licencji, nie sprzedaje go. Dowodem posiadania licencji na oprogramowanie jest (1) niniejsza umowa, (2) dowolne potwierdzenie zamówienia i (3) dowód zapłaty. Twoje prawa dostępu do oprogramowania na dowolnym urządzeniu nie dają Ci żadnego prawa do implementacji patentów firmy Microsoft lub innej własności intelektualnej firmy Microsoft w oprogramowaniu lub urządzeniach mających dostęp do danego urządzenia.

 2. Zakup usług

  1. Dostępne oferty subskrypcji. W portalu znajdują się szczegółowe informacje o dostępnych ofertach subskrypcji, które można ogólnie podzielić na kategorie odpowiadające jednemu poniższemu elementowi lub ich kombinacji:

   (i) Oferta dla zobowiązania. Wcześniej zobowiązujesz się do zakupu określonej ilości usług online do użytku w danym okresie i do uiszczania opłaty zaliczkowej lub okresowej przed użyciem. W odniesieniu do usług platformy Microsoft Azure użycie dodatkowe lub inne (na przykład użycie powyżej ilości zobowiązania) może być traktowane jako oferta zużycia. Zadeklarowane ilości niezużyte w danym okresie wygasają na końcu okresu.

   (ii) Oferta zużycia (nazywana także płatnością za rzeczywiste użycie). Płacisz na podstawie rzeczywistego użycia w poprzednim miesiącu bez wcześniejszego zobowiązania. Płatności są realizowane okresowo na podstawie zaległości.

   (iii) Ograniczona oferta. Otrzymujesz ograniczoną liczbę usług online na ograniczony czas bez opłaty (na przykład jako wersję próbną subskrypcji lub bezpłatne konto) lub jako część innej oferty firmy Microsoft (na przykład MSDN). Postanowienia niniejszej umowy dotyczące cen, opłat za anulowanie, płatności i przechowywania danych mogą nie mieć zastosowania.

  2. Zamówienia.

   (i) Zamawiając lub odnawiając subskrypcję, zgadzasz się na szczegóły oferty dla tej subskrypcji. O ile nie zostało to określone inaczej w tych szczegółach oferty, usługi online są oferowane na podstawie „jako dostępne”. W ramach niniejszej umowy możesz złożyć zamówienia dla podmiotów stowarzyszonych i przyznać swoim podmiotom stowarzyszonym uprawnienia administracyjne do zarządzania subskrypcją, ale podmioty stowarzyszone nie mogą składać zamówień w ramach niniejszej umowy. Ponadto możesz przypisać prawa przyznane w sekcji 1.a. innej firmie do używania przez tę inną firmę w Twojej firmie wewnętrznej. Jeśli przyznasz jakiekolwiek prawa podmiotom stowarzyszonym lub innym firmom w odniesieniu do oprogramowania lub subskrypcji, takie podmioty stowarzyszone lub inne firmy będą związanie niniejszą umową i zgadzasz się, że będziecie solidarnie odpowiedzialni za wszelkie działania takich podmiotów stowarzyszonych lub innych firm związane z korzystaniem przez nich z produktów.

   (ii) Niektóre oferty mogą umożliwić Ci modyfikowanie liczby usług online zamówionych w okresie obowiązywania subskrypcji. Dodatkowe ilości usług online dodane do subskrypcji wygasną na końcu tej subskrypcji. Jeśli zmniejszysz ilość w danym okresie, możemy naliczyć opłatę za anulowanie za zmniejszoną ilość w sposób opisany poniżej w sekcji 3.b.

