Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2011

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla systemu Android

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji jest związane z wdrażaniem i używaniem aplikacji Microsoft Lync 2010 dla systemu Android na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. W przypadku używania oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server 2010 jako usługi, czyli jeśli inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa to oprogramowanie, do tej innej firmy będą przesyłane informacje. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, należy skonsultować się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia konfigurowanie opcji Przekazywanie połączeń lub Jednocześnie zadzwoń w celu dzwonienia do pełnomocników bądź grupy połączenia zespołowego (jeśli w kliencie komputerowym programu Microsoft Lync 2010 zdefiniowano pełnomocników lub grupę połączenia zespołowego), a także do osób na liście kontaktów, w katalogu firmowym oraz pod dowolny numer telefonu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy pełnomocnik odbiera połączenie w imieniu użytkownika, użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Przy użyciu tej funkcji można przekazywać połączenia na telefon komórkowy podczas nieobecności w biurze, a także przekazywać połączenia do odpowiednich osób.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync 2010 dla systemu Android na karcie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazuj połączenia do.

 3. Z listy opcji wybierz pozycję Nowy numer, Moi pełnomocnicy lub Wybierz kontakt.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Funkcja Wizytówka służy do zbierania informacji statycznych i dynamicznych o innych osobach w przedsiębiorstwie i wyświetlania tych informacji w programie Lync 2010 oraz w nowszych wersjach klienta obsługi wiadomości i współpracy Microsoft Outlook. Wizytówka udostępnia uruchamiane jednym naciśnięciem akcje wysyłania wiadomości e-mail, nawiązywania połączeń oraz wysyłania wiadomości błyskawicznych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usług domenowych Active Directory) i udostępniane innym za pośrednictwem programu Lync Server 2010. Informacje dynamiczne, takie jak numery telefonów i informacje o obecności, mogą zostać wprowadzone przez użytkownika, a następnie zebrane i udostępnione. Informacje o lokalizacji wyświetlane na wizytówce są pobierane zgodnie z opisem w sekcji „Udostępnianie lokalizacji” w dalszej części tego uzupełnienia. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje o wizytówce są wyświetlane w celu umożliwienia użytkownikowi udostępniania jego informacji kontaktowych innym osobom.

Wybór i kontrola: Kontaktami zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Rejestrowanie diagnostyczne

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania diagnostycznego pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z aplikacji Lync dla systemu Android na urządzeniu w profilu użytkownika. Informacji tych można używać do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Lync dla systemu Android.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy rejestrowanie diagnostyczne jest włączone, na urządzeniu są zapisywane informacje następującego typu: identyfikator urządzenia, domena i alias użytkownika, informacje o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane o konfiguracji klienta, takie jak reguły przekazywania połączeń, status i notatki. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale użytkownik może to zrobić ręcznie na potrzeby rozwiązywania problemów (zobacz sekcję „Wysyłanie dzienników” w dalszej części tego uzupełnienia).

Wykorzystywanie informacji: Rejestrowania diagnostycznego można używać do rozwiązywania problemów z aplikacją Lync dla systemu Android.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie diagnostyczne jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla systemu Android na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Naciśnij pozycję Rejestrowanie diagnostyczne, aby zaznaczyć pole wyboru.

 3. Na stronie Lync — informacje naciśnij pozycję Wyślij dzienniki diagnostyczne w celu wysłania dziennika.

Początek strony

Udostępnianie lokalizacji

Działanie funkcji: Funkcja udostępniania lokalizacji przekazuje innym osobom informacje o strefie czasowej użytkownika za pośrednictwem funkcji informowania o obecności. W przypadku włączenia trybu prywatności informacje o lokalizacji są udostępniane. Szczegółowe informacje o tym, jak włączyć tryb prywatności i jak są udostępniane informacje o lokalizacji, można znaleźć w sekcji „Tryb prywatności” w dalszej części tego uzupełnienia.

Ważne:  Aplikacja Lync dla systemu Android nie jest w stanie ustalić rzeczywistej lokalizacji geograficznej użytkownika. NIE należy za pomocą aplikacji Lync dla systemu Android wybierać numerów alarmowych, na przykład 112 czy 999. Do tego należy używać klawiatury urządzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Z systemu operacyjnego urządzenia przenośnego jest odczytywana strefa czasowa użytkownika i jest ona udostępniana kontaktom programu Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Strefa czasowa jest udostępniana przez funkcję informowania o obecności w programie Lync na podstawie skonfigurowanych przez użytkownika ustawień tej funkcji w kliencie komputerowym programu Lync. Te informacje są wyświetlane na wizytówkach. Za pośrednictwem funkcji informowania o obecności nie są udostępniane żadne inne informacje: ani lokalizacja geograficzna, ani adresy miejsc.

