Dotyczy

Obiekt Printer

Zwraca lub ustawia stałą AcPrintPaperBin wskazującą, którego pojemnika na papier ma używać określona drukarka. Właściwość do odczytu i zapisu.

Wartość AcPrintPaperBin może być jedną z poniższych stałych.

acPRBNAuto

acPRBNCassette

acPRBNEnvelope

acPRBNEnvManual

acPRBNFormSource

acPRBNLargeCapacity

acPRBNLargeFmt

acPRBNLower

acPRBNManual

acPRBNMiddle

acPRBNSmallFmt

acPRBNTractor

acPRBNUpper

wyrażenie.PaperBin

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Przykład

Poniższy przykład przedstawia sposób modyfikowania różnych ustawień drukarki dla formularza określonego argumentem strFormname procedury.

Sub SetPrinter(strFormname As String)
DoCmd.OpenForm FormName:=strFormname, _
view:=acDesign, _
datamode:=acFormEdit, _
windowmode:=acHidden
With Forms(form1).Printer
.TopMargin = 1440
.BottomMargin = 1440
.LeftMargin = 1440
.RightMargin = 1440
.ColumnSpacing = 360
.RowSpacing = 360
.ColorMode = acPRCMColor
.DataOnly = False
.DefaultSize = False
.ItemSizeHeight = 2880
.ItemSizeWidth = 2880
.ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout
.ItemsAcross = 6
.Copies = 1
.Orientation = acPRORLandscape
.Duplex = acPRDPVertical
.PaperBin = acPRBNAuto
.PaperSize = acPRPSLetter
.PrintQuality = acPRPQMedium
End With
DoCmd.Close objecttype:=acForm, _
objectname:=strFormname, _
Save:=acSaveYes
End Sub

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×