Właściwość TopValues (NajwyższeWartości) służy do zwracania określonej liczby rekordów lub procentu rekordów, które spełniają określone kryteria. Na przykład zwróci 10 najwyższych wartości lub 25% najwyższych wartości w polu.

Uwaga: Właściwość TopValues (NajwyższeWartości) dotyczy tylko zapytań dołączających, zapytań tworzących tabele oraz zapytań wybierających.

Ustawienie

Ustawienie właściwości NajwyższeWartości to wartość całkowita reprezentująca dokładną liczbę zwracanych wartości lub liczbę, po której następuje znak procentu (%) reprezentujące procent zwracanych rekordów. Aby na przykład zwrócić 10 najwyższych wartości, ustaw właściwość TopValues na 10. aby zwrócić 10% najwyższych wartości, ustaw dla właściwości TopValues wartość 10%.

Nie można ustawić tej właściwości bezpośrednio w kodzie. Jest on ustawiany w widok SQL instrukcji okno zapytania przy użyciu klauzuli TOP n lub TOP n PERCENT w instrukcji SQL.

Właściwość TopValues (NajwyższeWartości) można także ustawić za pomocą arkusza właściwości zapytania lub pola Najwyższe wartości w obszarze Narzędzia na karcie Projektowanie.

Uwaga: Właściwość TopValues (NajwyższeWartości) w arkuszu właściwości zapytania i na karcie Projektowanie jest polem kombi zawierającym listę wartości i wartości procentowych. Możesz wybrać jedną z tych wartości lub wprowadzić dowolne prawidłowe ustawienie w polu.

Spostrzeżenia

Zwykle ustawienia właściwości TopValues (NajwyższeWartości) używa się wspólnie z posortowanymi polami. Pole, dla którego chcesz wyświetlić najwyższe wartości, powinno być skrajnym lewym polem, dla którego zaznaczono pole Sortowanie w siatce projektu zapytania. Sortowanie w porządku rosnącym zwraca najniższe rekordy, a sortowanie w porządku malejącym zwraca najwyższe rekordy. Jeśli określisz konkretną liczbę rekordów, jaka ma zostać zwrócona, wszystkie rekordy z wartościami pasującymi do wartości ostatniego rekordu również zostaną zwrócone.

Załóżmy na przykład, że grupa pracowników uzyskała następujące sumy sprzedaży.

Sprzedaż

Sprzedawca

90 000

Krawczyk

80 000

Duda

70 000

Kowalczyk

70 000

Pawlak

60 000

Pawłowski

50 000

Michalski


Jeśli ustawisz właściwość TopValues (NajwyższeWartości) na wartość 3 z malejącym porządkiem sortowania w polu Sprzedaż, program Microsoft Office Access 2007 zwróci następujące cztery rekordy.

Sprzedaż

Sprzedawca

90 000

Krawczyk

80 000

Duda

70 000

Kowalczyk

70 000

Pawlak


Uwaga: Aby zwrócić najwyższe lub najniższe wartości bez wyświetlania zduplikowanych wartości, ustaw właściwość UniqueValues (WartościUnikatowe) w arkuszu właściwości zapytania na wartość Tak.

Przykład

W poniższym przykładzie ciąg SQL, który zwraca 10 najdroższych produktów, został przypisany do właściwości RecordSource (ŹródłoRekordów) formularza, który pokazuje 10 najdroższych produktów.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×