Właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów)

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) określa źródło danych formularza lub raportu. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.RecordSource (ŹródłoRekordów)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Ustawieniem właściwości RecordSource (ŹródłoRekordów) może być nazwa tabeli, nazwa zapytania lub instrukcja SQL. Przykładowo można użyć następujących ustawień.

Przykładowe ustawienie

Opis

Pracownicy

Nazwa tabeli określająca, że źródłem danych jest tabela Pracownicy.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Instrukcja SQL określająca, że źródłem danych jest pole DataZamówienia z tabeli Zamówienia. Kontrolkę znajdującą się w formularzu lub raporcie można powiązać z polem DataZamówienia z tabeli Zamówienia, ustawiając dla właściwości ControlSource (ŹródłoKontrolki) kontrolki wartość DataZamówienia.


Uwaga: Właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) można ustawić za pomocą arkusza właściwości formularza lub raportu, makra lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

W kodzie języka VBA wartość tej właściwości ustawia się przy użyciu wyrażenia tekstowego.

Uwaga: Zmiana źródła rekordu w otwartym formularzu lub raporcie powoduje automatyczne ponowne wykonanie zapytania na danych podstawowych. Jeśli właściwość Recordset (Zestaw rekordów) formularza jest ustawiana w czasie wykonywania, aktualizowana jest również właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) formularza.

Po utworzeniu formularza lub raportu można zmienić źródło ich danych, zmieniając właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów). Właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) jest także przydatna, jeśli chcesz utworzyć formularz lub raport do wielokrotnego użytku. Można na przykład utworzyć standardowy projekt formularza, a następnie skopiować go i zmienić właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) w celu wyświetlenia danych z innej tabeli, instrukcji SQL lub z innego zapytania.

Ograniczenie liczby rekordów zawartych w źródle rekordów formularza może poprawić wydajność, zwłaszcza wtedy, gdy aplikacja pracuje w sieci. Można na przykład ustawić właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) formularza na instrukcję SQL zwracającą pojedynczy rekord i zmieniać źródło rekordów formularza w zależności od kryterium wybranego przez użytkownika.

Przykład

W poniższym przykładzie właściwość RecordSource (ŹródłoRekordów) formularza ustawiono na tabelę Customers (Klienci):

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

W następnym przykładzie zmieniono źródło rekordów formularza na jeden rekord z tabeli Customers w zależności od nazwy firmy wybranej w kontrolce pola kombi cmboCompanyName. Pole kombi jest wypełniane za pomocą instrukcji SQL, która zwraca identyfikator klienta (w kolumnie związanej) i nazwę firmy. Pole CustomerID ma typ Text (tekst).

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×