Wprowadzenie do używania przepływów pracy w formularzach programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Co to są przepływy pracy?

Ways to use workflows with InfoPath forms

Workflows that are included in Office SharePoint Server 2007

Support for custom workflows in Windows SharePoint Services 3.0 or Office SharePoint Server 2007

Procedura korzystania z przepływów pracy

Uruchamianie przepływu pracy dla dokumentu lub elementu

Co to są przepływy pracy?

A workflow is sometimes described as a series of tasks that produce an outcome. In the context of Microsoft SharePoint Products and Technologies, a workflow is defined more precisely as the automated movement of documents or items through a specific sequence of actions or tasks that are related to a business process. Workflows can be used to consistently manage common business processes within an organization by allowing organizations to attach business logic to documents or items in a SharePoint list or library. Business logic is basically a set of instructions that specifies and controls the actions that happen to a document or item.

Workflows can streamline the cost and time required to coordinate common business processes, such as project approval or document review, by managing and tracking the human tasks involved with these processes. For example, in a Microsoft Office SharePoint Server 2007 site, you can add a workflow to a biblioteka dokumentów that routes a document to a group of people for approval. When the document author starts this workflow on a document in that library, the workflow creates document approval tasks, assigns those tasks to the workflow participants, and then sends e-mail message alerts to the participants that include task instructions and a link to the document to be approved. While the workflow is in progress, the workflow owner (in this case, the document author) or the workflow participants can check the Workflow Status page to see which participants have completed their workflow tasks. The Workflow Status page is available by clicking the status of the workflow for a document or item in the document library. When participants complete their workflow tasks, the workflow ends, and the owner is automatically notified that the workflow is complete.

The following illustration shows the Approval workflow process.

Schemat blokowy przepływu pracy Zatwierdzanie

Workflows not only support existing manual work processes but also extend the ways in which people can collaborate and work with documents, lists, and libraries. Site users can start and participate in workflows by using customizable forms that are accessible from the document or item in a SharePoint list or library. These customizable forms are SharePoint pages that help users to review or make changes to the workflow. Additionally, the workflow functionality in Office SharePoint Server 2007 is tightly integrated with the Microsoft Office 2007. The following workflow tasks can be performed either in an Office SharePoint Server 2007 site or directly within certain programs that are part of the Office 2007:

 • Wyświetlanie listy przepływów pracy dostępnych dla dokumentu lub elementu.

 • Uruchamianie przepływu pracy dla dokumentu lub elementu.

 • Wyświetlanie, edytowanie i ponowne przypisywanie zadania przepływu pracy.

 • Wykonywanie zadania przepływu pracy.

Początek strony

Ways to use workflows with InfoPath forms

You can create Microsoft Office InfoPath forms that display specific data that corresponds to the current status of a workflow. You do this by designing a form template to use rules that initiate actions in the form based on the status of the workflow. This can streamline the processes that people use to fill out forms. For example, you can design forms to display a read-only widok when the status for a workflow is Complete and, therefore, the data in the form should not be changed.

You can also use rules to make forms respond to workflows in other ways. For example, you can use a rule to display a dialog box message that has instructions that are specific to a particular workflow status.

Uwaga: Dialog boxes will not appear automatically in browser-compatible form templates that users fill out in a Web browser.

Workflows must be added to a list, library, or content type to make them available for use in InfoPath forms. The available workflow types for a site vary, depending on the type of site, whether workflows are activated, and whether custom workflows were created by using Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Contact your farm administrator to determine which workflows are installed and ready for your site.

Each workflow is defined by distinct statuses with descriptive names, such as In Progress. The names for statuses vary according to the type of workflow. For example, an Approval workflow — which is available on servers running Microsoft Office SharePoint Server 2007 — includes a status for In Progress, Canceled, and Completed. The statuses of a Three-state Workflow — which is available in Windows SharePoint Services 3.0 — can be defined by the person who adds the workflow to a library or list, whereas other workflows use standard statuses such as the In Progress status noted previously. Although the descriptive name is visible to the user, workflow statuses are represented programmatically by numeric values. To design a form template to respond to a specific workflow status, you must know the numeric value for the workflow status that you want to use. This is because InfoPath uses the numeric value of the workflow to initiate an action, such as switching views.

