Ostatnia aktualizacja: październik 2010

Spis treści

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie dokumentu Zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync. Aby zrozumieć procedury gromadzenia i używania danych przez określony produkt lub określoną usługę Microsoft Lync, należy zapoznać się z zasadami zachowania poufności informacji dotyczącymi produktów Microsoft Lync oraz z tym uzupełnieniem.

Niniejsze uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczy oprogramowania Microsoft Lync 2010 wdrożonego w sieci przedsiębiorstwa. Jeśli firma używa programu Lync Server 2010 jako usługi (czyli gdy inna firma, na przykład firma Microsoft, obsługuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przesłane do tej firmy.

Archiwizowanie

Działanie funkcji. Archiwizowanie umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa archiwizowanie wszystkich konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych, działań i zawartości ze spotkań oraz danych związanych z użytkowaniem, takich jak logowania użytkownika oraz rozpoczynanie konwersacji i dołączanie do nich.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Funkcja archiwizowania zapisuje zawartość konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych, informacje o korzystaniu z wiadomości błyskawicznych przez użytkownika końcowego, zawartość spotkania oraz informacje o spotkaniu na serwerze skonfigurowanym przez administratora firmowego. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Administrator przedsiębiorstwa może używać tych informacji do zarządzania korzystaniem z programu Lync Server 2010 w przedsiębiorstwie.

Wybór i kontrola. Archiwizowanie jest domyślnie wyłączone i może zostać włączone przez administratora przedsiębiorstwa za pomocą panelu sterowania programu Microsoft Lync Server 2010. W tym celu musi on przejść do strony ustawień Monitorowanie i archiwizowanie i zaktualizować Zasady archiwizowania oraz Konfigurację archiwizowania.

Źródło działania

Działanie funkcji. Źródło działania umożliwia użytkownikom końcowym przeglądanie „aktualizacji społecznościowych” kontaktów znajdujących się na liście Kontakty. Pozwala także pokazywać innym osobom własne najnowsze notatki osobiste, zmiany obrazu oraz zmiany stanowiska lub lokalizacji biura.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. W ramach informacji o obecności użytkowników końcowych w programie Microsoft Lync 2010 są publikowane następujące informacje:

 • Czas aktualizacji zdjęcia firmowego użytkownika (z firmowej usługi katalogowej przedsiębiorstwa, na przykład Usług domenowych w usłudze Active Directory)

 • Obraz z sieci Web (przekazany przez użytkownika końcowego w celu wyświetlania innym osobom) ze zaktualizowanym czasem

 • Czas zmiany stanowiska firmowego użytkownika oraz samo stanowisko (z katalogu firmowego)

 • Czas zmiany lokalizacji biura firmowego użytkownika oraz sama lokalizacja biura firmowego (z katalogu firmowego)

 • Historia ostatnich kilku notatek osobistych ogłoszonych przez użytkownika

 • Komunikat Poza biurem pochodzący z programu Microsoft Exchange Server

Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje te będą udostępniane kontaktom z listy Kontakty użytkownika końcowego wyświetlającym źródło działania użytkownika, którym przypisano relacje określające poziom prywatności Znajomi i rodzina, Grupa robocza, Współpracownicy lub Zewnętrzne kontakty.

Wybór i kontrola. Administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować ustawienie wewnątrzpasmowe PersonalNoteHistoryDepth (Głębokość historii notatek osobistych) w celu określenia, ile notatek osobistych będzie przechowywanych dla użytkownika końcowego. W przypadku ustawienia wartości 0 nie będzie przechowywana żadna historia notatek, a jedynie bieżąca notatka (tak jak miało to miejsce w poprzednich wersjach). Każdy użytkownik końcowy będzie miał także możliwość rezygnacji z publikowania czegokolwiek w swoim źródle działania przez zaznaczenie odpowiedniego ustawienia w opcjach programu Lync 2010.

Usługa książki adresowej

Działanie funkcji. Usługa książki adresowej umożliwia wyszukiwanie kontaktów klientom programu Lync Server, takim jak program Lync, program Microsoft Lync 2010 Mobile itd.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Użytkownik końcowy udostępnia ciąg wyszukiwania, który jest następnie używany do wyszukiwania dopasowania w bazie danych książki adresowej lub w pobieranych plikach książki adresowej. Wszystkie pasujące rekordy znalezione dla podanego ciągu wyszukiwania zostaną zwrócone do klienta.

Użytkowanie informacji. Informacje podane w ciągu wyszukiwania będą używane do wyszukiwania pasujących rekordów.

Wybór i kontrola. Usługa książki adresowej jest domyślnie włączona. Nie ma opcji umożliwiającej wyłączenie tej usługi.

Kontrola ruchu połączeń

Działanie funkcji. Kontrola ruchu połączeń umożliwia administratorom przedsiębiorstwa sterowanie wielkością ruchu audio/wideo programu Lync Server w łączu sieci WAN.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Funkcja kontroli ruchu połączeń zbiera, przetwarza i odbiera adresy IP wywołującego i wywoływanego, informacje o lokalizacji punktu końcowego (wewnątrz lub na zewnątrz firmy) obu stron oraz informacje o tym, czy połączenie jest federacyjne. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Administrator przedsiębiorstwa może używać tych informacji do zarządzania korzystaniem z konkretnego łącza sieci WAN na potrzeby połączeń audio/wideo programu Lync Server w przedsiębiorstwie.

Wybór i kontrola. Kontrola ruchu połączeń jest domyślnie wyłączona i może zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. W tym celu musi on na panelu sterowania programu Lync Server 2010 przejść do strony ustawień Konfiguracja sieci i zaktualizować ustawienie Zasady globalne włączania zarządzania przepustowością.

Uwaga:  Zasady kontroli ruchu połączeń mogą mieć wpływ na funkcję Służby ratownicze (usługi alarmowe): połączenia ze służbami ratowniczymi mogą być przekierowywane do niewłaściwej magistrali.

Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń (CDR, Call Detail Records)

Działanie funkcji. Funkcja Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń (CDR, Call Detail Records) służy do zbierania i raportowania szczegółów komunikacji oraz spotkań prowadzonych w sieciach równorzędnych za pomocą programu Lync Server.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Jeśli ta funkcja jest włączona, wszystkie dane komunikacji i spotkań w sieci równorzędnej są rejestrowane w bazie danych rekordów szczegółów połączeń (CDR, Call Detail Records). Treść nie jest rejestrowana. Dane rekordów szczegółów połączeń są przechowywane w bazie danych serwera monitorowania wdrożonej w przedsiębiorstwie i raportowane w zestawie standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Dane rekordów szczegółów połączeń (CDR, Call Detail Records) mogą być używane w celu przeglądania historii komunikacji i spotkań prowadzonych za pomocą sieci równorzędnej w organizacji.

Wybór i kontrola. Funkcja Rekordy szczegółów połączeń jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby zbierać dane rekordów szczegółów połączeń. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub tworzyć raporty niestandardowe, uruchamiając kwerendy bazy danych serwera monitorowania.

