Właściwość BoundColumn

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Obiekt ListBox

Podczas wybierania elementów z obiektów takich jak pole listy lub pole kombi wartość właściwości BoundColumn (KolumnaPowiązana) pozwala programowi Microsoft Office Access 2007 określić wartości kolumn, które mają zostać użyte jako wartości obiektu kontrolka. Jeśli kontrolka jest związana z obiektem pole, wartość w kolumnie określonej przez właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) jest przechowywana w polu, którego nazwa jest określona przez właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki). Właściwość do odczytu i zapisu, typu Long (Liczba długa).

wyrażenie.BoundColumn (KolumnaPowiązana)

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) wykorzystuje następujące ustawienia.

Ustawienie

Opis

0

W elemencie rekord bieżący jest przechowywana wartość właściwości ListIndex (IndeksListy), a nie wartość kolumny. Właściwość ListIndex (IndeksListy) pierwszego wiersza ma wartość 0, drugiego wiersza — 1 itd. Właściwość ListIndex (IndeksListy) jest ustawiana przez program Access w przypadku, gdy w polu listy lub na liście pola kombi jest zaznaczany element. Ustawienie właściwości BoundColumn (KolumnaPowiązana) na wartość 0 i użycie wartości właściwości ListIndex (IndeksListy) kontrolki może być przydatne na przykład do przechowywania sekwencji liczb.

1 lub więcej

(Wartość domyślna to 1) Wartość w określonej kolumnie staje się wartością kontrolki. Jeśli kontrolka jest powiązana z polem, to ustawienie jest przechowywane w tym polu w bieżącym rekordzie. Właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) nie może być ustawiona na wartość większą niż ustawienie kolumny ColumnCount.


Właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości kontrolki, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

W przypadku pól tabeli tę właściwość można ustawić na karcie Odnośnik sekcji Właściwości pola w widoku projektu tabeli dla tych pól, których właściwość DisplayControl (TypKontrolki) jest ustawiona na wartość Pole kombi lub Pole listy.

Porada

Program Access automatycznie ustawia właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana), gdy w widoku projektu tabeli jako typ danych dla pola jest wybierany Kreator odnośników.

W kodzie języka Visual Basic for Applications (VBA) właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) można ustawić, wykorzystując wartość liczbową lub wyrażenie numeryczne równoważne wartości z przedziału od 0 do wartości określonej przez właściwość ColumnCount (LiczbaKolumn).

Spostrzeżenia

Kolumna widoczna w polu kombi jako pierwsza od lewej (skrajna kolumna po lewej stronie, dla której ustawienie właściwości ColumnWidths (SzerokościKolumn) pola kombi ma wartość inną niż 0) zawiera dane wyświetlane w polu tekstowym pola kombi w obszarze widok formularza lub raport. Właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) określa, która wartość kolumny pola tekstowego lub listy pola kombi zostanie zapisana po dokonaniu wyboru. Umożliwia to przechowywanie jako wartości kontrolki innych wartości niż wartości wyświetlane.

Uwaga: Jeśli kolumna powiązana nie jest kolumną kontrolki widoczną jako pierwsza od lewej (lub jeśli właściwość BoundColumn (KolumnaPowiązana) ma wartość 0), właściwość LimitToList (OgraniczDoListy) jest ustawiana na wartość Yes (Tak).

W programie Access numerowanie kolumn w odwołaniach we właściwości Column (Kolumna) zaczyna się od zera. Oznacza to, że do pierwszej kolumny należy się odwoływać przy użyciu wyrażenia Column(0); do drugiej — Column(1) itd. We właściwości BoundColumn (KolumnaPowiązana) jest natomiast stosowane numerowanie od 1. Oznacza to, że jeśli właściwości BoundColumn (KolumnaPowiązana) zostanie nadana wartość 1, dostęp do wartości przechowywanej w tej kolumnie można uzyskać przy użyciu wyrażenia Column(0).

Jeśli właściwość AutoExpand (Autorozwijanie) jest ustawiona na wartość Yes (Tak), podczas wprowadzania przez użytkownika danych program Access automatycznie wpisuje w polu tekstowym pola kombi wartość odpowiadającą wartości na liście pola kombi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×