Właściwość Name

Dotyczy

Obiekt AccessObject

Obiekt CodeProject

Obiekt Form

Obiekt ObjectFrame

Obiekt Reference

Obiekt SubForm

Obiekt AccessObjectProperty

Obiekt ComboBox

Obiekt Image

Obiekt OptionButton

Obiekt Report

Kolekcja TabControl

Obiekt AdditionalData

Obiekt CommandButton

Obiekt Label

Obiekt OptionGroup

Obiekt Section

Obiekt TextBox

Obiekt Application

Obiekt CurrentProject

Obiekt Line

Obiekt Page

Obiekt SmartTag

Obiekt ToggleButton

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt CustomControl

Obiekt ListBox

Obiekt PageBreak

Obiekt SmartTagAction

Obiekt CheckBox

Obiekt DataAccessPage

Obiekt Module

Obiekt Rectangle

Obiekt SmartTagProperty

Możesz użyć właściwości Name (Nazwa), aby określić lub ustalić wyrażenie tekstowe, które identyfikuje nazwę obiektu. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (ciąg) dla następujących obiektów: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox oraz ToggleButton. Właściwość tylko do odczytu typu String (ciąg) dla następujących obiektów: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag oraz SmartTagAction.

wyrażenie.Name

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z wymienionych wyżej obiektów.

Spostrzeżenia

Prawidłowa nazwa musi być zgodna ze standardowymi konwencjami nazewnictwa dla programu Microsoft Office Access 2007. Nazwy obiektów programu Microsoft Access mogą mieć maksymalnie 64 znaki. Nazwy kontrolek mogą mieć maksymalnie 255 znaków.

W przypadku nowych obiektów można ustawić właściwość Name (Nazwa), klikając polecenie Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp i wprowadzając prawidłową nazwę. Aby zmienić nazwę istniejącego obiektu, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Aby zmienić nazwę istniejącego obiektu, gdy jest on otwarty, kliknij polecenie Zapisz jako na pasku narzędzi Szybki dostęp.

W przypadku sekcji lub kontrolki tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA). W wyrażeniach obiektów można użyć właściwości Name (Nazwa).

Domyślna nazwa dla nowych obiektów to nazwa obiektu oraz unikatowa liczba całkowita. Na przykład pierwszy nowy formularz nazywa się Formularz1, drugi — Formularz2 itd. Formularz nie może mieć takiej samej nazwy jak inny obiekt systemowy, taki jak obiekt Screen.

Dla obiektu kontrolka niepowiązana domyślną nazwą jest typ kontrolki oraz unikatowa liczba całkowita. Jeśli na przykład pierwszą dodaną do formularza kontrolką jest pole tekstowe, ustawienie właściwości Name (Nazwa) to Tekst1.

Dla obiektu kontrolka powiązana domyślną nazwą jest nazwa pola w bazowym źródle danych. Jeśli kontrolka jest tworzona przez przeciągnięcie pola z listy pól, ustawienie właściwości pola FieldName (Nazwa pola) jest kopiowane do okienka właściwości Name (Nazwa) kontrolki.

W nazwie kontrolki lub sekcji nie można używać wyrazów „Formularz” ani „Raport”.

Kontrolki w tym samym formularzu, raporcie lub stronie dostępu do danych nie mogą mieć takich samych nazw, ale kontrolki w różnych formularzach, raportach lub stronach dostępu do danych mogą mieć takie same nazwy. Kontrolka i sekcja w tym samym formularzu nie mogą nazywać się tak samo.

Przykład

Poniższy przykład zwraca właściwość Name (Nazwa) dla pierwszego formularza w kolekcji Forms (Formularze).

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×