Workflows that are included in SharePoint sites

The following workflows address common business scenarios and are included in Windows SharePoint Services 3.0 and Office SharePoint Server 2007.

Workflows that are included in Windows SharePoint Services 3.0

The Three-state workflow is included in Windows SharePoint Services 3.0 and Office SharePoint Server 2007 sites. The three-state workflow can be used to manage business processes that require organizations to track a high volume of issues or items, such as customer support issues, sales leads, or project tasks.

Początek strony

Przepływy pracy, które są objęte Office SharePoint Server 2007

An Office SharePoint Server 2007 site also includes the following workflows that address common business scenarios:

 • Approval     This workflow routes a form to a group of people for approval. By default, the Approval workflow is associated with the Document content type, which means it is automatically available in document libraries. A version of the Approval workflow is also associated, by default, with the Pages library in a publishing site, and the workflow can be used to manage the approval process for the publication of Web pages.

 • Collect Feedback     This workflow routes a form to a group of people for feedback. Reviewers can provide feedback, which is then compiled and sent to the person who initiated the workflow. By default, the Collect Feedback workflow is associated with the Document content type, which means the Document content type is automatically available in document libraries.

 • Collect Signatures    This workflow routes a document from Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, or Microsoft Office Excel 2007 to a group of people to collect their digital signatures. This workflow must be started in a Microsoft Office 2007 program. By default, the Collect Signatures workflow is associated with the Document content type, which means it is automatically available in document libraries. However, the Collect Signatures workflow is available only for Office documents that contain one or more Microsoft Office Signature Lines.

  Uwaga: This workflow is not available for use with InfoPath forms.

 • Disposition Approval     This workflow, which supports records management processes, manages document expiration and retention by allowing participants to decide whether to retain or delete expired documents. The Disposition Approval workflow is intended for use primarily within a Records Center site.

 • Group Approval     This workflow is similar to the Approval workflow, but it uses a designated document library and offers a personalized view of the approval processes in which a user is participating. This workflow provides a hierarchical organization chart from which to select the approvers, and the workflow allows the approvers to use a stamp control instead of a signature. This solution is available only for East Asian versions of Office SharePoint Server 2007.

 • Zarządzanie tłumaczeniami    Ten przepływ pracy zarządza procesem tłumaczenia dokumentów ręczne przez utworzenie kopii dokumentu, który ma zostać przetłumaczony i przydzielając zadania tłumaczenia do tłumaczy. Ten przepływ pracy jest dostępna tylko w przypadku biblioteki zarządzania tłumaczeniami.

Każdy z powyższych przepływy pracy można dostosować w Twojej organizacji na kilka sposobów. Na przykład podczas dodawania przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości, aby był dostępny do użytku na dokumentów lub elementów, możesz dostosować listę zadań i listy historii, w którym przechowywane są informacje o przepływie pracy.

Po uruchomieniu przepływu pracy dla dokumentu lub elementu, w zależności od typu przepływu pracy, użytkownik może mieć możliwość dalej dostosowywać ten przepływ, określając listę uczestników, datę ukończenia oraz instrukcje dotyczące zadania.

Początek strony

Obsługa niestandardowych przepływów pracy w Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007

Twoja organizacja może wybrać opracowywanie i wdrażanie niestandardowych przepływów pracy, które są unikatowe dla procesów biznesowych w Twojej organizacji. Przepływy pracy mogą być tak proste, lub tak złożone, ponieważ wymagają procesów biznesowych w organizacji. Deweloperzy mogą tworzyć przepływy pracy, które są uruchamiane przez użytkowników witryny lub mogą utworzyć przepływów pracy, które start automatycznie w oparciu o określone zdarzenie, na przykład gdy element listy programu SharePoint lub formularza w bibliotece dokumentów jest utworzony lub zmieniony. Jeśli Twoja organizacja ma opracowane i wdrożone niestandardowe przepływy pracy, te przepływy pracy mogą być dostępne do użycia w witrynie.