Delegowanie połączeń

Działanie funkcji. Funkcja delegowania połączeń umożliwia przypisanie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą wykonywać i odbierać połączenia w imieniu użytkownika końcowego oraz organizować spotkania online i dołączać do nich w jego imieniu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Gdy pełnomocnik odbiera połączenie w imieniu użytkownika końcowego, użytkownik końcowy otrzymuje powiadomienie pocztą e-mail informujące go o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Za pomocą tej funkcji użytkownicy końcowi mogą współpracować ze swoimi pełnomocnikami w celu zarządzania swoim harmonogramem i spotkaniami oraz śledzić połączenia wykonywane i odbierane przez pełnomocników w ich imieniu.

Wybór i kontrola. Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa przez ustawienie dla atrybutu EnableDelegation (Włącz delegowanie) wartości True (Prawda).

Uwaga:  Administratorzy przedsiębiorstwa mogą skonfigurować synchronizację pełnomocników kalendarza programu Exchange z programem Lync Server 2010. Po jej włączeniu pełnomocnicy kalendarza programu Exchange z odpowiednimi uprawnieniami (co najmniej na poziomie Autor nieedytujący) zostaną automatycznie dodani jako pełnomocnicy użytkownika końcowego w programie Lync. Nie zmieni to jednak ustawień przekazywania połączeń użytkownika końcowego..

Opcje sterowania identyfikatorem wywołującego

Działanie funkcji. Funkcja Opcje sterowania identyfikatorem wywołującego służy do sterowania numerem telefonu, który jest pokazywany stronie wywoływanej. Administrator przedsiębiorstwa może wybrać pomijanie identyfikatora strony wywołującej dla określonej trasy, udostępniając numer alternatywny. Numer alternatywny będzie wyświetlany jako identyfikator strony wywołującej dla wszystkich połączeń wychodzących przez tę trasę. Przykładem może być sytuacja, w której kiedy użytkownik końcowy wykonuje połączenie z osobistego numeru służbowego, strona wywoływana widzi ogólny numer przedsiębiorstwa zamiast osobistego numeru służbowego tego użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Wyświetlany jest numer telefonu strony wywołującej.

Użytkowanie informacji. Informacje te są używane w celu pomijania numeru telefonu strony wywołującej i wyświetlania numeru alternatywnego.

Wybór i kontrola. Pole wyboru Pomiń identyfikator wywołującego można zaznaczyć lub wyczyścić, przechodząc na stronę Trasa panelu sterowania programu Lync Server 2010. Jeśli pole Pomiń identyfikator wywołującego nie zostanie zaznaczone, osobie wywoływanej pokazywany będzie numer telefonu wywołującego. Jeśli pole Pomiń identyfikator wywołującego zostanie zaznaczone, należy podać numer alternatywny, który będzie pokazywany stronie wywoływanej.

Wyświetlanie nazwy strony nawiązującej połączenie

Działanie funkcji. Ta wyświetlana nazwa zawiera nazwę użytkownika końcowego przechowywaną w repozytorium lokalnym programu Lync Server (usłudze książki adresowej). W przypadku połączeń wychodzących od użytkowników końcowych w programie Lync Server do publicznych sieci telefonicznych (PSTN) funkcja ta wysyła informacje o wyświetlanej nazwie do bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera SBC wyjścia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. W przypadku połączeń wychodzących z sieci programu Lync Server wyświetlana nazwa jest wysyłana do bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera SBC wyjścia, jeśli w programie Lync Server nie ma żadnych ograniczeń prywatności dotyczących udostępniania tych informacji. Informacje te mogą być następnie wyświetlane stronie docelowej połączenia.

Użytkowanie informacji. Informacje te są używane w celu wyświetlania stronie wywoływanej nazwiska strony nawiązującej połączenie wraz z jej numerem telefonu. Nie należy ich traktować jako definitywnych.

Wybór i kontrola. Obecnie w programie Lync Server nie ma opcji sterowania umożliwiających ustawienie ograniczeń prywatności dotyczących informacji o wyświetlanej nazwie. Wyświetlana nazwa jest zawsze przesyłana z serwera. Określone bramy PSTN/centrale IP-PBX/kontrolery SBC umożliwiają filtrowanie lub zamienianie informacji o wyświetlanej nazwie przy kierowaniu połączenia (przychodzące, wychodzące).

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji. Funkcja rejestrowania po stronie klienta pozwala użytkownikom końcowym rejestrować w profilu użytkownika na komputerze informacje dotyczące korzystania z programu Lync.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Jeśli ta funkcja zostanie włączona, na komputerze użytkownika końcowego będą rejestrowane informacje takie jak: temat i lokalizacja spotkania, wiadomości z zastosowaniem protokołu SIP, odpowiedzi na konwersacje w programie Lync, informacje o nadawcy i adresacie każdej wiadomości w programie Lync, trasa wiadomości, lista Kontakty, informacje o obecności. Nie będzie przechowywana zawartość konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft automatycznie, ale użytkownicy końcowi lub administratorzy przedsiębiorstwa mogą ręcznie wysyłać dzienniki do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Dane zarejestrowane po stronie klienta mogą być używane podczas rozwiązywania problemów z programem Lync.

Wybór i kontrola. Funkcja rejestrowania po stronie klienta jest domyślnie wyłączona i musi ją włączyć administrator przedsiębiorstwa, ustawiając dla parametru ucEnableUserLogging (Włącz rejestrowanie po stronie klienta) wartość 1.

Służby ratownicze (usługi alarmowe)

