Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Lync 2010

Data ostatniej aktualizacji: październik 2010

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Lync 2010

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 w Twojej sieci lub sieci przedsiębiorstwa i korzystania z niego. Jeśli używasz programu Microsoft Lync Server 2010 jako usługi (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przekazywanych tej innej firmie, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Archiwizowanie

Działanie funkcji: Funkcja archiwizowania umożliwia administratorowi archiwizację konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych, a także archiwizację działań i zawartości dotyczących spotkań. Archiwizować można również parametry użytkowania, takie jak logowania użytkowników oraz rozpoczęcia i dołączenia do konwersacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Archiwizowanie powoduje przechowywanie zawartości konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych, informacji dotyczących użycia wiadomości błyskawicznych, zawartości spotkań oraz informacji o spotkaniach na serwerze skonfigurowanym przez administratora. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: administrator może używać tych informacji do zarządzania programem Lync 2010 w przedsiębiorstwie.

Wybór i kontrola: Funkcja archiwizowania jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Przejrzyj stosowane w firmie zasady użycia danych i monitorowania, aby sprawdzić, czy można włączyć archiwizowanie.

Kanał aktywności

Działanie funkcji: Kanał aktywności umożliwia wyświetlanie „powiadomień społecznościowych” od kontaktów z listy kontaktów. Pozwala także na pokazywanie innym osobom jego najnowszych notatek osobistych, zmian obrazu osobistego i zmian stanowiska lub lokalizacji biura.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: wraz z informacjami o obecności w programie Lync są publikowane następujące informacje:

 • Godzina aktualizacji zdjęcia firmowego (z katalogu firmy, takiego jak usługi domenowe Active Directory)

 • Obraz sieci Web (przesłany w celu pokazania innym osobom) z godziną aktualizacji

 • Godzina zmiany stanowiska firmowego

 • Godzina zmiany lokalizacji biura

 • Historia kilku ostatnich opublikowanych notatek osobistych

 • Notatka o nieobecności w biurze z programu Microsoft Exchange Server

Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: te informacje będą udostępniane kontaktom, dla których Twój kanał aktywności jest widoczny i które są z Tobą w relacji określającej poziom prywatności Znajomi i rodzina, Grupa robocza, Współpracownicy lub Kontakty zewnętrzne.

Wybór i kontrola:

Udostępnianie powyższych informacji można kontrolować, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste w obszarze Kanał aktywności włącz lub wyłącz udostępnianie tych aktualizacji. W kanale aktywności będzie widoczna bieżąca notatka osobista i notatka o nieobecności w biurze, o ile zostały ustawione. Jeśli informacje w notatce osobistej nie mają być wyświetlane, możesz po prostu pozostawić to pole puste.

 3. Kliknij przycisk OK.

Usługa testowania dźwięku

Działanie funkcji: Przycisk Sprawdź jakość połączenia umożliwia wykonanie połączenia testowego w programie Lync, dzięki czemu możesz sprawdzić jakość dźwięku połączenia. Możesz odsłuchać swój głos brzmiący jak podczas prawdziwego połączenia. Podczas połączenia testowego w usłudze testowania dźwięku jest wyświetlany monit o nagranie próbki głosu po usłyszeniu sygnału. Próbka głosu zostanie nagrana przez wstępnie zdefiniowany czas (np. 5 sekund), a następnie zostanie odtworzona. Jeśli jakość połączenia sieciowego jest poniżej optymalnego poziomu lub jeśli nie masz odpowiednio skonfigurowanego urządzenia, dowiesz się o tym po odsłuchaniu nagrania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Podczas połączenia testowego usługa testowania dźwięku nagrywa próbkę głosu po wyświetleniu monitu. Próbki głosu są usuwane po zakończeniu połączenia. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Próbka głosu jest nagrywana w celu umożliwienia Tobie sprawdzenia, jak Twój głos brzmi podczas prawdziwego połączenia oraz czy Twoje urządzenie jest poprawnie skonfigurowane i przygotowane do wykonywania połączeń. Odsłuchanie nagranej próbki głosu pozwala sprawdzić, czy można wykonywać połączenia, upewniając się, że urządzenie działa poprawnie i dźwięk brzmi prawidłowo.

Wybór i kontrola: Jeśli nie chcesz nagrywać próbki głosu, nie musisz wykonywać połączenia testowego. Aby wykonać połączenie testowe:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Urządzenie audio kliknij przycisk Sprawdź jakość połączenia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 3. Kliknij przycisk OK.

Dzienniki połączeń

Działanie funkcji: dzienniki połączeń umożliwiają przechowywanie nagrań połączeń głosowych programu Lync w folderze programu Microsoft Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o połączeniach głosowych, takie jak godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, czas trwania i uczestnicy połączenia, będą przechowywane w folderze Historia konwersacji programu Outlook. Ty lub administrator możecie także zarejestrować temat i lokalizację spotkania, wybierając program Outlook jako menedżera informacji osobistych na karcie Osobiste okna dialogowego Opcje. W dziennikach połączeń nie są przechowywane treści połączeń głosowych. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: te informacje umożliwiają przeglądanie historii połączeń głosowych.

Wybór i kontrola: Funkcja dzienników połączeń jest domyślnie włączona. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości sterowania funkcją dzienników połączeń, możesz zmienić ustawienia w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste wyczyść pole wyboru Zapisz moje dzienniki połączeń w folderze Historia konwersacji programu Outlook.

 3. Kliknij przycisk OK.

Delegowanie połączeń

Działanie funkcji: funkcja delegowania połączeń umożliwia wyznaczenie co najmniej jednego pełnomocnika, którzy będą w Twoim imieniu nawiązywać i odbierać połączenia oraz organizować spotkania online i dołączać do nich.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy pełnomocnik odbierze połączenie w Twoim imieniu, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Za pomocą tej funkcji możesz współpracować z pełnomocnikami w celu zarządzania harmonogramem i spotkaniami oraz śledzić połączenia nawiązywane i odbierane przez pełnomocników w Twoim imieniu.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona, ale może zostać włączona przez Ciebie lub administratora przedsiębiorstwa. Jeśli funkcja jest włączona, możesz skonfigurować pełnomocników w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Przekazywanie połączeń kliknij pozycję Jednocześnie zadzwoń albo Przekazuj połączenia do, a następnie kliknij pozycję Moi pełnomocnicy na liście rozwijanej.

