Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Za pomocą wersji na listach i w bibliotekach można śledzić informacje i zarządzać nimi w czasie, a także wyświetlać i odzyskiwać poprzednie wersje z historii elementu.

Po włączeniu nowe wersje są dodawane do historii elementu po zapisaniu zmian. Liczba przechowywanych wersji oraz widoczność wersji roboczej lub pomocniczej można modyfikować dla każdej listy i biblioteki.

Włączanie i konfigurowanie wersji na liście lub w bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla której chcesz włączyć funkcję obsługi wersji.

 2. Wybierz pozycję Przycisk ustawień w kształcie koła zębatego , a następnie wybierz pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnione ustawieniami listy

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki z wybraną oknie dialogowym Zapisywanie wersji.
 4. Na stronie Ustawienia wersji dostępne są następujące ustawienia:

  • W przypadku biblioteki dokumentów:

   • Wymagaj zatwierdzenia zawartości dla przesłanych elementów.

   • Tworzenie wersji przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentów przy użyciu tylko wersji głównych lub wersji głównych i pomocniczych.

   • Ogranicz liczbę wersji roboczych do zachowania.

   • Ustawianie osób, które mogą zobaczyć wersje robocze elementów.

   • Wymagaj sprawdzenia dokumentów przed ich edytowaniem.

    Opcje ustawień biblioteki w usłudze SharePoint Online z włączonym udostępnianiem wersji
  • W przypadku listy:

   • Wymagaj zatwierdzenia zawartości dla przesłanych elementów.

   • Tworzenie wersji za każdym razem, gdy edytujesz element na liście.

   • Ogranicz liczbę wersji roboczych do zachowania.

   • Ustawianie osób, które mogą zobaczyć wersje robocze elementów na liście.

    Opcje ustawień listy w usłudze SharePoint Online z włączonym udostępnianiem wersji
 5. Wybierz przycisk OK.

Aby wyświetlić, przywrócić lub usunąć wcześniejszą wersję listy lub biblioteki

 1. Otwórz listę lub bibliotekę z elementem lub dokumentem, który chcesz wyświetlić historię.

 2. Wybierz wielokropek obok elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 3. Wybierz historię wersji.

  Wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu biblioteki dokumentów z wyróżnioną pozycją Historia wersji

  Jeśli nie widzisz historii wersji, wybierzpozycję Więcej,a następnie wybierz pozycję Historia wersji.

 4. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na linku do daty we wcześniejszej wersji, a aby wyświetlić menu, wybierz strzałkę w dół.

  Przycisk menu rozwijanego Wersja
 5. W menu możesz wykonać następujące czynności.

  Menu Elementu wersji
  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można przywrócić lub usunąć poprzednią wersję, a także zobaczyć bieżący stan zatwierdzenia. Z tego okna dialogowego można również edytować bieżącą wersję.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o nadanie dokumentowi aktualnie zatwierdzonego dokumentu. Zostanie on dodać jako nową wersję.

  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać element do Kosza.

  • Odrzuć tę wersję. Pojawia się tylko w zatwierdzonych dokumentach, a nie w usuń.

 6. Gdy to zrobisz, w prawym górnym rogu wybierz pozycję X.

Włączanie i konfigurowanie udostępniania wersji na listach i w bibliotekach programu SharePoint 2016 lub SharePoint 2013

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, dla której chcesz włączyć funkcję obsługi wersji.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Biblioteka lubLista.

  Karta Biblioteka i Przeglądanie na wstążce lub Karta Lista zaznaczona na wstążce

 3. W grupie Ustawienia wybierzpozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

  Przyciski Ustawienia biblioteki programu SharePoint na Wstążce lub Ustawienia listy na wstążce

 4. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki z wybraną oknie dialogowym Zapisywanie wersji.
 5. Na stronie Ustawienia wersji dostępne są następujące ustawienia:

  • W przypadku biblioteki dokumentów

   Okno dialogowe Wybory wersji
   • Wymagaj zatwierdzenia zawartości dla przesłanych elementów.

   • Utwórz wersję za każdym razem, gdy edytujesz plik w tej bibliotece dokumentów, tylko wersje główne lub wersje główne i pomocnicze.

   • Ogranicz liczbę wersji roboczych do zachowania.

   • Ustawianie osób, które mogą zobaczyć wersje robocze elementów.

   • Wymagaj sprawdzenia dokumentów przed ich edytowaniem.

  • Lista

   • Wymagaj zatwierdzenia zawartości dla przesłanych elementów.

   • Tworzenie wersji za każdym razem, gdy edytujesz element na liście.

   • Ogranicz liczbę wersji roboczych do zachowania.

   • Ustawianie osób, które mogą zobaczyć wersje robocze elementów na liście.

 6. Wybierz przycisk OK.

Aby wyłączyć funkcję udostępniania wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2016 lub 2013

Wykonaj te same czynności, aby w celu włączenia, ale na stronie Ustawienia wersji wybierz pozycję Bez wersji. W przypadku opcji Wymagaj zatwierdzeniazawartości możesz również wybrać pozycję Nie.

Aby wyświetlić, przywrócić lub usunąć wcześniejszą wersję

Aby przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki z elementem lub dokumentem, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Plikilub Wybierz elementy. Jeśli nie ma wstążki, wybierz wielokropek obok elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 3. Wybierz pozycję Historia wersji.

  Karta Plik z wyróżnioną pozycją Historia wersji

  Jeśli nie widzisz historii wersji,w oknie dialogowym wybierz wielokropek ... (wielokropek), a następnie wybierz pozycję Historia wersji.

 4. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na linku do daty we wcześniejszej wersji, a aby wyświetlić menu, wybierz strzałkę w dół.