Działanie funkcji. Jeśli funkcja Służby ratownicze została udostępniona przez administratora przedsiębiorstwa, program Lync może wysyłać informacje o lokalizacji do innej firmy świadczącej usługi przekierowywania wybranej przez klienta. Dostawca usług przekierowywania będzie wtedy przesyłać informacje o lokalizacji do służb ratowniczych po wybraniu numeru służb ratowniczych (np. 911 w Stanach Zjednoczonych). Administrator przedsiębiorstwa może ograniczyć możliwość wykonywania połączeń alarmowych do lokalizacji miejsca pracy użytkownika końcowego, a więc administrator powinien poinformować każdego użytkownika końcowego o zakresie, w jakim dostępna jest funkcja połączeń alarmowych. Gdy ta funkcja jest włączona, do personelu służb ratowniczych wysyłane są informacje o lokalizacji, które zostały przypisane do lokalizacji użytkownika końcowego przez administratora przedsiębiorstwa (na przykład numer biura) i wprowadzone do bazy danych lokalizacji lub, jeśli taka lokalizacja jest niedostępna, informacje o lokalizacji, które użytkownik końcowy mógł ręcznie wprowadzić w polu Lokalizacja. Jeśli użytkownik końcowy wybierze numer służb ratowniczych, kiedy używa programu Lync za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia internetowego, ale nadal przebywa w lokalizacji miejsca pracy, informacje o lokalizacji wysyłane do służb ratowniczych będą określały jedynie jego przybliżoną lokalizację, ponieważ będzie to lokalizacja konkretnego punktu końcowego dostępu bezprzewodowego, z którym komunikuje się komputer użytkownika. Co więcej, informacje o lokalizacji tego punktu końcowego dostępu bezprzewodowego są wprowadzane ręcznie przez administratora przedsiębiorstwa, w związku z czym informacje o lokalizacji wysyłane do służb ratowniczych mogą nie odpowiadać rzeczywistej lokalizacji użytkownika końcowego. Aby ta funkcja działała w pełni, przedsiębiorstwo musi zachować usługę przekierowywania udostępnianą przez certyfikowanych dostawców rozwiązań, a usługa ta jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Informacje o lokalizacji uzyskiwane przez program Lync są określane na podstawie automatycznych informacji o lokalizacji dostarczanych przez serwer informacji o lokalizacji lub na podstawie informacji o lokalizacji ręcznie wprowadzonych przez użytkownika końcowego w polu Lokalizacja. Informacje te są przechowywane w pamięci na komputerze użytkownika końcowego, a więc po wybraniu numeru służb ratowniczych informacje o lokalizacji są wysyłane razem z połączeniem w celu przekierowania go do odpowiedniego dostawcy usług ratowniczych i udostępnienia informacji o przybliżonej lokalizacji użytkownika. Informacje o lokalizacji użytkownika końcowego mogą być także wysyłane za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych do lokalnego centrum bezpieczeństwa. W przypadku połączeń alarmowych rekord szczegółów połączenia będzie zawierał informacje o lokalizacji wywołującego. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje o lokalizacji są używane na potrzeby przekierowywania połączenia do odpowiedniego dostawcy usług ratowniczych i odpowiednich centrów dyspozycyjnych służb ratowniczych. Informacje te mogą być także wysyłane do centrum bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jako powiadomienie zawierające lokalizację wywołującego i informacje umożliwiające oddzwonienie.

Wybór i kontrola.

Wyłączone.

Funkcja E911 jest domyślnie wyłączona. Jeśli ta opcja zostanie włączona przez administratora przedsiębiorstwa, można zmodyfikować lub usunąć zasady dotyczące lokalizacji z podsieci lub użytkowników i możliwe jest zrezygnowanie ze świadczenia usług przekierowywania przez usługodawcę.

Włączone.

Zasady dotyczące lokalizacji umożliwiające korzystanie z usługi E911 muszą zostać zdefiniowane i przypisane do podsieci, z której będą rejestrować się klienci ujednoliconej komunikacji, lub do użytkowników. Konieczne jest uzyskanie usługi przekierowywania E911 od usługodawcy i ustanowienie łączności z usługodawcą na potrzeby przekierowywania.

Infrastruktura lokalizacji

Działanie funkcji. Informacje o lokalizacji i strefie czasowej użytkownika końcowego są obliczane i udostępniane innym użytkownikom za pomocą funkcji informowania o dostępności.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Dane dotyczące lokalizacji geograficznej użytkownika końcowego są zbierane za pomocą jednego z dwóch mechanizmów: użytkownik wprowadza dane ręcznie lub są one automatycznie wypełniane przez serwer informacji o lokalizacji. Ponadto pobierane są informacje o strefie czasowej z systemu operacyjnego Windows na komputerze użytkownika. Zbierane dane o lokalizacji składają się z ciągu opisu oraz sformatowanych informacji adresowych. Opis to dowolny ciąg pomagający informować inne osoby o lokalizacji użytkownika końcowego (na przykład Dom lub Praca), natomiast sformatowane informacje adresowe to adres miejski (na przykład ul. Klonowa 15, 30-010 Kraków, małopolskie). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Opis lokalizacji i dane strefy czasowej są udostępniane innym użytkownikom za pomocą funkcji informowania o obecności w programie Lync na podstawie konfiguracji prywatności obecności. Informacje te są wyświetlane na wizytówce użytkownika. Sformatowany adres ani adres miejski nie są udostępniane na wizytówce, ale mogą być przesyłane do personelu służb ratowniczych, gdy użytkownik końcowy wykonuje połączenie alarmowe (np. połączenie z numerem 911). Zobacz opis funkcji Służby ratownicze.

Wybór i kontrola.

Administrator przedsiębiorstwa ma następujące opcje sterowania:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled (Rozszerzona obsługa usług służb ratowniczych). W przypadku ustawienia wartości True (Prawda) po wybraniu elementu Ustaw lokalizację z menu obszaru lokalizacji będą dostępne wpis nazwy lokalizacji w polu lokalizacji oraz pełne okno dialogowe Lokalizacja. W przypadku ustawienia wartości False (Fałsz) dostępny będzie ograniczony wpis lokalizacji dla nazwy lokalizacji w polu lokalizacji. Ponadto w przypadku ustawienia dla tej opcji sterowania wartości True (Prawda) dane lokalizacji będą udostępniane na potrzeby połączeń ze służbami ratowniczymi. Jeśli dla tej opcji zostanie ustawiona wartość False (Fałsz), dane lokalizacji nie będą udostępniane podczas połączeń ze służbami ratowniczymi. Użytkownicy końcowi nie mogą zmienić tego ustawienia. Należy pamiętać, że opis lokalizacji (pobrany z serwera informacji o lokalizacji lub wprowadzony przez użytkownika końcowego) będzie nadal udostępniany za pomocą funkcji informacji o obecności niezależnie od sposobu ustawienia tego przełącznika.

 • UseLocationForE911Only (Użyj lokalizacji tylko dla usługi E911). W przypadku ustawienia wartości True (Prawda) dane lokalizacji znajdujące się na serwerze informacji o lokalizacji nie będą automatycznie udostępniane wraz z informacjami o obecności. W przypadku ustawienia wartości False (Fałsz) dane znajdujące się na serwerze informacji o lokalizacji będą automatycznie udostępniane wraz z informacjami o obecności.

 • PublishLocationDataDefault (Domyślne ustawienie publikowania danych lokalizacji). Ta opcja sterowania służy do konfigurowania domyślnego zachowania dla wszystkich użytkowników, którzy nie wybrali jawnie udostępniania lub nieudostępniania opisu swojej lokalizacji za pomocą informacji o dostępności. W przypadku ustawienia wartości True (Prawda) informacje o lokalizacji będą domyślnie udostępniane. W przypadku ustawienia wartości False (Fałsz) informacje o lokalizacji nie będą udostępniane.

 • LocationRequired (Lokalizacja wymagana). To ustawienie określa, czy użytkownikom końcowym jest wyświetlany monit o wprowadzenie ich lokalizacji. Istnieją trzy możliwe wartości tego ustawienia: Yes (Tak), Disclaimer (Zastrzeżenie) i No (Nie).

  • Yes (Tak). Jeśli nie ma danych lokalizacji, wyświetlany jest monit „Ustaw swoją lokalizację” w kolorze czerwonym.

