Właściwość AllowAdditions

Dotyczy

Obiekt Form

Właściwość AllowAdditions (DodawanieDozwolone) służy do określania, czy gdy jest stosowany formularz, użytkownik może dodawać rekordy. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.AllowAdditions

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość AllowAdditions (DodawanieDozwolone) może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

(Domyślne) Użytkownik może dodawać nowe rekordy.

No (Nie)

False (Fałsz)

Użytkownik nie może dodawać nowych rekordów.


Właściwość AllowAdditions (DodawanieDozwolone) możesz ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Spostrzeżenia

Ustaw właściwość AllowAdditions (DodawanieDozwolone) na wartość Nie, aby zezwolić użytkownikowi na wyświetlanie i edytowanie istniejących rekordów, ale nie na dodawanie nowych rekordów.

Aby zapobiec zmianom w istniejących rekordach (utworzyć formularz tylko do odczytu), należy właściwości AllowAdditions (DodawanieDozwolone), AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) i AllowEdits (EdycjaDozwolona) ustawić na wartość Nie. Rekordom można także nadać status tylko do odczytu, ustawiając właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) na wartość Snapshot (Migawka).

Jeśli chcesz otworzyć formularz jedynie w celu wprowadzania danych, ustaw właściwość formularza DataEntry (WprowadzanieDanych) na wartość Tak.

Jeśli właściwość AllowAdditions (DodawanieDozwolone) jest ustawiona na wartość Nie, polecenie Nowy rekord w obszarze Rekordy na karcie Dane nie jest dostępne.

Uwaga: Gdy wartość argumentu Tryb danych akcji OpenForm (OtwórzFormularz) jest ustawiona, program Microsoft Office Access 2007 zastępuje wiele dotychczasowych ustawień właściwości formularza nowymi wartościami. Jeśli argument Tryb danych akcji OpenForm (OtwórzFormularz) ma wartość Edycja, program Access otworzy formularz z następującymi ustawieniami właściwości:

  • AllowEdits (EdycjaDozwolona) — Tak

  • AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) — Tak

  • AllowAdditions (DodawanieDozwolone) — Tak

  • DataEntry — Nie

Aby zapobiec zastępowaniu istniejących ustawień właściwości przez akcję OpenForm (OtwórzFormularz), pomiń ustawienie argumentu Tryb danych, w wyniku czego program Access użyje ustawień właściwości zdefiniowanych w formularzu.

Przykład

W poniższym przykładzie dla wszystkich kontrolek formularza jest sprawdzana wartość właściwości ControlType (TypKontrolki). Dla każdej kontrolki etykiety i pola tekstowego procedura przełącza właściwość SpecialEffect (EfektSpecjalny). Jeśli właściwość SpecialEffect (EfektSpecjalny) kontrolek etykiet ma wartość Shadowed (Cieniowany), a właściwość SpecialEffect (EfektSpecjalny) pól tekstowych ma wartość Normal (Normalny) oraz jeśli właściwości AllowAdditions (DodawanieDozwolone), AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) i AllowEdits (EdycjaDozwolona) mają ustawione wartości True (Prawda), zmienna intCanEdit jest przełączana w celu umożliwienia edycji danych źródłowych.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×