Ustawianie i edytowanie typów danych w diagramach modeli baz danych

Potraktuj typy danych jako zasady ograniczające wprowadzanie pewnych informacji w poszczególnych kolumnach tabeli w bazie danych. Na przykład jeśli chcesz upewnić się, że nikt nie wprowadzi nazwy w polu, które może zawierać jedynie daty, możesz ustawić typ danych tego pola jako datę. Typy danych są definiowane dla każdej kolumny w oknie Właściwości bazy danych po uprzednim utworzeniu tabeli.

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Ustawianie typów danych dla kolumn w tabeli modelu bazy danych

 1. Kliknij dwukrotnie kształt tabeli zawierającej kolumny, dla których chcesz ustawić typy danych.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. W kolumnie Typ danych kliknij komórkę, którą chcesz zmienić.

 4. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego typu danych i wybierz z listy inny typ danych.

Wybieranie między przenośnymi a fizycznymi typami danych

Przenośne typy danych to standardowe typy danych, mapowane na podobne, zgodne fizyczne typy danych w innych systemach baz danych. Fizyczne typy danych są typami danych obsługiwanymi przez docelową bazę danych. Na przykład jeśli masz ustawiony sterownik jako Access, wszystkie typy danych dostępne w programie Access pakietu Microsoft Office są dostępne jako fizyczne typy danych w Twoim modelu.

 1. Kliknij dwukrotnie kształt tabeli zawierającej kolumny, dla których chcesz ustawić typy danych.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Poniżej listy kolumn kliknij opcję Przenośne typy danych lub Fizyczne typy danych.

  • Przenośne typy danych to standardowe typy danych, mapowane na podobne, zgodne fizyczne typy danych w innych systemach baz danych.

  • Fizyczne typy danych są określone przez sterownik bazy danych ustawiony dla danego modelu. Aby dowiedzieć się więcej o typach danych dla określonego sterownika, zapoznaj się z dokumentacją docelowego systemu zarządzania bazami danych (DBMS) tego sterownika.

Zmienianie dostępnego zestawu fizycznych typów danych

Różne systemy zarządzania bazą danych obsługują różne typy danych. Na przykład jeśli masz ustawiony sterownik jako Access, wszystkie typy danych dostępne w programie Access są dostępne jako fizyczne typy danych w Twoim modelu. Jeśli nie widzisz oczekiwanych typów danych, może być konieczna zmiana sterownika, który skonfigurowano w oknie dialogowym Opcje sterownika.

Aby użyć zestawu typów danych dla systemu zarządzania bazami danych dostępnego w modelu, ustaw sterowniki dla tego systemu w oknie dialogowym Opcje sterowników.

 1. Określ, który sterownik bazy danych został ustawiony dla diagramu.

  • Kliknij dwukrotnie tabelę, a następnie w oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

  • Spójrz poniżej listy kolumn, obok opcji dotyczących przenośnych i fizycznych typów danych.

  • Zwróć uwagę na docelowy system zarządzania bazami danych wyświetlany w nawiasach.

 2. Zmień sterownik docelowej bazy danych.

  • W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Sterowniki.

  • Na karcie Sterowniki wybierz sterownik programu Visio dla docelowego systemu zarządzania bazami danych.

  • Kliknij przycisk Ustawienia i zaznacz pole wyboru przy odpowiednim sterowniku ODBC.

Tworzenie typu danych zdefiniowanego przez użytkownika

Typy danych zdefiniowane przez użytkownika są niestandardowymi typami danych, które można tworzyć i ponowne używać w modelu bazy danych, w którym zostały utworzone. Może się to zdarzyć, na przykład jeśli tabela ma kolumny o liczbowymi typie danych służącym do śledzenia zasobów. Mimo to możesz zmieniać system śledzenia z liczbowego na znakowy. Jeśli korzystasz z typu danych zdefiniowanego przez użytkownika, w dowolnym momencie możesz zmienić jego właściwości z liczbowego na znakowy. Dokona to zmian we wszystkich kolumnach, których to dotyczy, natomiast nie zmienią się pozostałe kolumny zawierające dane typu liczbowego.

 1. W menu Baza danych kliknij polecenie Typy danych zdefiniowane przez użytkownika.

 2. W oknie dialogowym Typy danych zdefiniowane przez użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie nowego typu zdefiniowanego przez użytkownika wprowadź nazwę.

 4. Aby utworzyć nowy typ danych na podstawie istniejącego typu danych, zaznacz pole wyboru Kopiuj z, a następnie wybierz nazwę istniejącego typu danych zdefiniowanego przez użytkownika.

 5. Kliknij przycisk OK. Określ cechy przenośnego typu danych.

 6. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie typu kolekcji dla kolumny

Typy kolekcji pozwalają, aby w polu przechowywanych było wiele wartości. Na przykład jeśli masz tabelę z informacjami na temat muzyki, możesz chcieć mieć typ kolekcji dla każdego gatunku, jak np. Klasyczna, Popularna i Folk. Typy kolekcji pozwalają zoptymalizować wydajność bazy danych, przechowując dane w pojedynczej encji zamiast korzystania z obcych kluczy i tabel pomocniczych.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę z kolumną, którą chcesz określić jako typ kolekcji.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Kliknij kolumnę, którą chcesz ustawić jako typ kolekcji, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kolumny kliknij kartę Kolekcja, a następnie wybierz jeden z następujących typów kolekcji:

  • Nieuporządkowana, niepowtarzająca się grupa wartości (zestaw) Umożliwia występowanie wielu wartości w wystąpieniach populacji pola w kolumnie, ale każda wartość musi być unikatowa. Z wartościami nie są skojarzone kryteria sortowania, dlatego są one nieuporządkowane.