 3. Jeśli nie skonfigurowano pełnomocników, kliknij pozycję Dodaj, a następnie wybierz osoby, które mają być Twoimi pełnomocnikami.

 4. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Pełnomocnicy.

 5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Przekazywanie połączeń.

  Uwagi: 

  • Użytkownicy skonfigurowani jako pełnomocnicy otrzymają odpowiednie powiadomienie w programie Lync.

  • Administratorzy przedsiębiorstwa mogą skonfigurować synchronizację pełnomocników kalendarza programu Exchange z programem Lync Server 2010. Po włączeniu synchronizacji pełnomocnicy kalendarza programu Exchange z odpowiednimi uprawnieniami (równymi lub większymi od uprawnień autora nieedytującego) zostaną automatycznie dodani w programie Lync jako pełnomocnicy. Nie zmienia to jednak ustawień przekazywania połączeń.

Przekazywanie połączeń

Działanie funkcji: funkcja przekazywania połączeń umożliwia określenie osoby lub numeru na potrzeby przekazywania połączeń podczas Twojej niedostępności lub nieobecności.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: żadne informacje nie są przesyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: ta funkcja umożliwia przekazywanie połączeń do innej osoby albo pod inny numer podczas Twojej niedostępności lub nieobecności.

Wybór i kontrola: Opcje przekazywania połączeń są dostępne tylko wtedy, gdy administrator przedsiębiorstwa włączył je dla organizacji. W takiej sytuacji funkcja jest domyślnie wyłączona w kliencie komputerowym programu Lync. Aby skonfigurować funkcję przekazywania połączeń:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia przekazywania połączeń lub kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. W obszarze Przekazywanie połączeń kliknij pozycję Przekaż moje połączenia do, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Poczta głosowa, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Wybierz pozycję Nowy numer lub kontakt. W oknie dialogowym Wybieranie kontaktu lub numeru kliknij lub wyszukaj kontakt albo wprowadź nowy numer telefonu, pod który mają być przekazywane połączenia, a następnie kliknij przycisk OK. Ponownie kliknij przycisk OK.

  • Wybierz pozycję Moi pełnomocnicy. W oknie dialogowym Przekazywanie połączeń — Pełnomocnicy skonfiguruj pełnomocników zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w sekcji Delegowanie połączeń w tym dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK. Ponownie kliknij przycisk OK.

Ważne:  Kiedy skonfigurujesz funkcję przekazywania połączeń w programie Lync 2010, połączenia przychodzące będą przekazywane pod ustawiony numer. Po nawiązaniu połączenia rozmówca będzie widzieć numer, pod który są przekazywane połączenia. Dzieje się tak tylko w przypadku połączeń między użytkownikami programu Lync.

Identyfikator rozmówcy na liście uczestników

Działanie funkcji: na liście uczestników są wyświetlani wszyscy użytkownicy spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Kiedy nawiązujesz połączenie konferencyjne, wszyscy uczestnicy widzą Twój numer telefonu (identyfikator rozmówcy). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: uczestnicy spotkania mogą odróżniać za pomocą tych informacji innych uczestników, którzy dołączyli do spotkania przez telefon.

Wybór i kontrola:

Identyfikator rozmówcy jest domyślnie wyświetlany oraz jest uzyskiwany od operatora telefonicznego. Jeśli nie chcesz udostępniać swojego numeru telefonu, możesz zablokować identyfikator rozmówcy podczas wykonywania połączenia.

 • Aby trwale zablokować identyfikator rozmówcy, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

 • Jeśli funkcja jest dostępna w Twojej lokalizacji, możesz wpisać specjalny kod przed wybraniem numeru telefonu w celu zablokowania identyfikatora rozmówcy na jedno połączenie. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z programu Lync na komputerze w profilu użytkownika. Te informacje mogą być używane do rozwiązywania problemów z programem Lync.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli Ty lub administrator włączyliście funkcję rejestrowania po stronie klienta, na komputerze będą przechowywane następujące informacje: temat i lokalizacja spotkania, komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP), odpowiedzi na zaproszenia programu Lync, informacje o nadawcy i odbiorcy każdej wiadomości programu Lync, trasa wiadomości, lista kontaktów, informacje o obecności, nazwy udostępnianych programów, załączników, plików programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet, udostępnione pytania ankiety oraz indeks wybranej opcji. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale możesz to zrobić ręcznie.

Wykorzystanie informacji: funkcja rejestrowania po stronie klienta może być używana do rozwiązywania problemów z programem Lync.

Wybór i kontrola: Funkcja rejestrowania po stronie klienta jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości sterowania funkcją rejestrowania, możesz zmienić ustawienia w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycje Włącz rejestrowanie zdarzeń w programie Lync i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Lync.

 3. Kliknij przycisk OK.

Zbieranie dzienników

Działanie funkcji: funkcja zbierania dzienników umożliwia zbieranie dzienników programu Lync, dzięki czemu firma Microsoft może analizować problemy z dźwiękiem, obrazem wideo lub łącznością.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Po kliknięciu pozycji Zbierz dzienniki będą zbierane następujące informacje:

 • Dzienniki programu Lync zawierające listę kontaktów i informacje o wcześniejszych sesjach konwersacji (nie zawierają one treści konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych)

 • Parametry dźwięku, takie jak poziom sygnału dźwiękowego i poziom hałasu

 • Parametry sieci

 • Konfiguracja urządzenia

 • Informacje o systemie operacyjnym i jego wersji

 • Programy uruchomione na komputerze, takie jak Outlook i Windows Internet Explorer

Opcjonalnie mogą być też zbierane następujące informacje:

 • 30-sekundowe nagranie ostatniego połączenia

 • Zrzut ekranu przedstawiający pulpit

Musisz ręcznie przekazać dzienniki zgodnie z instrukcjami administratora przedsiębiorstwa. Administrator przedsiębiorstwa wyśle dzienniki do firmy Microsoft na potrzeby rozwiązywania problemów.