  3. Ceny i płatności. Płatności są należne i muszą być dokonywane zgodnie ze szczegółami oferty dla subskrypcji.

   (i) W przypadku ofert dla zobowiązania poziom cen może być uzależniony od liczby zamówionych usług online. Niektóre oferty mogą zezwalać na modyfikowanie zamówionej liczby usług online w danym okresie, a Twój poziom cen może zostać odpowiednio dostosowany, ale zmiana poziomu cen nie będzie działać wstecz. W okresie obowiązywania subskrypcji ceny usług online nie zostaną podwyższone dla Twojej subskrypcji w porównaniu z opublikowanymi w portalu w momencie, gdy subskrypcja zaczęła obowiązywać lub została odnowiona, z wyjątkiem sytuacji, gdy ceny są określane jako tymczasowe w szczegółach oferty lub dla wersji zapoznawczych, lub dla produktów innych niż firmy Microsoft. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie na początku każdego odnowienia subskrypcji.

   (ii) W przypadku ofert zużycia ceny podlegają zmianie w dowolnym momencie po powiadomieniu.

  4. Odnowienie.

   (i) Po odnowieniu subskrypcji niniejsza umowa zostanie zakończona, a Twoja subskrypcja będzie następnie podlegać warunkom i postanowieniom określonym w portalu w dniu odnowienia subskrypcji („Warunki odnowienia”). Jeśli nie zgadzasz się z którymikolwiek warunkami odnowienia, możesz zrezygnować z odnowienia subskrypcji.

   (ii) W przypadku ofert dla zobowiązania możesz zdecydować się na automatyczne odnawianie subskrypcji lub kończenie jej po zakończeniu okresu. Automatyczne odnawianie jest wstępnie zaznaczone. W dowolnej chwili w trakcie okresu możesz zmienić wybrane ustawienie. Jeśli dotychczasowy okres jest dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, prześlemy Ci powiadomienie o automatycznym odnowieniu przed wygaśnięciem okresu obowiązywania.

   (iii) W przypadku ofert zużycia Twoja subskrypcja będzie automatycznie odnawiana na dodatkowe miesięczne okresy dopóki nie zakończysz subskrypcji.

   (iv) W przypadku ograniczonych ofert odnawianie może być zabronione.

  5. Uprawnienia do korzystania z wersji dla instytucji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i organizacji niedochodowych. Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku zakupu oferty dla instytucji edukacyjnych, instytucji rządowych lub organizacji niedochodowych spełniasz odpowiednie wymagania dotyczące uprawnień wymienione w następujących witrynach:

   (i) W przypadku ofert edukacyjnych wymagania dla instytucji edukacyjnych (w tym biur administracyjnych lub kuratoriów oświaty, bibliotek publicznych lub muzeów publicznych) są wymienione na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

   (ii) W przypadku ofert dla instytucji rządowych wymagania są wymienione na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; oraz

   (iii) W przypadku ofert dla organizacji niedochodowych wymagania są wymienione na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikowania uprawnień w dowolnej chwili i zawieszenia usługi online, jeśli wymagania kwalifikacyjne nie są spełnione.

  6. Podatki. Ceny nie obejmują jakichkolwiek podatków, o ile nie zostało to określone inaczej na fakturze jako zawierającej podatki. Musisz zapłacić wszelkie mające zastosowanie podatki od wartości dodanej, od towarów i usług, sprzedaży, obrotowe lub inne podatki od transakcji, opłaty, obciążenia lub dopłaty lub wszelkie dopłaty za odzyskanie kosztów wymaganych przepisami lub podobne kwoty, które są należne w ramach niniejszej umowy i które mamy prawo pobrać od Ciebie na podstawie mającego zastosowanie prawa. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie mające zastosowanie opłaty skarbowe oraz za wszystkie inne podatki, które musisz zapłacić zgodnie z prawem, łącznie ze wszelkimi podatkami powstającymi podczas dystrybucji lub udostępniania produktów podmiotom stowarzyszonym. My będziemy odpowiedzialni za wszystkie podatki oparte na naszym dochodzie netto, podatki obrotowe nałożone zamiast podatków od przychodu lub zysków, lub podatków od własności naszych nieruchomości.

