Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt ObjectFrame

Właściwość SourceItem umożliwia określenie danych w pliku, które mają zostać połączone podczas tworzenia połączonego obiekt OLE. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.SourceItem

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość SourceItem można ustawić, podając dane w jednostkach rozpoznawanych przez aplikację, która dostarczyła obiekt. Na przykład w przypadku łączenia z programem Microsoft Office Excel 2007 można określić ustawienie właściwości SourceItem przy użyciu odwołania do komórki lub zakresu komórek, takiego jak R1C1 lub R3C4:R9C22, bądź nazwanego zakresu, takiego jak Przychody.

Uwaga: Opis składni jednostek danych dla określonego obiektu można znaleźć w dokumentacji aplikacji użytej do utworzenia tego obiektu.

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości kontrolki, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

W języku Visual Basic właściwość tę ustawia się przy użyciu wyrażenia tekstowego.

Właściwość OLETypeAllowed kontrolki musi mieć ustawioną wartość Linked lub Eihter w przypadku używania tej właściwości. Użyj właściwości SourceDoc kontrolki, aby określić plik do połączenia.

Przykład

Następujący przykład tworzy połączony obiekt OLE przy użyciu niepowiązanej ramki obiektu o nazwie OLE1 i ustala rozmiar kontrolki, aby wyświetlić całą zawartość obiektu po kliknięciu przycisku polecenia przez użytkownika.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×