W zależności od osób biorących udział w tworzeniu przepływu pracy istnieją dwa sposoby, w których można utworzyć niestandardowe przepływy pracy dla Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007:

 • Profesjonalni programiści     Profesjonalni programiści mogą tworzyć przepływy pracy przy użyciu rozszerzeń programu Microsoft Visual Studio 2005 dla systemu Windows Workflow Foundation. Te przepływy pracy zawierają niestandardowy kod oraz działania przepływów pracy. Gdy profesjonalny deweloper utworzy niestandardowy przepływ pracy, administrator serwera może wdrożyć przepływ pracy w wielu witrynach.

 • Projektanci witryn sieci Web    Projektanci witryn sieci Web można zaprojektować przepływów pracy bez użycia kodu do użycia w określonej listy lub biblioteki za pomocą programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Te przepływy pracy są tworzone z listy dostępnych działań przepływów pracy, a projektant witryn sieci Web, który tworzy jedną z tych przepływów pracy można go wdrożyć bezpośrednio do listy lub biblioteki dokumentów którym będzie używany.

Jeśli chcesz niestandardowego przepływu pracy, skontaktuj się z administratorem farmy uzyskać informacji na temat dostępnych zasobów w Twojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych przepływów pracy dla Windows SharePoint Services 3.0 zobacz Centrum deweloperów programu Windows SharePoint Services w witrynie MSDN. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych przepływów pracy dla Office SharePoint Server 2007 zobacz Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK, który jest dostępny za pomocą programu Microsoft SharePoint Server 2007 Deweloper portalu Office w witrynie MSDN.

Początek strony

Procedura korzystania z przepływów pracy

Istnieje kilka czynności zajmujących się przy użyciu przepływu pracy dla dokumentu lub elementu. Każdy krok ma być wykonane przez pracowników w różne role. Na przykład administrator witryny można dodać przepływ pracy w bibliotece dokumentów, autor zawartości można uruchomić przepływ pracy lub modyfikowanie trwającego przepływu pracy i recenzenta dokumentu lub osoba zatwierdzająca może wykonać zadanie przepływu pracy.

W następnej sekcji wyjaśniono następujące procesy skojarzone z korzystania z przepływów pracy:

 • Dodawanie przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości

 • Uruchamianie przepływu pracy dla dokumentu lub elementu

 • Modyfikowanie trwającego przepływu pracy

 • Wykonywanie zadań przepływu pracy

 • Śledzenie stanu przepływów pracy

Dodawanie przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości

Zanim będzie można używać przepływu pracy, musi zostać dodana do listy, biblioteki lub typu zawartości. Potrzebujesz Zarządzanie listami uprawnienia Dodawanie przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości. W większości przypadków, Administratorzy witryn lub osoby zarządzające określonych list lub bibliotek należy wykonać to zadanie.

Dostępność przepływu pracy w witrynie zmienia się w zależności od tego, gdzie został dodany:

 • Jeśli przepływ pracy został dodany bezpośrednio do listy lub biblioteki, jest dostępny tylko dla elementów na tej liście lub w tej bibliotece.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości listy (wystąpienie typu zawartości witryny, które zostało dodane do określonej listy lub biblioteki), jest dostępny tylko dla elementów typu zawartości na liście lub w bibliotece, z którą jest skojarzony ten typ zawartości.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości witryny, to będzie dostępny dla wszystkich elementów tego typu zawartości w każdej listy i biblioteki, do której zostało dodane wystąpienie tego typu zawartości witryny. Jeśli chcesz, aby przepływ pracy ma być szeroko dostępny wśród list i bibliotek w zbiorze witryn dla elementów określonego typu zawartości, najskuteczniejszą metodą w tym celu jest dodanie tego przepływu pracy bezpośrednio do typu zawartości witryny.

Podczas dodawania przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości, można dostosowywać przepływu pracy do określonej lokalizacji, określając jedną z następujących opcji:

 • Nazwa wystąpienia przepływu pracy.

 • Lista zadań, w której są przechowywane zadania związane z przepływem pracy.

 • Lista historii, na której są rejestrowane wszystkie zdarzenia związane z przepływem pracy.

