We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Image

Obiekt Page

Obiekt CheckBox

Obiekt Label

Obiekt Report

Obiekt ComboBox

Obiekt ListBox

Kolekcja TabControl

Obiekt CommandButton

Obiekt ObjectFrame

Obiekt TextBox

Obiekt CustomControl

Obiekt OptionButton

Obiekt ToggleButton

Obiekt Form

Obiekt OptionGroup

Właściwość HelpContextID określa identyfikator kontekstu tematu w niestandardowym pliku Pomocy określonym przez ustawienie właściwości HelpFile. Właściwość do odczytu i zapisu typu Long (liczba długa).

wyrażenie.HelpContextId

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Uwaga: Jeśli wprowadzisz identyfikator kontekstu tematu pliku Pomocy jako liczbę dodatnią, ten temat pomocy będzie wyświetlany w „pełnym” oknie tematu pomocy. Jeśli przed identyfikatorem kontekstu dodasz znak minus („-”), temat pomocy będzie wyświetlany w oknie „podręcznym”. Warto zauważyć, że identyfikator kontekstu nie musi zawierać liczby ujemnej, jeśli temat został utworzony w aplikacji Microsoft Help Workshop. Podczas ustawiania tej właściwości musisz dodać znak minus, aby artykuł był wyświetlany w oknie podręcznym.

Możesz utworzyć niestandardowy plik Pomocy dla formularzy dokumentów, raportów lub aplikacji utworzonych za pomocą programu Microsoft Office Access 2007.

Po naciśnięciu klawisza F1 w programie widok formularza program Access wywoła aplikację Microsoft Help Workshop lub Microsoft HTML Help Workshop, załaduje niestandardowy plik Pomocy określony przez ustawienie właściwości Plik Pomocy dla formularza lub raportu i wyświetli temat Pomocy określony przez ustawienie właściwości HelpContextID.

Jeśli dla właściwości HelpContextID kontrolki jest ustawiona wartość 0 (wartość domyślna), program Access identyfikuje temat Pomocy do wyświetlenia na podstawie właściwości HelpContextID i HelpFile. Jeśli naciśniesz klawisz F1 w widoku innym niż widok formularza lub jeśli zarówno w przypadku formularza, jak i kontrolki, dla właściwości HelpContextID jest ustawiona wartość 0, zostanie wyświetlony temat Pomocy programu Access.

Przykład

W tym przykładzie użyto właściwości HelpContext obiektu Err do wyświetlenia tematu Pomocy języka Visual Basic for Applications (VBA) dla błędu Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×