   Jeśli wymagane jest potrącenie wszelkich podatków od płatności dokonywanych dla nas, możesz odjąć te podatki od należnej nam kwoty i wpłacić je właściwym organom podatkowym. Zakładając jednak, że bezzwłocznie uzyskasz i dostarczysz urzędowe pokwitowania tych potrąceń i inne dokumenty, których w uzasadniony sposób możemy zażądać, aby uzyskać kredytowanie zagranicznego podatku lub zwrot pieniędzy. Musisz zapewnić, że wszelkie wstrzymane podatki zostaną zminimalizowane w zakresie dopuszczalnym przez mające zastosowanie prawo.

 3. Czas trwania, rozwiązanie i zawieszenie

  1. Czas trwania i rozwiązanie umowy. Niniejsza umowa będzie obowiązywać do czasu wygaśnięcia, zakończenia lub odnowienia subskrypcji, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej.

  2. Zakończenie subskrypcji. Subskrypcję można zakończyć w dowolnym momencie w okresie jej obowiązywania, jednak musisz zapłacić wszystkie należne i zaległe kwoty przed wejściem w życie zakończenia.

   (i) Miesięczna subskrypcja. W dowolnym momencie możesz zakończyć subskrypcję miesięczną bez jakichkolwiek opłat za anulowanie.

   (ii) Subskrypcje dłuższe niż miesiąc. Jeśli zakończysz subskrypcję usług platformy Microsoft Azure w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia lub odnowienia subskrypcji, nie zostaną zapewnione żadne zwroty i musisz zapłacić za pierwsze 30 dni subskrypcji, ale dla pozostałych części zakończonej subskrypcji nie będzie należnych płatności. Jeśli zakończysz subskrypcję usług platformy Microsoft Azure w dowolnym innym momencie okresu ważności, musisz zapłacić za pozostałą część okresu i nie będą zapewniane żadne zwroty.

   (iii) Ograniczone oferty. Firma Microsoft może natychmiast zakończyć subskrypcję ograniczonej oferty bez powiadomienia.

   (iv) Inne subskrypcje. W przypadku wszystkich innych subskrypcji, jeśli zakończysz subskrypcję przed upływem okresu ważności, musisz uiścić opłatę równą miesięcznej opłacie za subskrypcję oraz otrzymasz zwrot wszelkiej części opłaty za subskrypcję, która została zapłacona za resztę okresu obowiązywania, zakładając jednak, że nie przewidziano zwrotów za częściowo niewykorzystane miesiące.

  3. Zawieszenia. Możemy zawiesić korzystanie z usług online, jeśli: (1) zachodzi uzasadniona konieczność zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych klientów; (2) w rozsądnym czasie nie zareagujesz na roszczenie dotyczące rzekomego naruszenia w ramach sekcji 5; (3) nie spłacasz kwot należności w ramach niniejszej umowy; (4) nie przestrzegasz zasad akceptowalnego użycia lub naruszasz inne postanowienia umowy; lub (5) w przypadku ograniczonych ofert subskrypcja staje się nieaktywna, gdy nie możesz uzyskać dostępu do usług online w sposób opisany w szczegółach oferty. Jeśli występuje co najmniej jeden z tych warunków, wówczas:

   (i) W przypadku ograniczonych ofert możemy natychmiast zawiesić korzystanie z usług online, Twoją subskrypcję i Twoje konto bez powiadomienia.

   (ii) W przypadku wszystkich innych subskrypcji zawieszenie będzie miało zastosowanie do minimalnej niezbędnej części usług online i będzie obowiązywać tylko dopóty, dopóki istnieje stan lub potrzeba. Przed zawieszeniem otrzymasz powiadomienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy w uzasadniony sposób uznamy, że należy natychmiast wykonać zawieszenie. Otrzymasz powiadomienie co najmniej na 30 dni przed zawieszeniem z powodu braku płatności. Jeśli nie w pełni usuniesz przyczyny zawieszenia w ciągu 60 dni od momentu zawieszenia, możemy zakończyć subskrypcję i usunąć Twoje dane klienta bez jakiegokolwiek okresu przechowywania. Możemy także zakończyć Twoją subskrypcję, jeśli korzystanie z usług online zostało zawieszone więcej niż dwa razy w okresie 12 miesięcy.

