Właściwość Dirty

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Właściwość Dirty umożliwia określenie, czy bieżący rekord został zmodyfikowany od czasu ostatniego zapisania. Można na przykład zapytać użytkownika, czy zmiany w rekordzie są zamierzone, a jeśli nie, zezwolić mu na przejście do następnego rekordu bez zapisywania zmian. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.Dirty

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

WłaściwośćDirty może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

True (Prawda)

True (Prawda)

Bieżący rekord został zmieniony.

False (Fałsz)

False (Fałsz)

Bieżący rekord nie został zmieniony.

Właściwość ta jest dostępna w widoku formularza i w widoku arkusza danych.

Można ją ustawiać i odczytywać przy użyciu makra lub kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Podczas zapisywania rekordu program Microsoft Office Access 2007 nadaje właściwości Dirty wartość False (Fałsz). Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w rekordzie, właściwość otrzymuje wartość True (Prawda).

Przykład

W poniższym przykładzie zmiana danych włącza przycisk btnUndo. Procedura UndoEdits( ) jest wywoływana z poziomu zdarzenia AfterUpdate kontrolek pól tekstowych. Kliknięcie włączonego przycisku btnUndo przywraca pierwotną wartość kontrolki uzyskiwaną dzięki właściwości OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×