Właściwość AllowEdits (EdycjaDozwolona)

Dotyczy

Obiekt Form

Właściwość AllowEdits (EdycjaDozwolona) służy do określania, czy podczas korzystania z obiektu formularz użytkownik może edytować zapisane rekordy. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.AllowEdits (EdycjaDozwolona)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość AllowEdits (EdycjaDozwolona) może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

(Domyślne) Użytkownik może edytować zapisane rekordy.

Nie

False (Fałsz)

Użytkownik nie może edytować zapisanych rekordów.


Właściwość AllowEdits (EdycjaDozwolona) możesz ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Spostrzeżenia

Właściwości AllowEdits (EdycjaDozwolona) można użyć, aby uniemożliwić zmienianie jakichkolwiek danych wyświetlanych w formularzu. Aby zapobiec zmienianiu danych w określonej kontrolce, użyj właściwości Enabled lub Locked.

Aby zapobiec zmianom w istniejących rekordach (utworzyć formularz tylko do odczytu), należy właściwościom AllowAdditions (DodawanieDozwolone), AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) i AllowEdits (EdycjaDozwolona) nadać wartość Nie. Rekordom można także nadać status tylko do odczytu, ustawiając właściwość RecordsetType na wartość Migawka.

Programistyczna modyfikacja wartości pola powoduje, że bieżący rekord można edytować, bez względu na ustawienie właściwości AllowEdits (EdycjaDozwolona). Aby uniemożliwić użytkownikowi dokonywanie zmian w rekordzie (właściwość AllowEdits (EdycjaDozwolona) ustawiona na wartość Nie), który ma być edytowany programistycznie, zapisz rekord po dowolnych zmianach programistycznych; ustawienie właściwości AllowEdits (EdycjaDozwolona) będzie znów obowiązywać, kiedy zostaną zapisane wszelkie niezapisane dotąd zmiany dokonane w bieżącym rekordzie.

Uwaga: Gdy wartość argumentu Tryb danych akcji OpenForm (OtwórzFormularz) jest ustawiona, program Microsoft Office Access 2007 zastępuje wiele dotychczasowych ustawień właściwości formularza nowymi wartościami. Jeśli argument Tryb danych akcji OpenForm (OtwórzFormularz) ma wartość Edycja, program Access otworzy formularz z następującymi ustawieniami właściwości:

  • AllowEdits (EdycjaDozwolona) — Tak

  • AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) — Tak

  • AllowAdditions (DodawanieDozwolone) — Tak

  • DataEntry — Nie

Aby zapobiec zastępowaniu istniejących ustawień właściwości przez akcję OpenForm (OtwórzFormularz), pomiń ustawienie argumentu Tryb danych, w wyniku czego program Access użyje ustawień właściwości zdefiniowanych w formularzu.

Przykład

W poniższym przykładzie dla wszystkich kontrolek formularza jest sprawdzana wartość właściwości ControlType. Dla każdej kontrolki etykiety i pola tekstowego procedura przełącza właściwość SpecialEffect (EfektSpecjalny). Jeśli właściwość SpecialEffect (EfektSpecjalny) kontrolek etykiet ma wartość Shadowed (Cieniowany), a właściwość SpecialEffect (EfektSpecjalny) pól tekstowych ma wartość Normal (Normalny) oraz jeśli właściwości AllowAdditions (DodawanieDozwolone), AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) i AllowEdits (EdycjaDozwolona) mają ustawione wartości True, zmienna intCanEdit jest przełączana w celu umożliwienia edycji danych źródłowych.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×