We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Wyświetlanie wartości Tak/Nie za pomocą pól wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania

W programie Access pole Tak/Nie przechowuje tylko dwie wartości: Tak lub Nie. Jeśli pole tekstowe służy do wyświetlania pola typu Tak/Nie, ta wartość jest wyświetlana jako -1 dla wartości Tak i 0 dla wartości Nie. Te wartości nie są zbyt znaczące dla większości użytkowników, dlatego program Access udostępnia pola wyboru, przyciski opcji i przyciski przełączników, których można używać do wyświetlania i wprowadzania wartości Tak/Nie. Te kontrolki stanowią graficzne przedstawienie wartości Tak/Nie, która jest łatwa w obsłudze i czytelna.

W tym artykule opisano aplikacje dla każdej z tych kontrolek i przedstawiono sposób dodawania ich do formularzy i raportów.

Co chcesz zrobić?

Decydowanie, której kontrolki należy użyć

W większości przypadków pole wyboru jest najlepszą kontrolką do reprezentowania wartości Tak/Nie. Jest to domyślny typ kontrolki tworzony po dodaniu pola Tak/Nie do formularza lub raportu. Natomiast przyciski opcji i przyciski przełączników są najczęściej używane jako część grupy opcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup opcji, zobacz sekcję Opis grup opcji.

Na poniższej ilustracji przedstawiono trzy kontrolki oraz sposób, w jaki reprezentują wartości Tak i Nie. W kolumnie Tak kontrolka jest wyświetlana po jej wybraniu, a kolumna Nie wyświetla kontrolkę w jej wersji po wyczyszczeniu.

Formanty typu Tak/Nie

Początek strony

Tworzenie powiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika

Pole wyboru można szybko utworzyć, przeciągając pole Tak/Nie z okienka Lista pól do formularza lub raportu.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku układu lub projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając odpowiedni widok w menu skrótów.

 2. Jeśli okienko Lista pól nie jest jeszcze wyświetlone, naciśnij klawisze ALT+F8, aby je wyświetlić.

 3. W razie potrzeby rozwiń listy tabel, klikając znak plus(+)obok nazw tabel.

 4. Przeciągnij pole Tak/Nie z okienka Lista pól do formularza lub raportu.

  W zależności od ustawienia właściwości kontrolki wyświetlania pola jest tworzone pole wyboru, pole tekstowe lub pole kombi, które jest powiązane z polem. Po utworzeniu w tabeli nowego pola Tak/Nie ustawieniem domyślnym właściwości Kontrolka wyświetlania pola jest pole wyboru.

Jeśli chcesz, możesz zmienić kontrolkę pola wyboru na przycisk opcji lub przycisk przełącznika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, wskaż polecenie Zmień na w menu skrótów, a następnie kliknij przycisk przełączania,Obraz przyciskuprzycisk opcji lub przycisk tekst alternatywny.

Początek strony

Tworzenie niepowiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika

W niestandardowym oknie dialogowym możesz użyć niepowiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika, aby zaakceptować dane wprowadzane przez użytkownika, a następnie wykonać akcję na ich podstawie.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu w menu skrótów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij narzędzie dla kontrolki, którą chcesz wybrać(pole wyboru tekst alternatywny, przycisk opcji tekst alternatywnylub przycisk przełączania Obraz przycisku).

 3. Kliknij formularz lub raport w miejscu, w którym chcesz umieścić kontrolkę.

  Kontrolka jest umieszczana w formularzu lub raporcie.

Mimo że nie jest to wymagane, możesz zmienić nazwę kontrolki tak, aby zawierała bardziej opisową nazwę. Nie powoduje to zmiany etykiety wyświetlanej obok kontrolki, ale może ułatwić korzystanie z tej etykiety w wyrażeniach lub makrach.

Zmienianie nazwy kontrolki

 1. Upewnij się, że kontrolka jest zaznaczona.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Wpisz nową nazwę w polu właściwości Nazwa kontrolki.

Jeśli chcesz, możesz zmienić pole wyboru na przycisk opcji lub przycisk przełącznika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, wskaż polecenie Zmień na w menu skrótów, a następnie kliknij przycisk przełączania,Obraz przyciskuprzycisk opcji lub przycisk tekst alternatywny.

Początek strony

Opis grup opcji

Pojedyncze pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika mogą być powiązane lub niepowiązane albo mogą być częścią grupy opcji. W grupie opcji jest wyświetlany ograniczony zestaw alternatyw i można jednocześnie wybrać tylko jedną opcję w grupie opcji. Grupa opcji składa się z ramki grupy i zestawu pól wyboru, przycisków przełączników lub przycisków opcji.