  • Disclaimer (Zastrzeżenie). Jeśli nie ma danych lokalizacji, wyświetlany jest monit „Ustaw swoją lokalizację” w kolorze czerwonym ze znakiem X obok niego. Użytkownicy końcowi mogą kliknąć znak X, aby wyświetlić zastrzeżenie. Uwaga: jeśli administrator przedsiębiorstwa wybrał tę wartość, musi także podać tekst zastrzeżenia.

  • No (Nie). Jeśli nie ma danych lokalizacji, wyświetlany jest monit „Ustaw swoją lokalizację” w kolorze czarnym.

Serwer aplikacji Lync Web App

Działanie funkcji. Składnik sieci Web aplikacji Microsoft Lync Web App musi zostać wdrożony, aby można było korzystać z aplikacji Lync Web App, będącej programem opartym na dodatku plug-in Microsoft Silverlight przeglądarki, który udostępnia możliwość uczestniczenia w spotkaniach online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Adres logowania użytkownika końcowego, jego hasło i informacje o spotkaniu będą używane do uwierzytelnienia użytkownika przed połączeniem go ze spotkaniem. Informacje o udostępnianiu programów i udostępnianiu pulpitu będą udostępniane wszystkim użytkownikom biorącym udział w tym spotkaniu. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli wyświetlać informacje o obecności i informacje kontaktowe użytkownika końcowego.

Użytkowanie informacji. Adres logowania użytkownika końcowego, jego hasło i informacje o spotkaniu będą używane do uwierzytelnienia użytkownika przed połączeniem go ze spotkaniem.

Wybór i kontrola. Składnik sieci Web aplikacji Lync Web App jest domyślnie włączony.

Aspekty lokalizacji obejścia multimediów

Działanie funkcji. Obejście multimediów określa lokalizację domyślnych lokalnych adresów IP zakończenia multimediów dla użytkownika programu Lync Server oraz bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera SBC, który ma być używany w trakcie połączenia z publiczną siecią telefoniczną lub centralą PBX skojarzonego z tym użytkownikiem. Jeśli lokalizacja dwóch elementów zapewnia dobre połączenie między nimi bez ograniczenia przepustowości i włączono obejście multimediów, przepływ multimediów będzie się odbywał bezpośrednio między użytkownikiem programu Lync Server i bramą PSTN/centralą IP-PBX/kontrolerem SBC, obchodząc serwer pośredniczący programu Lync Server. Sygnalizowanie połączenia w dalszym ciągu będzie następowało od użytkownika programu Lync Server do serwera pośredniczącego programu Lync Server i do bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera SBC.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Lokalizacja domyślnego lokalnego adresu IP zakończenia multimediów dla użytkownika programu Lync Server oraz bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera SBC jest określana przez dopasowanie każdego lokalnego domyślnego adresu IP multimediów dla każdego elementu do identyfikatora obejścia przechowywanego w magazynie konfiguracji programu Lync Server. Identyfikator obejścia to identyfikator GUID i nie jest on filtrowany przez serwer proxy dostępu, a więc jest udostępniany zarówno użytkownikom zewnętrznym i federacyjnym, jak i użytkownikom wewnętrznym. Ta funkcja nie wysyła żadnych informacji do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Jeśli użytkownik programu Lync Server i brama PSTN/centrala IP-PBX/kontroler SBC znajdują się w tej samej lokalizacji, identyfikator obejścia skojarzony z lokalnym domyślnym adresem IP multimediów dla każdego elementu będzie taki sam. Strona odbierająca identyfikator obejścia od elementu równorzędnego będzie widzieć, że jej własny identyfikator obejścia jest zgodny. W takim przypadku multimedia dla połączenia mogą przepływać bezpośrednio między użytkownikiem programu Lync Server i bramą PSTN/centralą IP-PBX/kontrolerem SBC, obchodząc serwer pośredniczący.

Wybór i kontrola.

Obejście multimediów jest domyślnie wyłączone zarówno globalnie, jak i dla każdej magistrali do konkretnej bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera SBC. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć tę funkcję globalnie i dla konkretnej magistrali za pomocą dwóch poniższych metod:

Za pomocą panelu sterowania programu Lync Server

 • Aby włączyć obejście globalne, kliknij stronę Konfiguracja sieci, kliknij dwukrotnie konfigurację Globalna na liście, a następnie na stronie Edycja ustawień globalnych kliknij opcję Włącz obejście multimediów i wybierz poziom szczegółowości.

 • Aby włączyć obejście konkretnej magistrali, kliknij pozycję Routing połączeń głosowych, kliknij kartę Konfiguracja magistrali, kliknij dwukrotnie istniejącą magistralę, a następnie kliknij pozycję Włącz obejście multimediów.

Za pomocą powłoki zarządzania programu Microsoft Lync Server 2010

 • Do włączenia obejścia multimediów dla magistrali można użyć polecenia cmdlet New-CsTrunkConfiguration lub Set-CsTrunkConfiguration.

 • Do włączenia globalnego obejścia multimediów można użyć poleceń cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration i Set-CsNetworkConfiguration.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji. Ta funkcja umożliwia użytkownikom końcowym udostępnianie plików uczestnikom spotkania przez przekazanie ich w postaci załączników.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Załączniki są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Użytkownicy końcowi mogą przekazywać załączniki. Załączniki są pobierane przez użytkowników lub innych uczestników podczas spotkania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje zawarte w przekazywanych załącznikach ze spotkania są udostępniane innym uczestnikom podczas spotkania przeprowadzanego w programie Lync.

Wybór i kontrola. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla dowolnego lub wszystkich użytkowników za pomocą zasady AllowFileTransfer (Zezwalaj na transfer plików). Domyślnie zasada ta jest włączona.

Transfer plików w sieci równorzędnej

Działanie funkcji. Użytkownicy programu Lync mogą przesyłać między sobą pliki podczas dwustronnych konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych (nie podczas spotkań).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Plik jest przesyłany bezpośrednio między klientami programu Lync. Użytkownicy wybierają zainicjowanie przesyłania pliku oraz plik do przesłania. Odbiorca pliku musi wyrazić zgodę na odebranie pliku. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja transferu plików w sieci równorzędnej umożliwia użytkownikom przesyłanie sobie plików w czasie rzeczywistym podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Wybór i kontrola. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla dowolnego lub wszystkich użytkowników za pomocą zasady EnableP2PFileTransfer (Włącz transfer plików w sieci równorzędnej). Domyślnie ta zasada jest włączona.

Obraz osobisty

Działanie funkcji. Funkcja Obraz osobisty służy do wyświetlania osobistego obrazu użytkownika końcowego innym użytkownikom końcowym. Ten obraz jest konfigurowany tylko przez użytkownika końcowego i różni się od obrazu przechowywanego w katalogu firmowym przedsiębiorstwa (takim jak usługa Active Directory).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Preferencje użytkownika końcowego dotyczące udostępniania obrazu osobistego oraz adres internetowy obrazu są zbierane przy użyciu informacji wprowadzonych przez użytkownika końcowego oraz publikowane za pomocą funkcji informowania o obecności. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje są używane w celu dostosowania interfejsu użytkownika końcowego i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola.

