Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla tabletu iPad

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2012

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla tabletu iPad

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji jest związane z wdrażaniem i używaniem aplikacji Microsoft Lync 2010 dla tabletu iPad na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. W przypadku używania oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server 2010 jako usługi, czyli jeśli inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa to oprogramowanie, do tej innej firmy będą przesyłane informacje. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, należy skonsultować się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia użytkownikowi wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać lub odbierać połączenia oraz organizować spotkania online lub dołączać do nich w imieniu użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą informacji kontaktowych pełnomocnika program Lync umożliwia mu nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań i dołączanie do nich w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync 2010 dla tabletu iPad na karcie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Naciśnij bieżące ustawienie przekazywania połączeń i z wyświetlonej listy opcji wybierz pozycję Pełnomocnicy.

Uwaga:  Pełnomocników nie można skonfigurować za pomocą urządzenia przenośnego. Należy to zrobić za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki udostępniają informacje kontaktowe oraz informacje o obecności i lokalizacji — dotyczące Ciebie i osób w Twojej organizacji — w programie Lync i w najnowszych wersjach programu Outlook. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą. Bezpośrednio z wizytówki danej osoby można na przykład wysłać jej wiadomość błyskawiczną lub e-mail albo nawiązać z nią połączenie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usługi Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server; informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji); numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika; informacjami o obecności program Lync zarządza na podstawie kalendarza programu Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są one wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Serwer programu Lync udostępnia te informacje innym osobom w organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Wizytówki służą do wyświetlania informacji kontaktowych oraz informacji o lokalizacji i obecności osób w organizacji użytkownika. Ilością informacji wyświetlaną kontaktom użytkownika z programów Lync i Outlook można sterować, ustawiając „relację określającą poziom prywatności” i włączając lub wyłączając tryb prywatności (zobacz sekcję dotyczącą trybu prywatności).

Wybór i kontrola: Kontaktami zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Rejestrowanie

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z aplikacji Lync dla tabletu iPad na urządzeniu w profilu użytkownika. Informacje te mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Lync dla tabletu iPad.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy rejestrowanie jest włączone, na urządzeniu są zapisywane informacje następującego typu: identyfikator urządzenia, domena i alias użytkownika, informacje o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane o konfiguracji klienta, takie jak reguły przekazywania połączeń, status i notatki. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale użytkownik może to zrobić ręcznie na potrzeby rozwiązywania problemów (zobacz sekcję „Wysyłanie dzienników” w dalszej części tego uzupełnienia).

Wykorzystywanie informacji: Rejestrowania można używać do rozwiązywania problemów z aplikacją Lync dla tabletu iPad.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla tabletu iPad na karcie O mnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie ustaw przełącznik Rejestrowanie w pozycji Wł.

Początek strony

Połączenia alarmowe (112, 999)

Ważne: NIE należy nawiązywać za pomocą aplikacji Lync dla tabletu iPad połączeń alarmowych, na przykład ze służbami ratowniczymi pod numerami 112 czy 999. Aplikacja Lync dla tabletu iPad NIE ma funkcji ustalania rzeczywistego miejsca przebywania użytkownika, dlatego w przypadku skontaktowania się z tego typu służbami za pomocą tej aplikacji, służby te NIE będą w stanie zlokalizować użytkownika. Aby nawiązać połączenie alarmowe za pomocą urządzenia, należy zamknąć aplikację Lync dla tabletu iPad i skorzystać z klawiatury urządzenia.

Początek strony

Udostępnianie lokalizacji

Działanie funkcji: Funkcja udostępniania lokalizacji przekazuje innym osobom informacje o strefie czasowej użytkownika za pośrednictwem funkcji informowania o obecności. W przypadku włączenia trybu prywatności informacje o lokalizacji są udostępniane. Szczegółowe informacje o tym, jak włączyć tryb prywatności i jak są udostępniane informacje o lokalizacji, można znaleźć w sekcji „Tryb prywatności” w dalszej części tego uzupełnienia.

Ważne:  Aplikacja Lync dla tabletu iPad nie jest w stanie ustalić rzeczywistej lokalizacji geograficznej użytkownika. NIE należy za pomocą aplikacji Lync dla tabletu iPad wybierać numerów alarmowych, na przykład 112 czy 999. Do tego należy używać klawiatury urządzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Z systemu operacyjnego urządzenia przenośnego jest odczytywana strefa czasowa użytkownika i jest ona udostępniana kontaktom programu Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Strefa czasowa jest udostępniana przez funkcję informowania o obecności w programie Lync na podstawie skonfigurowanych przez użytkownika ustawień tej funkcji w kliencie komputerowym programu Lync. Te informacje są wyświetlane na wizytówkach. Za pośrednictwem funkcji informowania o obecności nie są udostępniane żadne inne informacje: ani lokalizacja geograficzna, ani adresy miejsc.