Jeśli grupa opcji jest powiązana z polem, z polem jest powiązana tylko sama ramka grupy, a nie kontrolki zawarte w ramce. Zamiast ustawiać właściwość Źródło kontrolki dla każdej kontrolki w grupie opcji, należy ustawić dla każdej kontrolki wartość opcji na liczbę opisową dla pola, z którym jest powiązana ramka grupy. Po wybraniu opcji w grupie opcji program Access ustawia wartość pola, z którym grupa opcji jest powiązana z wartością właściwości Wartość opcji wybranej opcji.

Wartością grupy opcji może być tylko liczba, a nie tekst. Program Access przechowuje ten numer w tabeli źródłowej. Grupa opcji może być również ustawiona na wyrażenie lub może być niepowiązana. W niestandardowym oknie dialogowym można użyć niepowiązanej grupy opcji, aby zaakceptować dane wprowadzane przez użytkownika, a następnie wykonać akcję na ich podstawie.

Standardową praktyką jest używanie pól wyboru dla pól Tak/Nie oraz przycisków opcji lub przycisków przełączników dla grup opcji. Jednak jest to tylko sugestia i do dowolnego z tych trzech celów możesz użyć dowolnej z trzech kontrolek.

Początek strony

Tworzenie grupy opcji

Grupę opcji można szybko utworzyć przy użyciu Kreatora grup opcji. Przed rozpoczęciem zdecyduj, czy wartość opcji ma być przechowywana w tabeli. W takim przypadku pole typu danych Liczba musi być przeznaczone do tego celu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola do tabeli, zobacz artykuł Tworzenie tabeli i dodawanie pól.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok Obraz przycisku.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki upewnij się, że zaznaczono pozycję Użyj kreatorów kontrolek Obraz przycisku. Obraz przycisku

 3. W tej samej grupie kliknij przycisk Grupuj opcje Obraz przycisku.

 4. Kliknij formularz w miejscu, w którym chcesz umieścić grupę opcji.

 5. Wykonaj instrukcje kreatora. Na ostatniej stronie kliknij przycisk Zakończ.

  Program Access umieszcza grupę opcji w formularzu.

Zmienianie nazwy grupy opcji    Chociaż nie jest to wymagane, możesz zmienić nazwę grupy opcji, aby zawierała bardziej opisową nazwę. Nie spowoduje to zmiany etykiety wyświetlanej obok grupy opcji, ale może ułatwić korzystanie z kontrolki w wyrażeniach lub makrach.

 1. Upewnij się, że jest zaznaczona grupa opcji, klikając ramkę grupy.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Wpisz nową nazwę w polu właściwości Nazwa grupy opcji.

Początek strony

Dodawanie nowej opcji do istniejącej grupy opcji

Do grupy opcji można dodawać nowe kontrolki opcji w celu zmiany potrzeb. W grupie można utworzyć nową kontrolkę lub wyciąć istniejącą kontrolkę z innego miejsca formularza i wkleić ją do grupy.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok Obraz przycisku.

 2. Kliknij ramkę grupy opcji, aby ją zaznaczyć, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru ramki, aby zrobić miejsce na nową kontrolkę opcji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie nowej kontrolki w grupie    

   1. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij narzędzie dla typu kontrolki, które chcesz dodać(pole wyboru tekst alternatywny, przycisk opcji tekst alternatywnylub przycisk przełączania Obraz przycisku).

   2. Przenieś wskaźnik tak, aby był umieszczony wewnątrz ramki grupy opcji. Ramka zmieni kolor, aby wskazać, że nowa kontrolka stanie się częścią grupy opcji.

   3. Kliknij, aby umieścić kontrolkę w grupie.

  • Przenoszenie istniejącej kontrolki do grupy    

   Proste przeciąganie kontrolki do grupy opcji nie powoduje, że stanie się ona częścią grupy. Aby kontrolka stała się opcją, należy ją wyciąć i wkleić do grupy.

   1. Zaznacz kontrolkę, którą chcesz przenieść do grupy opcji.

   2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wytnij. Obraz przycisku

   3. Zaznacz grupę opcji, klikając ramkę otaczaną grupę.

   4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej. Obraz przycisku

    Program Access doda kontrolkę do grupy.

 4. Prawdopodobnie trzeba będzie przenieść kontrolkę i jej etykietę, aby były zgodne z istniejącymi kontrolkami i etykietami.

 5. Wybierz nowo dodaną kontrolkę, a następnie naciśnij klawisz F4, aby otworzyć arkusz właściwości kontrolki.

 6. Zwróć uwagę na wartość właściwości Wartość opcji nowo dodanej kontrolki. W zależności od potrzeb możesz pozostawić ją w wartości zasugerowanej przez program Access lub możesz zmienić ją na inną wartość.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×