Administrator przedsiębiorstwa ma następujące opcje sterowania:

 • Określa, czy użytkownicy domyślnie wstępnie udostępniają obrazy, czy nie.

 • Określa maksymalny rozmiar obrazu, który może pobrać dowolny użytkownik.

 • Określa, jakie rodzaje obrazów są dozwolone.

Uwierzytelnianie numeru PIN

Działanie funkcji. Uwierzytelnianie numeru PIN to mechanizm używany do uwierzytelniania użytkowników dołączających do spotkań automatycznej recepcjonistki konferencji oraz do uwierzytelniania użytkowników wdrażających po raz pierwszy program Microsoft Lync 2010 Phone Edition. Użytkownik wprowadza numer telefonu lub numer wewnętrzny oraz numer PIN, których program Lync Server używa do sprawdzania poprawności poświadczeń użytkownika. Numer PIN może zostać ustawiony przez użytkownika lub dostarczony przez administratora przedsiębiorstwa.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Podczas uwierzytelniania zbierane są numer telefonu lub numer wewnętrzny oraz numer PIN użytkownika. Program Lync Server sprawdza poprawność tych informacji względem swojej wewnętrznej bazy danych. Ze względów bezpieczeństwa numer PIN jest przechowywany w wewnętrznej bazie danych jako jednokierunkowy skrót. Po ustawieniu numer PIN nie jest widoczny dla nikogo. Numer PIN może zostać ustawiony lub zresetowany przez użytkownika, administratora lub użytkownika działu pomocy technicznej.

W przypadku ustawienia lub zresetowania numeru PIN przez administratora lub użytkownika działu pomocy technicznej nowy numer PIN zostaje wyświetlony i może zostać opcjonalnie wysłany w wiadomości e-mail do użytkownika. Udostępniony szablon wiadomości e-mail można dostosować. Zawiera on tekst, który informuje użytkownika, że numer PIN mógł być wyświetlony przez administratora lub użytkownika działu pomocy technicznej, dlatego zalecane jest ponowne ustawienie numeru PIN przez użytkownika.

Użytkowanie informacji.

Numer PIN jest używany przez program Lync Server do uwierzytelniania użytkownika spotkania lub na potrzeby wdrażania telefonu z programem Lync 2010 Phone Edition.

Wybór i kontrola. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Administrator przedsiębiorstwa może wyłączyć uwierzytelnianie numeru PIN za pomocą strony Ustawienia zabezpieczeń panelu sterowania programu Lync Server, zaznaczając pole Uwierzytelnianie numeru PIN.

Ankiety

Działanie funkcji. Użytkownicy programu Lync mogą przeprowadzać ankiety i uzyskiwać anonimowe odpowiedzi od uczestników w trakcie spotkań online oraz konwersacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Głosy w ankietach są anonimowe. Zagregowane wyniki ankiety są widoczne dla wszystkich prezenterów i mogą zostać przedstawione przez prezentera wszystkim uczestnikom. Ankiety są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja ankiet zwiększa możliwości współpracy, pozwalając prezenterom na szybkie określanie preferencji uczestników.

Wybór i kontrola.

Administrator przedsiębiorstwa może ustawić następujące zasady:

 • EnableDataCollaboration (Włącz współpracę nad danymi). Ta zasada umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa ograniczenie dostępności wszystkich funkcji współpracy nad danymi — współpracy za pomocą programu Microsoft PowerPoint, udostępniania plików, ankiet, współpracy za pomocą tablicy oraz załączników. Jeśli dla tej zasady zostanie ustawiona wartość False (Fałsz), zasady dotyczące poziomu funkcji będą nieistotne.

 • AllowPolling (Zezwalaj na ankiety). Ta zasada umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa włączenie lub wyłączenie funkcji Ankiety. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji. Funkcja ta umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do opublikowanych informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie innym użytkownikom opublikowanych informacji o sobie, takich jak status, stanowisko, numer telefonu i notatki. Administrator przedsiębiorstwa może także skonfigurować współdziałanie z klientem do obsługi wiadomości i współpracy Outlook oraz programem Exchange, aby umożliwić użytkownikom końcowym wyświetlanie komunikatów Poza biurem i innych informacji o statusie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Użytkownicy końcowi używają do łączenia się z programem Lync Server adresu logowania i hasła. Użytkownicy i administrator mogą publikować informacje o statusie obecności i informacje kontaktowe, które będą skojarzone z ich logowaniem. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Inni użytkownicy programu Lync i programy będą mieć dostęp do informacji o obecności użytkownika końcowego i jego informacji kontaktowych, co pozwoli im ustalić, jaki jest opublikowany status użytkownika, uzyskać o nim informacje i lepiej się z nim komunikować.

Wybór i kontrola. Użytkownicy końcowi mogą zdecydować, jakie informacje o nich są publikowane. Administrator może także skonfigurować publikowane informacje w imieniu użytkowników. Administrator przedsiębiorstwa może wyłączyć możliwość kontrolowania publikowanych informacji przez użytkowników końcowych, korzystając ze stron Użytkownicy i Ustawienia wiadomości błyskawicznych i obecności w panelu sterowania programu Lync Server.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji. Funkcja ta umożliwia użytkownikom programu Lync przedstawianie i wyświetlanie prezentacji programu PowerPoint oraz dodawanie do nich adnotacji podczas spotkania online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.

Ta funkcja działa, gdy użytkownik końcowy przekazuje lub przegląda prezentację programu PowerPoint albo dodaje do niej adnotacje. Każdy plik przedstawiany na spotkaniu lub w ramach konwersacji jest przesyłany do wszystkich uczestników spotkania — mogą oni pobrać go bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub prezenter może zablokować możliwość zapisywania pliku w programie Lync przez inne osoby, ale nie uniemożliwi to pobrania ani przeglądania pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint ułatwia uczestnikom konwersacji skuteczne przedstawianie prezentacji i uzyskiwanie opinii.

Wybór i kontrola.

Administrator przedsiębiorstwa może ustawić następujące zasady:

 • EnableDataCollaboration (Włącz współpracę nad danymi). Ta zasada umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa ograniczenie lub odblokowanie dostępności wszystkich funkcji współpracy nad danymi — współpracy za pomocą programu PowerPoint, udostępniania plików, ankiet, współpracy za pomocą tablicy oraz załączników. Jeśli dla tej zasady zostanie ustawiona wartość False (Fałsz), zasady dotyczące poziomu funkcji będą nieistotne.

 • AllowAnnotations (Zezwalaj na adnotacje). Ta zasada umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa ograniczenie dostępności funkcji adnotacji zawartości programu PowerPoint dla uczestników spotkania.