Wybór i kontrola: Udostępnianie lokalizacji włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli włączono udostępnianie lokalizacji, zarządza się nim w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego służy do wyświetlania obrazu użytkownika i obrazów innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje funkcji obrazu osobistego dotyczące wyświetlania obrazów i udostępniania obrazu osobistego użytkownika. W aplikacji Lync dla tabletu iPad można wyświetlać tylko zdjęcia przechowywane w usłudze Active Directory. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są używane w celu dostosowania środowiska użytkownika i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami funkcji obrazu osobistego zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wszystkie zastosowania tej funkcji zależą od działań użytkowników końcowych, takich jak przekazywanie, nawigowanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas konwersacji lub spotkania są emitowane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub osoba prowadząca może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola: Użytkownicy tabletów iPad mogą jedynie wyświetlić prezentację programu PowerPoint udostępnianą przez innego uczestnika spotkania. Nie mogą przesyłać, dodawać adnotacji ani udostępniać prezentacji programu PowerPoint przy użyciu tabletu iPad.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi wyświetlanie informacji o obecności i informacji kontaktowych innych użytkowników (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie opublikowanych informacji, takich jak obecność, status, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i uwagi. Administrator przedsiębiorstwa może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adres logowania i hasło użytkownika na potrzeby logowania i uwierzytelniania. Wszelkie dodatkowe numery telefonów udostępnione przez użytkownika, informacje typu „poza biurem” i inne informacje o statusie, jeśli administrator skonfigurował integrację z programami Outlook i Exchange Server i włączono tę funkcję w programie Outlook; także wszelkie uwagi i informacje o dostępności ręcznie dodane przez użytkownika są dostępne na wizytówce. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Adres logowania i hasło są używane do logowania użytkownika do programu Lync i łączenia się z programem Lync Server. Zależnie od tego, jak użytkownik skonfigurował opcje prywatności, inni użytkownicy programu Lync i programy mogą mieć dostęp do jego informacji o obecności, kontaktowych i o statusie (o ile je opublikowano), co ma ułatwić użytkownikom komunikowanie się.

Wybór i kontrola: Ustawieniami informacji o obecności i informacji kontaktowych zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikom określić ilość informacji o obecności (na przykład Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) udostępnianych kontaktom znajdującym się na liście kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym można dostosować ustawienia użytkownika, aby informacje o obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Ustawienie tego trybu umożliwia użytkownikowi określenie sposobu udostępniania informacji o obecności.

Wybór i kontrola: Tryb prywatności włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli włączono tryb prywatności, zarządza się nim w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Powiadomienia wypychane

Działanie funkcji: Powiadomienia wypychane to mechanizm powiadamiania użytkownika o nadejściu nowej wiadomości na urządzeniu przenośnym. Powiadomienie może mieć różne formy — okna podręcznego, dźwięku lub ikony z numerem na ekranie głównym — zależnie od systemu operacyjnego urządzenia. Powiadomienie jest generowane lokalnie na urządzeniu, gdy odbiera ono nową wiadomość. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy aplikacja Lync dla tabletu iPad nie działa na pierwszym planie. Gdy działa na pierwszym planie, powiadomienia wypychane są pomijane. Powiadomienia wypychane można włączyć lub wyłączyć, ale ich wyłączenie nie powoduje zatrzymania odbierania nowych wiadomości — wyłączana jest tylko funkcja powiadomień. Aby przestać odbierać nowe wiadomości, trzeba wylogować się z aplikacji Lync dla tabletu iPad.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Na urządzeniu przenośnym nie są zbierane, przetwarzane ani przesyłane żadne informacje. Wszystkie informacje wysyłane na urządzenie użytkownika przez innych użytkowników programu Lync przechodzą przez usługę powiadomień wypychanych programu Microsoft Lync Server, a następnie są przekierowywane do usługi powiadomień wypychanych tabletu iPad w celu dostarczenia na urządzenie użytkownika. Po nawiązaniu konwersacji wszystkie wiadomości są wymieniane bezpośrednio między jej uczestnikami. Aby poznać szczegóły zasad ochrony prywatności dotyczące tabletu iPad, zobacz zasady ochrony prywatności klientów firmy Apple.

