Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Właściwość Top

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Image

Obiekt OptionButton

Obiekt Report

Obiekt CheckBox

Obiekt Label

Obiekt OptionGroup

Obiekt SubForm

Obiekt ComboBox

Obiekt Line

Obiekt Page

Kolekcja TabControl

Obiekt CommandButton

Obiekt ListBox

Obiekt PageBreak

Obiekt TextBox

Obiekt CustomControl

Obiekt ObjectFrame

Obiekt Rectangle

Obiekt ToggleButton

Właściwość Top pozwala określić położenie obiektu w formularzu lub raporcie. Właściwość do odczytu i zapisu typu Integer (liczba całkowita) dla wszystkich obiektów na liście Dotyczy oprócz obiektu Report, dla którego jest to właściwość tylko do odczytu typu Long (liczba całkowita długa).

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z wymienionych wyżej obiektów.

Spostrzeżenia

Położenie kontrolki to odległość między jej lewą lub górną krawędzią a lewą lub górną krawędzią sekcji zawierającej kontrolkę. Ustawienie właściwości Top na 0 powoduje umieszczenie krawędzi kontrolki na samej górze sekcji. Aby użyć innej jednostki miary niż ustawiona w oknie dialogowym Ustawienia regionalne w Panelu sterowania systemu Windows, podaj jednostkę, taką jak centymetr lub cal (na przykład 3 cm lub 2 cale).

W kodzie języka Visual Basic wartość tej właściwości ustawia się, wykorzystując wyrażenie numeryczne. Wartości są wyrażone w twipach.

W przypadku kontrolek tę właściwość można ustawić za pomocą arkusza właściwości kontrolki, makra lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

Po przesunięciu kontrolki nowe ustawienie jej właściwości Top jest automatycznie wprowadzane do arkusza właściwości. Przy wyświetlaniu formularza lub raportu w podglądzie wydruku położenie kontrolki jest określone przez jej właściwość Top i ustawienia marginesów raportu, które są dostępne po kliknięciu przycisku Marginesy na karcie Układ strony.

W przypadku raportów właściwość Top określa odległość bieżącej sekcji od górnej krawędzi strony. Ustawienie właściwości jest podawane w twipach. Używając tej właściwości w procedurze zdarzenia Format dla sekcji, można określić odległość sekcji od górnej krawędzi strony na wydruku.

Przykład

Poniższy przykład zawiera kod sprawdzający ustawienie właściwości Top dla bieżącego raportu. Jeśli ta wartość jest mniejsza niż minimalne ustawienie marginesu, dla właściwości NextRecord i PrintSection jest ustawiana wartość False (Fałsz). W sekcji nie następuje przejście do następnego rekordu, a następna sekcja nie jest drukowana.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×