Ponadto prezenterzy mogą ograniczyć dostępność adnotacji w prezentacji programu PowerPoint w zależności od ról uczestników (nikt, tylko prezenterzy, wszyscy) za pomocą okna dialogowego Opcje spotkania. To ustawienie jest dostępne dla każdego spotkania.

Tryb prywatności

Działanie funkcji. Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikom końcowym udostępniać swoje informacje o obecności (np. Dostępny, Zajęty, Nie przeszkadzać itd.) tylko kontaktom znajdującym się na liście Kontakty.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync do trybu, w którym użytkownik końcowy może przełączyć swoje ustawienia użytkownika, tak aby jego informacje o obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy Kontakty. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Ustawienie Tryb prywatności jest używane przez program Lync do określania, czy przełączać użytkowników do trybu prywatności.

Wybór i kontrola.

 • Administrator przedsiębiorstwa może włączyć funkcję Tryb prywatności (za pomocą ustawienia wewnątrzpasmowego EnablePrivacyMode — Włącz tryb prywatności) na poziomie puli. Po jej włączeniu wszyscy użytkownicy końcowi programu Lync będą domyślnie przełączani do trybu prywatności zaraz po zalogowaniu.

 • Gdy na serwerze za pośrednictwem ustawień administratora jest włączony tryb prywatności, użytkownik końcowy może zdecydować, czy informacje o jego obecności mają być widoczne dla wszystkich (tryb standardowy), czy tylko dla jego kontaktów (tryb prywatności) za pomocą karty Status w oknie dialogowym Opcje.

 • Gdy na serwerze za pośrednictwem ustawień administratora jest włączony tryb standardowy, użytkownik końcowy nie ma w rzeczywistości możliwości przełączenia się do trybu prywatności. Może jednak wstępnie zrezygnować z trybu prywatności, aby w przypadku późniejszego przełączenia do trybu prywatności przez administratora nie zostać przełączonym do tego trybu po zalogowaniu się do programu Lync.

Linia prywatna

Działanie funkcji. Linia prywatna to funkcja udostępniająca niepublikowany, dodatkowy numer telefonu użytkownikowi końcowemu. Użytkownik końcowy może zdecydować, czy chce podać innym osobom ten dodatkowy numer telefonu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Informacje z funkcji Linia prywatna są zbierane w podobny sposób jak informacje o połączeniach ze zwykłymi, nieprywatnymi numerami, tzn. rekordy szczegółów połączeń są przechowywane tak samo jak dla każdego innego połączenia.

Istnieją sytuacje, w których numer prywatny zostanie przypadkowo wysłany stronie trzeciej, na przykład gdy osoba wywołująca numer prywatny przełącza połączenie do innej osoby.

Użytkowanie informacji. Informacje te są używane w celu udostępniania historii połączeń. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń (CDR, Call Detail Records).

Wybór i kontrola. Użytkownik końcowy ani administrator nie ma opcji sterowania tą funkcją.

Zbieranie i raportowanie danych jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Działanie funkcji. Funkcja Zbieranie i raportowanie danych jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience) służy do zbierania i raportowania danych dotyczących jakości multimediów podczas komunikacji i spotkań w sieciach równorzędnych prowadzonych za pomocą programu Lync. Statystyki te obejmują następujące informacje: adresy IP, wskaźnik utraty, używane urządzenia, zdarzenia obniżenia jakości, które wystąpiły podczas połączenia, itd.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył funkcję jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience), wszystkie dane dotyczące jakości multimediów dla komunikacji i spotkań w sieciach równorzędnych są rejestrowane w bazie danych funkcji jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE). Ta funkcja nie rejestruje zawartości z programu Lync. Dane funkcji QoE są przechowywane w wewnętrznej bazie danych serwera monitorowania wdrożonej w przedsiębiorstwie i raportowane w zestawie standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Administrator przedsiębiorstwa ma dostęp do tych informacji i może używać ich w celu zbierania opinii o jakości multimediów w systemie. Obejmuje to adresy IP użytkowników.

Wybór i kontrola. Funkcja Jakość postrzegana przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience) jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby zbierać dane funkcji QoE. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub tworzyć raporty niestandardowe, uruchamiając kwerendy bazy danych serwera monitorowania.

Administratorzy przedsiębiorstwa mogą wyłączyć raporty jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE), używając następującego polecenia cmdlet programu Windows PowerShell dla programu Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kontrola dostępu oparta na rolach

Działanie funkcji. Funkcja Kontrola dostępu oparta na rolach umożliwia delegowanie uprawnień administracyjnych na potrzeby scenariuszy administratora przedsiębiorstwa. Dostępność interakcji administratora przedsiębiorstwa z interfejsami zarządzania może być ograniczona do konkretnych dozwolonych operacji oraz określonych obiektów, które mogą być modyfikowane.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Możliwości administratora przedsiębiorstwa są sprawdzane w czasie wykonywania na podstawie członkostwa użytkownika w grupach, a konkretnie w grupach zabezpieczeń usługi Active Directory. Możliwości roli w systemie są konfigurowane i ustawiane na centralnym serwerze zarządzania.

Użytkowanie informacji. Administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować dodatkowe role administratora na potrzeby kontroli dostępu opartej na rolach dla danego wdrożenia. Administrator przedsiębiorstwa może wyświetlać wszystkie role, których członkiem jest inny administrator.

Wybór i kontrola. Jest to mechanizm zabezpieczeń i autoryzacji dla zadań związanych z zarządzaniem zasobami informatycznymi.

Nagrywanie

Działanie funkcji. Funkcja nagrywania umożliwia organizatorom lub prezenterom rejestrowanie wszystkich aspektów sesji programu Lync, włącznie z osobami dołączającymi do spotkania, materiałami audio i wideo oraz zawartością spotkania, na przykład konwersacjami prowadzonymi za pomocą wiadomości błyskawicznych, udostępnianiem programów, prezentacjami programu PowerPoint, ankietami, materiałami informacyjnymi i tablicami. Wstrzymanie lub zatrzymanie nagrywania przez organizatora albo innego prezentera nie ma wpływu na pozostałe nagrania będące w toku.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Zawartość nagrywana przez prezentera jest zapisywana na jego komputerze. Dodatkowe pliki wideo generowane na podstawie nagrania są domyślnie zapisywane na komputerze lokalnym prezentera, ale prezenter nagrywający zawartość może zmienić to ustawienie, tak aby te pliki były zapisywane na innym komputerze. Kiedy użytkownicy przekazują zawartość na spotkaniu, jest udzielane uprawnienie do dodania tej zawartości do materiałów nagrywanych przez użytkowników.

Jeśli podczas publikowania nagrania występują błędy, mogą być one spowodowane nieumyślnym uwzględnieniem w nagraniu danych przechwyconych przy wstrzymanym nagrywaniu. W przypadku występowania błędów na którymkolwiek etapie publikowania (stan ostrzeżenia w Menedżerze nagrywania) nie należy przesyłać nikomu nagrania, nawet jeśli można je odtworzyć w pewnej formie.