Wykorzystanie informacji: Informacje zebrane z komputera są używane w celu rozwiązania napotkanego problemu oraz ulepszenia programu Lync.

Wybór i kontrola: Program Lync domyślnie nie zbiera dzienników z komputera. Dzienniki są zbierane tylko po kliknięciu przycisku Zbierz dzienniki. Dzienniki są przechowywane lokalnie na komputerze (w folderze %USERPROFILE%\tracing\). Musisz ręcznie przekazać dzienniki zgodnie z instrukcjami administratora przedsiębiorstwa. Kliknięcie przycisku Zbierz dzienniki nie powoduje automatycznego przesłania dzienników na serwer zdalny.

Wizytówka

Działanie funkcji: Funkcja wizytówki służy do zbierania informacji statycznych i dynamicznych o innych osobach w przedsiębiorstwie oraz wyświetlania tych informacji w programie Lync oraz w kontaktach w nowszych wersjach programu Outlook. Wizytówka umożliwia wykonywanie jednym kliknięciem m.in. następujących akcji: wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, wysłanie wiadomości błyskawicznej i zaplanowanie spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usługi Active Directory) i udostępniane innym osobom za pośrednictwem programu Lync Server. Zbierane informacje dynamiczne, takie jak numery telefonów i informacje o obecności, mogą zostać wprowadzone przez Ciebie, a następnie udostępnione innym osobom za pomocą programu Lync Server. Informacje z kalendarza o czasie wolnym/zajętym wyświetlane na wizytówce są pobierane z programu Microsoft Exchange Server. Informacje o lokalizacji wyświetlane na wizytówce są pobierane zgodnie z opisem w sekcji „Lokalizacja”. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: informacje z wizytówki są wyświetlane w celu umożliwienia udostępniania Twoich informacji kontaktowych innym osobom.

Wybór i kontrola: Masz następujące możliwości sterowania tą funkcją:

Relacje określające poziom prywatności: Możesz ustawić dla poszczególnych kontaktów różne relacje określające poziom prywatności (Znajomi i rodzina, Grupa robocza, Współpracownicy, Kontakty zewnętrzne i Zablokowane kontakty). Te relacje pozwalają określić, jakie informacje są udostępniane poszczególnym kontaktom. Aby ustawić relacje określające poziom prywatności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt.

 2. Kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności.

 3. Kliknij pozycję odpowiadającą sposobowi udostępniania informacji.

Informacje kalendarza: możesz sterować uprawnieniami do wyświetlania informacji o czasie wolnym/zajętym za pomocą opcji programu Outlook.

Lokalizacja: informacje o funkcji lokalizacji można znaleźć w sekcji Wybór i kontrola.

Historia konwersacji

Działanie funkcji: funkcja historii konwersacji programu Lync pobiera historię konwersacji z programu Exchange Server i wyświetla ją na karcie Konwersacje w programie Lync.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli funkcja rejestrowania historii konwersacji jest włączona, na koncie serwera Exchange będą przechowywane treść konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych oraz statystyka dotycząca konwersacji głosowych (np. data, godzina, czas trwania i informacje o rozmówcy). Jeśli funkcja rejestrowania historii konwersacji została wyłączona w programie Lync przez Ciebie lub za pośrednictwem zasad zdefiniowanych przez administratora przedsiębiorstwa, te informacje nie będą zbierane ani wyświetlane. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: zebrane informacje są wyświetlane na karcie Konwersacje w głównym interfejsie użytkownika programu Lync, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać i kontynuować wcześniejsze konwersacje.

Wybór i kontrola: Możesz wyłączyć rejestrowanie konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych i/lub połączeń. Aby zmienić te ustawienia:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zapisz moje rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Historia konwersacji programu Outlook.

 3. Kliknij przycisk OK.

Jeśli włączysz historię konwersacji, powiadom osoby, z którymi się komunikujesz, że treść rozmów prowadzonych z nimi za pomocą wiadomości błyskawicznych będzie rejestrowana.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji: Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w Programie poprawy jakości obsługi klienta, będą zbierane podstawowe informacje o konfiguracji sprzętowej oraz o sposobach używania oprogramowania i usług firmy Microsoft w celu rozpoznania trendów i wzorców użytkowania. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta są też zbierane informacje dotyczące typów i liczby napotkanych błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Nie są zbierane nazwiska, adresy ani żadne inne informacje kontaktowe.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, kiedy ta funkcja jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji o informacjach zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące Programu poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oferowanego oprogramowania i oferowanych usług.

Wybór i kontrola: Program poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączony, o ile nie włączył go administrator przedsiębiorstwa. W instalatorze programu Lync zostanie wyświetlony monit o utworzenie konta. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości sterowania tą funkcją, możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia Programu poprawy jakości obsługi klienta w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Ogólne zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie informacji o sposobie korzystania z programu Lync.

 3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Jeśli administrator zmieni to ustawienie w celu włączenia lub wyłączenia Programu poprawy jakości obsługi klienta, gdy będziesz już używać programu Lync, nowe ustawienie zostanie zastosowane dopiero po zamknięciu programu Lync i ponownym zalogowaniu się.

Udostępnianie pulpitu i programów

Działanie funkcji: funkcja udostępniania pulpitu i programów pozwala udostępniać widok ekranu komputera lub określonego uruchomionego programu pozostałym uczestnikom konwersacji programu Lync.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli rozpoczniesz udostępnianie, w zależności od udostępnianej treści, wszyscy uczestnicy konwersacji będą widzieć cały pulpit lub wybrany program na swoim ekranie komputera. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: funkcji udostępniania pulpitu i programów można używać na potrzeby współpracy z uczestnikami konwersacji.

