Właściwość TripleState (StanPotrójny)

Dotyczy

Obiekt CheckBox

Obiekt OptionButton

Obiekt ToggleButton

Przy użyciu właściwości TripleState (StanPotrójny) można określić, jak pole wyboru, przycisk przełącznika lub przycisk opcji będzie wyświetlać wartości Null. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.TripleState (StanPotrójny)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość TripleState (StanPotrójny) używa następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

Kontrolka może mieć wartość Tak, Nie lub Null. Kontrolka jest przygaszona (wyszarzona), gdy jej właściwość Value (Wartość) ma wartość Null.

Nie

False (Fałsz)

(Ustawienie domyślne) Kontrolka może mieć wartości Tak i Nie. Wartości Null są wyświetlane jako wartości Nie.


Uwaga: Właściwość TripleState (StanPotrójny) można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości kontrolki, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Tę właściwość można ustawić w dowolnym widoku.

Przykład

Poniżej pokazano przykład wyświetlania komunikatu opisującego szczegółowo stan pola wyboru o nazwie „Check1” z formularza „frmOperations”.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×