Użytkowanie informacji. Nagranie może odtworzyć dowolna osoba mająca dostęp do lokalizacji, w której to nagranie zostało zapisane.

Wybór i kontrola.

Administrator przedsiębiorstwa ma następujące opcje sterowania:

 • AllowConferenceRecording (Zezwalaj na nagrywanie konferencji). Domyślnym ustawieniem tej zasady jest wartość False (Fałsz).

  • W przypadku użytkownika eskalującego połączenie w sieci równorzędnej do spotkania, jeśli dla tej zasady ustawiono wartość True (Prawda), wszyscy prezenterzy będą mieli możliwość nagrywania.

  • W przypadku użytkownika spontanicznie rozpoczynającego spotkanie, jeśli dla tej zasady ustawiono wartość True (Prawda), wszyscy prezenterzy będą mieli możliwość nagrywania.

  • W przypadku użytkownika, który zaplanował spotkanie, jeśli w chwili, gdy pierwsza osoba dołącza do spotkania, dla tej zasady jest ustawiona wartość True (Prawda), wszyscy prezenterzy będą mieli możliwość nagrywania.

  • We wszystkich tych scenariuszach, jeśli użytkownik, który eskalował, zainicjował lub zaplanował spotkanie, ma dla tej zasady ustawioną wartość False (Fałsz), funkcja nagrywania nie jest dostępna dla żadnego prezentera ani uczestnika.

  • Jeśli ta zasada zostanie zmieniona w czasie trwania sesji spotkania, jej zastosowanie może wymagać opuszczenia spotkania i ponownego dołączenia do niego przez wszystkich jego uczestników.

 • EnableP2PRecording (Włącz nagrywanie konwersacji w sieciach równorzędnych). Wartością domyślną jest True (Prawda) i jest ona ustawiana podczas logowania użytkownika do programu Lync.

  • W przypadku ustawienia wartości True (Prawda) użytkownik inicjujący konwersację z osobą, która również ma tę zasadę ustawioną na wartość True (Prawda), będzie mógł nagrywać konwersację.

  • Użytkownicy mogą nagrywać tylko wtedy, gdy dla obu stron komunikacji w sieci równorzędnej jest dozwolone nagrywanie.

 • AllowExternalToRecord (Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na nagrywanie). Wartością domyślną jest False (Fałsz). Zewnętrzni użytkownicy obejmują zarówno użytkowników federacyjnych, jak i anonimowych.

  • Spotkanie: Zasada AllowExternalToRecord (Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na nagrywanie) jest stosowana w momencie, kiedy pierwsza osoba dołącza do spotkania, i tylko w przypadku, gdy dla zasady AllowConferenceRecording (Zezwalaj na nagrywanie konferencji) ustawiono wartość True (Prawda).

   • W przypadku ustawienia wartości True (Prawda) na spotkaniu, na którym nagrywanie jest dozwolone, prezenterzy spoza przedsiębiorstwa również będą mieli możliwość nagrywania. Jeśli zasada zostanie zmieniona w czasie trwania sesji spotkania, nowa zasada zostanie zastosowana dopiero po tym, jak wszyscy uczestnicy opuszczą spotkanie i ponownie do niego dołączą.

   • W przypadku ustawienia wartości False (Fałsz) na spotkaniu, na którym nagrywanie jest dozwolone, prezenterzy spoza przedsiębiorstwa nie będą mieli możliwości nagrywania. Jeśli zasada zostanie zmieniona w czasie trwania sesji spotkania, nowa zasada może zostać zastosowana dopiero po tym, jak wszyscy uczestnicy opuszczą spotkanie i ponownie do niego dołączą.

  • Sieci równorzędne (P2P): Zasada AllowExternalToRecord (Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na nagrywanie) jest stosowana do konwersacji w sieciach równorzędnych tylko wtedy, gdy dla zasady EnableP2PRecording (Włącz nagrywanie konwersacji w sieciach równorzędnych) ustawiono wartość True (Prawda).

   • W przypadku ustawienia wartości True (Prawda) użytkownik spoza przedsiębiorstwa ma możliwość nagrywania.

   • W przypadku ustawienia wartości False (Fałsz) nagrywanie przez użytkownika spoza przedsiębiorstwa nie będzie dozwolone, natomiast użytkownik uniemożliwiający nagrywanie użytkownikom spoza przedsiębiorstwa będzie mieć możliwość nagrywania.

Usługa Grupa odpowiedzi — anonimizacja agenta

Działanie funkcji. Usługa Grupa odpowiedzi umożliwia administratorom przedsiębiorstwa utworzenie i skonfigurowanie jednej lub wielu małych grup odpowiedzi na potrzeby przekierowywania i kolejkowania przychodzących połączeń telefonicznych do jednego lub wielu wyznaczonych agentów albo użytkowników końcowych. Funkcja ta pozwala agentowi usługi Grupa odpowiedzi obsługiwać połączenia bez automatycznego ujawniania jego tożsamości stronie zdalnej.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Tożsamość agenta nie jest wyświetlana, jeśli strona zdalna używa klienta komunikacyjnego firmy Microsoft lub telefonu publicznej sieci telefonicznej (PSTN), ale jest przesyłana w pakietach SDP w przypadku, gdy do anonimowego połączenia głosowego dodano modalność wiadomości błyskawicznych. Tożsamość może być w związku z tym pobrana z danych śledzenia klienta. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Klient komunikacyjny inny niż firmy Microsoft może wyświetlać informacje o agencie w interfejsie użytkownika i w ten sposób ujawniać tożsamość agenta. Może to umożliwić stronie zdalnej nawiązanie połączenia z agentem bezpośrednio, bez użycia usługi Grupa odpowiedzi.

Wybór i kontrola. Użytkownik końcowy ani administrator nie ma opcji sterowania tą funkcją.

Rejestrowanie po stronie serwera

Działanie funkcji. Korzystając z rejestrowania po stronie serwera, administrator przedsiębiorstwa może zbierać różne typy ruchu skierowanego do i od dowolnej domeny lub identyfikatora URI.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. W przypadku włączenia przez administratora przedsiębiorstwa rejestrowania dla programu Lynch w plikach dziennika jest uwzględniany ruch skierowany do i od określonej domeny bądź identyfikatora URI. Zależnie od konfiguracji z zebranych w ten sposób informacji można korzystać podczas debugowania. We wskazanym przez administratora pliku rejestrowane są informacje o użytkownikach końcowych, takie jak temat spotkania, lokalizacja, komunikaty SIP, odpowiedzi na zaproszenia programu Lynch, informacje o nadawcy i odbiorcy każdej wiadomości programu Lync, trasa wiadomości, lista kontaktów, informacje o obecności, zawartość konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, a także nazwy udostępnianych programów, załączników, plików programu Microsoft PowerPoint, tablic, ankiet i pytań ankiet oraz indeks opcji ankiet poddanych głosowaniu. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale administrator może wysłać je ręcznie.