  Przycisk menu rozwijanego Wersja
 5. W menu możesz wykonać następujące czynności.

  Menu Elementu wersji
  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym możesz edytować, przywrócić lub usunąć, a także zobaczyć bieżący stan zatwierdzenia.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o nadanie dokumentowi aktualnie zatwierdzonego dokumentu. Zostanie on dodać jako nową wersję.

  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać element do Kosza.

  • Odrzuć tę wersję. Pojawia się tylko w zatwierdzonych dokumentach, a nie w usuń.

 6. Gdy to zrobisz, kliknij znak X w prawym górnym rogu.

Włączanie i konfigurowanie wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2010

Aby włączyć i skonfigurować obsługę wersji na liście lub w bibliotece, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w których chcesz pracować. Jeśli nazwa nie jest wyświetlana w okienku Szybkie uruchamianie, wybierz pozycję Cała zawartość witryny,a następnie wybierz nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce w grupie Narzędzia list lub Narzędzia bibliotek wybierz kartę Listalub Biblioteka.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przycisk Ustawienia listy na wstążce programu SharePoint lub Przycisk Ustawienia biblioteki na wstążce biblioteki programu SharePoint Foundation

  Zostanie otwarta strona Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

 4. W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Ustawienia wersji.

  Undersettings, select versioning settings

  Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia wersji.

  Ustaw wersje główne i pomocnicze, wymagaj zatwierdzenia, określ, kto może widzieć elementy, i wymagaj wyewidencji.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W przypadku bibliotekdokumentów w sekcji Historia wersji elementu w obszarze Tworzenie wersji każdorazowo podczas edytowania pliku w tej bibliotece dokumentów wybierztylko wersje główne lub wersje główne i pomocnicze.

  W przypadku listw sekcji Historia wersji elementu w obszarze Tworzenie wersji za każdym razem, gdy edytujesz element na tej liście?wybierz pozycję Tak.

 6. (Opcjonalnie) Wybierz na liście liczbę wersji, które chcesz zachować.

 7. (Opcjonalnie) W przypadku list wybierz liczbę zatwierdzonych wersji, dla których chcesz zachować wersje robocze. Ta opcja jest dostępna w sekcji Zatwierdzanie zawartości po wybraniu przycisku Tak.

  W przypadku bibliotek ustaw liczbę w obszarze Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby wersji głównych.

 8. (Opcjonalnie) Określanie użytkowników, którzy mogą zobaczyć wersje robocze elementów. Na liście ta opcja jest dostępna tylko w sekcji Zatwierdzanie zawartości po skonfigurowaniu opcji Wymagaj zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów na wartość Tak.

  Wybierz jedną z następujących opcji.

  • Każdy użytkownik, który może czytać elementy. Umożliwia dostęp wszystkim osobom z uprawnieniami do odczytu witryny.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować elementy. Ogranicza widok wersji roboczych do osób, które mają uprawnienia do edytowania.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (i ich autora). Ogranicza widok tylko do pierwotnego autora elementu i do osób, które mają uprawnienia do zatwierdzania elementów na liście.

 9. Aby zamknąć okno dialogowe i wrócić do strony Ustawienia, wybierz przycisk OK.

Początek strony

Wyłączanie funkcji udostępniania wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2010

Wykonaj te same czynności w celu włączenia funkcji sporządzania wersji, ale wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. W przypadku bibliotekdokumentów w sekcji Historia wersji elementu w obszarze Tworzenie wersji każdorazowo podczas edytowania pliku w tej bibliotece dokumentów wybierzpozycję Bez tworzenia wersji.

 2. W przypadku listw sekcji Historia wersji elementu w obszarze Tworzenie wersji za każdym razem, gdy edytujesz element na tej liście?wybierz pozycję Nie.

 3. Wybierz przycisk OK.

Początek strony

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2010

 1. Przejdź do listy lub biblioteki z elementem lub dokumentem, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Wybierz strzałkę w dół obok dokumentu lub elementu, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz pozycję Historia wersji.

  Menu rozwijane z dokumentu z wyróżniona historią wersji
 3. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na linku do daty we wcześniejszej wersji, a aby wyświetlić menu, wybierz strzałkę w dół.

  Zawczasu z menu rozwijanego z wyróżnioną widokiem
 4. W menu możesz wykonać następujące czynności.

  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym możesz edytować, przywrócić lub usunąć, a także zobaczyć bieżący stan zatwierdzenia.

   Okno dialogowe Historia wersji programu SharePoint 2010

   W oknie dialogowym Widok możesz mieć możliwość edytowania, chociaż jest to zwykle wyłączone. Aby edytować, z listy rozwijanej pliku lub elementu wybierz pozycję Edytuj właściwości.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o nadanie dokumentowi aktualnie zatwierdzonego dokumentu. Dodaje ją jako nową wersję.

   Lista rozwijana Wersja z wyróżnionym menu Przywróć.
  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać element do Kosza.

   Historia wersji z wyróżniona w wersji edytą Delete
  • Cofniesz publikowanie tej wersji, gdy korzystasz z zatwierdzania i publikowania dokumentów lub elementów.

   Lista rozwijana Wersji z wyróżnioną lew
 5. Gdy to zrobisz, w prawym górnym rogu wybierz pozycję X,jeśli okno dialogowe wersji nie zostało jeszcze zamknięte.

Inne ustawienia wpływające na wersję

Możesz skonfigurować inne ustawienia, które wpływają na wersję. Na listach i w bibliotekach można wymagać zatwierdzenia zawartości. W bibliotekach można wymagać wyewidencjonowania plików.

Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach i nie tylko, zobacz Jak działa wersja na liście lub w bibliotece?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×