Wprowadzenie do nowego programu OneNote

W odpowiedzi na opinie otrzymane od naszych klientów wprowadziliśmy kilka aktualizacji interfejsu nawigacji w najnowszych wersjach programu OneNote. Ten artykuł zawiera wskazówki ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

Uwaga: Nowe funkcje nawigacyjne przedstawione poniżej są obecnie dostępne w programie OneNote dla systemu Windows 10 i OneNote dla komputerów Mac i wkrótce będą dostępne OneNote dla sieci Web i OneNote dla tabletu iPad. Jeśli nie masz włączonych automatycznych aktualizacji programu OneNote lub aplikacji pakietu Office, pamiętaj o ręcznym sprawdzeniu wszelkich dostępnych aktualizacji. Jeśli chcesz zawsze mieć najwcześniejszy dostęp do najnowszych funkcji programu OneNote, warto rozważyć zostanie niejawnym testerem pakietu Office.

Prostszy układ — zapewniający więcej miejsca na notatki

Okno aplikacji OneNote w wersjach dla systemu Windows i komputerów Mac oferuje teraz więcej miejsca do sporządzania notatek, ułatwiając kontrolowanie interfejsu nawigacji. Możesz wybrać wyświetlanie okienek notesu, sekcji i nawigacji na stronie, gdy ich potrzebujesz, a następnie ponownie je ukryć po zakończeniu — umożliwiając skoncentrowanie się na swojej pracy, przemyśleniach i pomysłach.


Pasek nawigacyjny w programie OneNote dla systemu Windows 10

 • Przycisk nawigacji umożliwia przełączanie między okienkami nawigacji ( W programie OneNote dla systemu Windows 10 włączono przycisk nawigacji ) lub wyłączanie ( W programie OneNote dla systemu Windows 10 wyłączono przycisk nawigacji ). Kliknij go, aby wyświetlić bieżącą hierarchię notesu, aby przełączać się między stronami, sekcjami i notesami lub aby tworzyć i porządkować sekcje, strony i notesy. Kliknij przycisk ponownie, aby ukryć okienka nawigacji i wrócić do bieżącej strony.

 • Przycisk Wyszukaj umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych i fraz w określonych miejscach w notatkach lub we wszystkich notesach. Oprócz tekstu możesz również wyszukać wszelkie znaczniki, które zostały zastosowane do wybranych notatek. Kliknij dowolny wynik wyszukiwania na liście, aby przejść do jego lokalizacji w notatkach.

 • Przycisk Ostatnie notatki wyświetla chronologiczną listę stron, które ostatnio były wyświetlane lub edytowane, oraz sekcje i notesy, w których zostały odnalezione. Jest to przydatne, gdy trzeba szybko przełączać się między stronami w różnych sekcjach lub w innych notesach albo korzystać z nich, aby szybko kontynuować sporządzanie notatek na innym komputerze lub urządzeniu.

  Porada: Przycisk niedawno używane notatki jest obecnie dostępny tylko w programie OneNote dla systemu Windows 10. Jeśli jednak korzystasz z programu OneNote dla komputerów Mac, możesz w łatwy sposób przeglądać i otwierać ostatnio używane notatki, klikając pozycję plik > Otwórz ostatnie na pasku menu.

Szybki dostęp do notesów, sekcji i stron

Jeśli program OneNote był wcześniej używany na komputerze lub urządzeniu, otworzy on ostatni notes i stronę, która ostatnio była używana.

Aby wyświetlić hierarchię bieżącego notesu, kliknij przycisk nawigacyjny W programie OneNote dla systemu Windows 10 wyłączono przycisk nawigacji w pobliżu lewego górnego rogu okna aplikacji OneNote. Strony i sekcje w Twoim bieżącym notesie są wyświetlane w dwóch okienkach nawigacji — po stronie lewej sekcje, a po prawej strony. Aby przejść do dowolnej innej sekcji lub strony, kliknij jej tytuł.

Sekcje i strony w programie OneNote dla systemu Windows 10

Porada: Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (Mac) tytuł dowolnej strony lub sekcji, a następnie wybierz więcej opcji z wyświetlonego menu.

Aby przełączyć się do innego wcześniej otwieranego notesu, kliknij strzałkę listy rozwijanej Notesy znajdującą się powyżej list sekcji i stron.

Rozszerzenie listy notesów w programie OneNote dla systemu Windows 10

Na wyświetlonej liście Notesy kliknij nazwę notesu, który chcesz otworzyć. Jeśli na liście nie zostaną wyświetlone żadne inne notesy lub jeśli nie widzisz żądanego notesu, kliknij pozycję Więcej notesów, aby otworzyć dodatkowe notesy dostępne w chmurze na koncie, za pomocą którego nastąpiło zalogowanie do programu OneNote.

