Właściwość Height

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Image

Obiekt OptionButton

Obiekt Section

Obiekt CheckBox

Obiekt Label

Obiekt OptionGroup

Obiekt SubForm

Obiekt ComboBox

Obiekt Line

Obiekt Page

Kolekcja TabControl

Obiekt CommandButton

Obiekt ListBox

Obiekt Rectangle

Obiekt TextBox

Obiekt CustomControl

Obiekt ObjectFrame

Obiekt Report

Obiekt ToggleButton

Właściwość Height, czyli wysokość, (wraz z właściwością Width, czyli szerokością) służy do nadawania obiektom określonych rozmiarów. Właściwość do odczytu i zapisu typu Integer (liczba całkowita) dla wszystkich obiektów na liście Dotyczy oprócz obiektu Report, dla którego jest to właściwość do odczytu i zapisu typu Long (liczba całkowita długa).

wyrażenie.Height

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z powyższych obiektów.

&nbspSpostrzeżenia

Właściwość Height dotyczy tylko sekcji formularzy i raportów, a nie formularzy i raportów.

Wprowadzona wartość wysokości musi być wyrażona w bieżących jednostkach miary. Aby użyć innej jednostki miary niż ustawiona w oknie dialogowym Ustawienia regionalne w Panelu sterowania systemu Windows, podaj jednostkę, taką jak centymetr lub cal (na przykład 5 cm lub 3 cale).

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości obiektu, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

W przypadku kontrolek domyślną właściwość można ustawić, wykorzystując domyślny styl kontrolki lub właściwość DefaultControl w kodzie VBA.

W kodzie języka VBA wartość tej właściwości ustawia się, wykorzystując wyrażenie numeryczne. Wartości są wyrażone w twipach.

W przypadku sekcji raportu nie można użyć makra ani kodu VBA w celu ustawienia właściwości Height podczas drukowania lub wyświetlania podglądu raportu. W przypadku kontrolek raportu właściwość Height można ustawić podczas drukowania lub wyświetlania podglądu raportu tylko za pomocą makra lub kontrolki procedura zdarzenia określonej w ustawieniu właściwości zdarzenia OnFormat sekcji.

Nie można ustawić tej właściwości dla obiektu po rozpoczęciu procesu drukowania. Na przykład próba ustawienia właściwości Height w zdarzeniu Print raportu spowoduje wystąpienie błędu.

Program Microsoft Office Access 2007 automatycznie ustawia właściwość Height po utworzeniu kontrolki lub zmianie jej rozmiaru, a także po zmianie rozmiaru okna w widoku projektu formularza lub widoku projektu raportu.

Wysokość sekcji jest mierzona względem wewnętrznych krawędzi ich obramowania. Wysokość kontrolek jest mierzona względem środka ich obramowania, dzięki czemu możliwe jest poprawne wyrównywanie kontrolek o różnych szerokościach obramowania. Marginesy formularzy i raportów można ustawić po kliknięciu przycisku Marginesy na karcie Układ strony.

Uwaga: Aby ustawić pozycję obiektu względem lewego i górnego marginesu, użyj właściwości Left i Top.

Przykład

Poniższy kod zmienia wielkość przycisku polecenia, nadając mu wymiary 1 cal na 1 cal (domyślną jednostką miary w języku VBA są twipy; 1 cal to 1440 twipów):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×