Wybór i kontrola:

Aby rozpocząć udostępnianie pulpitu w nowej konwersacji programu Lync:

 1. Na liście kontaktów wskaż awatar lub ikonę obecności kontaktu, aby wyświetlić wizytówkę.

 2. Kliknij przycisk Wyświetl więcej opcji interakcji z tą osobą.

 3. Kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Pulpit.

Aby rozpocząć udostępnianie pulpitu lub programów w trakcie konwersacji programu Lync:

 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Udostępnij.

 2. W menu kliknij polecenie Pulpit, monitor (w przypadku korzystania z wielu monitorów) lub pozycję Program, aby wybrać co najmniej jeden program.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu lub programów:

 1. Kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie na pasku udostępniania u góry ekranu.

Ważne:  Otwarte dokumenty lub obrazy na pulpicie chronione przez oprogramowanie zarządzania prawami cyfrowymi mogą być widoczne dla innych osób, którym udostępniono pulpit w konwersacji programu Lync.

Udostępnianie kontroli nad pulpitem i programami

Działanie funkcji: funkcja udostępniania kontroli umożliwia udzielenie kontroli nad pulpitem lub programem innej osobie, która również korzysta z klienta programu Lync na innym komputerze.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Kiedy udostępnisz kontrolę innej osobie, będzie ona mogła sterować komputerem lub wybranym programem i wprowadzać zmiany tak, jakby bezpośrednio korzystała z Twojego komputera przy użyciu klawiatury i myszy. Ty i inni uczestnicy konwersacji programu Lync będziecie widzieć te zmiany podczas ich wprowadzania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: za pomocą funkcji udostępniania kontroli możesz zezwolić innym osobom na sterowanie pulpitem lub programami, w zależności od udostępnianej zawartości, w obecności wszystkich uczestników konwersacji.

Wybór i kontrola: aby udostępnić kontrolę nad pulpitem uczestnikowi konwersacji, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Udostępnij, a następnie udostępnij odpowiednią zawartość (na przykład pulpit).

 2. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić kontrolę, w menu Przekaż kontrolę na pasku udostępniania u góry ekranu.

Aby odebrać kontrolę nad pulpitem stronie zdalnej, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku udostępniania u góry ekranu kliknij menu Przekaż kontrolę.

 2. Kliknij pozycję Cofnij udostępnienie kontroli.

Połączenia alarmowe (112, 999)

Działanie funkcji: Udostępnienie funkcji połączeń alarmowych przez administratora przedsiębiorstwa umożliwia programowi Lync przesyłanie lokalizacji do służb ratunkowym w przypadku wybrania numeru połączenia alarmowego (np. 112 lub 999). Administrator przedsiębiorstwa może ograniczyć możliwości nawiązywania połączeń alarmowych do Twojego miejsca pracy, dlatego zapytaj administratora o zakres dostępności funkcji połączeń alarmowych. Kiedy włączysz tę funkcję, do służb ratunkowych będą przekazywane następujące informacje o lokalizacji: lokalizacja przypisana przez administratora przedsiębiorstwa do Twojej lokalizacji (np. numer biura) i wprowadzona do bazy danych lokalizacji, a jeśli taka lokalizacja nie jest dostępna, lokalizacja wprowadzona ręcznie przez Ciebie w polu Lokalizacja. Jeśli wybierzesz numer połączenia alarmowego za pomocą programu Lync przy użyciu bezprzewodowego połączenia z Internetem i przebywasz w swoim miejscu pracy, do służb ratunkowych będą przesyłane następujące informacje o lokalizacji: przybliżona lokalizacja określona na podstawie lokalizacji punktu dostępu do sieci bezprzewodowej używanego przez Twój komputer. Informacje o lokalizacji punktu dostępu są wprowadzane ręcznie przez administratora przedsiębiorstwa, w związku z czym informacje o lokalizacji przesłane służbom ratunkowym mogą nie odnosić się do Twojej rzeczywistej lokalizacji. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności ta funkcja wymaga używania przez przedsiębiorstwo usługi przekierowywania zapewnianej przez certyfikowanych usługodawców (usługa jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o lokalizacji zbierane przez program Lync są określane na podstawie automatycznych informacji o lokalizacji uzupełnianych przez serwer informacji o lokalizacji lub na podstawie informacji o lokalizacji wprowadzonych przez Ciebie ręcznie w polu Lokalizacja. Informacje te są przechowywane w pamięci komputera, więc po wprowadzeniu numeru alarmowego są przekazywane razem z połączeniem w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych o Twojej przybliżonej lokalizacji. Informacje o lokalizacji mogą zostać przesłane także przy użyciu wiadomości błyskawicznej do lokalnego działu bezpieczeństwa. Rekord szczegółów połączenia alarmowego zawiera informacje o lokalizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Lokalizacja jest używana do przekierowania połączenia do odpowiednich służb ratunkowych i kierowania ich w odpowiednie miejsce. Informacje te mogą być także przesłane do działu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jako powiadomienie o lokalizacji dzwoniącego i numerze połączenia zwrotnego.

Wybór i kontrola:

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest dostępna, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa. Nie możesz kontrolować tego, czy informacje o lokalizacji są pobierane automatycznie, czy przesyłane do służb ratunkowych po wybraniu numeru alarmowego.

Jeśli jednak informacje o lokalizacji nie są pobierane automatycznie, być może będzie możliwe ręczne wprowadzenie tych informacji po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Możesz odrzucić to powiadomienie, ale zgodnie z ustawionymi zasadami może być konieczne potwierdzenie tego, że nie wprowadzono informacji o lokalizacji.