Wybór i kontrola: Udostępnianie lokalizacji włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli włączono udostępnianie lokalizacji, zarządza się nim w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego służy do wyświetlania obrazu użytkownika i obrazów innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje funkcji obrazu osobistego dotyczące wyświetlania obrazów i udostępniania obrazu osobistego użytkownika. W aplikacji Lync dla systemu Android można wyświetlać tylko zdjęcia przechowywane w usłudze Active Directory. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są używane w celu dostosowania środowiska użytkownika i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami funkcji obrazu osobistego zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi dostęp do opublikowanych informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie innym użytkownikom opublikowanych informacji o sobie, takich jak status obecności, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server są używane adres logowania i hasło użytkownika. Zarówno użytkownik, jak i administrator może publikować informacje o statusie obecności i informacje kontaktowe użytkownika skojarzone z jego logowaniem. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Inni użytkownicy programu Lync i inne programy mogą uzyskiwać dostęp do informacji o obecności użytkownika i jego informacji kontaktowych w celu sprawdzenia opublikowanego statusu użytkownika i informacji o nim, aby lepiej się z nim komunikować.

Wybór i kontrola: Ustawieniami informacji o obecności i informacji kontaktowych zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi udostępniać jego statusy obecności (na przykład Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) tylko kontaktom znajdującym się na liście kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym można tak przełączyć ustawienia użytkownika, aby informacje o obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Ustawienie tego trybu określa sposób udostępniania informacji o obecności.

Wybór i kontrola: Tryb prywatności włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli włączono tryb prywatności, zarządza się nim w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysyłanie zapisanej lokalnie na urządzeniu historii konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych z aplikacji Lync 2010 dla systemu Android na określony adres e-mail w postaci załącznika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Cała zawartość przychodzących i wychodzących konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest bezterminowo przechowywana lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie do czasu usunięcia konwersacji przez użytkownika, odinstalowania aplikacji lub zalogowania się na tym samym urządzeniu przez nowego użytkownika. Historia wiadomości błyskawicznych przekazywana za pomocą funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana na adres e-mail użytkownika w postaci wiadomości e-mail. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię swoich konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w postaci załącznika wiadomości e-mail na określony adres e-mail w celu archiwizowania lub udostępniania innym.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest automatycznie zapisywana na urządzeniu. Nie można wyłączyć tej funkcji. Historię konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych można usunąć w następujący sposób:

 1. Na karcie Rozmowy naciśnij i przytrzymaj konwersację, którą chcesz usunąć.

 2. W menu podręcznym naciśnij polecenie Usuń konwersację.

 3. W oknie dialogowym z potwierdzeniem usunięcia naciśnij pozycję OK.

Aby wysłać historię konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych, należy wykonać jedną z poniższych procedur:

 1. W oknie konwersacji naciśnij klawisz menu.

 2. Wybierz z menu polecenie Wyślij jako wiadomość e-mail.

 3. Wprowadź docelowy adres e-mail, jeśli chcesz wysłać historię do innych osób oprócz siebie.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij.

Lub

 1. Na karcie Rozmowy naciśnij i przytrzymaj konwersację, którą chcesz wysłać.

 2. W menu podręcznym naciśnij polecenie Wyślij jako wiadomość e-mail.

 3. Wprowadź docelowy adres e-mail, jeśli chcesz wysłać historię do innych osób oprócz siebie.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Wysyłanie dzienników

Działanie funkcji: Funkcja wysyłania dzienników pozwala na wysłanie dzienników aplikacji Lync dla systemu Android (zobacz sekcję „Rejestrowanie diagnostyczne” we wcześniejszej części tego uzupełnienia) w celu umożliwienia zespołowi pomocy technicznej zbadania wszelkich problemów z dźwiękiem lub łącznością.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wysyłane są tylko informacje zebrane przez funkcję rejestrowania diagnostycznego (jeśli jest włączona). Aby dowiedzieć się, jakie informacje są rejestrowane, zobacz sekcję „Rejestrowanie diagnostyczne” we wcześniejszej części tego uzupełnienia.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane z urządzenia użytkownika są wykorzystywane w celu rozwiązania napotkanego przez niego problemu oraz ulepszenia programu Lync.

Wybór i kontrola: Aplikacja Lync dla systemu Android nie wysyła dzienników z urządzenia użytkownika automatycznie. Wysyła dzienniki tylko wtedy, gdy na urządzeniu włączono rejestrowanie (zobacz sekcję „Rejestrowanie diagnostyczne” we wcześniejszej części tego uzupełnienia) i użytkownik wykonał następujące czynności w celu ręcznego wysłania dzienników programu Lync:

 1. W aplikacji Lync dla systemu Android na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Naciśnij pozycję Rejestrowanie diagnostyczne, aby zaznaczyć pole wyboru.

 3. Na stronie Lync — informacje naciśnij pozycję Wyślij dzienniki diagnostyczne.

 4. W otwartym formularzu wiadomości e-mail z dołączonymi dziennikami wpisz docelowy adres e-mail i naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji, z których tylko jedna, scalanie wyszukiwania, jest dostępna w aplikacji Lync dla systemu Android. Ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami programu Lync użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Aplikacja Lync dla systemu Android pobiera informacje kontaktowe z usługi Active Directory lub funkcji informowania o obecności. Te informacje są używane wewnętrznie przez aplikację Lync dla systemu Android.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z usługi Active Directory lub funkcji informowania o obecności są wyświetlane w interfejsie użytkownika aplikacji Lync dla systemu Android.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×