 4. Gwarancje.

  1. Ograniczona gwarancja.

   (i) Usługi online. Gwarantujemy, że usługi online będą spełniały warunki umowy SLA w okresie jej obowiązywania. Jedyne środki odwoławcze za naruszenie tych gwarancji są określone w umowie SLA.

   (ii) Oprogramowanie. Udzielamy gwarancji na jeden rok od daty pierwszego użycia oprogramowania, że będzie ono działać w zasadzie w sposób opisany w dokumentacji użytkownika. Jeśli oprogramowanie nie będzie spełniało warunków tej gwarancji, według naszego własnego uznania i jako wyłączny środek naprawczy (1) zwrócimy cenę zapłaconą za oprogramowanie albo (2) naprawimy lub wymienimy oprogramowanie.

  2. Wykluczenia z ograniczonej gwarancji. W ramach niniejszej ograniczonej gwarancji obowiązują następujące ograniczenia:

   (i) wszelkie domniemane gwarancje, gwarancje lub warunki, których nie można było się zrzec prawnie, będą obowiązywać przez jeden rok od rozpoczęcia ograniczonej gwarancji;

   (ii) niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych przez przypadki, nadużycia lub użycie produktów w sposób niezgodny z niniejszą umową lub naszą opublikowaną dokumentacją bądź wytycznymi, lub wynikające ze zdarzeń wykraczających poza naszą rozsądną kontrolę;

   (iii) niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do problemów spowodowanych przez niespełnienie minimalnych wymagań systemowych; oraz

   (iv) niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do wersji zapoznawczych ani ograniczonych ofert.

  3. ZASTRZEŻENIE. Oprócz tej gwarancji nie udzielamy żadnych gwarancji, czy to jawnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, a w tym gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Niniejsze zastrzeżenia będą obowiązywać, pod warunkiem że nie są zabronione przez obowiązujące prawo.

 5. Obrona roszczeń.

  1. Obrona.

   (i) Microsoft będzie chronić klienta w przypadku roszczeń zgłaszanych przez niestowarzyszoną inną firmę, a dotyczących naruszenia przez produkt patentów innej firmy, praw autorskich lub znaków towarowych strony trzeciej albo nielegalnego wykorzystania jej zasobów objętych tajemnicą handlową.

   (ii) Będziesz bronić nas przed wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi przez niestowarzyszoną inną firmę, które (1) wszelkimi danymi klientów, rozwiązaniami klienta i produktami firm innych niż Microsoft lub usługami dostarczanymi przez Ciebie bezpośrednio lub pośrednio podczas korzystania z produktu, w ramach którego nastąpi naruszenie patentu, praw autorskich, lub znaku towarowego innej firmy lub nielegalne wykorzystanie jej tajemnicy handlowej; lub (2) powstanie w wyniku naruszenia Zasad dopuszczalnego użycia.

  2. Ograniczenia. Nasze zobowiązania w sekcji 5.a. nie będą stosowane do roszczeń ani odszkodowań opartych na: (i) jakimkolwiek rozwiązaniu klienta, danych klienta, produktach firm innych niż Microsoft, zmian wprowadzanych do produktu lub usług, lub materiałów zapewnianych lub udostępnianych jako część używania produktu; (ii) kombinacji produktu z, lub odszkodowań na podstawie wartości, danymi klienta lub produktu innego niż firmy Microsoft, danych lub procesu biznesowego; (iii) korzystaniu ze znaku towarowego firmy Microsoft bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub korzystania z produktu po powiadomieniu o konieczności zaprzestania w związku z roszczeniem innej firmy; (iv) redystrybucji produktu do lub korzystania z niego na korzyść dowolnej niestowarzyszonej innej firmy; lub (v) produkty są udostępniane bezpłatne.