Lokalizacja

Działanie funkcji: Informacje o lokalizacji i strefie czasowej są określane oraz udostępniane innym osobom przy użyciu funkcji obecności. Ponadto informacje o lokalizacji mogą być używane przez służby ratunkowe zgodnie z opisem w powyższej sekcji dotyczącej połączeń alarmowych. W przypadku włączenia trybu prywatności (zgodnie z opisem w sekcji Tryb prywatności) informacje o lokalizacji będą udostępniane zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Tryb prywatności.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Dane o położeniu geograficznym są zbierane za pomocą jednego z dwóch mechanizmów: przez ręczne wprowadzenie danych lub udostępnienie danych o lokalizacji do programu Lync przez serwer informacji o lokalizacji przedsiębiorstwa. Ponadto informacje o strefie czasowej są pobierane z systemu operacyjnego Windows na Twoim komputerze. Zbierane dane o lokalizacji zawierają opis oraz sformatowane informacje adresowe. Opis to ciąg ułatwiający poinformowanie innych osób o Twojej lokalizacji (np. „Dom” lub „Praca”), natomiast sformatowane informacje adresowe to dane adresowe umożliwiające znalezienie Ciebie (np. ul. Klonowa 12, 70-010 Kraków). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Opis lokalizacji i dane na temat strefy czasowej są udostępniane przy użyciu funkcji obecności programu Lync, w zależności od konfiguracji ustawień prywatności. Te informacje są wyświetlane na wizytówce użytkownika. Sformatowane dane adresowe nie są udostępniane za pomocą funkcji obecności.

Wybór i kontrola:

Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył udostępnianie informacji o lokalizacji i umożliwił Tobie przeglądanie pełnego interfejsu użytkownika lokalizacji, możesz określać następujące ustawienia przy użyciu pola Lokalizacja i menu w górnej części okna głównego programu Lync:

 1. Ustaw lokalizację: możesz ręcznie edytować tekst udostępniany za pomocą funkcji obecności (opis lokalizacji).

 2. Pokazuj kontaktom moją lokalizację: przełącznik umożliwiający określenie, czy dane dotyczące lokalizacji mają być udostępniane za pomocą funkcji obecności. Nie ma to wpływu na udostępnianie informacji o lokalizacji na potrzeby połączeń alarmowych.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji: możesz udostępniać pliki uczestnikom spotkania, przekazując je jako załączniki.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Załączniki są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań określonymi przez administratora przedsiębiorstwa. Możesz włączyć przesyłanie załączników. Załączniki są pobierane przez Ciebie lub innych uczestników spotkania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: informacje zawarte w przekazywanych załącznikach do spotkania są udostępniane innym uczestnikom spotkania programu Lync.

Wybór i kontrola: Prezenterzy mogą ograniczać dostępność załączników zgodnie z ustawieniami ról uczestników spotkania (organizator, prezenterzy, wszyscy). Jeśli załącznik jest niedostępny, nie będzie go na liście załączników.

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Działanie funkcji: funkcja dodawania użytkowników telefonów do spotkania umożliwia użytkownikom programu Lync uczestniczącym w spotkaniu dodawanie numeru z publicznej sieci telefonicznej do istniejącego spotkania audio/wideo.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Kiedy użytkownik publicznej sieci telefonicznej, który jest zapraszany na spotkanie audio/wideo, odbierze połączenie, uzyska identyfikator rozmówcy organizatora spotkania audio/wideo (nie musi to być identyfikator rozmówcy osoby, która dodała go do spotkania). Kiedy użytkownik publicznej sieci telefonicznej odbierze telefon, natychmiast dołączy do spotkania.

Wykorzystanie informacji: identyfikator rozmówcy organizatora jest wysyłany do użytkownika publicznej sieci telefonicznej, który jest zapraszany na spotkanie.

Wybór i kontrola: Użytkownik i administrator przedsiębiorstwa nie mogą sterować tą funkcją. Jeśli to możliwe, przed dodaniem użytkownika publicznej sieci telefonicznej możesz wysłać wiadomość błyskawiczną lub wiadomość e-mail do tego użytkownika z pytaniem, czy chce dołączyć do spotkania audio/wideo, tak aby wiedział o dołączeniu do spotkania. Użytkownik publicznej sieci telefonicznej nie musi akceptować połączenia.

Zarządzany interfejs API programu Lync 2010

Działanie funkcji: Zarządzany interfejs API programu Lync 2010 umożliwia programom innych firm uzyskiwanie dostępu do klienta programu Lync oraz współdziałanie z nim w sposób zwiększający możliwości użytkownika. Programy innych firm obejmują programy utworzone przez firmę Microsoft (na przykład program Outlook i inne aplikacje pakietu Microsoft Office) i innych producentów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje udostępniane przez zarządzany interfejs API programu Lync aplikacjom innych firm obejmują informacje osobiste widoczne w interfejsie użytkownika programu Lync. Mogą to być informacje o lokalizacji użytkownika, numery telefonów, stanowisko, listę kontaktów (łącznie z numerami telefonów i innymi szczegółami), notatka osobista, stan aktywności oraz bieżące konwersacje i ich treść.

Wykorzystanie informacji: Programy korzystające z zarządzanego interfejsu API programu Lync używają informacji podczas sesji programu Lync w celu udostępnienia użytkownikowi końcowemu dodatkowych lub uzupełniających funkcji. Jednak odpowiedzialność za używanie tych informacji ponosi program innej firmy, dla którego powinny być dostępne osobne zasady zachowania poufności informacji dotyczące korzystania z tych informacji.

Wybór i kontrola:

Programy innych firm, które korzystają z zarządzanych interfejsów API programu Lync, dzielą się na trzy kategorie: programy komputerowe (zainstalowane lokalnie), programy znajdujące się w sieci Web oraz programy będące rozszerzeniami programu Lync (programy osadzone w interfejsie użytkownika okna konwersacji programu Lync). Kontrola dostępu programów innych firm do Twoich informacji jest uzależniona od typu programu:

Programy komputerowe (zainstalowane lokalnie): Programy komputerowe są instalowane przez Ciebie lub administratora komputera lokalnego i zawsze mogą uzyskiwać dostęp do informacji użytkownika za pomocą zarządzanego interfejsu API programu Lync. Nie instaluj programów, którym nie ufasz.