Lista notesów w programie OneNote dla systemu Windows 10

Porada: Jeśli żądany notes jest na innym koncie, zobacz Przełączanie się między kontem domowym i służbowym lub szkolnym w dalszej części tego artykułu.

Dodawanie nowych sekcji, stron i notesów

W notesach programu OneNote nigdy nie brakuje miejsca. Możesz łatwo dodać kolejne strony lub sekcje do dowolnego notesu — możesz też dodać nowe notesy, aby podzielić pracę według tematów i projektów lub według lokalizacji, w których zostały sporządzone notatki (na przykład w domu, w szkole lub w pracy).

Zacznij od kliknięcia przycisku nawigacji W programie OneNote dla systemu Windows 10 wyłączono przycisk nawigacji , aby wyświetlić okienka nawigacji, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby utworzyć nową sekcję w bieżącym notesie, kliknij przycisk Dodaj sekcję u dołu listy sekcji.

 • Aby utworzyć nową stronę w bieżącej sekcji, kliknij przycisk Dodaj stronę u dołu listy stron.

 • Aby utworzyć nowy notes, kliknij strzałkę listy rozwijanej Notesy znajdującą się powyżej list sekcji i stron. Na wyświetlonej liście Notesy kliknij przycisk Dodaj notes.

Uwaga: Użytkownicy programu OneNote dla komputerów Mac mogą również użyć poleceń Plik > Nowy na pasku menu, aby utworzyć nowe sekcje, strony i notesy. Ponadto zarówno program OneNote dla komputerów Mac, jak i OneNote dla systemu Windows 10 umożliwiają tworzenie nowych elementów przy użyciu skrótów klawiaturowych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz powiązane linki na końcu tego artykułu.

Tworzenie odpowiednio szerokich lub wąskich okienek nawigacji

Możesz łatwo zmienić rozmiar okienka nawigacji tak, aby były szersze lub węższe. Jest to przydatne, jeśli Twoje tytuły sekcji i stron często są wyświetlane obcięte, lub jeśli chcesz zmaksymalizować obszar sporządzania notatek, gdy są wyświetlane paski nawigacji.

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji w programie OneNote dla systemu Windows 10

 1. Umieść wskaźnik myszy na pionowej krawędzi po prawej stronie okienka nawigacji, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Gdy zostanie wyświetlony wskaźnik strzałki dwukierunkowej, kliknij i przeciągnij krawędź okienka w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną szerokość, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Natychmiastowe odnajdywanie notatek bez względu na ich lokalizację

Najpilniej strzeżoną tajemnicą programu OneNote jest możliwość błyskawicznego przeszukiwania całej zawartości dowolnego notesu — a nawet wszystkich Twoich notesów.

Opcje okienka wyszukiwanie w programie OneNote dla systemu Windows 10

Zacznij od kliknięcia przycisku Wyszukiwanie, aby wyświetlić okienko wyszukiwania, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • W polu wyszukiwania u góry wpisz słowo kluczowe lub frazę do wyszukania. Jeśli coś podobnego było już wyszukiwane wcześniej, możesz zobaczyć sugestie Ostatnie wyszukiwania, które możesz ponownie kliknąć.

  Porada: W dowolnej wersji programu OneNote możesz użyć cudzysłowów wokół frazy wpisanej w polu wyszukiwania. Czynność ta spowoduje odnalezienie wszystkich wystąpień dokładnie tej frazy, a nie poszczególnych słów.

 • Domyślnie program OneNote szuka tekstu wprowadzonego w pozycji Wszystkie notesy, które są obecnie otwarte. Jednak można ustawić zakres wyszukiwania tak, aby przeszukać tylko bieżący notes tylko bieżącą sekcję lub tylko bieżącą stronę. W programie OneNote dla systemu Windows 10 kliknij strzałkę listy rozwijanej poniżej pola wyszukiwania, aby zaznaczyć zakres wyszukiwania. W programie OneNote dla komputerów Mac kliknij ikonę lejka, a następnie wybierz zakres wyszukiwania z wyświetlonego menu.

 • Poniżej pola wyszukiwania i pozycji zakresu wyszukiwania kliknij pozycję Strony, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania znalezione w treści Twoich notatek, lub kliknij pozycję Tagi, aby wyszukiwać tylko w tekście opisowym tagów notatek zastosowanych do zaznaczonych notatek (na przykład „Ważne” lub „Pytanie”).