  3. Środki zaradcze. Jeśli w uzasadniony sposób uznamy, że roszczenie w ramach sekcji 5.a.(i). może zabronić Ci używania produktu, postaramy się: (i) uzyskać dla Ciebie prawo dalszego jego używania; lub (II) zmodyfikować lub zamienić go na funkcjonalny odpowiednik oraz powiadomić Cię o konieczności zaprzestania używania wcześniejszej wersji produktu. Jeśli te opcje nie są uzasadnione handlowo, możemy zakończyć Twoje prawa do używania produktu, a następnie zwrócić wszelkie zaliczki za nieużywane prawa do subskrypcji.

  4. Zobowiązania. Każda Strona musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę o roszczeniu w ramach tej sekcji. Strona zwracająca się o ochronę musi (i) przekazać drugiej stronie wyłączną kontrolę nad obroną i rozliczeniem roszczeń; oraz (II) zapewnić uzasadnioną pomoc podczas obrony przed roszczeniem. Strona zapewniająca ochronę (1) zrekompensuje drugiej stronie uzasadnione bezpośrednie wydatki, które ona poniosła podczas udzielania pomocy i (2) pokryje kwotę wszelkich negatywnych orzeczeń sądowych lub rozliczeń. Prawa odpowiednich stron do obrony i opłacania orzeczeń (lub rozliczeń na które zgodziła się druga strona) w ramach tej sekcji 5 zastępują wszelkie prawo zwyczajowe lub ustawowe prawa do zwolnienia z odpowiedzialności, lub analogiczne prawa, a każda strona zrzeka się tych praw zwyczajowych lub praw ustawowych.

 6. Ograniczenie odpowiedzialności.

  1. Ograniczenie. Łączna kwota zobowiązania każdej ze stron dla wszystkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest ograniczona dla bezpośrednich odszkodowań do kwoty płaconej na mocy niniejszej umowy dla usługi online w ciągu 12 miesięcy przed powstaniem przyczyny działania, zakładając, że w żadnym razie łączne zobowiązania strony dla dowolnej usługi online nie przekroczą kwoty zapłaconej za tę usługę online w ramach subskrypcji. W przypadku produktów dostarczanych bezpłatnie odpowiedzialność firmy Microsoft jest ograniczona dla szkody bezpośredniej do 5000,00 USD.

  2. WYKLUCZENIE. Żadna strona nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę przychodów ani za odszkodowania pośrednie, specjalne, okazjonalne, wynikowe, sankcyjne lub nawiązki, a także odszkodowania za utracone zyski, dochody, przerwy w działaniu firmy lub utratę informacji biznesowych nawet wtedy, gdy strona wiedziała, że były one możliwe lub praktycznie możliwe do przewidzenia.

  3. Wyjątki od ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności w tej sekcji mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ale nie mają zastosowania do: (1) zobowiązań stron w ramach sekcji 5; lub (2) naruszenia praw własności intelektualnej innych.

 7. Inne postanowienia.

  1. Powiadomienia. Powiadomienia muszą mieć formę pisemną i będą traktowane jako dostarczone w dacie odebrania pod adresem, dacie znajdującej się na pokwitowaniu zwrotnym, dacie transmisji wiadomości e-mail lub dacie potwierdzenia dostawy przez kuriera lub faksem. Powiadomienia do firmy Microsoft muszą być wysyłane na następujący adres:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Powiadomienia dla Ciebie zostaną wysłane na adres podany na Twoim koncie jako dane kontaktowe do powiadomień. Firma Microsoft może wysyłać do Ciebie powiadomienia i inne informacje w wiadomości e-mail lub w innej postaci elektronicznej.