Programy znajdujące się w sieci Web: Programy znajdujące się w Internecie lub intranecie również mogą uzyskiwać dostęp do informacji użytkownika za pomocą zarządzanego interfejsu API programu Lync. W celu zapewnienia ochrony przed dostępem niepożądanych programów do Twoich informacji bez Twojej wiedzy te programy muszą być udostępniane przez domenę lub adres URL dodane do listy zaufanych witryn programu Internet Explorer przez administratora komputera lokalnego.

Programy będące rozszerzeniami programu Lync: Deweloperzy mogą zwiększyć możliwości programu Lync przez osadzenie programu w oknie konwersacji programu Lync. Ten program również może uzyskiwać dostęp do informacji programu Lync za pomocą zarządzanego interfejsu API programu Lync. W takiej sytuacji rozszerzenie musi zostać zarejestrowane w kliencie programu Lync przez administratora komputera lokalnego. Rejestracja również pozwala programowi uzyskiwać dostęp do zarządzanego interfejsu API programu Lync.

Specjalna kontrola nazwy lokalizacji: Ze względów bezpieczeństwa administrator systemu może określić, czy użytkownik końcowy może decydować o uzyskiwaniu dostępu do nazwy lokalizacji w programie Lync przez programy innych firm. Domyślnie programy innych firm mogą uzyskiwać dostęp do nazwy lokalizacji. Możesz kontrolować to ustawienie w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste przejdź do obszaru Menedżer informacji osobistych.

 3. Zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru zależnie od potrzeb.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodatek Online Meeting dla programu Outlook

Działanie funkcji: jest to dodatek dla programu Outlook instalowany z programem Lync, który umożliwia użytkownikom planowanie i dostosowywanie spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Na komputerze są przechowywane poniższe informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

 • Nazwa organizatora

 • Nazwy uczestników

 • Nazwy prezenterów

 • Lista adresów e-mail

 • Temat spotkania i inne informacje o spotkaniu (takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, identyfikator konferencji, kod dostępu, a także informacje dotyczące automatycznej recepcjonistki konferencji i dostawcy konferencji głosowych)

 • Wszystkie adresy serwerów proxy użytkownika w programie Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy funkcji Unified Messaging programu Exchange, adresy SIP oraz identyfikatory URI telefonicznej poczty głosowej lub poczty głosowej funkcji Unified Messaging programu Exchange)

 • Informacje o lokalizacji spotkania

Wykorzystanie informacji:

Powyższe informacje są używane wyłącznie na potrzeby planowania spotkania i pokrewnych funkcji rejestrowania zgodnie z opisem w sekcji poświęconej funkcji rejestrowania po stronie klienta. W przypadku planowania informacje są przetwarzane w pamięci i przechowywane w rejestrze komputera lokalnego w celu uzyskania szybkiego dostępu.

Uwaga:  Te informacje są udostępniane na potrzeby programu Lync Server i zarządzanego interfejsu API programu Lync.

Wybór i kontrola:

Funkcja rejestrowania jest domyślnie wyłączona. Jeśli rejestrowanie jest włączone w przedsiębiorstwie, możesz je włączyć lub wyłączyć w sekcji Opcje -> Rejestrowanie.

Przesyłanie plików w sesjach równorzędnych

Działanie funkcji: użytkownicy programu Lync mogą przesyłać między sobą pliki w ramach dwustronnych konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych (nie spotkań).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Plik jest przesyłany bezpośrednio między klientami programu Lync. Użytkownicy decydują się na rozpoczęcie transferu pliku i wybierają plik do przesłania. Odbiorca pliku musi jawnie zgodzić się na odebranie pliku. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: funkcja przesyłania plików w sesjach równorzędnych umożliwia użytkownikom przesyłanie między sobą plików w czasie rzeczywistym podczas konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Wybór i kontrola:

Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla wybranych lub wszystkich użytkowników. Możesz zaakceptować lub odrzucić transfer pliku od innego użytkownika.

Obraz osobisty

Działanie funkcji: funkcja obrazu osobistego służy do wyświetlania Twojego obrazu i obrazów innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje udostępniania i wyświetlania obrazu osobistego, łącznie z adresem internetowym obrazu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: informacje są używane w celu dostosowania środowiska i udostępniania Twojego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola:

Administrator przedsiębiorstwa może kontrolować następujące elementy:

 • Czy użytkownicy domyślnie początkowo udostępniają obrazy. Możesz zastąpić to ustawienie.

 • Maksymalny rozmiar obrazu do pobrania dla użytkowników.

 • Dozwolone rodzaje obrazów.

Możesz kontrolować następujące preferencje zdjęć osobistych:

 • Pokaż fotografie kontaktów: określa, czy obrazy są wyświetlane w programie Lync.

 • Nie pokazuj mojego obrazu: Publikuje wartość w funkcji obecności, która określa, czy osoby widzące informacje o obecności widzą Twoje zdjęcie. Jeśli kontakty nie uzyskują tej wartości w funkcji obecności, jest przywracane domyślne ustawienie administratora (zobacz wyżej).

 • Domyślne zdjęcie firmowe: Jeśli w przedsiębiorstwie jest udostępniany mechanizm edytowania obrazu usługi Active Directory, możesz zmienić obraz w usłudze Active Directory. Zmiany zostaną zastosowane w programie Lync w ciągu 48 godzin. Program Lync udostępnia też łącze do profilu witryny Moja witryna programu Microsoft SharePoint. Zmiany tego obrazu mogą mieć wpływ na ustawienia usługi Active Directory, w zależności od konfiguracji administratora.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia uzyskiwanie dostępu do opublikowanych informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie innym użytkownikom opublikowanych informacji o Tobie, takich jak status, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange w celu wyświetlania komunikatów o nieobecności w biurze i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server są używane adres logowania i hasło. Zarówno Ty, jak i administrator możecie publikować informacje o statusie obecności i informacje kontaktowe skojarzone z Twoim logowaniem. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: inni użytkownicy programu Lync i inne programy mogą uzyskiwać dostęp do informacji o Twojej obecności i Twoich informacji kontaktowych w celu sprawdzenia Twojego opublikowanego statusu i informacji o Tobie, aby lepiej się z Tobą komunikować.