 • Sposób uruchamiania przepływu pracy.

 • Dodatkowe opcje charakterystyczne dla danego przepływu pracy. Na przykład sposób przesyłania zadań uczestnikom, okoliczności kończące przepływ pracy oraz akcje wykonywane po przepływ pracy zostanie zakończone.

Uwaga: Po dodaniu przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości oznacza jego udostępnienie dla dokumentów lub elementów w określonej lokalizacji. Rzeczywisty przepływu pracy nie są uruchamiane. Łącza do dodatkowych informacji o dodawaniu przepływy pracy do list, bibliotek oraz typów zawartości w sekcji Zobacz też.

Uruchamianie przepływu pracy dla dokumentu lub elementu

Po dodaniu przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości, możesz uruchomić przepływ pracy dla dokumentu lub elementu w tym miejscu (Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany do zezwalania do ręcznego uruchomienia). Aby uruchomić przepływ pracy, możesz wybrać przepływu pracy, który ma na liście dostępne przepływy pracy dla dokumentu lub elementu. Jeśli to konieczne, konieczne może być wypełnianie formularzy z informacjami, która wymaga przepływu pracy. W zależności od sposobu przepływ pracy został przeznaczona i skonfigurowana podczas uruchamiania przepływu pracy może być opcję, aby dostosować go, ustawiając opcje takie jak uczestników, datę ukończenia oraz instrukcje dotyczące zadania.

Modyfikowanie trwającego przepływu pracy

Po uruchomieniu przepływu pracy może być konieczne jego modyfikowania. Na przykład może być konieczne dodać kolejnych uczestników, lub uczestnika przepływu pracy może być konieczne ponowne przypisywanie własnego zadania innej osobie lub Zażądaj zmiany do dokumentu lub elementu, który jest fokusu przepływu pracy. Możesz zmienić niektóre z wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, które znajdują się w Office SharePoint Server 2007, gdy przepływ pracy jest w toku. Jeśli Twoja organizacja ma opracowanych i wdrożony niestandardowy przepływ pracy, możliwość wprowadzania zmian przepływu pracy, gdy będzie ona w toku zależy od sposobu została zaprojektowana.

Wykonywanie zadań przepływu pracy

Każde zdarzenie przepływu pracy, która wymaga ręcznego interakcji jest reprezentowany przez zadanie przepływu pracy. Gdy zadanie zostało przydzielone do uczestnika przepływu pracy, adresatów zadania można wykonać to zadanie lub Zażądaj zmiany samego przepływu pracy, edytując formularz zadania przepływu pracy skojarzonego. W Office SharePoint Server 2007 uczestnicy przepływu pracy można wykonać zadania przepływu pracy w witrynie programu SharePoint lub bezpośrednio z poziomu programu pakietu Microsoft Office 2007 — takie jak Microsoft Office InfoPath 2007. Gdy uczestnik przepływu pracy wykonuje zadania przepływu pracy lub żąda wprowadzenia zmian w przepływie pracy, serwer jest monit o przejście do następnego kroku w przepływie pracy stan przepływu pracy.

Śledzenie stanu przepływu pracy

Właściciele przepływu pracy i uczestnicy można śledzić postęp przepływu pracy, zaznaczając pole wyboru strona stan, który jest skojarzony z przepływem pracy w witrynie programu SharePoint. Strona stanu zawiera informacje dotyczące zadania przepływu pracy, które nie zostaną ukończone stanu. Zawiera także informacje o historii związane z przepływem pracy.

Office SharePoint Server 2007 także raportowanie narzędzia, które zapewniają analizę agregacji Historia przepływu pracy. Organizacje mogą używać tej analizy zlokalizować obszarów w procesów, które muszą być ulepszone lub, aby określić, czy grupy jest spotkania celów wydajności w procesie biznesowym danej. Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych raportów programu Microsoft Excel, których można używać z każdy przepływ pracy. Ponadto informacji historii przepływu pracy jest dostępny jako źródła danych listy programu SharePoint, które mogą być używane i analizowane w innych programach, takich jak TE000130255, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 lub procesów biznesowych niestandardowe monitorowania rozwiązanie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×