Wykorzystywanie informacji: Ustawienie powiadomień wypychanych steruje tym, czy użytkownik jest powiadamiany o nowych wiadomościach odebranych przez aplikację Lync dla tabletu iPad, gdy aplikacja ta nie działa na pierwszym planie.

Wybór i kontrola: Powiadomienia wypychane włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli powiadomienia wypychane są włączone, można je włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. Na ekranie początkowym naciśnij ikonę Ustawienia.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Powiadomienia.

 3. Upewnij się, że przełącznik Powiadomienia jest w pozycji Włączone.

 4. Z listy aplikacji wybierz pozycję Lync.

 5. Ustaw przełączniki Komunikaty, Dźwięki i Znaczki w pozycjach Włączone.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysyłanie zapisanej lokalnie na urządzeniu historii konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych z aplikacji Lync 2010 dla tabletu iPad na określony adres e-mail w postaci załącznika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Cała zawartość przychodzących i wychodzących konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest bezterminowo przechowywana lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie do czasu usunięcia konwersacji przez użytkownika, odinstalowania aplikacji lub zalogowania się na tym samym urządzeniu przez nowego użytkownika. Historia wiadomości błyskawicznych przekazywana za pomocą funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana na adres e-mail użytkownika w postaci wiadomości e-mail. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię swoich konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w postaci załącznika wiadomości e-mail na określony adres e-mail w celu archiwizowania lub udostępniania innym.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest automatycznie zapisywana na urządzeniu. Nie można wyłączyć tej funkcji. Historię konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych można usunąć w następujący sposób:

 1. Na karcie Rozmowy naciśnij pozycję Edytuj.

 2. Wybierz konwersację, którą chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń.

Aby wysłać historię konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych, należy wykonać następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji naciśnij przycisk Akcje na pasku nawigacyjnym.

 2. Wybierz z menu polecenie Wyślij jako wiadomość e-mail.

 3. Wprowadź docelowy adres e-mail, jeśli chcesz wysłać historię do innych osób oprócz siebie.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Wysyłanie dzienników

Działanie funkcji: Funkcja wysyłania dzienników pozwala na wysłanie dzienników aplikacji Lync dla tabletu iPad (zobacz sekcję „Rejestrowanie” we wcześniejszej części tego uzupełnienia) w celu umożliwienia zespołowi pomocy technicznej zbadania wszelkich problemów z dźwiękiem lub łącznością.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wysyłane są tylko informacje zebrane przez funkcję rejestrowania (jeśli jest włączona). Aby dowiedzieć się, jakie informacje są rejestrowane, zobacz sekcję „Rejestrowanie” we wcześniejszej części tego uzupełnienia.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane z urządzenia użytkownika są wykorzystywane w celu rozwiązania napotkanego przez niego problemu oraz ulepszenia programu Lync.

Wybór i kontrola: Aplikacja Lync dla tabletu iPad nie wysyła dzienników z urządzenia użytkownika automatycznie. Wysyła dzienniki tylko wtedy, gdy na urządzeniu włączono rejestrowanie (zobacz sekcję „Rejestrowanie” we wcześniejszej części tego uzupełnienia) i użytkownik wykonał następujące czynności w celu ręcznego wysłania dzienników programu Lync:

 1. W aplikacji Lync dla tabletu iPad na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie naciśnij pozycję Wyślij pliki dziennika.

 4. W otwartym formularzu wiadomości e-mail z dołączonymi dziennikami wpisz docelowy adres e-mail i naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji, a następujące dwie z nich są dostępne w aplikacji Lync dla tabletu iPad:

 • Scalanie wyszukiwania: Ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami programu Lync użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

 • Scalanie kontaktów: Ta funkcja zespala informacje kontaktowe z globalnej listy adresowej, programu Lync Server i listy kontaktów tabletu iPad, sprawdzając zgodność identyfikatorów e-mail, identyfikatorów logowania lub obu typów identyfikatorów. Po odnalezieniu zgodnej pozycji aplikacja Lync dla tabletu iPad zespala dane z tych źródeł i wyświetla zespolone dane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, między innymi w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówkach.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Aplikacja Lync dla tabletu iPad zespala informacje kontaktowe z programu Outlook, usługi Active Directory, funkcji informowania o obecności i tabletu iPad. Te informacje są używane wewnętrznie przez aplikację Lync dla tabletu iPad.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z programu Outlook, usługi Active Directory, funkcji informowania o obecności i tabletu iPad są wyświetlane w interfejsie użytkownika aplikacji Lync dla tabletu iPad.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×