Wybór i kontrola: Możesz zdecydować, jakie informacje o Tobie są publikowane. Administrator może również skonfigurować publikowane informacje w Twoim imieniu. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości kontrolowania przez Ciebie publikowanych informacji o Tobie, możesz w dowolnej chwili zmienić te ustawienia w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste wprowadź adres logowania w obszarze Moje konto. Po kliknięciu przycisku Zaawansowane możesz wprowadzić nazwę serwera, z którym będzie nawiązywane połączenie.

 3. Na karcie Telefony możesz przeglądać informacje o numerach telefonów opublikowane przez administratora, a także wprowadzić więcej numerów i zdecydować, które dane mają być publikowane dla innych użytkowników.

 4. Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył tryb prywatności, możesz zmienić ustawienie w celu udostępniania informacji o obecności kontaktom z listy kontaktów, wybierając odpowiednią pozycję na karcie Status.

 5. Kliknij przycisk OK.

Możesz też ustawić relacje określające poziom prywatności w celu wybrania danych dotyczących poziomu obecności i informacji kontaktowych, które mogą przeglądać poszczególni użytkownicy. Aby to zrobić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt.

 2. Kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności.

 3. Kliknij odpowiedni poziom dostępu dla użytkownika.

Ankiety

Działanie funkcji: użytkownicy programu Lync mogą przeprowadzić ankietę i zbierać anonimowe odpowiedzi od uczestników podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Poszczególne głosy są anonimowe. Zagregowane wyniki ankiet są widoczne dla wszystkich prezenterów i mogą być przez nie przedstawione pozostałym uczestnikom. Ankiety są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: funkcja ankiet usprawnia współpracę, umożliwiając prezenterom szybkie sprawdzenie preferencji uczestników.

Wybór i kontrola:

 • Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność ankiety w zależności od roli uczestnika (organizator, prezenterzy, wszyscy), kiedy ankieta nie jest widoczna dla wszystkich uczestników. Jeśli ankieta jest niedostępna, nie jest wyświetlana na liście zawartości, gdy nie jest udostępniana, i nie może zostać zapisana na komputerze lokalnym.

 • Prezenterzy mogą w dowolnym momencie otworzyć lub zamknąć głosowanie w ankiecie, a także wyczyścić wyniki ankiety.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: użytkownicy programu Lync mogą pokazywać, wyświetlać i adnotować prezentacje programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:

Sposób działania tej funkcji jest uzależniony od wykonywanych przez Ciebie czynności — przekazywania, przeglądania lub adnotowania prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas konwersacji lub spotkania są przesyłane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub prezenter może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku.

Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola:

 • Prezenterzy mogą ograniczyć uprawnienia do adnotowania według roli uczestnika (tylko prezenterzy, wszyscy, nikt), wykonując następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania w oknie konwersacji kliknij pozycję Opcje spotkania.

  2. W obszarze Uprawnienia kliknij odpowiednią pozycję na liście rozwijanej Uprawnienia do adnotowania.

  3. Kliknij przycisk OK.

 • Prezenterzy mogą ograniczyć możliwość wyświetlania przez uczestników slajdów, które nie są przedstawiane, wykonując następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania kliknij pozycję Opcje spotkania.

  2. W obszarze Uprawnienia kliknij odpowiednią pozycję na liście rozwijanej Wyświetlanie prywatnie.

  3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Wybierz alert i wprowadź tutaj tekst. Możesz także ustawić jego właściwość pozycji AlertPosition.

Uwaga: to uprawnienie można ustawić dla wybranych ról uczestników (tylko prezenterzy, wszyscy lub nikt).

 • Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność prezentacji programu PowerPoint w zależności od roli uczestnika (organizator, prezenterzy, wszyscy), kiedy prezentacja programu PowerPoint nie jest udostępniana. Jeśli prezentacja programu PowerPoint jest niedostępna, nie jest wyświetlana na liście zawartości, kiedy nie jest udostępniana, i nie można jej zapisać na komputerze.

Tryb prywatności

Działanie funkcji: tryb prywatności to ustawienie, które pozwala udostępniać Twoje informacje o obecności (na przykład Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) tylko kontaktom znajdującym się na liście kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym możesz tak przełączyć ustawienia użytkownika, aby informacje o obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: ustawienie tego trybu określa sposób udostępniania informacji o obecności.

Wybór i kontrola:

 • Włączenie trybu prywatności na serwerze za pomocą ustawienia administratora umożliwia Tobie określenie na karcie Status w oknie dialogowym Opcje, czy informacje o Twojej obecności mają być widoczne dla wszystkich osób (tryb standardowy) czy tylko dla kontaktów (tryb prywatności).

 • W przypadku włączenia na serwerze trybu standardowego przez ustawienia administratora nie możesz przełączyć się w tryb prywatności. Możesz jednak wstępnie zrezygnować z trybu prywatności, dzięki czemu w przypadku ustawienia trybu prywatności przez administratora nie nastąpi przełączenie w tryb prywatności przy następnym logowaniu do programu Lync.

Nagrywanie

Działanie funkcji:

Ta funkcja umożliwia prezenterom nagrywanie wszystkich parametrów sesji programu Lync, łącznie z informacjami o osobach, które dołączyły do spotkania, dźwiękiem, obrazem wideo oraz zawartością, na przykład konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych, udostępnianiem programów, prezentacjami programu PowerPoint, ankietami, materiałami informacyjnymi i tablicami. Wstrzymanie lub zatrzymanie nagrywania przez organizatora albo prezenterów nie ma wpływu na pozostałe trwające nagrania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:

Nagrania prezenterów są zapisywane na ich komputerach. Dodatkowe pliki wideo generowane podczas nagrywania są domyślnie zapisywane na komputerze lokalnym prezentera, ale mogą też zostać zapisane na innym komputerze określonym przez nagrywającego prezentera. Użytkownicy przekazujący zawartość do spotkania uzyskują uprawnienie do dodawania zawartości do swoich nagrań lub nagrań utworzonych przez innych użytkowników.

