Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Właściwość RecordLocks umożliwia określenie sposobu blokowania rekordów oraz akcji, która następuje, jeśli dwóch użytkowników próbuje jednocześnie edytować ten sam rekord. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.RecordLocks

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Kiedy edytujesz rekord, program Microsoft Office Access 2007 może automatycznie zablokować ten rekord, aby uniemożliwić innym użytkownikom jego zmianę, zanim nie zakończysz edycji.

  • Formularze. Określa, jak są blokowane rekordy w tabeli lub zapytaniu źródłowym w przypadku aktualizowania danych w bazie danych dostępnej dla wielu użytkowników.

  • Raporty. Określa, czy rekordy w tabeli lub zapytaniu źródłowym są blokowane w przypadku przeglądania lub drukowania raportu.

  • Zapytania. Określa, czy rekordy w zapytaniu (zwykle zapytaniu funkcjonalnym w bazie danych dostępnej dla wielu użytkowników) są blokowane w przypadku uruchomienia zapytania.

Uwaga: Właściwość RecordLocks dotyczy tylko formularzy, raportów i zapytań w bazie danych programu Microsoft Access (plików mdb i accdb).

Właściwość RecordLocks wykorzystuje następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

No Locks (Bez blokowania)

0

(Domyślne) W formularzach dwóch lub większej liczby użytkowników może jednocześnie edytować ten sam rekord. Jest to również nazywane blokowaniem optymistycznym. Jeśli dwóch użytkowników spróbuje zapisać zmiany w tym samym rekordzie, program Access wyświetli komunikat dla użytkownika, który spróbuje zapisać rekord w drugiej części. Ten użytkownik może odrzucić rekord, skopiować rekord do Schowka lub zamienić zmiany wprowadzone przez tego użytkownika. To ustawienie jest zwykle używane w formularzach tylko do odczytu lub w bazach danych dla jednego użytkownika. Jest on również używany w bazach danych z wieloma użytkownikami, aby umożliwić wielu użytkownikom jednocześnie wprowadzanie zmian w tym samym rekordzie.

W przypadku raportów rekordy nie są blokowane podczas przeglądania lub drukowania raportów.

W przypadku zapytań rekordy nie są blokowane podczas uruchamiania zapytań.

All Records (Wszystkie rekordy)

1

W przypadku przeglądania lub drukowania raportu wszystkie rekordy w tabeli lub zapytaniu źródłowym są blokowane, kiedy formularz jest otwarty (widok formularza lub widok arkusza danych). Wprawdzie użytkownicy mogą odczytywać rekordy, ale nie mogą ich edytować, dodawać ani usuwać do momentu zamknięcia formularza, ukończenia drukowania raportu lub zakończenia działania zapytania.

Edited Record (Edytowany rekord)

2

(Tylko formularze i zapytania) Strona rekordów zostaje zablokowana, gdy tylko dowolny użytkownik zacznie edytować dowolne pole w rekordzie i pozostaje zablokowany do momentu, aż użytkownik przeniesie się do innego rekordu. Zatem rekord w danym momencie może być edytowany tylko przez jednego użytkownika. Jest to również nazywane blokowaniem "pesymistycznym".


Uwaga: Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Uwaga: Zmiana właściwości RecordLocks w otwartym formularzu lub raporcie powoduje automatyczne ponowne utworzenie zestawu rekordów.

Ustawienie No Locks (Bez blokowania) jest odpowiednie, jeśli tylko jedna osoba korzysta ze źródłowych tabel lub zapytań albo wprowadza wszystkie zmiany w danych.

W bazie danych dostępnej dla wielu użytkowników ustawienie No Locks (Bez blokowania) umożliwia zastosowanie blokowania optymistycznego i ostrzeganie użytkowników w przypadku próby edycji tego samego rekordu w formularzu. Ustawienie Edited Record (Edytowany rekord) jest przydatne, jeśli chcesz zapobiec sytuacji, w której co najmniej dwóch użytkowników edytuje te same dane jednocześnie.

Ustawienie All Records (Wszystkie rekordy) pozwala uniemożliwić wprowadzanie zmian w danych podczas przeglądania lub drukowania raportu, a także w przypadku uruchamiania zapytania dołączającego, usuwającego, tworzącego tabele lub aktualizującego.

W widoku formularza lub arkusza danych każdy zablokowany rekord ma wskaźnik zablokowania w selektorze rekordu.

Porada

Aby zmienić domyślne ustawienie właściwości RecordLocks dla formularzy, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie wybierz odpowiednią opcję w obszarze Domyślne blokowanie rekordów.

Dane w formularzu, raporcie lub zapytaniu w bazie danych Open Database Connectivity (ODBC) są traktowane tak, jakby było wybrane ustawienie No Locks (Bez blokowania) — niezależnie od ustawienia właściwości RecordLocks.

Przykład

Poniższy przykład prezentuje ustawienie wartości Edited Record (Edytowany rekord) dla właściwości RecordLocks w formularzu pracowników (Employees). Strona rekordów zostaje zablokowana, kiedy tylko dowolny użytkownik rozpoczyna edytowanie jakichkolwiek pól w rekordzie. Strona pozostaje zablokowana do momentu, kiedy użytkownik przejdzie do innego rekordu.

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×