  2. Przenoszenie i przypisywanie licencji. Tej umowy nie możesz przypisać ani w całości, ani w części, ani przenieść licencji bez zgody firmy Microsoft.

  3. Zgoda na opłaty dla partnerów. Podczas składania zamówienia możesz mieć możliwość zidentyfikowania „zarejestrowanego partnera” skojarzonego z Twoją subskrypcją. Identyfikując zarejestrowanego partnera, bezpośrednio lub przez autoryzację innej firmy do wykonania tej czynności, wyrażasz zgodę na nasze opłaty dla zarejestrowanego partnera. Opłaty te służą do obsługi przedsprzedażnej i mogą także obejmować posprzedażną pomoc techniczną. Opłaty są oparte na i rosną wraz z wielkością zamówienia. Nasze ceny usług online są takie same niezależnie od tego, czy identyfikujesz zarejestrowanego partnera.

  4. Spójność umowy. Jeśli jakaś część niniejszej umowy jest niewykonalna, reszta nadal w pełni obowiązuje i działa.

  5. Zrzeczenie się. Niewykonanie jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się.

  6. Brak agencji. Niniejsza umowa nie tworzy agencji, spółki ani wspólnego przedsięwzięcia.

  7. Brak beneficjentów zewnętrznych. Nie ma żadnych beneficjentów innych firm w ramach niniejszej umowy.

  8. Obowiązujące prawo i miejsce. Niniejsza umowa podlega prawu stanu Waszyngton niezależnie od konfliktu norm prawnych, z wyłączeniem przypadku (i) jednostek reprezentujących rząd Stanów Zjednoczonych umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych, a w przypadku (ii) jednostki reprezentującej rząd stanowy lub lokalny w Stanach Zjednoczonych umowa podlega prawu danego stanu. Dowolne postępowanie związane z egzekwowaniem postanowień niniejszej umowy będzie prowadzone w stanie Waszyngton. Ten wybór jurysdykcji nie oznacza, że strony nie będą mogły korzystać z innych środków sądowych w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej.

  9. Całość umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia dotyczącego jej przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoległe uzgodnienia. W przypadku konfliktu między jakimikolwiek dokumentami w ramach tej umowy, które nie zostały jawnie rozwiązane w tych dokumentach, ich warunki będą miały kontrolę w następującej kolejności według ubywającego priorytetu: (1) niniejsza umowa subskrypcyjna dotycząca usług online firmy Microsoft, (2) warunki usług online, (3) dostępne szczegóły oferty i (4) wszystkie inne dokumenty w ramach niniejszej umowy.

  10. Kontynuacja zobowiązań. Warunki w sekcjach 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 i 8 będą nadal obowiązywać pomimo zakończenia lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

  11. Jurysdykcja eksportowa Stanów Zjednoczonych. Produkty podlegają jurysdykcji eksportowej Stanów Zjednoczonych. Musisz przestrzegać całego obowiązującego prawa, włącznie z przepisami eksportowymi administracji Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi obrotu bronią oraz ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania i lokalizacji docelowych określonych przez rządy Stanów Zjednoczonych i innych państw.

  12. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszej umowy wynikające z przyczyn pozostających poza jej kontrolą, takich jak pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, silne burze, strajk, embargo, spory z pracownikami, działania władz cywilnych lub wojskowych, działania wojenne, akty terrorystyczne (włącznie z terroryzmem cybernetycznym), działanie siły wyższej, działanie lub zaniechanie operatorów internetowych, działanie lub zaniechanie ciał ustawodawczych lub rządowych (włącznie z wprowadzeniem przepisów lub rozporządzeń albo innymi działaniami rządu wpływającymi na świadczenie usług online). Ta sekcja nie będzie jednak miała zastosowania do zobowiązań płatniczych w ramach niniejszej umowy.

