Aby określić, czy klawisz SHIFT może pomijać właściwości uruchamiania i makro AutoExec, można użyć właściwości AllowBypassKey. Na przykład można ustawić dla właściwości AllowBypassKey wartość FALSE, aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec.

Ustawienie

Właściwość AllowBypassKey może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

True (Prawda)

Włącza klawisz SHIFT, umożliwiając użytkownikom pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec.

False (Fałsz)

Wyłącza klawisz SHIFT, uniemożliwiając pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec przez użytkowników.


Tę właściwość można ustawić, wykorzystując makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Aby ustawić właściwość AllowBypassKey za pomocą makra lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), trzeba utworzyć właściwość w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty, a następnie dołączyć do kolekcji Properties obiektu Database.

  • W projekt programu Microsoft Access (adp) można ją dodać do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Spostrzeżenia

Upewnij się, że dla właściwości AllowBypassKey ustawiono wartość TRUE w przypadku debugowania aplikacji.

Ustawienie właściwości AllowBypassKey jest uwzględniane dopiero przy następnym otwarciu aplikacji bazy danych.

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano procedurę o nazwie SetBypassProperty przekazującą nazwę właściwości do ustawienia, jej typ danych oraz ustawienie. Procedura ogólna ChangeProperty próbuje ustawić właściwość AllowBypassKey oraz, jeśli nie można odnaleźć właściwości, za pomocą metody CreateProperty dołącza właściwość do kolekcji Properties. Jest to konieczne, ponieważ właściwość AllowBypassKey nie jest wyświetlana w kolekcji Properties do momentu jej dodania.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×