Użytkowanie informacji. Dzienników po stronie serwera można używać do rozwiązywania problemów z programem Lync, czyli w celu ustalania, jakie problemy występują i na którym serwerze bądź w której domenie.

Wybór i kontrola. Funkcja rejestrowania po stronie serwera jest domyślnie wyłączona i musi ją włączyć administrator przedsiębiorstwa. Za pomocą następujących poleceń cmdlet interfejsu wiersza polecenia programu Windows PowerShell administrator może włączać i wyłączać tę funkcje dla witryny, usługi lub serwera: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration i Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. W celu rejestrowania zawartości konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych należy skonfigurować pewne ustawienia przy asyście pomocy technicznej firmy Microsoft.

Wyszukiwanie umiejętności

Działanie funkcji. Ta funkcja umożliwia użytkownikom końcowym wyszukiwanie osób w przedsiębiorstwie przy użyciu dowolnej właściwości znajdującej się w programie Microsoft SharePoint (na przykład nazwy, adresu e-mail, umiejętności lub zakresu wiedzy itd.). Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy administrator przedsiębiorstwa wdrożył program SharePoint i włączył współdziałanie programu Lync 2010 z programem SharePoint.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Kwerenda wyszukiwania wprowadzona w programie Lync 2010 jest wysyłana do programu SharePoint Server przedsiębiorstwa. Odpowiedź z programu SharePoint jest przetwarzana przez program Lync 2010, a następnie wyświetlane są wyniki wyszukiwania i powiązane informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje wprowadzone przez użytkownika są wysyłane do programu SharePoint w celu uzyskania wyników wyszukiwania, które następnie są wyświetlane w programie Lync 2010.

Wybór i kontrola. Ta funkcja może być włączana lub wyłączana przez administratorów przedsiębiorstwa za pomocą czterech ustawień wewnątrzpasmowych.

 • SPSearchInternalURL (Szukaj w programie SP, wewnętrzny adres URL)

 • SPSearchExternalURL (Szukaj w programie SP, zewnętrzny adres URL)

 • SPSearchCenterInternalURL (Centrum wyszukiwania w programie SP, wewnętrzny adres URL)

 • SPSearchCenterExternalURL (Centrum wyszukiwania w programie SP, zewnętrzny adres URL)

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji. Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji:

 1. Scalanie wyszukiwania. Ta funkcja służy do scalania kontaktów usługi Active Directory z osobistymi kontaktami programu Outlook, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana będzie pojedyncza pozycja.

 2. Scalanie kontaktów. Ta funkcja agreguje informacje kontaktowe z programu Outlook i usługi Active Directory przy użyciu pasujących adresów e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Lync agreguje dane z trzech źródeł danych (programu Outlook, usługi Active Directory i informacji o obecności). Te zagregowane dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście Kontakty i na wizytówce.

 3. Tworzenie kontaktów programu Outlook dla kontaktów programu Lync 2010 (synchronizacja kontaktów). Program Lync będzie tworzyć kontakty programu Outlook dla wszystkich kontaktów użytkownika w domyślnym folderze kontaktów, jeśli użytkownik ma skrzynkę pocztową w programie Exchange 2010 lub jego nowszej wersji. Dzięki tworzeniu kontaktów programu Outlook dla wszystkich kontaktów programu Lync 2010 użytkownik może uzyskiwać dostęp do informacji o kontaktach programu Lync 2010 z programu Outlook, programu Outlook Web Access i urządzeń przenośnych, które synchronizują kontakty z programem Exchange.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Program Lync 2010 agreguje informacje kontaktowe pochodzące z informacji o obecności, usługi Active Directory i programu Outlook. Informacje te są używane wewnętrznie przez program Lync 2010. Podczas tworzenia kontaktów programu Outlook program Lync będzie zapisywał informacje o kontaktach pochodzące z informacji o obecności, usługi Active Directory i programu Outlook w programie Exchange. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje kontaktowe pochodzące z informacji o obecności, usługi Active Directory i programu Outlook są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync 2010 (na liście Kontakty, na wizytówce, w wynikach wyszukiwania itd.). Informacje te mogą być także zapisywane w programie Exchange przy użyciu funkcji synchronizacji kontaktów (tak jak to opisano powyżej).

Wybór i kontrola. Ta funkcja jest włączana lub wyłączana przez administratorów programu Lync Server 2010 za pośrednictwem ustawienia wewnątrzpasmowego EnableExchangeContactSync (Włącz synchronizację kontaktów programu Exchange).

Poprawa jakości głosu w programie Lync 2010

Działanie funkcji. Program Lync 2010 udostępnia powiadomienia dla użytkowników końcowych w przypadku wykrycia problemów z urządzeniem, siecią lub komputerem podczas połączenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Program Lync 2010 zbiera informacje o konfiguracji urządzenia audio użytkownika końcowego, konfiguracji sieci oraz połączeniach innych multimediów w celu określenia możliwej przyczyny niskiej jakości dźwięku podczas komunikacji głosowej. Program Lync 2010 powiadamia użytkownika końcowego o występowaniu problemu z jakością dźwięku, natomiast pozostali uczestnicy połączenia otrzymują tylko powiadomienie o tym, że użytkownik korzysta z urządzenia powodującego obniżenie jakości dźwięku. Nie wiedzą oni, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje wysyłane do pozostałych uczestników pozwalają zwiększyć jakość połączenia.

Wybór i kontrola. Administrator przedsiębiorstwa może wyłączyć powiadomienia o jakości głosu dotyczące urządzeń, wykonując polecenie programu PowerShell w sposób opisany poniżej.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Współpraca za pomocą tablicy

Działanie funkcji. Ta funkcja umożliwia użytkownikom końcowym udostępnianie tablic wirtualnych w programie Lync 2010 oraz dodawanie do nich adnotacji podczas spotkań i konwersacji online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Adnotacje umieszczane na tablicach są widoczne dla wszystkich uczestników. Tablice są przechowywane w programie Lync Server 2010 zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Ta funkcja zwiększa możliwości współpracy, pozwalając uczestnikom spotkania na m.in. omawianie pomysłów, prowadzenie burzy mózgów czy sporządzanie notatek.

Wybór i kontrola.

Administrator przedsiębiorstwa może ustawić następujące zasady:

 • Zasada administracyjna EnableDataCollaboration (Włącz współpracę nad danymi). Ta zasada umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa ograniczenie dostępności wszystkich funkcji współpracy nad danymi — współpracy za pomocą programu PowerPoint, udostępniania plików, ankiet, współpracy za pomocą tablicy oraz załączników. Jeśli dla tej zasady zostanie ustawiona wartość False (Fałsz), zasady dotyczące poziomu funkcji będą nieistotne.

 • Zasada administratora AllowAnnotations (Zezwalaj na adnotacje). Ta zasada umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa ograniczenie dostępności funkcji adnotacji dla wszystkich uczestników spotkania. Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, użytkownicy końcowi nie będą widzieć punktu wejścia do tworzenia tablicy w interfejsie użytkownika programu Lync 2010.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×