 • Jeśli wyszukiwany tekst zostanie znaleziony, będzie widoczny na liście wyników wyszukiwania. Kliknij dowolny wynik, który chcesz wyświetlić, a program OneNote przejdzie do odpowiedniej strony. Po zakończeniu przeglądania wyników wyszukiwania ponownie kliknij przycisk Wyszukiwanie, aby zamknąć okienko nawigacji i powrócić do bieżącej strony.

Porada: Wyniki wyszukiwania nie są zadowalające? Upewnij się, że zalogowano się do odpowiedniego konta, a następnie otwórz notesy, które chcesz przeszukać na tym koncie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przełączanie się między kontem domowym i służbowym lub szkolnym w sekcji bezpośrednio poniżej.

Przełączanie się między kontem domowym i służbowym lub szkolnym

Aby notes pojawił się na liście notesów lub aby jego strony zostały wyświetlone w wynikach wyszukiwania notesu, musisz się zalogować do konta zawierającego ten notes i musisz co najmniej raz otworzyć ten notes. Jeśli żądany notes nie jest przechowywany w chmurze na koncie, na którym nastąpiło logowanie, musisz je dodać albo zmienić na inne konto.

Użytkownicy programu OneNote dla systemu Windows 10 mogą pozostać zalogowani przy użyciu wielu osobistych, służbowych lub szkolnych kont oraz łatwo nawigować między notesami znajdującymi się na tych kontach.

 • Aby wyświetlić lub zmienić konta używane w programie OneNote dla systemu Windows 10, kliknij przycisk Ustawienia i więcej Przycisk Ustawienia i Więcej w programie OneNote w prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję konta. Sprawdź, czy żądane konto jest wyświetlane na liście kont, która zostanie otwarta, a następnie kliknij pozycję Dodaj konto, jeśli chcesz dodać nowe konto.

 • Aby usunąć konto, którego nie chcesz już używać w programie OneNote, kliknij, aby wybrać to konto na liście, a następnie kliknij pozycję Wyloguj. Aby uniemożliwić ponowne otwarcie takich notesów, zalecamy usunięcie ich ze swojej listy notesów. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij pozycję Zamknij notes.

Porada: Aby przełączać konta w programie OneNote dla komputerów Mac, kliknij pozycję OneNote > Wyloguj na pasku menu, aby wylogować się z bieżącego konta, a następnie kliknij pozycję OneNote > Zaloguj, aby zalogować się na żądane konto.

Dostosowywanie programu OneNote do preferencji aplikacji

Czy używasz programu OneNote na komputerze PC, czy też Mac, możesz łatwo dostosować swoje środowisko programu OneNote, wybierając dostępne preferencje aplikacji.

 • W programie OneNote dla systemu Windows 10 kliknij przycisk Ustawienia i więcej Przycisk Ustawienia i Więcej w programie OneNote w prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 • W programie OneNote dla komputerów Mac kliknij pozycję OneNote na pasku menu, a następnie kliknij pozycję Preferencje.

Chcesz przekazać opinię na temat programu OneNote? Podziel się nią z nami!

Wiele aktualizacji funkcji opisanych w tym artykule było bezpośrednim wynikiem opinii, które otrzymaliśmy od użytkowników programu OneNote, takich jak Ty! Gdy już udało Ci się wypróbować te funkcje, poświęć chwilę i powiedz nam, co lubisz w środowisku programu OneNote i jakie masz sugestie dalszego jego ulepszania. Twoja opinia o produkcie jest wysyłana bezpośrednio do zespołu programu OneNote i może pomóc w kształtowaniu przyszłość naszej ulubionej aplikacji do sporządzania notatek.

 • W programie OneNote dla systemu Windows 10 kliknij przycisk Ustawienia i więcej Przycisk Ustawienia i Więcej w programie OneNote w prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję opinia. W otwartej w systemie Windows 10 aplikacji Centrum opinii postępuj zgodnie instrukcjami, aby wprowadzić i przesłać swoją opinię.

 • W programie OneNote dla komputerów Mac kliknij ikonę uśmiechniętej buźki w prawym górnym rogu okna aplikacji, a następnie postępuj zgodnie instrukcjami, aby wprowadzić i przesłać swoją opinię.

Ponadto, jeśli masz jakąkolwiek opinię o tym konkretnym artykule pomocy, poinformuj nas o tym, klikając odpowiedź na pytanie „Czy te informacje były pomocne?”, które pojawi się, gdy przewiniesz tekst do końca.

Dziękujemy za Twoją opinię i dziękujemy za korzystanie z programu OneNote!

Następne kroki

Możesz zacząć korzystać z programu OneNote? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat preferowanej wersji:

Zobacz też

Jaka jest różnica między programem OneNote dla systemu Windows 10 a programem OneNote 2016?

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×