W przypadku błędów w fazie publikowania nagrania do nagrania mogą zostać przypadkowo dołączone dane nagrane, gdy nagranie było wstrzymane. W przypadku niepowodzenia dowolnej części fazy publikowania (stan menedżera nagrywania: „Ostrzeżenie...”) nagrania nie powinny być udostępniane innym osobom, nawet jeśli można je w pewnej formie odtworzyć.

Wykorzystanie informacji:

Nagranie może odtworzyć dowolna osoba mająca dostęp do lokalizacji, w której nagranie zostało zapisane.

Wybór i kontrola:

Funkcja nagrywania jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. W przypadku włączenia tej funkcji dla spotkań każdy prezenter może rozpocząć nagrywanie. Gdy prezenter włączy nagrywanie, wszyscy użytkownicy ze zgodnymi klientami i urządzeniami otrzymają powiadomienie o rozpoczęciu nagrywania. Uczestnicy nagrywanej sesji, którzy używają niezgodnych klientów lub urządzeń, są nagrywani, ale nie otrzymują powiadomienia o nagrywaniu.

Niezgodni klienci:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Niezgodne urządzenia:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Niezależnie od urządzenia używanego przez klienta, uczestnik korzystający z obrazu wideo w trybie pełnoekranowym podczas spotkania lub konwersacji otrzyma informację o rozpoczęciu nagrywania dopiero wtedy, gdy wróci do okna konwersacji.

Wyszukiwanie kwalifikacji

Działanie funkcji: Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie osób w przedsiębiorstwie przy użyciu dowolnej właściwości wymienionej w usługach programu Microsoft SharePoint (na przykład nazwiska, adresu e-mail, kwalifikacji czy obszaru wiedzy). Ta funkcja jest dostępna jedynie w przypadku wdrożenia programu SharePoint oraz włączenia integracji programów Lync i SharePoint przez administratora przedsiębiorstwa.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Kwerenda wyszukiwania wprowadzona w programie Lync jest przesyłana do serwera programu SharePoint przedsiębiorstwa. Odpowiedź z programu SharePoint jest przetwarzana przez program Lync i wyświetlane są wyniki wyszukiwania oraz powiązane informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: informacje wprowadzone przez użytkownika są wysyłane do programu SharePoint w celu uzyskania wyników wyszukiwania wyświetlanych w programie Lync.

Wybór i kontrola:

Ta funkcja jest włączana lub wyłączana przez administratorów programu Lync Server.

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: ujednolicony magazyn kontaktów ma trzy główne funkcje:

 • Scalanie wyszukiwania — ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami osobistymi programu Outlook użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

 • Scalanie kontaktów — ta funkcja łączy informacje kontaktowe programu Outlook i globalnej listy adresowej, używając zgodnych adresów poczty e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Lync łączy dane z trzech źródeł (program Outlook, globalna lista adresowa i obecność). Połączone dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówce.

 • Tworzenie kontaktów programu Outlook dla kontaktów programu Lync (synchronizacja kontaktów) — program Lync tworzy kontakty programu Outlook dla wszystkich kontaktów użytkownika w domyślnym folderze kontaktów, jeśli użytkownik ma skrzynkę pocztową w programie Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszym. Utworzenie kontaktu programu Outlook dla każdego kontaktu programu Lync zapewnia użytkownikom dostęp do informacji kontaktowych programu Lync z programów Outlook i Outlook Web Access oraz z urządzeń przenośnych synchronizujących kontakty z programem Exchange.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync agreguje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook. Te informacje są używane wewnętrznie przez program Lync. Podczas tworzenia kontaktów programu Outlook program Lync zapisuje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook w programie Exchange. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync (lista kontaktów, wizytówka, wyniki wyszukiwania itp.). Te informacje można również zapisać w programie Exchange przy użyciu funkcji synchronizacji kontaktów (trzeci element na powyższej liście).

Wybór i kontrola:

Synchronizację kontaktów można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste w obszarze Menedżer informacji osobistych zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru zależnie od potrzeb.

 3. Kliknij przycisk OK.

W obszarze Menedżer informacji osobistych w oknie dialogowym Opcje programu Lync będzie dostępna opcja użytkownika Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook.

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji: program Lync przekazuje powiadomienia ułatwiające poprawienie jakości połączeń w przypadku wykrycia w trakcie połączenia problemu z urządzeniem, siecią lub komputerem.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli z powodu konfiguracji urządzenia połączenie ma niską jakość dźwięku (na przykład występuje echo lub szum), program Lync poinformuje Ciebie i innych uczestników połączenia o pogorszeniu jakości połączenia z powodu konfiguracji Twojego urządzenia. Pozostali uczestnicy otrzymają tylko powiadomienie o tym, że Twoje urządzenie powoduje pogorszenie jakości dźwięku. Nie otrzymają oni informacji o tym, jakiego urządzenia używasz. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Informacje przesłane innym uczestnikom połączenia są używane do poprawienia jakości połączenia. Na przykład prezenterzy mogą wyciszyć Cię, jeśli tylko słuchasz połączenia.

Wybór i kontrola: program Lync nie umożliwia wyłączenia powiadomień o jakości połączenia.

Współpraca za pomocą tablicy

Działanie funkcji: ta funkcja umożliwia udostępnianie tablic wirtualnych w programie Lync oraz adnotowanie ich podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adnotacje na tablicach są widoczne dla wszystkich uczestników. Tablice są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: funkcja tablicy usprawnia współpracę, umożliwiając uczestnikom spotkania prowadzenie dyskusji dotyczących pomysłów, burze mózgów, sporządzanie notatek itp.

Wybór i kontrola:

Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność tablicy w zależności od roli uczestnika (organizator, prezenterzy, wszyscy), kiedy tablica nie jest widoczna dla wszystkich uczestników. Jeśli tablica jest niedostępna dla użytkownika, nie jest widoczna na jego liście zawartości i nie może zostać zapisana na jego komputerze.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×