  13. Instytucja zamawiająca. Jeśli jesteś osobą akceptującą niniejsze warunki w imieniu danej jednostki, stwierdzasz, że masz uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy w imieniu tej jednostki. Jeśli określisz jednostkę, której dotyczy stowarzyszenie, lub użyjesz adresu e-mail udostępnionego przez tę jednostkę (na przykład pracodawcę), w związku z zakupem lub odnowieniem subskrypcji, ta jednostka będzie traktowana jako właściciel subskrypcji na potrzeby niniejszej umowy.

  14. Klienci z sektora rządowego. Klienci z sektora rządowego powinni przed zatwierdzeniem skonsultować się z firmą Microsoft. Akceptując niniejszą umowę, stwierdzasz, że przestrzegasz i nadal będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i rządowych wymagań zaopatrzeniowych.

 8. Definicje.

  Każde odwołanie w tej umowie do „dnia” będzie oznaczać dzień kalendarzowy.

  „Zasady dozwolonego użytkowania” są określone w Warunkach usług online.

  „Podmiot stowarzyszony” jest jednostką prawną należącą do strony, będącą właścicielem strony lub pozostającą wspólnie ze stroną w relacji własności. „Własność” oznacza dla celów tej definicji kontrolowanie ponad 50% udziałów w jednostce.

  „Oferta konsumpcji”, „Oferta dla zobowiązania” lub „Ograniczona oferta” opisują kategorie ofert subskrypcji i zostały zdefiniowane w sekcji 2.

  „Dane klienta” są zdefiniowane w Warunkach usług online.

  „Rozwiązanie klienta” jest zdefiniowane w Warunkach usług online.

  „Użytkownik końcowy” oznacza każdą osobę, której zezwolisz na dostęp do danych klientów hostowanych w usługach online lub w inny sposób korzystającą z usług online, lub dowolnego użytkownika rozwiązania klienta.

  „Rozwiązanie usługi zarządzanej” oznacza zarządzaną usługę informatyczną udostępnianą innej firmie, która obejmuje administrowanie i obsługę techniczną usług platformy Microsoft Azure.

  „Usługi platformy Microsoft Azure” są zdefiniowane w Warunkach usług online.

  „Produkt inny niż firmy Microsoft” jest zdefiniowany w Warunkach usług online.

  „Szczegóły oferty” oznaczają ceny i powiązane warunki mające zastosowanie do oferty subskrypcji w wersji opublikowanej w portalu.

  „Usługi online” oznaczają dowolne usługi hostowane przez firmę Microsoft, które subskrybujesz w ramach niniejszej umowy.

  „Warunki usług online” oznaczają warunki, które mają zastosowanie do korzystania z produktów i są dostępne na stronie https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Warunki usług online obejmują warunki określające korzystanie z produktów, które stanowią dodatek do warunków niniejszej umowy.

  „Wersje zapoznawcze” oznaczają wersje zapoznawcze, beta lub inne wersje lub funkcje przed udostępnieniem usług online lub oprogramowania oferowanych przez firmę Microsoft w celu uzyskania opinii klientów.

  „Portal” oznacza witryny internetowe odpowiednich usług online, które można znaleźć na stronach https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ lub w alternatywnej witrynie internetowej określonej przez nas.

  „Produkt” oznacza każdą usługę online (w tym wszelkie oprogramowanie).

  „Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)” oznacza podjęte zobowiązania dotyczące dostawy i/lub wydajności usług online, opublikowane na stronie http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ lub w witrynie alternatywnej określonej przez nas.

  „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w celu zainstalowania na urządzeniu jako części subskrypcji usługi lub do korzystania z usługą online w celu włączenia określonych funkcji.

  „Subskrypcja” oznacza rejestrację w usługach online dla zdefiniowanego okresu określonego w portalu. Możesz zakupić wiele subskrypcji, które mogą być administrowane oddzielnie i które będą zarządzane przez warunki oddzielnej umowy subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft.

  „Okres” oznacza czas trwania subskrypcji (na przykład 30 dni lub 12 miesięcy).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×