  • Uporządkowana grupa wartości (lista) Tworzy uporządkowany zbiór elementów, zezwalając na powielone elementy. Każdy element w zbiorze ma pozycję porządkową. Pozycja porządkowa jest pozycją, która pozwala na dostęp do wartości. Ponieważ dwie wartości mogą być takie same, rozróżniane są one za pomocą pozycji porządkowej.

  • Nieuporządkowana, powtarzająca się grupa wartości (zestaw wielokrotny) Pozwala utworzyć kolekcję, w której jest dopuszczalne duplikowanie elementów. Te elementy nie mają pozycji porządkowej.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości kolumny.

Tworzenie złożonego typu danych przy użyciu kształtu Typ

Szablon diagramu modelu bazy danych obsługuje zarówno modele relacyjne i obiektowo-relacyjne, dzięki czemu można pracować z prostymi i złożonymi typami danych. Proste typy danych, używane przez relacyjne i obiektowo-relacyjne bazy danych obsługują jedną wartość danych dla każdej kolumny. Obiektowo-relacyjne bazy danych obsługują również złożone typy danych, w których kolumna może zawierać wiele wartości lub pól. Każde pole może mieć różne typy danych. Na przykład możesz zdefiniować adres jako złożony typ danych, zawierający kolumny dla ulicy, miasta, województwa i kodu pocztowego.

 1. Przeciągnij kształt Typ z wzornika Model obiektowo-relacyjny na diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie kształt Typ, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych, a następnie w obszarze Kategorie kliknij opcję Pola.

 3. Kliknij w pustym wierszu i zacznij wpisywać nową nazwę fizyczną, aby dodać pole.

 4. Określ typ danych, wpisując go lub wybierając odpowiedni typ z listy dla tego pola.

 5. Aby zapobiec wprowadzaniu wartości null, zaznacz pole wyboru w kolumnie Wymagane.

 6. Aby zdefiniować właściwość Typ jako Nazwany, Samodzielny lub Domena, w obszarze Kategorie kliknij opcję Definicja.

 7. Wybierz odpowiednie opcje:

  • Nazwany typ wiersza Wybranie tej opcji oznacza, że typ nie jest aliasem innego typu.

  • Typ samodzielny Wybranie tej opcji oznacza, że typ jest oparty na innym typie i ma tę samą reprezentację co typ, na którym jest oparty, ale jest samodzielnym typem.

   Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wybierać opcji w kategorii Pola.

  • Domena Wybranie tej opcji oznacza, że typ jest aliasem dla innego typu, czyli pośrednią reprezentacją tego samego typu.

   Po zaznaczeniu tej opcji stanie się dostępna opcja Typ kolekcji aliasów i nie będzie można wybierać opcji w kategorii Pola.

  • Typ kolekcji aliasów (opcja widoczna tylko po zaznaczeniu opcji Domena) — pozwala wybrać opcję określającą, czy wartość atrybutu jest kolekcją pojedynczej wartości, zestawem, listą czy zestawem wielokrotnym. W relacyjnych bazach danych wszystkie typy kolekcji atrybutów mają pojedyncze wartości. Obiektowo-relacyjne bazy danych umożliwiają określenie dodatkowych typów kolekcji.

Przypisywanie złożonego typu danych do kolumny

Po utworzeniu typu złożonego przy użyciu kształtu Typ można przypisać ten typ do kolumny, definiując kolumnę zawierającą wszystkie kolumny tego typu. Można na przykład utworzyć tabelę z kolumnami Identyfikator, Imię i Nazwisko oraz Adres, gdzie Adres jest typem złożonym z kolumn Ulica, Miasto, Województwo i Kod pocztowy.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz użyć złożonego typu danych.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego typu danych i wybierz inny typ danych z listy.

Tworzenie tabeli uwzględniającej typy

Po utworzeniu typu złożonego przy użyciu kształtu Typ można przypisać ten typ do tabeli, definiując w ten sposób wszystkie kolumny tabeli na podstawie typu. Na przykład jeśli masz typ zawierający kolumny Jeden, Dwa i Trzy, możesz przypisać ten typ do tabeli, a tabela automatycznie będzie zawierać te kolumny.

Uwaga: Tę operację można przeprowadzić tylko na pustej tabeli.

 1. Przeciągnij kształt Encja na diagram modelu.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę, a następnie w oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Definicja.

 3. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego typu danych i wybierz inny typ danych z listy.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, kliknij polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania jest wyświetlana w wierszu u góry okna dialogowego.

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz programu Visio (plan 2) i chcesz uzyskać informacje na temat odtwarzania istniejącej bazy danych w model bazy danych, zobacz temat Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×